Zmiany dokonane w roku 2020.


Wersja 20.11.18.0


Ogólne
 • Generator raportów - dodane rozszerzenie PXSQL filtr; dodany Uniwersalny szablon SQL; przebudowa mechanizmu pamiętania parametrów w oknach dialogowych ustawień niektórych wydruków.
 • Pisma - dodana możliwość ustawienia daty nieczynności pisma.
 • Część okien przebudowana wizualnie - powiększona czcionka, dodane rozciąganie okna.
 • SQL - wyłączona obsługa nieużywanych folderów
 • Optymalizacja wybranych elementów wspólnych systemu.
 • Wybierak - kontrahenci - zaznaczanie zakresami - usunięto usterki w zaznaczaniu wg wybranych kryteriów.
 • Cechy - optymalizacja mechanizmu cech, dodane ignorowanie wielkości liter w kodzie cechy.
 • Optymalizacja SQL wybranych funkcji systemu.
AdaInfo
 • Aplikacja przebudowana na model wielookienkowy.
 • Firma - FK - dodana opcja podglądu szczegółów wybranego konta.
AdaNet
 • Wydruk dokumentu czynszowego - wprowadzono nowy wydruk na bazie HTML na podstawie szablonu Szablony/CZD.CPI, modyfikowalny przez operatora.
 • Wydruk konta czynszowego - wprowadzono nowy wydruk na bazie HTML na podstawie szablonu Szablony/CZK.CPI, modyfikowalny przez operatora.
 • Inkasent - dodano możliwość zablokowania wprowadzania ujemnych zużyć, domyślnie włączone (parametr ustawiany w Nadzorcy); ekran wprowadzania odczytów - dodano informacje o mieszkańcach tak, jak na ekranie zasobu.
 • Przegląd kontrahentów - naprawiona usterka podglądu szczegółów kontrahenta.
Czynsze
 • Wydruki - Zestawienia - Zaległości i nadpłaty - J. Z podziałem na obiekty - dodano opcję drukowania adresu zasobu.
 • Wydruki - Zestawienia - Paczki - M. Podstawowe i N. Z podziałem na konta - przebudowa wydruków, dodana opcja filtrowania wg statusu paczki w Czynszach i w FK.
 • Dekretacja paczki do FK - dodana opcja wyłączenia długiej nazwy składnika w opisie pozycji, optymalizacje.
 • Dokumenty czynszowe - przegląd - dodana opcja wycofania dekretu paczki.
 • Dokumenty czynszowe - formularz dokumentu naliczeniowego - dodana możliwość podglądu pozycji naliczenia w zaksięgowanym dokumencie.
 • Wydruki - Windykacje - Wydruki windykacyjne - 6. Zestawienie zaległości - dodana możliwość uwzględniania kont kosztowych.
 • Pisma wg dokumentów czynszowych - dodano automatyczne wypełnianie bufora tabeli typ dokumentu. W folderze Szablony dodano szablon domyślny CZD.CPI.
 • Pisma wg kont czynszowych - dodano wątek pism wg kont czynszowych, dostępny do wywołania z poziomu przeglądu kont oraz formularza karty czynszowej na zakładce kont; W folderze Szablony dodano szablon domyślny CZK.CPI.
 • Funkcja KAR_KontaSalda_Tabela - rozbudowa o parametry konfiguracji styli CSS.
 • Analiza konta - dodana opcja "opis rozszerzony" umożliwiająca wyłączenie generowania na wydruku opisu rozszerzonego z dokumentu czynszowego; dodane zapamiętywanie wybranych ustawień funkcji.
 • Dokumenty lokalne - import wyciągu - dodana opcja przełączania importuj/nie importuj na liście dokumentów za pomocą dwukliku lewym przyciskiem myszy; dodana opcja "Wydziel kwotę".
 • Funkcja SCZ3 i SCZ2 - optymalizacja.
 • Funkcja suma_naliczen - dodane zabezpieczenie umożliwiające korzystanie z funkcji w generatorze raportów.
 • Pisma i książeczki opłat - poprawki usterek filtrowania, rozbudowa opcji filtrowania, optymalizacje.
 • Wydruki - Wykazy - Wykazy B - Wydruk danych dla obiektu - optymalizacja.
 • Paczki - usuwanie - optymalizacja.
 • Czynsz - naliczanie - optymalizacja.
DCM
 • Przeglądy przydziałów - dodany dostęp do wydruków z generatora raportów.
 • Wydruki - Wspólnoty - Karta do głoswania, Lista obecności - dodano możliwość drukowania klatki przy numerze lokalu.
 • Funkcja ZPrzydzialu - poprawiona usterka w interpretacji parametru 0,1,2... n-te nazwisko.
E-Sprawozdania
 • Przegląd sprawozdań - dodana opcja kopiowania wybranego sprawozdania w bieżącej administracji lub do administracji wybranych z listy.
Faktury
 • Wydruk faktury - dodana opcja umieszczenia stopki na wydruku. Stopkę definiuje się w parametrach modułu.
 • Faktury - formularz - poprawki w edycji pola adres; poprawione wczytywanie korekty do korekty.
FK
 • Wydruki - Wykaz różnic w m-cu księgowym i rozliczeniowym - nowy wykaz umożliwiający analizę dokumentów, których miesiąc księgowy i rozliczeniowy się różnią.
 • Rozrachunki - Wyciągi bankowe - dostęp do funkcjonalności obsługi wyciągów bankowych z modułu Kasa (wymagana licencja na moduł Kasa).
 • Funkcja FKROZ_Tabela - dodana opcja filtrowania wg strony NZ, dodana opcja wyłączenia wyliczania stanów na dzień DATA=-1, optymalizacje.
 • Rejestr zakupów/sprzedaży - zestawienie - filtrowanie wg typów dokumentów - dodano ignorowanie wielkości liter w nazwie typu dokumentu.
 • Faktury - rejestrowanie w sekretariacie - dodano kontrolę duplikacji wg numeru zewnętrznego i kontrahenta.
 • Typy dokumentów rejestrów - dodano możliwość wprowadzenia daty nieczynności.
 • Faktury / Rejestry zakupu/sprzedaży - wydruk faktury - dodana opcja umieszczenia stopki na wydruku. Stopkę definiuje się w parametrach modułu.
 • Dokumenty księgi głównej - formularz pozycji dokumentu - optymalizacja wyliczania salda wybranego konta, dodana opcja wyłączenia podglądu salda wybranego konta.
 • Schematy księgowania - grupa Magazyn - rozbudowana pomoc zintegrowana przy tworzeniu schematów importu z modułu Magazyn; import z modułu Magazyn - dodana opcja agregacji wg konta i typu dokumentu, optymalizacja.
 • Faktury - formularz - poprawione wczytywanie korekty do korekty.
 • Dokumenty księgi główne - import z Sekretariatu - optymalizacja pod kątem wspólnot i zarządców.
 • Faktury - zaliczki i rozliczenia - optymalizacja.
 • Rejestry - przegląd wg deklaracji - optymalizacja.
JPKPlus
 • JPK V7M i V7K - generowanie/analiza - na przeglądach rejestru sprzedaży i zakupów dodano możliwość blokowania wybranej kolumny i zaznaczania całej linii.
 • JPK V7M i V7K - import z rejestrów - dodano opcję "pomijaj zakupy z 0,00 kwota VAT".
 • JPK V7M i V7K - eksport do XML - poprawiona usterka nieprzenoszenia kodu UE kontrahenta w rejestrze zakupów.
 • JPK V7M i V7K - wysyłka - dodano przekierowanie do aplikacji rządowej https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client.
Kasa
 • Wyciągi bankowe - wprowadzanie dokumentów - dodana możliwość wyłączenia automatycznego ustalania kwoty wpłaty na podstawie salda konta czynszowego; dodane filtrowanie kart wg administracji w przypadku otwarcia słownika kart przy ustalonym kontrahencie.
 • Import wyciągów bankowych - dodano filtrowanie rozrachunków wg administracji, do której należy konto bankowe; optymalizacje.
 • Dekret do FK - dodana opcja agregacji "wg kont i operacji" - powoduje agregacje jednocześnie wg kont i operacji finansowej.
 • Przesyłanie do Czynszów - uproszczono generowane opisy dokumentów.
Magazyn
 • Wydruki - 2. Wykaz stanów magazynowych - optymalizacje, dodane zapamiętywanie ustawień.
Media
 • Wydruk historii liczników i rozliczeń karty - zmiana w interpretacji parametrów daty od-do tak, aby można było nie wprowadzać daty (od lub do nieokreślone).
 • Przegląd paczek - przegląd oraz usuwanie paczek - optymalizacje.
 • Przegląd zasobów i liczników - optymalizacje.
Sekretariat
 • Dokumenty dziennika - dopisywanie - dodana kontrola duplikacji wg numeru zewnętrznego w zakresie bieżącego roku.
 • Przegląd dokumentów - filtry - wg typu dokumentu - dodano opcję wyboru nieokreślonego typu dokumentu.
 • Poczta elektroniczna - przebudowa mechanizmu obsługi załączników umożliwiająca przenoszenie folderu z danymi. Konfiguracja - dodano możliwość korzystania z makra %ADA% przy definiowaniu ścieżki do danych email.
 • Głosowania - rada nadzorcza - optymalizacja wybieraka respondentów.
Wkłady
 • Operacje - Generowanie dokumentów - 4. Tworzenie dokumentu na podstawie naliczonego składnika w systemie czynsze - funkcja przebudowana i zoptymalizowana.
 • Dokumenty - księgowanie - przebudowa i optymalizacja.


