Zmiany dokonane w roku 2021.


Wersja 21.11.04.0


Ogólne
 • Wybrane okna i funkcje systemu – odświeżony interfejs, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje (wersje TPS i SQL).
 • Kalendarze – dodano nową funkcjonalność w postaci obsługi dni świątecznych; funkcje – dodano zestaw nowych funkcji związany z obsługą dni świątecznych – opisano w pliku pomocy: Programowanie / Funkcje / Przetwarzanie danych / Wspólne - funkcje z przedrostkiem DTS; dodano parametry konfiguracyjne dot. dni światecznych – czy sobota/niedziela traktowana jest jako dzień wolny od pracy – domyślnie sobota nie, niedziela tak; oficjalne dni świąteczne dodawane są automatycznie wraz z aktualizacją; przegląd i edycja dni świątecznych dostępne z poziomu modułu nadzorca, menu słowniki.
 • Kontrahenci – słowniki – eliminacja duplikatów (SQL); formularz – zakładka ODO – dodano [Pismo] umożliwiające wydruk pisma dla bieżącego kontrahenta; przegląd – przebudowa i poprawki w interefejsie, dodana opcja druku pisma.
 • Stawki odsetkowe – przegląd/edycja – poprawiono kontrolę daty wprowadzonej stawki, zabezpieczono przed usunięciem stawki posiadającej pozycje, eliminacja duplikatów (SQL), uprawnienie do edycji słownika przeniesiono do funkcji modułu nadzorca.
 • Okno dialogowe wyboru bieżącej administracji/roku/miesiąca – dodano informację o zalogowanym operatorze.
 • Grunty – przegląd – dodano obsługę globalnego filtra wg bieżącej administracji.
 • Pisma – generowanie pism – dodano ignorowanie wielkości liter w nazwach makr.
 • UniExport – zmiana nazw kolumn poprzez dodanie przedrostka „_” do oryginalnych nazw, aby umożliwić dowolne stosowanie funkcji w wyrażeniach. Zmiana powoduje utratę dotychczasowych ustawień indywidualnych funkcji uniexport.
 • Pisma – HTML – poprawka eliminująca problem z literami ó i Ó.
 • Funkcja SprIBAN – zmiana polegająca na zwracaniu 0 (konto niepoprawne) w sytuacji, gdy podano pusty ciąg znaków jako numer konta do sprawdzenia.
 • UniFak – domyślne generowanie numeru dokumentu wg ciągu makr %%TYP%%-%%NUMER%%/%%ROK%% zamieniono na ciąg
 • %%NUMERDOKUMENTU%%, który uwzględnia preferencje z parametrów ws wyboru numeru ewidencyjnego lub zewnętrznego oraz wzory indywidualne formatowania numeru w danej administracji.
 • Nowa funkcja ADA7ZIP – opis w pliku pomocy.
AdaNet
 • Finanse – karty – konta – dokumenty – naliczenia – dodano obsługę długich nazw składników; zakładka pojawia się tylko, jeśli dokument zawiera pozycje.
 • Finanse – karty – konta – dokumenty – dodano parametr pozwalający na wyświetlanie opisu dokumentu.
 • Zgłoszenia – dodano parametr umożliwiający wyłączenie edycji pola Treść.
 • Inkasent – lista liczników do odczytu – dodano pomijanie liczników zainstalowanych z datą późniejszą, niż bieżąca.
Czynsze
 • Naliczanie czynszu – daty dokumentu, sprzedaży, terminu płatności – dodano kontrolę pod kątem dni świątecznych; wyznaczanie terminu płatności na podstawie informacji na karcie czynszowej (liczba dni płatności/dzień miesiąca) – dodano kontrolę pod kątem dni światecznych – wykryte problemy znajdą się w komunikatach po wykonaniu naliczenia. Parametry globalne – dodano parametr automatycznej korekty terminu płatności – jeśli włączony, to terminy wypadające w dzień świąteczny są automatycznie przesuwane do najbliższego późniejszego dnia pracującego.
 • Dokumenty – paczki – poszerzono pole na nazwę paczki do 127 znaków.
 • Operacje – Systemy rozliczeniowe – C.O. Metrona – przebudowano, dodano datę sprzedaży i sprzedaż ciągłą, dodano zapamiętywanie parametrów, dodano opisy pól.
 • Operacje – Systemy rozliczeniowe – Inne – dodano datę sprzedaży i sprzedaż ciągłą, dodano przepisywanie daty dokumentu na datę sprzedaży i nadpłat, dodano opisy pól.
 • Rozliczenia roczne – eksport do dokumentów czynszowych – przebudowa, dodano datę sprzedaży i sprzedaż ciągłą, dodano przepisywanie daty dokumentu na datę sprzedaży i nadpłat, dodano opisy pól, dodano opcję zapisu długiego opisu dokumentu, dodano automatyczne dodawanie rozszerzonej nazwy składnika (jeśli przekracza 50 znaków), optymalizacja, dodano komunikat na zakończenie operacji.
 • Rozliczenia roczne – zapis rozliczeń indywidualnych – wyliczanie netto/VAT/brutto – przebudowano i poprawiono wyliczanie w trybie „w brutto”, optymalizacja.
 • Rozliczenia roczne – formularz rozliczenia indywidualnego – przebudowa i optymalizacja, wyliczenia związane z VAT ujednolicono tak, by działały identycznie, jak podczas rozliczania; przegląd rozliczeń indywidualnych – dodano podgląd rekordu rozliczenia.
 • Rozliczenia roczne – przegląd rozliczeń – poprawione wyświetlanie raportu w przypadku próby usunięcia zamkniętej paczki; w przypadku usuwania wybranego rekordu [Usuń] dodano kontrolę przed wywołaniem procedury usuwania; w przypadku funkcji [Wyczyść] kontrola dodana w przypadku ustawienia filtra na paczkę; formularz – dodano automatyczne sortowanie wg kodu zasobu na zakładce [Indywidualne].
 • Rozliczenia roczne – słownik paczek – dodano blokadę usuwania zamkniętych paczek, usprawniono zachowanie słownika w zależności od kontekstu wywołania.
 • Rozliczenia roczne – formularz rozliczenia – dodano poziome paski przewijania.
 • Rozliczenia roczne – przegląd paczek w trybie osobno paczki/dokumenty – eliminacja duplikatów (SQL).
 • Rozliczenia roczne – paczki – poszerzono pole na nazwę paczki do 127 znaków.
 • Karty – formularz – dokumenty – przeliczenie dokumentu – dodano wymuszenie przeliczenia podsumowania paczki; czynsz bieżący – drukuj – dodano obsługę długich nazw składników.
 • Słownik stawek odsetkowych – zmieniono na słownik dwu poziomowy w miejscach: Stawki/dane – odsetki od zaległości, Narzędzia – słowniki – stawki odsetkowe, Operacje – naliczanie odsetek – stawki odsetkowe.
 • Operacje – dodano opcję Schematy dekretacji do modułu FK – edycja schematów czynszowych.
 • Wydruki – wykazy – wydruk naliczonych składników – poszerzone widoczne nazwy składników, poprawiony filtr wg typu karty.
 • Wydruki – wykazy – wykaz kart czynszowych, wydruk danych karty – przebudowa, rozbudowane zapamiętywanie parametrów, dodane kalendarze, naprawione filtry zaawansowane; usunięto „wykaz kart czynszowych bez podziału na admg” – powielony z wykazem kart czynszowych.
 • Wydruki – zestawienia – J. z podziałem na obiekty – dodano opcjonalność filtrów od-do, dodano filtr wg kosztów, dodano opcję pomijaj zerowe pozycje, dodano kolorowanie zer i szare ramki, poprawione filtrowanie wg typu karty/zasobu, poprawione przejścia między administracjami/obiektami, optymalizacja.
 • Wydruki – dokumenty – faktury/rachunki – paczki – kolumna liczba dokumentów – zmiana, aby wartość nie była liczona na żywo, ale brana z pola paczki „liczba pozycji”; dodano filtr na daty od-do, rozbudowano opcje zaznaczania paczek, dodano możliwość sortowania listy paczek za pomocą nagłówka listy, dodano rozciąganie okna.
 • Wydruki – windykacje – zestawienia – 6. Zestawienie zaległości – filtrowanie dokumentów wg daty przy metodzie rozliczeniowej – dodano priorytet filtrowania wg daty płatności, o ile określona – aby nie pomijało dokumentów, gdzie data dokumentu jest późniejsza, niż data płatności.
 • Zamknięcie roku – tworzenie paczek/dokumentów BO – poprawka generowania numeru dokumentu BO.
 • Dokumenty – przegląd – ustal kartę aktywną na dzień – poprawiony napis na przycisku w przypadku, gdy nie wybrano typów kart.
 • Dokumenty – księgowanie – blokada wycofania księgowania skorygowanego dokumentu – rozbudowano komunikat.
