Zmiany dokonane w roku 2022.


Wersja 22.04.07.0

Ogólne
 • Wybrane okna i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje i kosmetyka.
 • Unifak – rozbudowana kontrola poprawności odczytu/zapisu parametrów, dodana możliwość przywrócenia ustawień domyślnych; wydruk fv korygujących w modułach FK i Faktury – dodano filtrowanie zerowych pozycji.
 • Funkcja Moje sprawy – optymalizacja, reorganizacja interfejsu, modernizacja.
 • Administracje osiedlowe – przegląd – zmiana wymaganego uprawnienia z Aktualizacji danych firmy na Przegląd danych w systemie.
 • Pisma – dodano nowe uprawnienie do edycji pism; dodano podział pism ze względu na moduł systemu ADA; dodano przegląd pism w module Nadzorca, gdzie można przenosić pisma pomiędzy modułami.
 • Pisma – rodzaje HTML i !HTML – dodano możliwość dodania nagłówka i stopki w postaci wstawki HTML (nagłówek/stopka są dodawane do wydruku podczas konwersji do PDF).
 • Generator raportów – ujednolicona numeracja na listach wydruków; dodano uniwersalny generator SQL do wszystkich zestawów generatora raportów.
 • Generowanie plików xml (JPK, E-Sprawozdania) – poprawka generowania z łańcuchów znaków zaczynających się spacjami (obcinało koniec ciągu).
 • Administracje – przegląd – usuwanie administracji – poprawka dot. usuwania uprawnień do administracji.
 • Słownik – modernizacja, dodano wyszukiwanie.
 • Nowe funkcje: IloscMiesiecyEx, RZ, AR.
AdaNet
 • Mieszkaniec – logowanie po resecie hasła – poprawka umożliwiająca zmianę hasła.
Czynsze
 • Naliczanie czynszu – dodana obsługa domyślnych dat wg ustawień w cechach administracji; dodano parametr pozwalający na wymuszanie stosowania ustawień dat wg cech administracji podczas naliczania seryjnie dla wielu administracji.
 • Wzory do naliczania czynszu – eliminacja ustawień pozycji na deklaracji VAT – podczas eksportu do FK pozycja jest ustalana automatycznie na podstawie stawki podatku VAT; ściślejsza kontrola stawki VAT i przyczyny zwolnienia z VAT (również podczas naliczania); przegląd wzorów – dodano kolumnę Przyczyna zwolnienia z VAT.
 • Faktury – eksport UniFak XML -  pobieranie identyfikatora numeru pól deklaracji VAT na podstawie wzoru czynszowego zmienione na automat wyznaczający pola na deklaracji VAT na podstawie stawki podatku VAT.
 • Faktury – wydruk UniFak – definiowalna stopka na wydruku – dodano obsługę definicji stopki za pomocą wzoru poprzez dodanie przedrostka E#.
 • Rozliczenia roczne – funkcje NRR_Zbierz_Nalki i NRR_Zbierz_Nalki_Kar – precyzję wyniku poszerzono do 4 miejsc po przecinku; funkcja DJT2 – dodana obsługa wyjątku braku danych stawek; funkcja NRR_Z_2 – eliminacja usterki powodującej nieprawidłowe działanie funkcji wywołanej wielokrotnie.
 • Rozliczenia roczne – zapis korekt – poprawiony zapis w przypadku odznaczenia wybranych pozycji na liście.
 • Rozliczenia roczne – przegląd rozliczeń zbiorczych – dodano możliwość drukowania zamkniętej paczki; dodano możliwość drukowania bez podania zakresu kodów; dodano pasek postępu podczas generowania danych do wydruku.
 • Rozliczenia roczne – interpretacja wzorów – umożliwiono obsługę wielu wzorów (wiele składników) w podgrupie.
 • Lata obrotowe - otwieranie/zamykanie roku/miesiąca – modernizacja, poprawki, optymalizacje.
 • Wykazy – wykaz zasobów – przebudowa, modernizacja.
 • Dokumenty lokalne – Generator korekt – przebudowa i modernizacja.
 • Dokumenty czynszowe – dopisywanie pozycji – wybór składnika – zablokowano możliwość wyboru składnika niedostępnego dla danego typu karty.
 • Funkcje: C_SaldaCzynszowe, C_SaldaCzynszoweWymagane, LiczSaldo3, LiczSaldo3Wymagane – dodano parametry NAD i ZAL – definicja tekstów alternatywnych do nadpłata/niedopłata.