Wersja 20.09.24.0

Ogólne
 • Rozbudowany przegląd administracji osiedlowych. Administracje osiedlowe podlegają pod administracje główne (admg) tworząc hierarchiczne drzewo. Przegląd ogólny dostępny z poziomu Nadzorca/Przegląd/Administracje osiedlowe. Przegląd dla wybranej administracji głównej dostępny z poziomu przeglądu administracji głównych pod przyciskiem Inne/Administracje osiedlowe.
 • Uprawienia operatorów - rozbudowano o uprawnienia do administracji osiedlowych. Nowe uprawnienia mają zastosowanie w przypadku modułów wykorzystujących administracje osiedlowe - Zgłoszenia i Sekretariat. Uprawnienie do przeglądania wybranej administracji głównej nie daje uprawnień do przeglądania podlegających jej administracji osiedlowych, a jedynie przeglądanie danych przypisanych do tej administracji z nieokreśloną administracją osiedlową.
 • Kosmetyka i eliminacja drobnych usterek.
 • Poprawa prędkości startu aplikacji.
Czynsze
 • Usuwanie paczek - optymalizacja prędkości wykonania procesu.
 • Funkcja LiczSaldo2Wymagane - poprawiona usterka w filtrowaniu wg konta.
 • Czynsze - Wydruki - Zestawienia - I.Z podziałem na konta, K.Wg obiektów + salda dodatków, L.Wg obiektów + zmiany stanów - optymalizacja oraz umożliwienie wykonania wydruku dla wielu administracji jednocześnie.
 • Księgowanie dokumentów czynszowych - uzupełniono automatyczne tworzenie dokumentów kasowych dla paczek typu "Korekta zbiorcza".
 • Narzędzia - Funkcje administratora - Definicja naliczenia - przeglądy i edycja definicji naliczenia zebrane na jednym oknie.
 • Rozliczenia CO - dodano: pusty typ dokumentu powoduje wybór dokumentu z karty czynszowej.
 • Rozliczenia roczne - dodano możliwość otwarcia zamkniętej paczki, o ile paczka nie została przesłana do modułu Czynsze. Mechanizm zabezpieczający działa tylko dla paczek przesyłanych do Czynszów począwszy od tej wersji oprogramowania; w przypadku paczek starszych nie ma możliwości sprawdzenia, czy paczka została przesłana.
 • Przegląd dokumentów - więcej opcji - dodano możliwość wywołania funkcji "Ustal kartę aktywną na dzień" dla wybranego dokumentu.
 • Narzędzia - JPK - dodano obsługę JPK V7M i V7K.
 • Przegląd kart - w pierwszej kolumnie dodano ikonę notatki, która pojawia się, jeśli karta ma wypełnione pole Uwagi.
FK
 • Rejestr sprzedaży/zakupów - okno przeglądu - dodano informację o zastosowanych procedurach JPK V7 w górnym prawym panelu informacyjnym.
 • Rejestry - Wykaz wg JPK V7 - nowy wydruk pod kątem analizy JPK V7.
 • Rozrachunki - Noty odsetkowe - Przegląd paczek - Formularz edycji noty - umożliwiono edycję kwoty podczas dopisywania rekordu, dodano podsumowanie realizacji, dodano opcję aktualizacji kwoty na bazie sumy realizacji, poprawki drobnych usterek.
 • Rejestry - Zestawienie - poprawka usterki uniemożliwiającej drukowanie dokumentów o typie dokumentu, którego nazwa zawiera małe litery.
 • Umowy - dodano obsługę procedur JPK V7 oraz GTU.
JPKPlus
 • Eksporty JPK V7M i V7K przeniesiono do bieżących, JPK VAT 3 przeniesiono do archiwalnych.
Kasa
 • Przegląd operacji nierozliczonych - optymalizacja prędkości pracy przeglądu oraz funkcjonalności [Rozlicz pozycję].
Media
 • Rozliczenia - wydruk faktury - poprawione drukowanie adresu korespondencyjnego.
 • Narzędzia - Definicja rozliczenia - przeglądy i edycja definicji rozliczenia zebrane na jednym oknie.
Sekretariat
 • Dokumenty dziennika - dodana obsługa administracji osiedlowych. Na raz operator może przeglądać dokumenty tylko na jednej administracji (głównej lub osiedlowej) - wybór za pomocą przycisku w górnym prawym rogu aplikacji. Dopisywanie dokumentów operator może wykonywać na różnych administracjach bez konieczności przełączania. Numeracja dokumentów - unikalność w ramach danej administracji głównej, osiedlowej, roku oraz kierunku (przychodzące, wychodzące, wewnętrzne).
 • Dokumenty można przekazywać między administracjami głównymi/osiedlowymi za pomocą nowej funkcji Przekaż na przeglądzie dokumentów. Przekazany do innej administracji dokument będzie miał nadany nowy, kolejny numer w ramach numeracji obowiazującej w tej administracji.
 • ADAEmail - rozbudowany automatyczny konwerter dekodowania wiadomości.
Środki Trwałe
 • Wydruk tabeli UM/AM - poprawka usterki filtra "pomiń rekordy zawierające wyłącznie zerowe wartości".
Zgłoszenia
 • Zgłoszenia - przeglądy i edycja - rozbudowano o obsługę administracji osiedlowych. Uprawnienia decydują o możliwości przeglądu i edycji zgłoszeń w ramach administracji głównych/osiedlowych. Przegląd główny zgłoszeń na zakładce Administracje umożliwia filtrowanie wg administracji głównych/osiedlowych, do których operator ma uprawnienia. W formularzu edycji dodano pole ustawiające administrację osiedlową. W przypadku pozostawienia pola pustego (zerowego), zgłoszenie podlega tylko pod administrację główną. W przypadku, gdy na przeglądzie zgłoszeń wybrano tylko jedną administrację główną lub osiedlową, dopisywane zgłoszenia będą mieć automatycznie przypisaną tą administrację.
 • Optymalizacje, optymalizacje SQL, ujednolicenie w wątku zgłoszeń.

