SCZ2
Generowanie tabeli lub sumy z naliczeń z dokumentów lub wirtualnych (moduł Czynsze)

Składnia

SCZ2(parNapis,parIDKarty,par24,parNZWV,parMcOd,parRokOd,parMcDo,parRokDo,parZNW,parBV,parIDS,parSuma,parWaski)

Parametry

parNapis

Tytuł tabeli.

Jeżeli z przedrostkiem E#, to evaluowany.

parIDKarty

ID karty czynszowej

par24

Liczba cyfr po przecinku - 2 lub 4.

T - tabela składana manualnie (parWaski zawiera wtedy wyrażenie evaluowane w każdej linii).

parNZWV

0 - niezaksięgowane, 1 - zaksięgowane, 2 - wszystkie (naliczone), 3 - wirtualne.

parMcOd, parRokOd

Rok i miesiąc początkowy.

parMcDo, parRokDo

Rok i miesiąc końcowy.

parZNW

Jeżeli parametr zawiera same cyfry (3), to cyfry oznaczają:

1. Zależność: 0 - niezależny, 1 - zależny, 2 - wszystkie,

2. Grupa składników: 0 - nieokreślona, 1 - eksploatacja, 2 - czynsz-najem, 3 - fundusz remontowy, 4 - media, 5 - wszystkie,

3. Dodatek mieszkaniowy: 0 - nie, 1 - tak, 2 - wszystkie,

Np. 140.

Jeżeli parametr zawiera litery, to można łączyć następujące znaczniki:

Zależność: Z - zależny, N - niezależny,

Grupy składników: A - nieokreślona, E - eksploatacja, C - czynsz-najem, F - fundusz remontowy, M - media,

Dodatek mieszkaniowy: O - nie, D - tak,

Przykład 1: NCMD - tylko niezależne, z grup czynsz oraz media z wymaganym znacznikiem dodatku mieszkaniowego,

Przykład 2: ZNAECFMOD - zależne i niezależne, z wszystkich grup i niezależnie od znacznika dodatku mieszkaniowego.

parBV

pusty - Ilość, Cena, J.m., Brutto;

B - tylko Brutto,

V - również VAT i Netto.

T - tabela składana manualnie (parWaski zawiera wtedy wyrażenie evaluowane w każdej linii).

parIDS

RangeString składników czynszowych: dzielone średnikiem, zakresy myślnikiem, np. '-3;5;7-9;11-'.

parSuma

0 - tabela bez podsumowania

1 - tabela z podsumowaniem

2 - tylko suma

11 - tabela z podsumowaniem i napis nadpłata/niedopłata

20 - suma netto bez formatowania

21 - suma VAT bez formatowania

22 - suma brutto bez formatowania

23 - suma z formatowaniem i przedrostkiem nadpłata/niedopłata

Jeżeli parBV jest T, zaś parSuma nie jest żadną z powyższych wartości, to parSuma jest ewaluowana jako stopka tabeli.

parWaski

0 - zwykły układ, 1 - węższy o 4 znaki, 2,3 - węższa jeszcze inaczej

+ opcjonalnie paramString:

OPIS - dodaj dodatkowy opis do składnika,

LP - dodaj l.p. przed nazwą składnika.

PODRZEDNE=0*|1|2

   0 - zbieraj tylko główne karty (domyślne)

   1 - zbierz również karty podrzędne w hierarchii

   2 - zbierz tylko karty podrzędne

zwraca

Tabela lub wartość.

Opis

Funkcja zwraca tabelę lub wartość zależnie od parametrów.


Jeżeli używane jest manualne generowanie tabeli (par24=T), to zabindowane są zmienne: Q3:nazwa, Q3:ilosc, Q3:miano, Q3:cena, Q3:wartosc, Q3:VAT, Q3:kwota_vat, Q3:brutto, Q3:mc, Q3:mc_r, Q3:rok, Q3:rok_r, Q3:sww, Q3:wz_komentarz, Q3:id_sklad, Q3:wsk_zaleznosci oraz zmienne loc:wynik1, loc:wynik2, loc:wynik3 zbierające sumę odpowiednio wartości, kwoty VAT i brutto.


Uwaga! Funkcja jest jaka jest. Ze względu na kompatybilność wstecz nie będą dokonywane żadne zmiany w tej funkcji.


Przykłady

SCZ2('',KAR:ID_KART,2,3,1,2015,12,2015,'140','','1;2;3',23,'')
=> '123 456,78'

Przykład budowy tabeli


Przykład budowy tabeli

SCZ2('Nagłowek',KAR:id_kart,'T',3,'','','','','','T','','loc:wynik3', 'IFF(q3:id_sklad=2,''skladnik nr 2  ='' & dajDK(kar:id_kart,1,date(akt_mc,1,akt_rok)) &''os.+ ... itd'' ,'''')&         IFF(q3:id_sklad=3,''skladnik nr 3  =''& zas:powierzchnia  &''pow + ... itd'' ,'''') ')

Zobacz również:

-