ADA7ZIP
Pakowanie plików za pomocą 7-Zip

Składnia

ADA7ZIP(parArchiwum,parHaslo,parListaPlikow,parOpcje)

Parametry

parArchiwum

Ścieżka do tworzonego pliku archiwum, np. C:\ADA\archiwum.zip.

Jeśli plik o wskazanej nazwie już istnieje, funkcja zwróci błąd.

parHaslo

Opcjonalne: hasło do archiwum. Dopuszczalny zestaw znaków:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890-=!@#$%^&*()_+[]\{}|;':,./<>?

parListaPlikow

Lista plików do spakowania w formie ciągu znaków dzielonego spacjami, każda ścieżka do pliku w cudzysłowach, np. "plikA" "plikB" "plikC"

parOpcje

Opcjonalne: dodatkowe opcje 7-Zip

zwraca

0 błąd, 1 ok

Informacja o błędzie jest zapisywana do logu.

Opis

Funkcja służy do pakowania wskazanej listy plików do archiwum zip. Opcjonalnie można nadać hasło do archiwum.


Przykłady

ADA7ZIP('C:\ADA\kody.zip','ab0001','"C:\ADA\TXT\KodyZasobow.txt" "C:\ADA\TXT\KodyObiektow.txt"')
=> 1

Zobacz również:

-