Wersja 20.07.27.0

Ogólne
 • Optymalizacje prędkości przetwarzania, głównie wersja SQL.
 • Poprawki drobnych usterek, kosmetyka interfejsu.
 • Kontrahenci - Numery telefonów - dodana kontrola poprawności numeru telefonu pod kątem użytych znaków.
 • Operatorzy - dodano opcję "Rada" - ustawienie powoduje dodanie powiązanemu kontrahentowi dostęp do panelu rady nadzorczej w AdaNET.
 • Parametry - Administrator - dodany parametr "CA_Roots.pem" - ustawienie decyduje, który plik używany jest przy komunikacji SSL/TLS (zawierający zaufane certyfikaty ca_roots.pem). Dostępne opcje: Domyślnie - plik rodzajowy dostarczany wraz z aktualizacją systemu ADA; Lokalny użytkownika - plik generowany na bazie certyfikatów lokalnych na komputerze użytkownika.
 • Kontrahenci - NIP UE - dodana kontrola poprawności NIP UE wg wytycznych UE.
 • Przeglądy (wybrane) - dodana możliwość wywołania procedury UniExport (eksport do Excela, zapis do pliku, wydruk) za pomocą menu kontekstowego lub kombinacji klawiszy Ctrl+U.
AdaNET
 • Parametry - dodano przełącznik uaktywniający panel rady nadzorczej (tylko dla kontrahentów powiązanych poprzez operatora jako rada nadzorcza).
 • Przegląd dokumentów z sekretariatu - w przypadku, gdy dokument posiada jeden załącznik, dodana opcja pobrania załącznika na liście dokumentów.
Czynsze
 • Analiza konta - dodana opcja "tylko konta niezerowe".
 • Korekta zbiorcza - Wydruk - dodana obsługa licznika i mianownika w nazwie składnika.
 • Wpłaty - Nowa wpłata - lista kont czynszowych - dwuklik pozycji z niedopłatą powoduje przepisanie kwoty i numeru konta z wybranej pozycji do dokumentu wpłaty.
 • Przegląd dokumentów - poprawka wyświetlania dekretu FK.
 • Funkcja SCZ3 - naliczenia wirtualne - dodana obsługa generowania danych na podstawie zmiennych pamięciowych naliczenia.
 • Karty - formularz -  dokumenty - dodana opcja wyświetlania dokumentów z wszystkich miesięcy, dodany filtr tekstowy "zawiera", dodane podsumowanie przeglądu.
 • Wprowadzono zmiany w związku z nadchodzącym obowiązkiem generowania plików JPK V7. Szczegóły zmian i instrukcja dostępne w pliku pomocy.
 • Wydruki - Windykacja - usunieto przeznaczony do eliminacji wydruk 6., na miejsce starego wydruku wstawiono wydruk Zestawienie zaległości w nowej wersji.
 • Import wyciągu do dokumentów lokalnych - dodana możliwość zdefiniowania typu dokumentu dla wpłaty i wypłaty.
DCM
 • Przydziały - formularz - dodana kontrola okresu karty i przydziału przed zapisem.
Faktury
FK
 • Słownik kont analitycznych - dodany przełącznik [Filtruj] - powoduje filtrowanie przeglądu wg wpisanego ciągu znaków.
 • Słownik schematów dekretowania - dodana kolumna Grupa.
 • Schematy dekretowania - dodana obsługa funkcji FKDOK_DB i FKDOK_MEM, rozbudowana pomoc podczas tworzenia schematów.
 • Schematy dekretowania - grupa Czynsze - dekretowanie do FK - schematy dekretowania w module FK - dodano parametr "Zbiorczy" (przełącznik wykonywania schematu po każdym dokumencie lub raz na całą paczkę); dodana obsługa operacji +LEWA.
 • Deklaracja CIT-8(28) - dodano oznaczanie obowiązkowości pola "Rodzaj korekty" na podstawie "Celu złożenia formularza". W przypadku "złożenia deklaracji" pole "rodzaj korekty" jest ignorowane.
 • Faktury proforma - dodano możliwość określania nr konta bankowego.
 • Analizy - Wydruki kosztów i subkosztów na obiekty - przebudowa i optymalizacja funkcji.
 • Plan kont - przegląd - dodano opcję eksportu poprzez UniExport (plik, wydruk, Excel); dodano wyszukiwarkę tekstową.
 • Wydruki z planu kont - optymalizacje pracy z grupami kont, ujednolicone metody wyliczania obrotów i sald.
 • Wprowadzono zmiany w związku z nadchodzącym obowiązkiem generowania plików JPK V7. Szczegóły zmian i instrukcja dostępne w pliku pomocy.
 • Schematy dekretowania rejestrów VAT - dodana możliwość filtrowania pozycji rejestru podczas wykonywania schematu.
 • Wzorce planów kont - rozbudowane możliwości edycji i poprawiona ergonomia forumalarza kont analitycznych, dodano automatyczne ustalanie poziomu syntetyki.
JPKPlus
 • Analizy - Ciągłość numeracji - dodano sprawdzenie dla nowych Środków Trwałych.
Kasa
