RDzZNier
Zwraca procent udziału (lub kwotę wynikającą z tego udziału) danego RDz w zasobach nieruchomości

Składnia

RDzZNier(parNier,parRDz,parParametry)

Parametry

parNier

Identyfikator nieruchomości

parRDz

Identyfikator rodzaju działalności

parParametry

Parametry opcjonalne:

DATA - stan na dzień, domyślnie GLO:DataAkt

WSK - nr metody podziału (wskaźnika) wg funkcji MPK_Funkcja, domyślnie 3. Można również wykorzystać wzór własny poprzez prefiks E# (we wzorze dostępna jest zabindowana zmienna _DATA).

KWOTA - jeżeli podano parametr kwota, to funkcja wyliczy kwotę przypadającą na dany RDz.

RDZ0 - jeżeli podano, to zastępuje zerowy RDZ zasobu wybranym RDZ, domyślnie 0 - pomijaj zasoby z zerowym RDZ.

DEBUG - tryb śledzenia, zrzuca dane pośrednie do systemowego debuggera.

SYN - zmiana trybu wyliczania tak, aby kwota była wyliczana po zsumowaniu wskaźników zadanego RDZ.

LICZNIK - zwraca sumę wskaźników dla zadanego RDZ

MIANOWNIK - zwraca sumę wszystkich wskaźników

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja zwraca procent udziału danego rodzaju działalności w nieruchomości wg zadanego wskaźnika podziałowego. Jeżeli podano parametr KWOTA, to wyliczana jest odpowiednia część kwoty do podziału. W przypadku, gdy z zaokrągleń wynika reszta z zadanej kwoty, ta reszta jest dodawana do kwoty zasobu o najwyższej kwocie bezwzględnej, aby zminimalizować odchylenia procentowe.


Przykłady

RDZZNIER(NIE:ID_NIER,1,'WSK=2')
=> '0.123'

RDZZNIER(NIE:ID_NIER,1,'WSK=E#ZasPole(ZAS:ID_ZAS,''ZAS:powierzchnia_mieszkalna'',_DATA)')
=> '0.123'

Zobacz również:

-