 • Funkcja Czynsze:LMZ – wersja TPS – metoda statystyczna oraz statystyczna rozliczeniowa – ustalanie miesiąca ostatniego naliczenia – poprawka powodująca wyszukiwanie począwszy od zadanego/bieżącego miesiąca wstecz; dodano opcję wyboru typów dokumentów na podstawie których ustalany jest miesiąc ostatniego naliczenia oraz suma ostatniego naliczenia (parametry CZYLISTA i CZYLIST2); parametry globalne dotyczące liczby miesięcy zaległości – parametry dotyczące tylko metod statystycznych przeniesiono do odpowiedniej sekcji.
 • Funkcja KAR_Podrzedne – dodano zabezpieczenie przed zapętloną strukturą kart oraz informacja do LOGu o wykryciu zapętlenia, zabezpieczono przed wywołaniem dla zerowego id karty.
 • Funkcja SCZ3 – poprawione filtrowanie dokumentów zaksięgowanych / niezaksięgowanych, parametr IDS – dodana obsługa nr składników powyżej 999, dodano parametr IDSP, poprawiono generowanie liczby porządkowej (parametry LP|LPN).
 • Funkcja KAR_wZAS_EX – (SQL) dodano ignorowanie wielkości liter w filtrze wg typów kart.
 • Funkcje LiczObroty2, LiczObroty2Wymagane, LiczSaldo3 – optymalizacja i zabezpieczenie na wypadek, gdy nie odnaleziono kont w słowniku dla zadanych kryteriów filtra.
 • Funkcja C_SaldaCzynszoweWymagane – dodano parametr ECO – druk bez szarości w nagłówku tabeli.
 • Nowe funkcje: CZD_Opis, CZD_IleNAL – opisano w pliku pomocy.
DCM
 • Członkowie – dopisywanie – dodano kontrolę duplikacji numeru członka – czerwony krzyżyk informuje, że numer jest już zajęty; zielony haczyk - numer jest wolny.
 • Członkowie – nowa funkcja CZLN_AdmNr2ID – konwersja nr admg i nr członka na identyfikator członka.
 • Przydziały – przegląd – poprawka antyduplikacyjna (SQL).
Ewidencja nieruchomości
 • Gminy/stawki, DN-1, ewidencja uzupełniająca – poprawki i optymalizacje, dodano usprawnienia, usuwanie kaskadowe (składniki/wzory, paczki/dokumenty, cechy/wartości, stawki gminne/pozycje).
 • Dodano funkcje: DajEu, DajEuSuma, DajDN1DlaTabeli, DajDN1DlaZas – opisano w pliku pomocy.
Faktury
 • Faktury – poprawki w obsłudze relacji stawki VAT i pola deklaracji VAT, w szczególności w korektach.
 • Przepisywanie faktur – rozbudowane sortowanie, dodany filtr tekstowy.
 • Okna modułu faktury – przebudowa, dodane kalendarze i rozciąganie okien, optymalizacja.
FK
 • Umowy – przygotowanie dokumentów – dodano kontrolę pod kątem dni światecznych – wykryte problemy pojawią się w komunikatach po wykonaniu wyliczenia. Parametry globalne – dodano parametr automatycznej korekty terminu płatności – jeśli włączony, to terminy wypadające w dzień świąteczny są automatycznie przesuwane do najbliższego późniejszego dnia pracującego.
 • Faktury – przegląd – dodano podsumowanie pod listą faktur (opcjonalne), dodano podsumowanie wg typów dokumentów na zakładce, przebudowano wyszukiwarkę, zakładki sortowania – dodano dodatkowo sortowanie wg pola ID (eliminacja duplikatów w SQL), optymalizacja; formularz – przebudowano rozciąganie okna, dodano kalendarze.
 • Analizy – przegląd faktur wg kontrahentów – lista kontrahentów – dodano sortowanie wg numeru kontrahenta oraz dodano numer kontrahenta w górnym prawym rogu okna.
 • Dokumenty księgi głównej – dopisywanie pozycji – słownik opisów – usunięto kolumnę nazwa i dodano automatyczne wyszukiwanie wg pola opis po otwarciu okna; dialog budowy konta – słownik obiektów – dodano wyszukiwarkę tekstową.
 • Dokumenty księgi głównej – więcej – import z sekretariatu – optymalizacja.
 • Dokumenty księgi głównej – więcej – import ze zgłoszeń – dodano obsługę +LEWA, dodano obsługę opcjonalnego warunku wykonania pozycji; edycja schematów dot. zgłoszeń – dodano dedykowaną obsługę w postaci kontekstowej pomocy i konfiguracji pól formularza pozycji schematu.
 • Rozrachunki – odsetki – naliczanie – okno dialogowe – poprawki w interpretacji zakresu dat (opcjonalność od i do), wymuszenie przeliczania rozrachunków bez odświeżania odsetek (umożliwia wybór alternatywnej stawki w sytuacji, gdy w parametrach ustawiono stawkę domyślną), automatyczne przeliczanie rozrachunków – dodano parametr globalny „automatycznie wyliczaj odsetki”, domyślnie włączony.
 • Rozrachunki – przegląd wg kontrahentów – poprawka wyświetlania kolumny „bez odsetek” oraz odświeżanie przeglądu (SQL), zmiana nazwy „Kod kth” na „nr” i uproszczone formatowanie numeru.
 • Rejestry – deklaracje – usuwanie – przebudowa, optymalizacja i poprawki.
 • Rejestry – import z modułu czynsze – przebudowano zaznaczanie paczek; w przypadku importu z innego roku – wymuszono nadanie nowego numeru; poprawiono nadawanie typu dokumentu wg ustawień w konfiguracji.
 • Rejestry – import z modułu… - dekretacja – metoda synchronizacji numeracji rejestru i dokumentów księgi głównej ujednolicona z tą stosowaną w przypadku zatwierdzania dokumentu rejestru na przeglądzie faktur.
 • Faktury – poprawki w obsłudze relacji stawki VAT i pola deklaracji VAT, w szczególności w korektach.
 • Księga główna – poziomy analityczne – kolumny BO WN/MA zamieniono na saldo WN/MA.
 • Plan kont – stan – dokumenty z miesiąca – poprawiona suma obrotów niezaksięgowanych.
 • Schematy – przegląd – dodano filtr wg grupy.
 • Grupy kont – poprawka w obsłudze kont syntetycznych (SQL).
 • Przeliczanie kont pomocniczych – dodano automatyczne przeliczanie syntetyk.
JPKPlus
 • JPK V7x – generowanie/analiza – zakładki sprzedaż i zakup – dodano [Sortuj] – sortowanie przeglądu wg dowolnie wybranych kolumn.
Kasa
 • Import wyciągów – MT940 – dodana obsługa SWRK w polu 24 (PNB Paribas).
 • Import wyciągów – poprawiono generowanie alertów.
 • Odczyt z kodu kreskowego – dodano parametr umożliwiający pobieranie kwoty z salda karty czynszowej w sytuacji, gdy kod kreskowy nie zawiera kwoty.
Kredyty
 • Generator dokumentów – przebudowa i optymalizacja, rozbudowana obsługa błędów; dodana opcja księgowania dokumentów po wygenerowaniu.
 • Karty – przegląd – dodano kolumnę numer i sortowanie wg numeru karty.
 • Funkcje kontrolno-naprawcze – usunięto stare funkcje i dodano nową, która sprawdza kompleksowo paczki/dokumenty oraz karty/dokumenty/konta.
 • Okna modułu kredyty – przebudowa, optymalizacja.
Magazyn
 • Narzędzia – dodano Schematy dekretacji do modułu FK – edycja schematów magazynowych.
 • Towary – przegląd oraz wybierak – dodano filtr czynne/nieczynne.
 • Wydruki – wydruk stanów – dodano wybór zakresu nazwa od-do, dodano opcję sortowania wg nazwy.
Media
 • Rozliczanie – dodano automatyczne przepisywanie daty dokumentu na datę sprzedaży; dodano kontrolę dat pod kątem dni świątecznych; tworzenie pozycji zerowych – dodano warunek, że odnaleziony w okresie odczyt nie może być odczytem początkowym.
 • Wydruki – wymiana liczników – rozbudowane zapamiętywanie parametrów, dodano opcję „każdy zasób od nowej strony”, optymalizacja, poprawka obsługi zakresu zasobów (TPS).
 • Odczyty – kwitek do odczytu – rozbudowane zapamiętywanie parametrów, dodano opcję „nie drukuj nazwisk”, optymalizacja, poprawione drukowanie kodów kreskowych.
 • Rozliczenia – rozliczanie zaliczek – uzupełniono przepisywanie pola „przyczyna zwolnienia z VAT” z naliczeń czynszowych do pozycji rozliczeniowych; aktualizacja automatycznie uzupełnia dane z poprzednich okresów.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – przebudowany sposób sprawdzania, czy istnieją późniejsze odczyty.