 • Wydruk raportu/wyciągu - poprawione funkcjonowanie trybu "tylko podsumowanie".
 • Przegląd operacji nierozliczonych - Rozlicz - przebudowano rozszerzając możliwości wiązania ze stroną przeciwną, dodano opcję nadpłacania rozliczonych rozrachunków, dodano opcję wczytywania rozrachunków dla innych kont FK, niż konto wpłaty, optymalizacja prędkości wczytywania rozrachunków nierozliczonych.
 • Import wyciągów - okno edycji wyciągu - optymalizacje pod kątem prędkości przetwarzania.
Media
 • Rozliczanie zasobu - w przypadku braku poprzedniego rozliczenia początek okresu rozliczenia ustalany jest na datę początkowego odczytu.
 • Wydruk rozliczenia - dodano grupowanie zaliczek wg licznika/mianownika, usunięto licznik/mianownik z nazwy składnika (informacja znajduje się w kolumnie Jm.); poprawki wydruku: liczniki biorące udział w rozliczeniu, liczniki zdemontowane, przypadek tylko dwóch odczytów, tryb tylko pierwszy i ostatni odczyt, drukowanie alternatywnego konta bankowego, alternatywny adres i współwłaściciel z karty czynszowej.
 • Import odczytów liczników z pliku tekstowego - dodana obsługa wczytywania liczników bez typu oraz komunikat o braku typu licznika w pliku wejściowym.
 • Składniki rozliczenia - typ licznika ZW i CW - dodana opcja "ZW+CW" powodująca uwzględnianie liczników ZW i CW na dokumencie rozliczenia; należy włączyć opcję dla składników, których wyliczenie opiera się na odczytach z liczników obydwu typów mediów jednocześnie.
 • Rozliczanie zasobu - wzory - funkcje: Zuzycie, ZuzycieP, ZuzycieEx, ZuzycieExSzczegolowe - dodany opcjonalny parametr parNadPod określający, które liczniki (nadliczniki, podliczniki) mają być uwzględnione w wyniku funkcji.
 • Nowa funkcja MELO_LiczbaOdczytow - zliczanie liczby odczytów liczników indywidualnych.
 • Nowa funkcja ME_RyczaltCechy - obsługuje funkcjonalność ryczałtu za pomocą mechanizmu cech. Ryczałty oparte na cechach są automatycznie obsługiwane w funkcjach CzyRyczalt, IloscMiesRyczaltowych, IloscOsoboMiesRyczaltowych.
 • Wydruk historii rozliczeń kart - zmiana metody wybierania kart czynszowych, zmiana filtrowania liczników i odczytów tak, aby drukowały się tylko te z zadanego okresu dat.
 • Przegląd danych rozliczeniowych węzła - dodana obsługa globalnego filtrowania wg administracji.
Sekretariat
 • Głosowania - Przegląd głosowań - Wyborcy/Respondenci - dodano ustalanie kodu zasobu na podstawie daty początkowej okresu głosowania i administracji; kolumna Waga pomnożona przez 100, aby wartość była w procentach; dodana możliwość obsługi wielu budynków w jednym głosowaniu (wyliczanie wagi głosu).
 • Głosowania - dodano osobny wątek głosowań rady nadzorczej (w module AdaNET uaktywniane osobnym przełącznikiem w parametrach); dodano możliwość ustawienia głosowania na "tajne" (ukrywa i szyfruje wprowadzone odpowiedzi); do udzielanych odpowiedzi dodano zapis godziny odpowiedzi oraz adresu IP udzielającego odpowiedź w przypadku głosowania przez internet (AdaNET).
 • Przegląd dokumentów - poprawione odświeżanie po usunięciu wybranej pozycji; dodana opcja druku listy nadawczej wg aktualnej zawartości przeglądu; filtrowanie wg kwoty zamieniono na filtrowanie wg kosztu; dodano możliwość drukowania tylko zaznaczonych dokumentów.
 • Przesyłanie do Sekretariatu - domyślna data wysłania ustawiona na bieżącą datę programową; dodano opcję "również drukuj".
 • Parametry indywidualne - dodano parametr "Domyślna data dokumentu" - wzór na datę dokumentu ustalaną przy dopisywaniu dokumentu.
Środki Trwałe
 • Wydruki / Tabela umorzeń/amortyzacji, Plan umorzeń/amortyzacji - dodana możliwość eksportu do Excela.
 • Przegląd dokumentów - Usuń - dodana kontrola usuwania dokumentu pod kątem istnienia późniejszego dokumentu dla tego samego środka trwałego.
 • Naliczanie um/am - dodano pomijanie środków zlikwidowanych (na podstawie daty istniejącego dokumentu LT).
 • Wydruk kartoteki finansowej środka trwałego - kolumny wartość/odpisy zmienione na zwiększenia/zmniejszenia.
Wkłady
 • Karty - formularz - dokumenty - dodana opcja wyświetlania dokumentów z wszystkich miesięcy, dodany filtr tekstowy "zawiera", dodane podsumowanie przeglądu, dodane rozciąganie okna.


