Czynsze:LMZ
Wyznaczanie "liczby miesięcy zaległości" (moduł Czynsze)

Składnia

Czynsze:LMZ(parIDKarty,parRok,parMc,parKonto,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parRok, parMc

Rok i miesiąc, domyślnie AKT:Rok i AKT:Mc

parKonto

Lista kont czynszowych, po średniku. Domyślnie wg ustawień z parametrów globalnych.

parParametry

Parametry METODALMZ, ZAOK, KONTA, METODA, CZY, CZYLISTA, CZYLIST2 domyślnie pobierane są z ustawień w parametrach!


METODALMZ=1|2|3 - główna metoda liczenia LMZ:

1. Metoda analityczna - realna wartość z dokumentów czynszowych.

2. Metoda statystyczna (domyślna) - wartość średnia na podstawie obrotów na kontach czynszowych.

3. Metoda statystyczna rozliczeniowa - metoda mieszana.


ZAOK=1|2|3 - zaokrąglenie:

1. zaokrągla do 0.01,

2. zaokrągla do 0.1,

3. zaokrągla do 1 (domyślne).


KONTA - tak samo, jak parametr parKonto.


W przypadku metod statystycznych dostępne są parametry dodatkowe:


METODA=1|2 - metoda liczenia kwoty należności miesięcznej:

1. wg ostatniej należności (domyślna).

2. wg średniorocznej należności.


CZY=1|2|3 - jak liczyć miesięczną zaległość:

1. tylko naliczenia - wg typu dokumentu z karty czynszowej (domyślna).

2. kwota WN z wybranych kont.

3. kwota WN z konta domyślnego.

4. tylko naliczenia - wg typów dokumentów z listy


CZYLISTA=typ,typ,typ - lista typów dokumentów, na podstawie których ustalanych jest rok i miesiąc ostatniego naliczenia. W danym roku/miesiącu musi wystąpić przynajmniej jeden dokument z typów na tej liście. Jeśli nie podano, brany jest typ dokumentu z karty czynszowej.


CZYLIST2=typ,typ,typ - lista typów dokumentów, których wartość jest sumowana w ustalonym roku/miesiącu celem wyliczenia należności miesięcznej. Jeśli nie podano, brany jest typ dokumentu z karty czynszowej.


Alternatywne parametry - nadpisują parametry powyżej:

KARTA - karta czynszowa

ROK, MC - jak parRok, parMc


Dodatkowe parametry:

DATAOD - data początkowa dla metody średniorocznej

DATADO - data końcowa dla obliczeń, zastępuje ROK, MC oraz podaje dokładny dzień dla metody analitycznej

WMS - dodaje logowanie operacji do WMS i wyświetlenie po wykonaniu operacji

zwraca

Wyznaczona wartość LMZ.

Opis

Funkcja wyznacza LMZ na podstawie zadanych kryteriów.


Przykłady

Czynsze:LMZ(KAR:ID_KART,AKT:Rok,AKT:Mc,'204-00','METODALMZ=1|ZAOK=3')
=> '123'

Zobacz również:

-