 • Przegląd zasobów (uproszczony) – dodano antyduplikację (SQL), poprawki w wyświetlaniu zasobów lub zasobów i kart, dodano kolumny z identyfikatorami karty, kontrahenta i zasobu.
 • Przegląd zasobów/liczników – poprawiono wyliczanie zużycia, dodano możliwość usunięcia rozliczenia bez paczki.
 • Przegląd paczki/rozliczenia – poprawiono odświeżanie po wykonaniu operacji seryjnej.
 • Wydruki – zestawienie rozliczeń – dodano opcjonalność filtrowania wg sumy rozliczeń, dodano wybierak składników, dodano rozciąganie okna.
 • Słownik paczek – rozbudowa kolumn przeglądu, dodano filtr na zakres dat oraz wyszukiwarkę tekstową.
Przedmioty niskocenne
 • Przeglądy i wydruki – poprawki, dodana obsługa globalnego filtra wg bieżącej administracji; wydruki – poprawiono obsługę zakresów.
Sekretariat
 • Głosowania – wydruki – dodana opcja nie drukowania nazw kontrahentów.
 • Wydruk kopert – poprawki generowania adresu korespondencyjnego.
 • Zgłoszenia – zamieniono na nowy przegląd zgłoszeń.
 • Poczta elektroniczna – dodano parametry globalne „wzór na hasło”, „zawsze pakuj” oraz „usuwaj archiwa załączników po wysłaniu”. Wzór na hasło pozwala generować hasła do spakowanych załączników emaili podczas tworzenia korespondencji seryjnej wg kart czynszowych. W przypadku, gdy przygotowany email ma określone hasło, podczas wysyłki załączniki są pakowane za pomocą programu 7-Zip i wysyłane jest archiwum zabezpieczone zadanym hasłem. W przypadku, gdy włączona jest opcja „zawsze pakuj”, załaczniki są pakowane bez względu na obecność hasła. Uwaga – załączniki na dysku są przechowywane zawsze w oryginalnej formie; pakowanie odbywa się tylko podczas wysyłania i domyślnie archiwa nie są przechowywane.
 • Poczta elektroniczna – formularz – dodano pole hasło – pole opcjonalne, określa hasło do archiwum spakowanych załączników; dodano pole dotyczy – informuje o powiązaniu przesyłki z kontrahentem lub kartą czynszową.
 • Poczta elektroniczna – przegląd – dodano kolumnę z zieloną kłódką informującą o tym, że email ma zdefiniowane hasło do archiwum załączników; zakładka Techniczne – dodano informacje o haśle i powiązaniu z kontrahentem/kartą czynszową; dodano możliwość wysyłki do kontrahenta SMS z hasłem do archiwum wysłanego emaila; optymalizacja opcji [Eksport]; zakładka Załączniki – dodano przycisk [Folder] do otwierania folderu z załącznikami; optymalizacja funkcji zliczającej emaile.
 • Poczta elektroniczna – tworzenie korespondencji seryjnej dotyczącej kart czynszowych (pisma, dokumenty czynszowe, medialne, noty) – dodano wiązanie generowanych emaili z kartami czynszowymi oraz generowanie haseł do archiwum załączników, o ile wypełniono „wzór na hasło” w parametrach globalnych.
 • Poczta elektroniczna – odbieranie korespondencji – automatyczna identyfikacja kontrahenta – jeśli odnaleziono adres email w adresach przypisanych do karty czynszowej, przesyłka zostanie powiązana z tą kartą czynszową.
 • Poczta elektroniczna – przegląd wg kontrahenta/karty – wymieniono na nowe okno umożliwiające przegląd poczty ze wszystkich skrzynek (do których ma dostęp operator) w porządku chronologicznym oraz wykonywanie większej liczby operacji, niż poprzednia wersja.
 • Nowa funkcja ADAEmail_Haslo – opis w pliku pomocy.
Środki Trwałe
 • Dekretacja do FK – dodano zabezpieczenie przed tworzeniem dekretów z kontem [puste].
Windykacje
 • Wyszukiwanie dłużników – wysyłka upomnienia SMS – dodano komunikat w przypadku błędu we wzorze na treść SMS.
Wkłady
 • Konta – przegląd – poprawione sortowanie wg kontrahenta, sortowanie wg id zasobu zamieniono na sortowanie wg kodu zasobu, dodano wyszukiwarkę.
 • Karty – formularz – wyłączono czyszczenie powiązania z zasobem w przypadku zmiany statusu karty na inny, niż zamieszkały.
 • Wydruki – stany kont – rozbudowano opcje zaznaczania kont, sortowanie zawsze wg kodu zasobu, optymalizacja.
Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – przegląd – inne/powiel – dodano kopiowanie opisu zgłoszenia; filtrowanie wg pracowników – poprawka filtrowania w sytuacji, gdy pracownika nie ma na liście; dodano kolumnę Opis.
 • Zgłoszenia – dodano nowe uprawnienie: „cofanie statusu”. Wymagane w sytuacji, gdy operator chce zmienić status zgłoszenia na wcześniejszy chronologicznie. Uprawienie działa na formularzu zgłoszenia, na przeglądzie w przypadku użyciu przycisku zmiany statusu oraz przy zapisie realizacji zgłoszenia.
 • Zgłoszenia – prace – słownik – stawka i ilość – poszerzono pole do 4 miejsc po przecinku – uzgodnienie z tabelą prac.
 • Zgłoszenia – realizacje – dodano słownik stawek; menu narzędzia/słowniki – dodano Realizacje - stawki.
 • Narzędzia – dodano Schematy dekretacji do modułu FK – edycja schematów zgłoszeniowych.
 • Wydruki – 2.1.Karty pracy – dodana opcja druku źródła finansowania oraz nie drukowania materiałów.
 • Wydruki – wykaz dzienny zgłoszeń – dodano opcję druku notatki, uproszczone formatowanie numeru zgłoszenia.
 • Zlecenia – przegląd – dodano opcję wywołania generatora raportów – umożliwia wybranie dowolnego szablonu wydruku.
 • Narzędzia – zmiana stawki roboczogodziny – dodano kalendarze, dodano listę pracowników, dodano filtr wg źródła finansowania i kategorii zgłoszenia.
 • Usunięto stare przeglądy zgłoszeń. Analizy/Inne – wymieniono stare przeglądy na nowe odpowiedniki.
 • Nowe funkcje: ZGL_StatusCmp, ZGL_StatusList, ZGL_StatusNext, ZGL_StatusOpis – opisane w pliku pomocy.


Wersja 21.08.13.0


Ogólne
 • Wybrane okna systemu – odświeżony interfejs, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje.
 • Dodano funkcje File_Dialog, PX_Floor, PX_Ceil, DniRok.
 • Adresy – przegląd w słowniku kontrahentów – filtrowanie nieczynnych – wyłączono z filtrowania adresy przyszłe (z datą początkową późniejszą, niż systemowa data bieżąca); przegląd kontekstowy oraz przegląd w słowniku kontrahentów - (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście; przegląd kontekstowy – dodano opcję stan na dzień, dodano zakładkę wszystkie.
 • Administracje – formularz – konta bankowe - (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Kontrahenci – formularz – przebudowa, dodana bezpośrednia edycja adresów korespondencyjnych, telefonów i adresów email.
 • Wybierak administracji/nieruchomości/obiektów/zasobów/kart/kontrahentów – dodano przycisk Anuluj – powoduje wyczyszczenie zaznaczeń i zamknięcie okna.
 • Słownik typów dokumentów – przebudowa i optymalizacja kontroli przed usunięciem używanego typu dokumentu.
 • Unifak – poprawki ujednolicające konfigurację ścieżek szablonów UFK.
 • Słowniki operatora – optymalizacje.
AdaNet
 • Menu – profil użytkownika – dodano opcję Informacja Cookie – konfigurowalna informacja o wykorzystaniu plików cookie występująca również na ekranie logowania (nadzorca – adanet – klauzula odo).
 • Menu – profil użytkownika – moje dane – dodano wyświetlanie adresów korespondencyjnych, numerów telefonu i adresów email zdefiniowanych dla kontrahenta; dodano wyświetlanie opcjonalnego tekstu konfigurowalnego – parametr globalny „moje dane – tekst poniżej”.
 • Modyfikacja serwera pod kątem poprawy wydajności – dodano parametry globalne Maksymalna liczba wątków oraz Maksymalna liczba wątków w puli. Maksymalna liczba wątków - określa maksymalną liczbę współbieżnie wykonywanych wątków, czyli liczbę zapytań do serwera obsługiwanych jednocześnie w tym samym czasie. Nie ma wpływu na liczbę obsługiwanych użytkowników czy sesji logowania, a jedynie ustala ograniczenie wykorzystania zasobów procesora i pamięci. Jeśli w danym momencie liczba obsługiwanych zapytań przekroczyłaby liczbę maksymalną wątków, serwer zwraca informację o błędzie "zajęty" i można próbować ponownie za chwilę (gdy zwolni się wątek).