Wersja 20.03.23.0

Ogólne
 • Kontrahenci - formularz - zmiana w aktualizacji danych do przelewu tak, aby pola danych do przelewu były automatycznie wypełniane tylko w sytuacji, gdy są puste.
 • Liczne drobne optymalizacje i usprawnienia.
AdaNET
 • Głosowania - aktualizacja modułu głosowań, dodana obsługa pytania tak/nie/wstrzymano się od głosu, poprawki.
Czynsze
 • Księgowanie/wyksięgowanie paczek/dokumentów - optymalizacje prędkości działania w wersjach TPS i SQL; rezygnacja z wykorzystywania pola nal:status do określania statusu pozycji naliczenia na rzecz funkcji pobierającej status z nagłówka dokumentu.
 • Wydruki / Windykacje / Wydruki windykacyjne / 5. Zestawienie zaległości - układ księgowy lub rozliczeniowy w oparciu o dokumenty - w przypadku układu księgowego zmiana filtra na dokumentach z wg daty dok. na wg roku i miesiąca księgowego dokumentu.
 • Dokumenty - wydruk korekty zbiorczej - dodano możliwość wybrania konta administracji; dodana obsługa długich opisów składnika.
 • Dokumenty - korekty naliczeń - poprawione działanie listy stawek VAT w wersji SQL.
E-Sprawozdania
 • Formularz informacji dodatkowej z plikiem - dodane wymaganie wypełnienia pola opis.
 • Przetwarzanie e-sprawozdań - optymalizacja wersja TPS i SQL.
 • Przepisywanie wzorów - poprawka w aktualizacji już istniejących wzorów.
 • Szablon jednostka inna 1.2 - informacja dodatkowa - sekcja E i F - poprawiona definicja pozycji użytkownika - prosimy zweryfikować poprawność dokumentów.
 • Szablon jednostka mikro 1.2 - generowanie XML - poprawione funkcjonowanie przełącznika RZiS - punkty F i G.
FK
 • Plan kont - wydruk obrotów latami - poprawione podsumowanie obrotów bieżących.
 • Zatwierdzanie/wycofywanie zatwierdzenia dokumentów księgi głównej - optymalizacja prędkości wersja SQL.
 • Dokumenty księgi głównej - import dekretu ze Zgłoszeń - funkcja przebudowana, optymalizacja wersji SQL.
 • Rejestr VAT - import faktur do rejestru z modułu Czynsze - import zbiorczy - dodano automatyczne dzielenie na osobne dokumenty poszczególnych paczek czynszowych.
 • Dokumenty księgi głównej - wykonywanie schematów - optymalizacja wersji TPS i SQL.
 • Formularze VAT-7 i CIT-8 - optymalizacja wersja TPS i SQL.
 • Dokumenty księgi głównej - przelewy - dodana możliwość edycji skojarzonego przelewu.
 • CIT-8 - poprawione działanie funkcji SumGrupy w wersji SQL.
Kasa
 • Import wyciągu - edycja wyciągu: dodana aktualizacja alertów początkowych podczas wprowadzania danych (np. alert karta nieaktywna); zapis wyciągu do bazy danych - optymalizacja wersja TPS i SQL.
 • Przegląd RK/WB - zamykanie/otwieranie raportu kasowego/wyciągu bankowego - optymalizacja prędkości wersja TPS i SQL.
 • Wydruk RK/WB - dodano rozciąganie w pionie, aby pomieścić dłuższe opisy.
Media
 • Rozliczenia - wydruk rozliczenia - zmiana metody określania listy liczników i okresów odczytów uwzględnianych na dokumencie - od tej wersji drukowane są tylko te liczniki/odczyty, dla których poszczególne okresy od-do składników z ustawionym danym typem mediów się pokrywają; zrezygnowano z metody wykrywania typów liczników za pośrednictwem wzoru na składnik; dodano możliwość drukowania na fakturze NIP osoby fizycznej.
 • Przegląd paczek - zamykanie/otwieranie paczek, przesyłanie do Czynszów - optymalizacja prędkości wersja SQL.
Przelewy
 • Formularz przelewu - dodane wspomaganie wypełniania pól tytułem w postaci opcji kontekstowego wstawiania wybranych elementów w wybrane pole tekstowe za pomocą przycisku [Wstaw].
Sekretariat
 • Przegląd poczty/dokumentów wewnętrznych - optymalizacja prędkości wczytywania przeglądu wersja SQL; dodana opcja zapamiętywania wprowadzonego zakresu dat (przełącznik - przycisk z gwiazdką); dodana możliwość usunięcia dokumentu wraz z powiązaniami; dodana możliwość zaznaczenia wielu dokumentów i usunięcia seryjnie.
 • Przegląd poczty pracownika - optymalizacja wersji SQL.
 • Głosowania - optymalizacja wersja SQL.
Zgłoszenia
 • Przegląd zgłoszeń - dodano opcję wydruku zestawienia (uniexport).