 • Rozłożenie zaległości na raty – wybór paczki – dodano możliwość wybrania paczki typu PK.
 • Nowa funkcja: Odsetki.
DCM
 • Przydziały – formularz – rodzaje – dodano „dożywocie”; notatki przeniesiono na drugą zakładkę; dodana zakładka techniczne.
 • Członkowie – przegląd – dodano kolumny Dopisanie i Modyfikacja.
Faktury
 • Import faktur z modułu Czynsze - pobieranie identyfikatora numeru pól deklaracji VAT na podstawie wzoru czynszowego zmienione na automat wyznaczający pola na deklaracji VAT na podstawie stawki podatku VAT.
 • Import faktur z modułu Czynsze wg właścicieli – dodano opcję grupowania dokumentów wg konta czynszowego; dodano obsługę cech administracji dotyczących domyślnych dat.
 • Wydruk zestawienia faktur – dodano obsługę druku dla wszystkich administracji.
 • Faktury – dopisywanie korekty – eliminacja przepisywania numeru fv korygowanej do numeru zewnętrznego fv korygującej.
FK
 • Import faktur z modułu Czynsze – pobieranie identyfikatora numeru pól deklaracji VAT na podstawie wzoru czynszowego zmienione na automat wyznaczający pola na deklaracji VAT na podstawie stawki podatku VAT.
 • Nowe funkcje: VAT2DEK, DEK2P12 – automatyczna konwersja stawki VAT na identyfikator wiersza deklaracji VAT oraz konwersja identyfikatora na nr pola na deklaracji VAT.
 • Rejestr VAT – pozycja rejestru – dodano pola do wprowadzania rodzaju i miejsca powstania kosztu/przychodu; nowa funkcja RejestrVATSuma.
 • Dokumenty księgi głównej – [Więcej…] - dodano opcję kopiowania dekretu z innego miesiąca; przywrócono możliwość sprawdzenia kręgu kosztowego dla zatwierdzonego dokumentu; symbol dokumentu – wyświetlany symbol (dotychczasowo typ i nr dokumentu) zamieniono na symbol dynamiczny generowany na podstawie ustawień w cechach administracji (domyślnie typ - numer / rok).
 • Funkcja sprawdzenia kręgu kosztowego – przebudowa, modernizacja, umożliwienie generowania sum grupowanych wg dowolnej liczby znaków konta od 1 do 30, dodano podsumowanie liczby pozycji.
 • Menu – Operacje – uporządkowano gałąź menu.
 • Zamykanie miesiąca – dodano zapis komunikatów do LOGu oraz informację o poprawnym zamknięciu miesiąca; Zamykanie roku – modernizacja i kosmetyka komunikatów.
 • Wydruki definiowalne – eksport do Excela – dodano opcję „autodopasowanie szerokości kolumn”.
 • Faktury – dopisywanie korekty – eliminacja przepisywania numeru fv korygowanej do numeru zewnętrznego fv korygującej.
 • Schematy dekretacji – rejestr VAT – dodano rodzaj schematu „cykliczny” (dotychczasowe traktowane są jako „pojedynczy”) – wykonanie schematu dla każdej pozycji dokumentu rejestru.
 • Rejestr VAT – formularz dokumentu – procedury JPK – przywrócono możliwość dopisania MPP do wybranych procedur dokumentu.
 • Rejestr VAT – zakup – formularz pozycji – zmiana metody przeliczania danych tak, aby modyfikacja ilości i ceny wpływała odpowiednio tylko na cenę / ilość.
JPKPlus
 • Dodano obsługę JPK FA (4).
 • Analiza danych JPK – rozszerzono komunikat o niezgodności wersji deklaracji VAT; pobieranie identyfikatora numeru pól deklaracji VAT na podstawie wzoru czynszowego zmienione na automat wyznaczający pola na deklaracji VAT na podstawie stawki podatku VAT; analiza nieciągłości numeracji w rejestrach VAT – poprawki w komunikatach w przypadku wykrycia nieciągłości.
 • Generowanie JPK V7x (2) – poprawka techniczna identyfikacji wersji pliku.
Kasa
 • Raporty kasowe/wyciągi bankowe – formularz pozycji – wybór karty i kwoty – poprawiono.
 • Kompensaty – przebudowa, poprawki i optymalizacja.
Media
 • Dane rozliczeniowe węzła – edytor – [Usuń okresy] i [Usuń widoczne] przeniesiono do [Więcej]; [Więcej] – dodano opcję eksportu; dodano pasek postępu podczas odświeżania danych na oknie; modernizacja okna.