 • Maksymalna liczba wątków w puli - określa maksymalną liczbę wątków w tzw. puli, czyli wątków, które nie kończą się po wykonaniu zapytania, ale pozostają aktywne w uśpieniu przez jakiś czas oczekując na kolejne zapytanie. Z uwagi na to, że utworzenie nowego wątku jest kosztowne (czas procesora), wątki w puli pozwalają osiągnąć lepsze parametry serwera (więcej zapytań obsłużonych w danym czasie) oraz zapobiegają przeciążeniu (w przypadku wielu zapytań w danym momencie). Maksymalna liczba wątków w puli nie jest większa, niż maksymalna liczba wątków określona w bliźniaczym parametrze - zatem wątki do puli przydzielane są z globalnego zestawu wątków. Aby wyłączyć tą funkcjonalność (np. w przypadku, gdy na określonej maszynie wątki w puli zachowują się gorzej, niż zwykłe wątki), należy wpisać 0.
 • Lokale – finanse – karty – formularz karty – dodano wyświetlanie adresów korespondencyjnych, numerów telefonu i adresów email zdefiniowanych dla karty.
 • Lokale - finanse – karty – konta – pokaż konto – poprawka wyświetlania danych.
 • Lokale – finanse – karty – konta – poprawka dotycząca przełaczania roku/miesiąca.
 • Lokale – finanse – karty – konta – pokaż konto – dokumenty – poprawka wyświetlania dokumentów na liście.
Czynsze
 • Karty – analiza konta – dodano dodatkowe sortowanie wg typu i numeru dokumentu (w zakresie miesiąca).
 • Dokumenty – funkcja Ustal kartę aktywną na dzień – dodano pomijanie dokumentów z istniejącym powiazaniem z dokumentem kasowym lub rozrachunkiem.
 • Dokumenty – przegląd - dodano parametry globalne: Wyksięgowanie zawsze z usunięciem rozrachunku/dok.kasowego oraz Ostrzegaj przed wyksięgowaniem dok. z usunięciem rozrachunków/dok.kasowych.
 • Operacje – dekretacja paczek do modułu FK – przebudowa – wybór administracji umieszczono na oknie; po wyborze należy potwierdzić przyciskiem [Wczytaj]; w przypadku, gdy dostępna jest tylko jedna administracja lub aktywne jest globalne filtrowanie wg administracji, paczki zostają wczytane automatycznie po otwarciu okna.
 • Wydruki – rezerwy finansowe – przebudowa i poprawki, dostosowanie do SQL.
 • Rozliczenia CO – przeniesiono do menu Operacje.
 • Rozliczenia CO – przegląd pliku danych / import dokumentów – przebudowa, dodana opcja wyboru konta czynszowego na podstawie wzoru wybranego składnika; drukuj – dodano opcję wydruku syntetycznego (tylko podsumowania wg obiektów).
 • Funkcja KAR_wZAS_Ex – optymalizacja.
 • Funkcja CzyKartaAktywna – poprawka dla wywołania z parametrami DATA_OD i DATA_DO.
 • Rozliczenia roczne – J. Pozycje do składników – edycja wzoru – dodana możliwość wprowadzenia własnego wzoru; odświeżenie i  rozbudowa interfejsu rozliczeń rocznych.
 • Karty – formularz – dokumenty – przelicz dokument – przebudowa i optymalizacja.
 • Narzędzia – funkcje administratora – funkcje kontrolno-naprawcze – 2. sprawdzenie czy dla każdego dokumentu istnieje paczka – rozbudowa, dostosowanie do SQL.
 • Karty – formularz – stawki / cechy - (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Wydruki – zestawienia – naliczenia z podaną ilością – poprawione generowanie opisu ostatniej karty.
DCM
 • Przegląd przydziałów – (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
Faktury
 • Wydruk faktur – dodana obsługa wielu adresów korespondencyjnych w fakturach sprzedaży (nabywca lub odbiorca), dodana obsługa opcji adresu korespondencyjnego „drukuj tylko, gdy wypełniony”.
 • Faktury proforma – formularz - umożliwiono wybór konta bankowego jak dla zwykłych faktur.
 • Faktury korygujące – formularz pozycji – poprawiona obsługa wyłączenia kontroli kwot na fakturze.
FK
 • Analizy – przegląd faktur kontrahenta – dodano sortowanie i wyszukiwanie kontrahentów wg numeru NIP, dodano [Więcej…] - dostęp do szeregu funkcji dotyczących wybranego kontrahenta.
 • Dokumenty księgi głównej – przegląd – filtr typów – listę ograniczono do typów udostępnionych dla modułu FK (podgląd/edycja).
 • Dokumenty księgi głównej – przegląd – funkcja rozdziel koszty na obiekty – dodano automatyczne rozdzielanie reszty groszowej na ostatni obiekt.
 • Rejestry – CIT-8 – przegląd formularza deklaracji – zmiana metody pokazywania informacji o urzędzie skarbowym na dynamiczną wg wpisu w administracji (tak samo, jak podczas generowania pliku xml).
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – wydruk faktur – dodana obsługa opcji adresu korespondencyjnego „drukuj tylko, gdy wypełniony”; automatyczne wykrywanie duplikatów podczas zatwierdzania – rozszerzono na wszystkie numery rejestrów.
 • Plan kont – stan – dokumenty – poprawka zliczania obrotów bieżących.
 • Plan kont – przegląd – wyliczanie salda – zmieniono metodę ustalania salda kont syntetycznych – pobieranie salda z rekordu konta syntetycznego (wcześniej wyliczanie dynamicznie na podstawie kont analitycznych).
 • Wydruki – wykaz dokumentów – dodano opcję sortowania wg numeru rosnąco.
 • Dodano funkcję „NazwaKoszty”.
 • Funkcja „ObrotyFK2” – optymalizacje.
 • Faktury korygujące – formularz pozycji – poprawiona obsługa wyłączenia kontroli kwot na fakturze.
JPKPlus
 • JPK KR – eksport dokumentów księgi głównej – w przypadku braku opisu generowany jest tekst „brak opisu”.
 • JPK V7M i JPK V7K - w związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 procedurami MPP i SW - wyłączono generowanie tych danych do pliku JPK dla plików generowanych za okres od 1 lipca 2021 i późniejszych.
 • JPK V7M i JPK V7K – wysyłka – dodano możliwość anulowania sesji wysyłki w przypadku, gdy nie otrzymano UPO i bieżący kod błędu różni się od 200.
Media
 • Wydruki – raport legalizacji – poprawka dzielenia na strony wg obiektów; dodano drukowanie kodu i adresu obiektu w nagłówku strony w przypadku aktywnej opcji dzielenia stron wg obiektów; rozbudowa zapamiętywania parametrów.
 • Rozliczanie – funkcja licząca zużycie – tryb szczegółowy – zwiększona precyzja celem eliminacji artefaktów wynikających z podziału okresu.
 • Przegląd zasoby/liczniki – rozliczenia indywidualne – (SQL)  poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Paczki – przegląd – dodane odświeżanie list po zamknięciu przeglądu rozliczeń.
 • Rozliczanie – dialog – lista składników i lista danych rozliczeniowych węzła – dodano ukrywanie nieczynnych.
Nadzorca
 • Modernizacja menu aplikacji.
 • Narzędzia – konfiguracja – informacje o systemie – dodano edycję ustawienia serwer/stacja robocza.
 • Nieruchomości – nieruchomości (przegląd) – dodano obsługę modułu Środki Trwałe wer.3.
 • Firma – skrzynki email – formularz – dodano możliwość przypisywania operatorów do skrzynki email.
 • Narzędzia – zarządzanie systemem – logi systemowe – dodano [Drukuj] i [Podgląd].
 • Adanet – statystyki – poprawka wczytywania danych z zadanego okresu (TPS).
Przedmioty niskocenne
 • Przegląd przedmiotów niskocennych, stanów wg indeksu i wg pracownika – dodano [Dokumenty] – przegląd dokumentów wybranego przedmiotu niskocennego.
 • Usunięto nie używaną funkcję [Usuń stany zerowe].
Przelewy
 • Eksport elixir – dodano opcję otwarcia folderu po zakończonym eksporcie; dodano zabezpieczenie przed powieleniem nr konta kontrahenta oraz innej administracji.
Sekretariat
 • Głosowania – wyliczanie wagi wg kart czynszowych: dodano filtrowanie nieczynnych kart i zasobów; wyliczanie wagi wg kart czynszowych i przydziałów DCM: dodano filtrowanie duplikatów zasobów (każdy zasób liczony raz) oraz mnożenie wag przez udział zasobu w nieruchomości/obiekcie; dodano opcję wysyłania powiadomień email/sms.