Wersja 20.03.06.0

Ogólne
 • Dodana funkcjonalność Białej Księgi.
  W parametrach globalnych systemu możliwość ustawienia ścieżki przechowywania plików danych oraz historii sprawdzania. Zaleca się ustawienie ścieżki do zasobu, który jest w stanie pomieścić dużą ilość danych. Jeden plik danych Białej Księgi na wskazany dzień zajmuje ok.400MB, na każdą datę potrzebny jest osobny plik pobierany z ministerstwa. W przypadku sprawdzania wielu kontrahentów na tą samą datę wykorzystywany jest ten sam plik danych.

System przechowuje historię dostępu do Białej Księgi i umożliwia przegląd tej historii w module Nadzorca. Aby sprawdzić, czy kontrahent znajduje się w Białej Księdze, konieczne są NIP i numer konta bankowego kontrahenta. Uwaga! Jeśli w Białej Księdze nie odnaleziono wpisu dla zadanego NIP/NRB nie oznacza to, ze kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT. Oznacza jedynie, że w ministerstwie brak danych dla zadanej pary NIP i NRB. Kontrahent o danym NIP wciąż może być czynnym podatnikiem VAT niezależnie od wyniku sprawdzenia w Białej Księdze.

 • Unifak - konfiguracja - wyłączono sprawdzanie uprawnienia "FunkcjeSpecjalne", pozostawiono uprawnienie "Parametry".
 • Przegląd kontrahentów - dodano funkcjonalność Białej Księgi w menu rozwijanym. Domyślnie do sprawdzenia kontrahenta wybierany jest NIP kontrahenta oraz domyślne konto bankowe.
 • Nadzorca - menu Przegląd/Statystyki - dodano "Biała Księga - archiwum" - przegląd historii dostępu do Białej Księgi.
Czynsze
 • Funkcja NAL_Suma - wyłączono sprawdzanie nieczynności zasobu/karty na wskazaną datę.
E-Sprawozdania
 • Typ jednostka inna, wersja 1.2 - poprawka schematu - uaktywniona edycja ostatniej pozycji we wprowadzeniu do sprawozdania.
 • Walidator XML - zmiana wymagań odnośnie biblioteki .NET na wersję 4.8.
Faktury
 • Faktury zakupu - Formularz - dodano obsługę banku i konta bankowego kontrahenta - sprzedawcy, dodano funkcjonalność Białej Księgi - dane do sprawdzenia pobierane są z rekordu faktury. Wydruk faktury - dodano drukowanie banku i konta bankowego sprzedawcy.
FK
 • Rejestr zakupu - Formularz - dodano obsługę banku i konta bankowego kontrahenta - sprzedawcy, dodano funkcjonalność Białej Księgi - dane do sprawdzenia pobierane są z rekordu dokumentu rejestru zakupów. Wydruk faktury - dodano drukowanie banku i konta bankowego sprzedawcy.
Kasa
 • Import wyciągów - SWRK - opcja "pomijaj pozostałe" - zmiana, aby pomijało również wypłaty.
Media
 • Przegląd paczek - dodano filtrowanie wg daty również na zakładce wg nazwy. Poprawiona identyfikacja paczki w czynszach.
Przelewy
 • Formularz przelewu - dodana funkcjonalność Białej Księgi. Domyślnie do sprawdzenia pobierany jest NIP kontrahenta oraz konto bankowe na przelewie.

Wersja 20.03.02.0

Ogólne
 • Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL.
 • Pisma - rodzaj HTML i !HTML - ustawienia wielkości papieru - dodano możliwość ustalenia stałej szerokości oraz dynamicznej wysokości generowanego PDF, dodano opcje ustawiania marginesów w PDF.
Czynsze
 • Karty czynszowe - pole do wprowadzania dodatkowych właścicieli - długość pola rozszerzona do 255 znaków.
 • Odsetki ustawowe - dodano opcję ustalenia terminu płatności.
DCM
 • Przegląd przydziałów - dodano możliwośc przeglądania danych na zadaną datę.
 • Wykaz przydziałów w obiektach - poprawione drukowanie kolumny z nazwą kontrahenta.
E-Sprawozdania
 • Słownik typów e-sprawozdań - typy archiwalne domyślnie ukryto, dostępne za pomocą przełacznika.
 • Tworzenie nowych dokumentów - Rachunek zysków i strat - domyślnie metoda porównawcza.
 • Typ jednostka inna, wersja 1.2 - poprawka schematu - brakowało pola Bilans/A.II.1.D. środki transportu.
 • Walidator XML - poprawka eliminująca występowanie rzekomego błędu niezdefiniowanego typu nagłówka sprawozdania.
FK
 • Wydruki z planu kont - dodano przełącznik dla BO - obroty lub saldo - w zależności od wyboru kolumna BO będzie zawierać obroty z miesiaca BO (wg dokumentu BO) lub saldo z miesiąca BO (w zależności od metody wyliczania salda - wg wyliczeń automatycznych lub wartości wpisanych manualnie).
 • Rejestry - przepisywanie faktur - po wykonaniu operacji dodano wyświetlenie raportu z ostrzeżeniami, jeśli ostrzeżenia wystąpiły podczas przepisywania.
Środki Trwałe
 • Wykaz środków trwałych - dodano kolumnę "miejsce przechowywania".
Wkłady
 • Wydruk stanów kont - poprawione filtrowanie zerowych kont.