 • Stawki rozliczeniowe – do stawek dodano możliwość definiowania stawki podatku VAT – stawka ta nadpisuje stawkę definiowaną we wzorze medialnym.
 • Wydruki – raport z rozliczeń zbiorczych – przebudowa, modernizacja, rozbudowano opcje wyboru zakresu, dodano podgląd danych na wszystkich poziomach agregacji, dodano opcję eksportu, dodana obsługa wielu administracji.
 • Rozliczenia – średnie zużycie – przebudowa, modernizacja, dodana możliwość eksportu wyników.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – dodano możliwość importu wielu odczytów jednego licznika z jednego pliku tekstowego; dodano możliwość nadpisywania istniejących odczytów.
 • Ustalanie odczytów na podstawie średniego zużycia – rozbudowano opcje wyboru okresu do ustalenia średniego zużycia – od 1 do 36 miesięcy.
Sekretariat
 • Przegląd / Mieszkańcy obiektu – kolumny telefon i email – zmieniono tak, aby wyświetlane dane były aktualne wg stanu na wprowadzoną na oknie datę; dodano możliwość eksportu listy.
 • Dziennik – załączniki – zmiana konwencji nadawania nazw kopiowanym plikom załączników z <0EODDZ><0EOP:Numer>.<EXT> na <EODDZ>_<EOP:Numer>_<GUID16>.<EXT>.
 • Dziennik – dopisywanie dokumentu – wybór korespondencji źródłowej (w odpowiedzi do) – dodano możliwość wyboru kontrahenta spośród listy kontrahentów powiązanych z pismem źródłowym.
 • AdaEmail – wysyłanie wiadomości – dodano aktualizację daty i czasu wysyłki wiadomości po próbie wysłania wiadomości zakończonej sukcesem.
 • AdaEmail – odbieranie wiadomości – uaktywniono usuwanie wiadomości z serwera po zadanej liczbie dni.
 • SMS – redagowanie SMS – poprawiono wyświetlanie liczby dostępnych do wpisania znaków; sprawdzanie statusu paczki – poprawka eliminująca modyfikację daty i czasu wysłania paczki.
Środki Trwałe
 • Plan umorzenia oraz funkcje z serii ST3_STDK_Znajdz… - dodano wymuszenie sortowania dokumentów OT przed pozostałymi typami, jeśli kilka dokumentów posiada tę samą datę (wer.SQL).
 • Plan umorzenia – eliminacja wpływu dokumentów typu ZU na wybór pierwszego miesiaca do wyliczeń.
 • Paczki dokumentów – przegląd – dodano odświeżanie podsumowania dekretu po zadekretowaniu paczki.
 • Wydruki – filtrowanie środków trwałych – dodano filtrowanie wg daty amortyzacji.
 • Nowe funkcje: ST3_NrInw2ID, ST3_ID2NrInw.
Windykacje
 • Wyszukiwanie dłużników (nowe) – poprawiono przegląd komunikatów po wykonaniu operacji seryjnych; rozszerzono komunikat o błędnych numerach telefonów.
 • Terminologia – zamiana „wezwania” na termin ogólniejszy „korespondencja”.
Wkłady
 • Wydruki – A.Stany kont – przebudowa, modernizacja, dodany podgląd wyników przed wydrukiem, dodana opcje eksportu i sortowania podglądów, dodana obsługa wielu administracji, rozbudowane opcje wyboru zakresu, zmiana metody filtrowania wg statusów karty, dodana agregacja wyników na wszystkich poziomach, dodano zapamiętywanie parametrów i przywracanie domyślnych ustawień.
 • Narzędzia – f.Administratora – Kontrola zgodności dokumentów z kontami – przebudowa i modernizacja.
Zgłoszenia
 • Wydruki – dodano Pisma.
 • Zlecenia – dodano możliwość drukowania pisma wg wybranego zlecenia.
 • Zgłoszenia – realizacje – formularz – dodano pole Data zakończenia.


Wersja 22.02.11.0


Ogólne
 • Wybrane okna i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki ułatwiające pracę i kosmetyka.
 • Kalendarz – dodano święta na rok 2022.
 • Uprawnienia operatorów – dodano zapis do log informacji o zmianach dokonanych w uprawnieniach operatorów; optymalizacje.
 • Parametry – dodano zapis do log informacji o zmianach dokonanych w parametrach; optymalizacje.