 • AdaEmail – formularz dopisywania poczty wychodzącej – dodana możliwość automatycznego dzielenia na wiele przesyłek wg limitu liczby adresatów określonego w parametrach.
 • AdaEmail – formularz oraz lista nadawcza - poprawki w zakresie obsługi szablonów, plików osadzonych i załączników.
 • AdaEmail – przegląd wg kontrahenta – dodano ukrywanie emaili wersji roboczych oraz usuniętych.
 • SMS – rozbudowa i optymalizacja podsystemu zarządzania wysyłką SMS; przegląd – zmiana sposobu filtrowania paczek – od teraz operator widzi wszystkie paczki, dla których ma uprawnienia do modułu źródłowego powstania paczki.
Środki Trwałe
 • Wydruki – zestawienia – zaktualizowano słownik klasyfikacji środków trwałych.
Windykacje
 • Wyszukiwanie nowych dłużników – poprawki i rozbudowa (SQL) związane z obsługa błędów i wysyłką SMS; w przypadku wystawiania upomnień wg przydziałów DCM – dodano filtr na zadłużoną kartę, aby powiadomienia były wysyłane tylko do kontrahentów powiązanych z zadłużoną kartą (wg informacji o karcie w przydziale DCM).
Wkłady
 • Wydruki – A. stany kont – przebudowa i optymalizacja.
 • Karty – przegląd - (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Operacje – analiza dokumentów – wystaw fakturę – dodano obsługę VAT liczonego od brutto.
Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – formularz – pole rejestr – dodano słownik.
 • Zgłoszenia – przegląd – kopiuj zgłoszenie wraz z realizacjami – poprawka; (TPS) uzupełniono filtrowanie wg kontrahenta/pracownika oraz źródła finansowania.
 • Wydruki (przycisk) – 2.1. karty pracy – przebudowa, dodane filtrowanie wg uprawnień do administracji i sortowanie wg administracji, dodano podsumowanie strony i narastająco, dodano grupowanie i podsumowanie wg administracji, które pojawia się, jeśli wydruk obejmuje więcej, niż jedną administrację, dodano zapamiętywanie parametrów (poza zakresem dat i listą pracowników).


Wersja 21.05.27.0


Ogólne
 • Cechy - edytor - dodana opcja [Kopiuj], dopisywanie i kopiowanie wstawia nową cechę poniżej wybranej na liście.
 • Kontrahenci - przegląd - dodano funkcję [Konta].
 • Funkcja RDzZNier - optymalizacja pod kątem wielokrotnego sukcesywnego wywołania z tym samym parametrem SYN (lub brakiem tego parametru) oraz różnymi RDZ.
 • Kontrahenci – formularz - hasła dostępu do AdaNet ukryto, dotychczasowe hasła używane również do autoryzacji telefonicznej skopiowano do pola Autoryzacja, dodano możliwość resetowania hasła AdaNet przez operatora; dodano funkcję KTH_Haslo do generowania informacji o haśle na pismach; w parametrach globalnych AdaNet dodano opcję wymuszania zmiany hasła nadanego przez operatora poprzez funkcję resetu hasła.
 • Funkcja QGloZ_Manager – dodano parametry CASCADEFULL i ANOZKK.
 • Dodano funkcje: PX_FnSplitEx, NL2Spc, AOS_DajADM, ADM_DajAOS, SDP_Slownik, PX_RUN.
 • Generatory raportów – dodano generator wg gruntów i pozycji gruntów.
 • Generator raportów – uniwersalny szablon SQL – dodano opcje PXDEBUG, PXQSORT, PXSET, PX!, PXACCUM.
 • Ujednolicona czcionka i strona kodowa aplikacji.
 • Dostosowanie wybranych okien do wyższych rozdzielczości, dodane rozciąganie oraz opcja modyfikacji czcionki na listach.
 • Okno Moje sprawy - optymalizacja SQL.
 • Nowa funkcja Notatki_Daj służąca do generowania tekstów z tabeli notatki.
 • Parametry lokalne – usunięto parametry związane z nie używanym już klientem email oraz parametr sterujący konwersją do PDF w przypadku wysyłki pism emailem – pisma wysyłane emailem zawsze są konwertowane do PDF.
 • Cechy – poprawione usterki w edycji i wyliczaniu wartości cech kaskadowych; przeglądy cech – dodano wyliczanie wartości „na dzień”.
AdaNet
 • Zgłoszenia mieszkańców – formularz: dodano wybór rodzaju zgłoszenia (patrz zmiany w module Zgłoszenia); przegląd: dodano wyświetlanie rodzaju zgłoszenia, o ile włączony jest parametr globalny [Pokazuj rodzaj zgłoszenia w opisie zgłoszenia na liście zgłoszeń].
 • Menu mieszkańca – przycisk wyloguj przeniesiono ponad menu.
 • Lokale – finanse – przegląd kart – konta czynszowe przeniesiono na formularz karty czynszowej.
 • Aktualności - Dokumenty - poprawione wyświetlanie kolumny Typ dokumentu (SQL); formularz dokumentu - dodana lista załączników; przegląd – usunięto listę załączników.
 • Korekty wyświetlanych tytułów wybranych podstron, zmiany kosmetyczne w interfejsie, dodano tekst przy ikonach w tabelach, ikony na przyciskach zamienione na tekst.
 • Przegląd kontrahentów - domyślne sortowanie ustawiono na wg nazwy.
 • Przegląd dokumentów sekretariatu - usunięto kolumnę numer.
 • Aktualności – poprawiony przegląd komunikatów.
Czynsze
 • Przegląd kart czynszowych - dodana funkcja [Konta kontrahenta].
 • Naliczanie - seryjne - w przypadku generowania naliczeń dla wielu wspólnot dodana kontrola/blokada wygenerowania paczki we wspólnocie z zamkniętym miesiącem.
 • Wzory do naliczania czynszu - formularz zaawansowany wzoru - dodano przycisk ułatwiający wstawianie stawek gminnych.
 • Stawki - seryjna zmiana stawek - umożliwiono wybór zasobów spoza bieżącego admg, dodano filtrowanie wg bieżącego admg na podstawie ustawienia globalnego aplikacji; wg kart - domyślne ustawienie filtra - tylko karty aktywne.
 • Analiza konta - dodano zapamiętywanie ścieżki zapisu CSV oraz dialog wyboru ścieżki i nazwy pliku.
 • Dokumenty - księgowanie - dodano tworzenie dok.kasowych dla dokumentów w paczkach odsetkowych.
 • Narzędzia – f.administratora – definicja naliczenia – konwerter danych glo/ob/zas/kar – poprawki i optymalizacja.
 • Funkcja LiczSaldo3 – zmieniono znak wyniku celem ujednolicenia z pozostałymi funkcjami z serii.
 • Dodano funkcje: LiczSaldo3Wymagane, LiczSaldoOB, LiczSaldoNier, LiczSaldoAdmg, CZKarty_OstatniaAktywnaWOkresie, KAR_Podrzedne, ZkartyKth, LiczObroty2Wymagane, FiltrujKontoCzynszowe, CZK_DajListeZFiltra.
 • Formularz karty czynszowej – usunięto dostęp do hasła kontrahenta; w to miejsce wstawiono funkcję Autoryzacji.
 • Korekty zbiorcze – dodano możliwość drukowania korekt zbiorczych za pomocą uniwersalnej funkcji do drukowania faktur. Ustawienia uwzględnianych typów dokumentów oraz domyślne grupowanie dostępne są w parametrach globalnych.
 • Funkcja LiczbaMcZalCz – poprawki, optymalizacja i rozbudowa.
 • Funkcje: LiczObroty2, LiczSaldo2, LiczSaldo2Wymagane, LiczSaldo3, LiczSaldo3Wymagane – optymalizacje.
 • Wydruki - Zestawienia - C. Zbiorcze - zmiana działania filtra zaawansowanego - przeniesiono z poziomu kart czynszowych na poziom kont czynszowych umożliwiając filtrowanie kont.
 • Komunikat o zamkniętym miesiącu rozbudowany o informację o administracji, roku i miesiącu.
 • Funkcja SCZ2 - łatka na zamianę polskich znaków przez edytor HTML na HTML Entity.
 • Funkcja SCZ3 - dodane opcje stylowania tabeli, wyłączenia ramek i generowania liczby porządkowej na nowo.
 • Wydruki - Zestawienia - E. Stany wszystkich kont - poprawiono działanie filtra tylko stany niezerowe (SQL).
 • Noty odsetkowe rozrachunkowe - wydruk noty - usunięto oryginał/kopia; przegląd - dodano filtr na datę paczki; usuwanie paczki - poprawiono usuwanie paczki eliminując przypadki, gdy nie są usuwane rozliczenia odsetek w rozrachunkach.