Wersja 20.02.24.0

Ogólne
 • Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL.
 • Generator haseł kontrahentów - ograniczenie zestawu znaków - bez polskich liter i niektórych znaków specjalnych.
 • Pisma HTML i !HTML - dodano opcje określające rozmiar papieru dla konwersji do PDF.
 • UniFak - drukowanie faktur - dodano nie generowanie napisu NIP:/PESEL: w przypadku, gdy nie określono NIPu/PESELu.
 • Adresy korespondencyjne - e-mail - dodano możliwość wyboru "doręczyciela". Zmiana ma umożliwić filtrowanie adresów e-mail wg dodatkowych kryteriów.
 • Poprawki kosmetyczne i poprawiające funkcjonalności.
Czynsze
 • Funkcja CZ_StanFinansowy - dodana seria parametrów STYLE i CLASS do określania styli CSS przy generowaniu tabeli HTML.
 • Funkcja DajDK - poprawka wywołania dla karty innej, niż bieżąca.
 • Wydruki - Wykaz dokumentów - poprawione filtrowanie wg roku i miesiąca od-do.
 • Parametry globalne - FK - dodano parametr "zezwalaj na edycję dekretu w FK".
 • Dokumenty - przegląd - poprawka dla przypadków, w których zakładka z dekretem nie pojawiała się dla paczek posiadających dekret w FK.
 • Analiza konta - dodano drukowanie długiego (rozszerzonego) opisu dokumentu.
 • Podpisywanie korekt - funkcję rozbudowano o seryjne uzupełnianie daty podpisu oraz filtrowanie wg paczek.
 • Wpłaty - nowa wpłata - dodano kolorowanie na czerwono nazwy kontrahenta, jeśli karta jest nieaktywna.
DCM
 • Przegląd przydziałów zasobu - dodano kolumnę "Udział".
E-Sprawozdania
 • Dodane formularze e-sprawozdań jednostka inna, mała i mikro w wersji 1.2.
 • Dodana opcja przenoszenia wartości z ubiegłego roku na podstawie dokumentu z ubiegłego roku. Uwaga! Przepisanie danych kwotowych z poprzedniego dokumentu powoduje wyczyszczenie danych kwotowych już wprowadzonych. W związku z tym przepisanie danych z poprzedniego roku powinno być pierwszą czynnością po utworzeniu nowego e-sprawozdania.
 • Dodane wzory do dynamicznego wyliczania kwot w strukturze e-sprawozdania. Dodana opcja przepisania wzorów z innego dokumentu. Uwaga! Przepisywane są tylko wzory z wypełnionym identyfikatorem wzoru.
FK
 • Deklaracje CIT-8: poprawki w obsłudze deklaracji wer.27, dodana deklaracja CIT-8 (28).
 • Grupy kont - przegląd - dodany filtr wg nazwy (zawiera).
 • Deklaracja VAT-7(20) - uzupełnione przenoszenie kwoty z poprzedniej deklaracji; dodana obsługa przypadku, gdy brak poprzedniej deklaracji w systemie.
 • Wydruk potwierdzenia salda z listą nierozliczonych rozrachunków - zmiana, aby drukowało rozrachunki nierozliczone na zadaną datę, a nie nierozliczone bezwzględnie; dodana opcja drukowania daty w miejscu na podpis.
 • Dialog wspomagający budowanie wyrażenia z funkcją SumKonta - zmiana sposobu określania miesięcy od-do na wybierak z opcją dodatkową "akt:mc".
 • Rejestry - Struktura - Generowanie dokumentu KSV - dodana opcja wyboru numeru rejestru.
 • Przepisywanie planu kont i generowanie BO - zmiana: było - przepisywanie planu kont domyślnie bez zespołów 4, 5 i 7; jest - generowanie BO domyślnie bez zespołów 4, 5 i 7.
 • Noty księgowe - wydruk - powiększono miejsce na nazwę kontrahenta.
 • Schematy księgowe - przeksięgowanie - zmiana: strona prawa - w przypadku, gdy zdefiniowano opis, do pozycji generowana jest tylko treść opisu, w przeciwnym razie informacja o mnożnikach.
Kasa
 • Import wyciągów - Elixir0 - dodana dodatkowa interpretacja SWRK dla przypadku, gdy pole dodatkowe zawiera więcej informacji, niż ID.
Media
 • Rozliczanie - ustalanie okresu rozliczenia - poprawka dla przypadku, gdy brak poprzedniego rozliczenia w systemie; wyliczanie zużycia liczników - dodano obsługę przypadków, gdy w numerze licznika znajdują się małe litery; wzory na typy dokumentów - dodano obsługę nieczynności wzorów na zadany dzień.
 • Zużycie licznika - funkcja FZuzycie_LicznikaBasic - wyjątek "jeden dzień" dla korekt dzień po rozliczeniu ograniczony tylko dla przypadku, gdy liczenie jest "uproszczone", tj. od odczytu do odczytu. W przypadku metody "szczegółowej" wyjątek nie obowiązuje.
 • Funkcja SLI3 - dodana seria parametrów CLASS do określania klasy CSS przy generowaniu tabeli HTML; dodane pole kolejki Q3:NazwaWyd - pole zawiera nazwę do wydruku składnika wg słownika składników medialnych; dodane pomijanie podsumowania, jeśli żadna kolumna nie jest podsumowywana.
 • Funkcja MELicznikiTabelka - dodany parametr CMO; jeśli obecny, to w tabeli generowane są dodatkowo międzyodczyty.
Środki Trwałe
 • Wydruk - Księga inwentarzowa 1/3 - kolumna Umorzenia - zmiana: było - tylko umorzenia z bieżącego roku (UM, ZU); jest - wszystkie umorzenia od wprowadzenia środka (UM, ZU).
 • Formularz edycji środka - przegląd dokumentów - dodana kolumna "opis dokumentu", dotychczasowa kolumna "opis" zmieniona na "operacja".
 • Wydruk - Zestawienie amortyzacji i umorzeń - zmiana w kolumnie "zmiana": było - dane do końca poprzedniego miesiąca; jest - dane do końca bieżącego miesiąca.
 • Wydruk - Tabela amortyzacji i umorzeń - poprawki podsumowania strony.