 • Eliminacja duplikatów kontrahentów – funkcja zaktualizowana i zoptymalizowana.
 • UniFak – eksport do XML – poprawiono usterki uniemożliwiające poprawny eksport; wydruk – dodano obsługę typu stawki VAT (od netto/od brutto), podsumowanie korekty – poprawiono formatowanie kwot.
 • Funkcja Adres:Funkcja – dodano parametr KARBDN – w przypadku wyboru domyślnego adresu wg karty czynszowej do nazwy kontrahenta nie dopisuj współposiadacza z karty (pole KAR:dod_nazwa).
 • Kontrahenci – słownik – optymalizacje prędkości.
 • Nowa funkcja Period_Dialog.
 • Kontrahenci – formularz – pełnomocnik i struktura organizacyjna firmy przeniesione na drugą zakładkę, dane do przelewu przeniesione na pierwszą zakładkę; dodano przycisk do aktualizacji danych do przelewu.
AdaNet
 • Mieszkańcy – Liczniki – dodano informacje o dacie instalacji, legalizacji, demontażu licznika.
Czynsze
 • Noty odsetkowe (wg dokumentów odsetkowych) – dodano możliwość wysyłki email i rejestracji w sekretariacie; dodano opcję pomijania zerowych dokumentów; optymalizacja.
 • Wydruki – dokumenty – faktury/rachunki – dodano ignorowanie wielkości liter w filtrze wg typów dokumentów, dodano opcję uwzględniania filtra wg kart w trybie wg paczek.
 • Wydruki – wykazy – Q. Wydruk danych technicznych obiektu, O. Wydruk danych technicznych zasobu – odświeżono, dodano wypis ustawień na wydruku, zmieniono sortowanie na admg i kod, nowa administracja zawsze od nowej strony, wartość pól obiektu wyliczana na zadaną datę (funkcja ObPole, ZasPole), poprawione wyrównanie kolumn.
 • Odsetki – statutowe – odświeżono, dodano pamiętanie parametrów, dodano wybór zakresu.
 • Seryjna zmiana stawek – reorganizacja interfejsu; Seryjny import stawek – nowa funkcja do importu danych z pliku CSV.
 • Pisma – wydruk – kody kreskowe – poprawki w drukowaniu kodów kreskowych.
 • Funkcje: Zob, ZobSzereg, Rdz – optymalizacja, dodanie pamięci podręcznej do funkcji.
 • Rozliczenia roczne – rozliczanie – w przypadku, gdy obiekt nie jest przypisany do nieruchomości – zmieniono kwalifikację problemu z „błąd” na „ostrzeżenie”; w przypadku, gdy nie określono sposobu liczenia VAT – dodano ostrzeżenie i przyjęto domyślnie „od netto”.
 • Analizy – analiza stawek – odświeżone, optymalizacja.
 • Funkcja C_ObrotyWMiesiacu – optymalizacja; dodano sortowanie dokumentów wg daty dokumentu.
 • Funkcja SCZ3 – pozycje drukowane z licznikiem i mianownikiem – l/m dodano również do rozszerzonej nazwy składnika.
 • Słownik paczek – dodano filtr typów paczek; dopisywanie paczki – wg typu wybranego w filtrze.
 • Funkcje C_SaldaCzynszowe, C_SaldaCzynszoweWymagane – przebudowa i optymalizacje.
 • Noty odsetkowe wg rozrachunków – optymalizacje; dodano możliwość wymuszenia przeliczenia odsetek; poprawiono wątek seryjny wg kart czynszowych.
 • Wydruk noty odsetkowej – wprowadzono zmiany w domyślnej treści wydruku: zwłoka na opóźnienie, poprzednie lata na poprzednie okresy, usunięto art. 476; wszystkie treści sparametryzowano.
 • Rozliczenia roczne – eksport do dokumentów czynszowych – dodano opcję wyboru typu paczki Rozliczenia / Korekty zbiorcze.
 • Wydruki – wykazy – N. wykaz danych technicznych karty – dodano sortowanie i eksport podglądu.
 • Dokumenty – korekty naliczeń – dodana obsługa rozszerzonej nazwy składnika.
DCM
FK
 • Schematy – wykonywanie – dodano opcję Analiza – funkcja pozwala ocenić pracę schematu pod kątem prędkości i pomaga w optymalizacji.
 • Księgowanie/wyksięgowanie seryjne – lista typów dokumentów – dodano filtrowanie typów nieczynnych.
 • Bilans – dodano obsługę globalnego filtra wg administracji, poprawki.