 • Dokumenty - paczki - dekretacja do FK - dodana blokada dekretacji w przypadku zamkniętego miesiąca w FK.
 • Wydruki - Zestawienia - F. Podstawowe - poprawione formatowanie powierzchni, powierzchnia wyznaczana na datę na podstawie początkowego roku i miesiąca, optymalizacje.
 • Wydruki - Zestawienia - G. wg obiektu - dodano filtr zaawansowany na poziomie naliczeń, optymalizacje; dodano sortowanie wg kolejności ustalonej przy składniku.
 • Wydruki - Zestawienia - H. Z podaną ilością - zmieniono układ na pionowy (SQL); dodano drukowanie powierzchni.
 • Rozliczenia roczne - funkcja DJT zastąpiona wywołaniem niejawnym funkcji DJT2; wywołanie DJT z id danej=0 powoduje wywołanie DJT2 ze wzorem "1".
 • Dokumenty - naliczenia - pozycja naliczenia - poprawione generowanie opisu rozszerzonego po wyborze składnika.
DCM
 • Pisma wg członków – dodano opcje sortowania wg kodu zasobu, adresu kontrahenta oraz grupy członkowskiej i nazwy kontrahenta.
 • Wydruki - wspólnoty - poprawka przełącznika rodzaju udziałów procentowe/ułamkowe, eksport do excela ujednolicony z wydrukiem.
 • Funkcja StatusLokalu - optymalizacja SQL; generator raportów wg zasobów dostosowany do szybszego przetwarzania funkcji StatusLokalu.
 • Nowe funkcje związane z umowami inwestycyjnymi: InwestZaplacono, InwestWplataDlaRaty, KthDlaUmowyInw, DCIU_DlaKth.
 • Dodana funkcja: LiczPrzydzKth.
E-Sprawozdania
 • Dokumenty - formularz - dodana blokada dopisywania dokumentu bez typu.
 • Dokumenty – edycja treści – poprawa czytelności oznaczeń poprzez zamianę ikon oznaczających pole opcjonalne i obowiązkowe.
Faktury
 • Parametry globalne - wybrane parametry modułu faktury uwspólnione z parametrami modułu FK.
FK
 • Deklaracje - CIT-8 - dodano obsługę wersji 30.
 • Schematy - edycja pozycji - strzałki zmiany pozycji góra/dół - przebudowa działania przycisków; formularz edycji pozycji – zwiększono limit znaków i dodano edytory zaawansowane do wszystkich pól na wzory.
 • Schematy – dodano rodzaj „cykliczny wg pliku CSV”; dodano możliwość agregacji wg numeru konta, opisu, pozycji schematu.
 • Analizy - 2. Wydruki kosztów i subkosztów na obiekty - w przypadku, gdy brakuje opisu kosztu, drukowany jest opis konta; dodana linia oddzielająca pozycje oraz rozciąganie opisu w pionie.
 • Rejestry - parametry globalne - uwspólniono wybrane parametry z modułem Faktury; dodano osobne zestawy parametrów dot. rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie domyślnych ustawień typu rejestru, metody wyliczania VAT, liczby dni terminu płatności, metody płatności.
 • Rejestry - import faktur do rejestru - poprawka importu korekt, w których wartość netto/brutto pozycji nie odpowiada iloczynowi ilości i ceny.
 • Rejestry – import z magazynu – optymalizacja.
 • Noty księgowe - dodano opcję zmiany tekstów stałych drukowanych na notach księgowych.
 • Rejestry – przegląd dokumentów – dodano seryjne usuwanie pozycji wybranego dokumentu.
 • Rejestry – zestawienie – dodana opcja sortowania wg typu i numeru lub wg daty dokumentu.
 • Rozrachunki - przegląd rozrachunków kontrahenta - dodana opcja filtrowania wg konta FK w przypadku wywołania przeglądu dla zadanego konta FK; przegląd rozrachunków wg kontrahentów - dodano funkcję [Konta].
 • Rozrachunki - przegląd przekrojowy i klasyczny - optymalizacja prędkości wczytywania danych.
 • Dokumenty księgi głównej - przelewy - rozszerzono funkcjonalność przywiązywania przelewów do dokumentu.
 • Wydruki – Wydruk faktur – poprawione filtrowanie zestawu faktur do druku.
 • Nowa funkcja związana z rozrachunkami: ROZ_Info.
 • Wydruki definiowalne – przebudowa i optymalizacja.
 • Plan kont – Obroty konta i Obroty latami – dodano funkcję Eksport.
 • Deklaracje - VAT-7 - usunięto problem z przeliczaniem deklaracji kwartalnej VAT.
JPKPlus
 • JPK V7x - drukowanie deklaracji - dodano informację o statusie wysyłki oraz numer referencyjny.
 • JPK V7x - wysyłka - domyślną wysyłkę ustawiono na bramkę produkcyjną (wcześniej na testową).
Kasa
 • Wyciągi - Import - edycja wyciągu - dodana opcja zaznacz/odznacz wszystkie; dodana możliwość zaznaczania/odznaczania za pomocą dwukliku lewym przyciskiem myszy; dodano wyjątek poprawiający zachowanie w przypadku, gdy pozycja rozliczona na konto czynszowe, które jest rozrachunkowe, ustawiała się nieprawidłowo jako nie podlegająca rozliczeniu; dodano opcję wyświetlania alertu w przypadku niezamkniętej sprawy windykacyjnej na karcie czynszowej (odp. parametr globalny aplikacji uaktywnia opcję).
 • Przegląd pozycji nierozliczonych - okno w trybie karty/kontrahenta - dodano informację o karcie/kth w tytule okna; dodano możliwość sortowania wg kolumny Data.
 • Przegląd RK/WB - usuwanie RK/WB - optymalizacja i poprawki.
 • Przegląd RK/WB – drukowanie RK/WB – poprawione drukowanie dokumentów wielopozycyjnych.
 • Przegląd RK - dopisywanie RK - dodana blokada, aby nie można było dopisać RK z datą wcześniejszą, niż najnowszy istniejący.
 • Przegląd WB - dodana możliwość usuwania dokumentów ze środka wyciągu bankowego.
Magazyn
 • Przegląd indeksów magazynowych - poprawka wyświetlania stanu indeksu czynne/nieczynne (SQL).
 • Inwentaryzacja - funkcje służące do przeprowadzania inwentaryzacji - przebudowa, optymalizacja i poprawki (SQL).
 • Wydruki – wykaz dokumentów z pozycjami – poprawki i optymalizacja.
Media
 • Rozliczenia - wydruk rozliczenia - dodana możliwość zmiany źródeł generowania adresu korespondencyjnego drukowanego na dokumencie.
 • Przegląd zasoby/liczniki - usuwanie odczytu - w pytaniu o usunięcie odczytu dodano informacje o liczniku i odczycie wybranym do usunięcia; komunikaty o blokadzie edycji - dodano informacje o liczniku i/lub dokumencie rozliczeniowym powodującym blokadę.
 • Przegląd zasoby/liczniki - dopisywanie odczytu - dodana kontrola/blokada dopisywania odczytu w zablokowanym okresie (istnieje rozliczenie).
 • Funkcja SLI3 - dodano parametr RZS umożliwiający filtrowanie pozycji wg rodzaju rozliczenia/zaliczka/strata, poprawione filtrowanie pozycji rozliczeniowych.
 • Nowe funkcje DAW_MEW_Stawka oraz DAW_ZAS_Stawka do wyznaczania stawki węzłowej dla zadanego węzła lub zasobu.
 • Przegląd zasoby/liczniki - poprawione zachowanie przeglądu podczas dopisywania/poprawiania odczytu licznika; dopisywanie licznika - poprawka dot. ustawiania id zasobu w nowym liczniku.
 • Rozliczenia - generowanie rozliczeń - zmiana metody ustalania okresu pierwszego rozliczenia na zasobie tak, aby data początkowa była taka sama, jak data pierwszego odczytu; uzupełnione wypełnianie pola PKWiU; dodana opcja zapisu szczegółów rozliczenia do logu (parametry globalne).
 • Zmiana nazwy funkcji DanaRozliczeniowaWezla2 na DanaRozliczeniowaWezla3 celem eliminacji niejednoznaczności z funkcja o tej samej nazwie obowiązującą we wzorach rozliczeniowych.
 • Wydruki - historia rozliczeń karty - poprawione drukowanie metody, komentarza do odczytu, stanu początkowego, końcowego i zużycia licznika; dodana obsługa odczytu początkowego.
 • Przegląd zasoby/liczniki - funkcja odczytaj wszystkie - optymalizacja SQL.
 • Import odczytów z pliku tekstowego - dodano możliwość wyboru typów mediów; dodano możliwość korzystania z mnożników i metod w przypadku importu typu PX lub POWOGAZ.