Wersja 20.01.25.0

Ogólne
 • Pisma - dodano opcje importu/eksportu pism.
 • Poprawki kosmetyczne niektórych przeglądów i formularzy.
 • Generator raportów - dodany szablon Adm/Nier/Ob/Zas/Kar cyklicznie.
 • Dodana funkcjonalność związana z systemem TERYT. Nadzorca/Przeglądy/Przeglądy techniczne - dodano przegląd techniczny Teryt. Dodana funkcja Teryt_Nazwa2Kod do konwersji nazw województwa/powiatu/gminy/miejscowości/ulicy na kody systemu Teryt.
 • Formularz administracji - do pól województwo i powiat dodano słowniki.
 • Formularz obiektu - dodano pola województwo i powiat, pole ulica opcjonalne.
 • Poprawki i optymalizacje usterek drobnych.


AdaNET
 • Dostosowano aplikację do telefonów i tabletów w pionowym trybie ekranu.
 • Dodano moduł Inkasent - odczyty liczników online za pośrednictwem AdaNET.
 • Dodano ograniczenia logowania pracownika poza godzinami pracy, o ile godziny zostały określone. Godziny pracy wprowadzane są na formularzu operatora w module Nadzorca.
 • Dodana możliwość wprowadzania styli użytkownika za pomocą pliku web/styles/UserCustom.css.


Czynsze
 • Nowe funkcje DajCKZas, ZEvalSzereg, ZZas; aktualizacja funkcji ZOb.
 • Nowa funkcja NAL_Suma.
 • Dokumenty - księgowanie/wyksięgowanie paczki - dodana dodatkowa weryfikacja statusu paczki przed i po operacji.


DCM
 • Wydruki / Wykazy / Przydziały wg lokali w obiektach - nowa wersja wydruku.
 • Pisma wg przydziałów - dodane filtry na email i doręczycieli.
 • Funkcja ZPrzydzialu - dodany parametr TYPZ.


FK
 • Parametry - dodano parametry w sekcji Rejestry: rejestr sprzedaży - numer dokumentu oraz rejestr zakupów - numer dokumentu umożliwiające wybór preferowanego sposobu oznaczania dokumentów rejestru - wg numeru ewidencyjnego lub zewnętrznego.
 • Deklaracje - dodana deklaracja CIT-8(27).
 • Rejestry / Import faktur / Z innego systemu do rej. zakupów/sprzedaży - XML Optima 302 - dodano obsługę pola jednostki miary; dodano obsługę formatu JPK FA.
 • Księga główna - dopisywanie przelewu - dodano możliwość tworzenia przelewu dowolnego typu.
 • Plan kont - stan konta - optymalizacja ładowania tabeli miesięcy.
 • Wydruk potwierdzenia salda wg kont - optymalizacja generowania danych z rozrachunków w wydruku szczegółowym.


JPKPlus
 • Dodano generowanie JPK FA (3).

     

Kasa
 • Wydruk dokumentu KP/KW - rozbudowane opcje drukowania opisów, dodana możliwość druku opisu z dokumentu kasowego.
 • Szybkie wprowadzanie dok. kasowych / bankowych - dodana opcja Więcej/Dodatki mieszkaniowe do podglądu dodatków na kartach wybranego kontrahenta.


Media
 • Funkcja MeLicznikiTabelka - dodano parametry KOL, CLASS, CLASSHEADER, CLASSROW; dodano kolumny definiowalne użytkownika.
 • Import odczytów z pliku tekstowego - dodano zapamiętywanie ścieżki importu, poprawiona metoda odczytu plików (pliki z systemów linux i macos).
 • Rozliczenia - dodano parametr globalny Rozliczenia/Numeracja dokumentu na podstawie daty. Parametr umożliwia zmianę domyślnego zachowania tak, aby numer dokumentu był generowany na podstawie daty dokumentu, a nie paczki.
 • Odczyty liczników węzłowych - dodano pole komentarz.
 • Funkcja SLI3 - dodana opcja RET=TABELANZR.


Przelewy
 • Eksport elixir-0 - wyłączono agregację przelewów rodzaju ZUS, US i Split.


Sekretariat
 • Przegląd dokumentów wewnętrznych, poczty przychodzącej i wychodzącej - nowa wersja przeglądu. Stare wersje dostępne w menu Narzędzia.
 • ADAEmail - usuwanie wiadomości z kosza - dodane usuwanie plików treści wiadomości index.html i message.txt oraz folderu wiadomości.
 • Przesyłanie do sekretariatu pism, faktur i rozliczeń medialnych - generowane relacje pism ograniczono do relacji z kontrahentem i kartą czynszową celem podwyższenia bezpieczeństwa danych udostępnianych przez moduł AdaNET.

     

Środki Trwałe
 • Zestawienie dokumentów - dodano filtry zakresowe na klasyfikację środków trwałych oraz numer inwentarzowy.


---