 • Wydruki definiowalne – modernizacja mechanizmu eksportu do Excela.
 • Schematy – rejestr VAT – poprawione zliczanie kwot stawki „zw”.
 • Dokumenty księgi głównej – przywiązywanie przelewu – poprawki.
 • Faktury pro forma – realizacja – dodano przepisywanie listy dodatkowych odbiorców.
JPKPlus
 • Dodano obsługę nowych formatów JPK V7M (2) i V7K (2) (wersja deklaracji VAT odpowiednio 22 i 16); obowiązuje od stycznia 2022.
 • Słownik wyboru JPK – dodano filtr wg okresu, odświeżono.
Kasa
 • Import wyciągów oraz szybkie wprowadzanie dokumentów kasowych – dodano parametr do określania priorytetyzacji kont czynszowych w zależności od typu karty czynszowej.
 • Przegląd raportów z dekretacją – dodana kolumna BZ; odświeżone.
Magazyn
 • Spis z natury – wydruki – przebudowa i optymalizacja; dodana opcja druku pustych arkuszy spisowych.
Media
 • Rozliczenia – wyliczanie zużycia – podliczniki – poprawki obsługujące niestandardowe układy nadlicznik/podlicznik.
 • Wydruk rozliczenia – dodana opcja drukowania miesiąca słownie w dacie sprzedaży.
Przedmioty niskocenne
 • Wydruk stanów – dodano opcję „nie drukuj zerowych stanów”.
Sekretariat
 • SMS – dopisywanie wg obiektów – dodano uwzględnianie nr telefonów przypisanych do kart.
 • Poczta elektroniczna – prześlij dalej / ponów – dodano kopiowanie załączników z wiadomości źródłowej; przegląd – optymalizacja prędkości wyszukiwania tekstu; odbieranie i wysyłka – dodano automat korygujący listy adresatów/nadawców.
Środki Trwałe
 • Wszystkie funkcje - optymalizacje pod kątem prędkości w SQL.
 • Generowanie planu – ustalenie początku – dodano uwzględnianie typu dokumentu ZU przy ustalaniu początku planu.
 • Nowa funkcja ST3_STDK_ZnajdzNastepny.
Windykacje
 • Wyszukiwanie dłużników – nowa wersja funkcjonalności – wyszukiwanie dłużników na podstawie zakresu kart czynszowych, spraw windykacyjnych i korespondencji nie rozliczonej; uporządkowanie obsługi wstępnej dłużników poprzez połączenie wystawiania wezwań, wysyłki sms, zakładania spraw i przeksięgowania czynszowego.
 • Korespondencja windykacyjna – dodano znacznik Rozliczone – pozwala na oznaczanie wezwań anulowanych oraz tych, gdzie wpłynęła wymagana wpłata; przegląd – dodano filtrowanie wg pola Rozliczone.
 • Korespondencja windykacyjna – wykaz – dodano opcję drukowania nr sprawy, adresu korespondencyjnego, sygnatury i opisu; przegląd – odświeżono, optymalizacja.
 • Sprawy – formularz – dodano zakładkę Wezwania.
 • Pasek narzędzi – dodano przyciski Korespondencja i Sprawy na dziś (zdarzenia).
 • Zdarzenia – przegląd – odświeżono, dodano przyciski szybkiego ustawiania filtra daty.
 • Przeglądy spraw – odświeżone; przyciski nie mieszczące się w widoku przenoszone automatycznie pod [Więcej…].
 • Sprawa – formularz – przeksięgowanie w module Czynsze – dokument zamykający konto – dodano informację do opisu dokumentu pozwalającą funkcjom modułu kasa automatyczną identyfikację wpłaty.
 • Nowe funkcje: WNSprawa_Agreguj, WNSprawa_SumaPozycji, DajNrEtapuSprawy, WNS_CzyZakonczona.
Wkłady
Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – formularz – dodano ścisłą kontrolę i automatyzację między polami administracja/administracja osiedlowa/nieruchomość/obiekt/zasób; dodano automatyczne odszukanie zasobu po wybraniu kontrahenta na podstawie kart czynszowych; dodano parametr określający administrację główną do zgłoszeń – wybranie administracji głównej powoduje zablokowanie wyboru administracji na zgłoszeniu i odblokowuje wiązanie administracji z nieruchomością/obiektem/zasobem.
 • Zgłoszenia – przegląd – Inne – dodano Zdjęcia; filtry – dodano filtrowanie wg rejestru.


---