 • Wydruki - Raport zużyć (nowy) - dodana opcja eksportu do Excela.
 • Rozliczenia – przesyłanie do istniejących paczek – przebudowa i optymalizacja, poprawiona usterka grupowania zaliczek z pozycjami rozliczenia.
 • Funkcja MeLicznikiTabelka – dodano parametry OSTPOCZ i PSP.
 • Przegląd paczek – przebudowa i optymalizacja.
 • Przegląd rozliczeń w paczce – przebudowa i optymalizacja; dodane operacje seryjne na zakładce – zaznaczanie oraz funkcje: zmień paczkę, usuń wybrane, drukuj wybrane.
 • Wydruki - raport legalizacji - dodano możliwość wyłączenia drukowania nazwisk; przebudowa, optymalizacja SQL.
 • Wydruki - raport zużyć - zmiana metody wyliczania zużycia na zasobie (w przypadku występowania liczników i/lub podliczników) na sumę liczników i podliczników.
 • Określanie daty blokady licznika - wersja TPS - zmiana ujednolicająca zachowanie z wersją SQL - lista składników, na podstawie której określana jest data blokady, jest generowana na podstawie typu licznika ustawionego na składniku (wcześniej na podstawie analizy wzoru).
Nadzorca
 • Funkcje - Statystyki AdaNet – rozbudowa i optymalizacja.
 • Narzędzia – Funkcje specjalne – Dane adresowe – znajdź i zamień – dodano kolumnę do zaznaczania oraz kolumnę z nazwą pola; Serwis – funkcja C. wymieniona na Dane adresowe – znajdź i zamień.
 • Operatorzy – formularz – przebudowa i kosmetyka, dodano słownik do pola stanowisko.
Przedmioty niskocenne
 • PN – dodano funkcję Seryjne księgowanie.
 • Przebudowa i poprawki w oknach aplikacji.
 • Wydruki - stany - poprawione podsumowania grup i strony.
 • Wydruki – dodano Generator raportów.
 • PN – przegląd dodano Dokumenty wg indeksu.
 • Dokument – formularz – słownik miejsc przechowywania zamieniony na słownik drzewiasty.
 • Dodano funkcję: SLD_PN_MiejscePrzechowywania.
Przelewy
 • Wydruk zbiorczy - dodano formatowanie numeru konta bankowego.
 • Eksport do Elixir-0 - dodano wpisywanie w rekordach przelewów nazwy pliku, do którego został wyeksportowany dany przelew; dodano słownik paczek; poprawione generowanie pozycji przelewów do urzędu skarbowego; dodano generowanie ostrzeżeń o potencjalnych problemach podczas generowania listy przelewów do eksportu.
 • Przelewy - formularz - dodano informację o pliku i zleceniu stałym, dodano słownik paczek (dynamiczny/kontekstowy); korekta kontroli duplikacji podczas zapisu; dodano wyświetlanie daty realizacji i przypisanego roku.
 • Wydruki: Wykaz, Zbiorczy oraz Seryjny - ujednolicono i rozbudowano opcje dialogowe ustawień wydruku.
 • Przelewy - przegląd - dodano słownik paczek.
 • Przegląd rozrachunków - rozrachunki, dla których wystawiono przelewy, oznaczono zielonym haczykiem; dodano przegląd powiązanych przelewów; dopisywanie przelewu - ujednolicono z analogiczną funkcjonalnością w księdze głównej modułu FK rozszerzając dostępne opcje związane z przelewami i dodając możliwość powiązania wielu przelewów do jednego rozrachunku.
Sekretariat
 • Poczta pracownika - dopisywanie dokumentu - dodano automatyczne wiązanie z operatorem dopisującym dokument; przegląd - kolumna nr zewnętrzny przeniesiona między l. dz. a typ; kolumny potwierdzenie i data wpływu/wysłania dynamicznie w zależności od zakładki; wybór dokumentu źródłowego - dodano przepisywanie adresata; poprawka filtrowania korespondencji oczekującej/wysłanej; poczta przychodząca - dodana opcja [Odpowiedz] ułatwiająca napisanie korespondencji wychodzącej w odpowiedzi do korespondencji przychodzącej.
 • Przegląd poczty przychodzącej – dodano zakładkę [Przelewy] z przeglądem powiązanych z dokumentem przelewów i opcją edycji; w kolumnie [Data płatności] dodano ikonę, jeśli do dokumentu jest podpięty przelew.
 • Przegląd poczty wychodzącej - dodano możliwość oznaczenia zaznaczonych oczekujących dokumentów jako wysłane (nadanie daty i liczby dziennika).
 • Głosowania - przegląd - optymalizacja pracy - lista respondentów odświeżana tylko, jeśli jest widoczna (zakładka wybrana); szybsze odświeżanie podczas edycji listy respondentów; zwiększona precyzja wag; dodano parametr globalny umożliwiający wyłączenie pokazywania/drukowania wyników bez wag; dodano nowy rodzaj pytania - Skala 1-5; wydruk podsumowania - poprawione drukowanie statystyk pytań (SQL).
 • Głosowania - przegląd głosowania wg pytań - dodany filtr "ukryj pozycje bez odpowiedzi"; wydruk ankiet – dodano opcję pomijania pozycji bez odpowiedzi.
 • Głosowania – dodano opcję ukrywania wyników w AdaNet przed zakończeniem głosowania/ankiety.
 • Dokumenty - załączniki - usuwanie załączników - dodano usuwanie plików załączników z dysku jednocześnie z usuwaniem danych o załączniku z bazy danych.
 • Dokumenty – formularz – dodano pole słownikowe [Miejsce przechowywania].
 • ADAEmail - generowanie korespondencji seryjnej za pomocą listy nadawczej - dodano dodatkowe kontrole techniczne poprawności przebiegu procesu; dodano dodatkowe filtry na nieprawidłowe znaki; poprawiona konwersja i zapis załączników i plików osadzonych.
 • Dokumenty wewnętrzne - przebudowa obsługi daty dokumentu ujednolicająca z datą wpływu; poprawione generowanie numeru dokumentu; formularz korespondencji/dokumentu - poprawki ergonomiczne i kosmetyczne.
 • Przegląd - Dokumenty wg typu - przebudowa i optymalizacja.
Środki Trwałe
 • Generowanie dokumentów - alerty dotyczące dokumentów istniejących - dodana poprawka, aby jeśli pod daną datą oprócz dokumentu OT figurują inne dokumenty, nie generowało to alertu.
 • Dokumenty - edycja - dodano możliwość edycji numeru dokumentu.
 • Wydruki – Zestawienie obrotów i sald – miesięczne – dodano możliwość wydruku tylko podsumowań grup (przełącznik analityka/syntetyka).
Windykacje
 • Wydruki - Wykaz pozycji - przebudowa, dodana opcja "rozszerzony opis pozycji" dodająca informację o źródle, optymalizacje.
Wkłady
 • Karty - Analiza konta - zmiana - jeśli w pierwszym miesiącu figuruje więcej, niż jeden dokument BO, wyliczana jest suma z dokumentów BO (wcześniej tylko pierwsze odnalezione BO); optymalizacja SQL.
 • Wydruki - 4. Zestawienie stanów kont, 5. Zestawienie obrotów i sald zbiorcze, 6. Zestawienie obrotów i sald dla zamieszkałych zbiorcze, 7. Zestawienie obrotów i sald imienne, 8. Zestawienie obrotów i sald dla zamieszkałych imienne - poprawka liczenia sald, poprawki i optymalizacje SQL.
 • Dokumenty - księgowanie paczek - poprawka umożliwiająca zaksięgowanie paczki BO.
 • Konta - Salda - dodano możliwość przerwania operacji wyliczania sald.
 • Dokumenty - formularz - przebudowa, dodano słownik kont dla konta przeciwstawnego - w przypadku dopisywania dokumentu wybranie konta ze słownika spowoduje podczas zapisu utworzenie drugiego dokumentu z zamienionymi stronami (przeksięgowanie).
 • Menu - Słowniki i funkcje administratora przeniesiono do menu Narzędzia.
Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń - dodano funkcję [Odśwież]; funkcja Inne/Kopiuj zgłoszenie na obiekty - dodano kopiowanie również realizacji/materiałów/prac oraz ustalanie kolejnych numerów zgłoszenia; funkcja Kopiuj realizację - uzupełniono o przepisywanie opisu realizacji; dodano funkcję [Dopisz wiele] upraszczającą dopisywanie realizacji dla wielu pracowników/wykonawców; materiały - dopisz z magazynu - dodano filtrowanie dokumentów: tylko dokumenty rozchodowe.
 • Formularz zgłoszenia - dodano automatyzacje wspomagające i kontrolujące poprawność wyboru miejsca zgłoszenia (nieruchomość/obiekt/zasób).
