SLI3
Generowanie tabeli lub sumy z rozliczeń z dokumentów (moduł Media)

Składnia

SLI3(parKAR,parParametry)

Parametry

parKAR

ID karty czynszowej

parParametry

paramString

zwraca

Tabela lub wartość.

parParametry

NAPIS

Tytuł tabeli.

Domyślnie "Składnik"

P24

Liczba miejsc po przecinku w Ilości i Cenie.

Domyślnie 2.

MCOD, ROKOD, MCDO, ROKDO, ROKMCOD, ROKMCDO

Odpowiednio miesiąc początkowy, rok początkowy, miesiąc końcowy, rok końcowy, rok i mc początkowy, rok i mc końcowy.

Domyślnie AKT:Rok, AKT:Mc.

IDS

Składniki medialne oddzielane średnikiem (zakres łączony myślnikiem).

Przykład: "-3;5;7-9;11-"


Domyślnie wszystkie składniki.

PODRZEDNE

Włącza opcję zbierania również kart podrzędnych.

Domyślnie wyłączone.

PODRZEDNE=0*|1|2

   0 - zbieraj tylko główne karty (domyślne)

   1 - zbierz również karty podrzędne w hierarchii

   2 - zbierz tylko karty podrzędne

RET

Zwracana wartość:

NETTO, VAT, BRUTTO - odpowiednio suma netto, VAT lub brutto

TABELAVAT - zwraca tabelę podsumowania wg stawek VAT

TABELANZR - zwraca tabelę podsumowania wg należność/zaliczki/rozliczenie

TABELA - zwraca tabelę

TABELA+VAT - zwraca tabelę wraz z podsumowaniem wg stawek VAT


Domyślnie TABELA.

RETF

Format zwracanej tabeli:

TXT - tabela tekstowa (pisma tradycyjne i RTF)

HTML - tabela HTML (pisma HTML)

Domyślnie HTML.

LP

Włącza dodawanie LP do nazwy składnika.

Domyślnie wyłączone.

OPIS

Włącza generowanie nazwy składnika przez funkcję na bazie id składnika (zamiast nazwy z pozycji naliczenia)

Domyślnie wyłączone.

KOLUMNY

Pozwala zdefiniować zestaw kolumn tabeli.

Kolumny oznacza się 3-literowymi ciągami. Dzieli średnikiem. Przyrostek "+" oznacza podsumowanie kolumny.

Dostępne kolumny:

SKL - Składnik

OKR - Okres

ILO - Ilość

JMI - Jednostka miary

CEN - Cena

NET - Netto

STV - Stawka VAT

VAT - Kwota VAT

BRU - Brutto

CNJ - Cena jednostkowa (alias CEN)

WAR - Wartość (alias NET)

KO# - zdefiniowana kolumna użytkownika

SMB

Skrótowa definicja zestawu kolumn. Używane wymiennie z parametrem KOLUMNY.

S - SKL;OKR;BRU+

M - SKL;OKR;ILO;JMI;CEN;BRU+

B - SKL;OKR;ILO;JMI;CEN;NET+;STV;VAT+;BRU+


Domyślnie M.

KO#

Wzór kolumny definiowanej przez użytkownika.

# - dowolny znak oprócz "+".

Wzór jest ewaluowany.

Jeżeli wzór zawiera znaki "=" lub "|" należy poprzedzić je "\\\" (potrójny backslash).

Dostępne pola kolejki Q3:

id_admg, IDWezla, id_paczki, id_rozliczenia, id_kth, id_karty, typ_karty, id_zas, typ_zas, typ_dok, nr_dok, opis, ile_poz, RODZAJ, ID_MSKLADNIK, okres_od, okres_do, nazwa, CENA, ILOSC, MIANO, WARTOSC, LICZNIK, MIANOWNIK, VAT, TST, KWOTA_VAT, BRUTTO, id_czdok, LpNaliczen, MERP_LP, PZWVAT, IDKarty, DokSklUID, LP, NazwaWyd.
Uwaga! W przypadku, gdy właczone jest agregowanie zaliczek i pozycja jest zaliczkowa, to część pól kolejki nie ma sensu agregacyjnego, tj. odnosi się tylko do jednej z agregowanych pozycji.

NKO#

Tytuł odpowiedniej kolumny definiowanej.

PKO#

Format (picture) odpowiedniej kolumny definiowanej.

FLT

Opcjonalny filtr pozycji. Dostępne pola tabel: MER, MERP, MS, KAR, ZAS, OB, NIER, ADM, KTH.

MEROZ

Identyfikator rozliczenia medialnego - jeżeli drukowane mają być tylko pozycje z wybranego dokumentu.

AZ

Agreguj zaliczki

RZS

Filtr rodzaju pozycji (domyślnie wszystkie), dostępne opcje:
R - rozliczenia, Z - zaliczki, S - straty
np. RZS=RS, RZS=Z
W przypadku, gdy filtr obejmuje tylko zaliczki, kwoty i ilość w zaliczkach będzie dodatnia; w przeciwnym wypadku zaliczki są traktowane jako ujemne.

STYLE, STYLEHEADER, STYLEROW, STYLESUBHEADER, STYLEVAT, STYLESUM

Tylko format HTML.

Ustawienie stylu kolejno tabeli, nagłówka, wiersza pozycji dokumentu, podnagłówka (nowa karta), wiersza tabeli VAT lub NZR, podsumowania.

Każdy parametr typu E#.

W przypadku wiersza pozycji dokumentów dostępne pola kolejki Q3:

id_admg, IDWezla, id_paczki, id_rozliczenia, id_kth, id_karty, typ_karty, id_zas, typ_zas, typ_dok, nr_dok, opis, ile_poz, zuzycie, RODZAJ, ID_MSKLADNIK, okres_od, okres_do, nazwa, CENA, ILOSC, MIANO, WARTOSC, LICZNIK, MIANOWNIK, VAT, TST, KWOTA_VAT, BRUTTO, id_czdok, LpNaliczen, PKWiU, MERP_LP, Warunkowana, PZWVAT, IDKarty, Kolejnosc, DokSklUID, LP, NazwaWyd

W przypadku wiersza tabeli VAT lub NZR dostępne pola kolejki MQV:

stv, net, vat, bru, sortuni

CLASS, CLASSHEADER, CLASSROW, CLASSSUBHEADER, CLASSVAT, CLASSSUM

Tylko format HTML.
Określa klasę styli CSS odpowiednio tabeli, nagłówka, wiersza pozycji dokumentu, podnagłówka (nowa karta), wiersza tabeli VAT lub NZR, podsumowania.

Właściwości pola takie same, jak w przypadku serii STYLE...

Opis

Funkcja zwraca tabelę lub wartość zależnie od parametrów.


Przykłady

SLI3(KAR:ID_KART,'')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-