 • Zgłoszenia - Analizy - wg obiektów/nieruchomości - przebudowa funkcji; zmiana metody wyliczania dla wątku nieruchomości ze względu na możliwość występowania rozbieżności w danych między strukturą obiektów, a strukturą nieruchomości.
 • Zgłoszenia - Analizy - Realizacje / prace - przebudowa funkcji, dodane wczytywanie prac; dodana kolumna netto; dodana opcja [Odśwież], [Drukuj]; dodane "Stan na dzień"; dodane filtrowanie wg Admg/AOs, wg statusu zgłoszenia, wg źródła finansowania, wg administracji / nieruchomości / obiektów / zasobów; menu Analizy/Realizacje - zamieniono na nowy przegląd realizacji.
 • Zgłoszenia - Prace - formularz - dodane podpowiedzi dla pól dat i godzin, dodano opcję edycji opisu w większym oknie dialogowym; dopisywanie - dodano ustawianie domyślne daty i godziny przekazania na datę systemową.
 • Zgłoszenia - Analizy - wg słowników / wg obiektów i nieruchomości / wykresy - wczytywanie danych - komunikaty o wykrytych błędach zebrane na jednym oknie; wyłączono filtrowanie nieczynnych obiektów; jeśli między kolejnymi wywołaniami analizy ustawienia zakresu nie zmienią się, program zapyta czy odświeżyć dane, czy użyć ostatnio wczytanych.
 • Zgłoszenia - Analizy - wg słowników - przebudowa i optymalizacje.
 • Zgłoszenia - Analizy - Inne - Koszty wg obiektów - przebudowa.
 • Menu - słowniki przeniesione do menu Narzędzia.
 • Słownik rodzajów zgłoszeń – dodano znacznik [Pokazuj w AdaNET dla mieszkańców]. Zaznaczenie opcji powoduje udostępnienie rodzaju zgłoszenia na formularzu dla mieszkańców w AdaNET. Jeśli oznaczono przynajmniej jeden rodzaj zgłoszeń, pole do wyboru rodzaju zgłoszenia pojawi się na formularzu automatycznie.


Wersja 21.01.01.0

Ogólne
 • Dodano słownik kodów urzędów skarbowych (dostępny w formularzu kontrahenta przy polu Indeks oraz w nadzorcy w menu Przegląd/Słowniki) oraz szereg funkcji do pracy z danymi słownika: KodUS_Flt, KodUS_Sprawdz, KodUS_Opis, KodUS_Slownik.
 • Dodano kontrolę poprawności wpisanego kodu urzędu skarbowego w schematach formularzy urzędowych: CIT-8(28) [CIT-8(28)_v1-0E], JPK FA(3) [Faktury_VAT_-JPK_FA(3), Faktury_VAT_-JPK_FA(3).Czynsze], JPK KR(1) [Schemat_JPK_KR(1)_v1-0], JPK MAG(1) [Schemat_JPK_MAG(1)_v1-0], JPK V7 [Schemat_JPK_V7K, Schemat_JPK_V7M], JPK WB(1) [Schemat_JPK_WB(1)_v1-0].
 • Dodano funkcję HTML_Dialog służącą do edycji tekstu w formacie HTML.
 • Drobne poprawki i kosmetyka wybranych okien.
AdaNet
 • Głosowania - dodana obsługa znaczników HTML w opisie głosowania i pytania.
 • Lokale / Finanse - dodana możliwość zmiany tekstu wyświetlanego pod saldem na dzień - Nadzorca/Narzędzia/Parametry/AdaNET/Lokale / Finanse/Tekst "uwaga" pod aktualnym saldem.
Czynsze
 • Dokumenty / Noty odsetkowe (rozrachunkowe) - przegląd - wydruk - dodano możliwość wysyłania emailem i rejestracji w sekretariacie; przegląd - przebudowa metody usuwania not, optymalizacja SQL, poprawione działanie przycisku Podgląd.
 • Rozliczenia CO / Inne / Import dokumentów - dodana opcja typ korygujący z karty; w przypadku opcji typ dokumentu z karty - poprawka generowania numerów dokumentów.
 • Wydruki / Zestawienia / C.Zbiorcze - wydruk przebudowany, dostosowany do środowiska SQL.
 • Operacje / Automatyczne korekty naliczeń - dodane przepisywanie pól przyczyna zwolnienia z VAT, GTU i identyfikator deklaracji VAT; dokumenty dodatnie i ujemne rozdzielono oznaczając różnymi typami dokumentu (naliczeniowy i korygujący z karty czynszowej).
FK
 • Rozrachunki / Noty odsetkowe / Przegląd / Wydruk - dodano możliwość wysyłania emailem i rejestracji w sekretariacie.
 • Rejestry / Zestawienie - dodano opcję eksportu do Excela.
 • Rejestry / Wykaz wg JPK V7 - dodano kolumnę Brutto, poprawka wydruku podsumowania, skrócone podsumowanie filtrów w przypadku wyboru wszystkich typów rejestrów.
 • Rejestry / Wykaz wg różnego roku i miesiąca rozliczeniowego i księgowego - poprawiony wydruk podsumowania, dodano opcje druku z podsumowaniem oraz samego podsumowania, skrócone podsumowanie filtrów w przypadku wyboru wszystkich typów rejestrów.
 • Faktury / Import z modułu Faktury - dodana funkcjonalność automatycznego przenoszenia powiązań faktury korygującej z fakturą korygowaną zaimportowaną wcześniej.
 • Faktury / Import z modułu Czynsze / Dokumenty zbiorcze - usunięto dopisek "klient" kontrahenta zwrotnego w przypadku generowania dokumentu zbiorczego.
 • Faktury / Formularz - wybór faktury korygowanej - poprawka działania słownika wyboru faktury korygowanej w środowisku SQL.
 • Dokumenty księgi głównej / Rozliczanie pozycji dokumentu na rozrachunki - dodano filtr powodujący wyświetlanie tylko rozrachunków powiązanych ze wskazanym kontem; wcześniej wyświetlano również rozrachunki nie związane z żadnym kontem.
 • Dokumenty księgi głównej / Import z modułu zgłoszenia - optymalizacja mechanizmu wykonywania schematów.
JPKPlus
 • JPK / Przegląd ewidencji - dodana wysyłka zintegrowana; metoda analogiczna jak w przypadku wysyłki deklaracji VAT polegająca na wykonaniu podpisu, wysłaniu dokumentu podpisanego i odbiorze potwierdzenia UPO; dodany wydruk UPO.
 • Analiza / Dane JPK - dodano kontrolę dokumentów pod kątem występowania następujących problemów: brak określonej pozycji na deklaracji VAT, niezgodność id deklaracji z polem na deklaracji, niezgodność wersji deklaracji z wersją zdefiniowaną w miesiącu księgowym, niezgodność pozycji deklaracji ze stawką VAT, niezgodność klasyfikacji pola deklaracji z typem rejestru zakup/sprzedaż.
 • JPK V7X / Usuwanie - procedura usuwania usuwa również pliki powiązane z danymi JPK; usuwanie jest zablokowane w przypadku JPK z nadanym numerem referencyjnym.
 • JPK V7X / Generowanie - zmiana wpisu w nazwie kontrahenta na BRAK w przypadku kontrahenta zwrotnego (sprzedaż zbiorczo), niegenerowanie pozycji sprzedaży/zakupów w przypadku braku odpowiednio sprzedaży/zakupów (wcześniej tworzyło pozycję "brak").
 • JPK V7X / Wydruk deklaracji - poprawka wydruku powodująca drukowanie informacji o pliku również w przypadku pomijania pozycji pustych/zerowych.
Kasa
 • Import wyciągów bankowych / MT940 - dodana obsługa SWRK w wyciągach z banku PNB Paribas (sekwencja :86: / ~27 IBAN(SWRK)).
Magazyn
 • Wydruk dokumentów - dodano opcję seryjnego wydruku dokumentów ze wskazanego zakresu.
 • Przegląd dokumentów - dodano możliwość przepisywania pozycji z innego dokumentu.
 • Wydruk stanów magazynowych - przebudowa pod kątem obsługi polskich znaków w nazwach indeksów w środowisku SQL.
Media
 • Przegląd zasobów i liczników - poprawki i optymalizacje dot. środowiska SQL.
Przedmioty niskocenne
 • Dokumenty / Formularz - poprawione przeliczanie kwot po zmianie stawki VAT.
Sekretariat
 • Głosowania / Formularz głosowania i Formularz pytania - dodana możliwość edycji opisu jako HTML.
Wkłady
 • Dokumenty / Przegląd - poprawione odświeżanie okna po operacji księguj/wyksięguj w środowisku SQL.
 • Wydruki / 8.Zestawienie obrotów i sald dla zamieszkałych imienne - dostosowano do pracy w środowisku SQL.
 • Dokumenty / Przegląd wg kontrahentów - dostosowane do pracy w środowisku SQL.---