SCZ3
Generowanie tabeli lub sumy z naliczeń z dokumentów lub wirtualnych (moduł Czynsze)

Składnia

SCZ3(parKAR,parParametry)

Parametry

parKAR

ID karty czynszowej

parParametry

paramString

zwraca

Tabela lub wartość.

parParametry

NAPIS

Tytuł tabeli.

Domyślnie "Składnik"

P24

Liczba miejsc po przecinku w Ilości i Cenie.

Domyślnie 2.
Dopuszczalne wartości: 0-6.

CP24

Liczba miejsc po przecinku w Cenie.
Jeśli nie podano, to tak jak P24.
Dopuszczalne wartości: 0-6.

NZWV

Status pozycji naliczeniowej:

0 - nie zaksięgowane

1 - zaksięgowane

2 - wszystkie

3 - wirtualne

Domyślnie 3.

MCOD, ROKOD, MCDO, ROKDO, ROKMCOD, ROKMCDO

Odpowiednio miesiąc początkowy, rok początkowy, miesiąc końcowy, rok końcowy, rok i mc początkowy, rok i mc końcowy.

Domyślnie AKT:Rok, AKT:Mc.

ZNW

Filtr zależności, grupy i dodatku mieszkaniowego:


Jeżeli parametr zawiera same cyfry, to pozycje odpowiadają kolejno:

1=Zależność: 0 - niezależny, 1 - zależny, 2 - wszystkie

2=GrupaSkł: 0 - nieokreślona, 1 - eksploatacja, 2 - czynsz-najem, 3 - fundusz remontowy, 4 - media, 5 - wszystkie

3=Dodatek mieszkaniowy: 0 - nie, 1 - tak, 2 - wszystkie

Przykład: 140


Jeżeli parametr zawiera litery, to można łączyć nast. znaczniki:

Zależność: Z - zależny, N - niezależny

Grupy składników: A - nieokreślona, E - eksploatacja, C - czynsz-najem, F - fundusz remontowy, M - media

Dodatek mieszkaniowy: O - nie, D - tak

Przykład 1: NCMD

   oznacza tylko niezależne, z grup czynsz oraz media z wymaganym znacznikiem dodatku mieszkaniowego

Przykład 2: ZNAECFMOD

   oznacza i zależne i niezależne, z wszystkich grup i niezależnie od znacznika dodatku mieszkaniowego


Domyślnie wszystkie składniki.

IDS, IDSP

IDS - uwzględnij te składniki.
IDSP - pomijaj te składniki.


Składniki czynszowe oddzielane średnikiem (zakres łączony myślnikiem).

Przykład: "-3;5;7-9;11-"


Domyślnie wszystkie składniki (w przypadku braku parametrów IDS i IDSP).


Uwaga! Obydwa parametry można stosować razem. W takim wypadku obydwa warunki muszą być spełnione, tj. aby składnik był wydrukowany/policzony, musi być na liście IDS oraz nie może być na liście IDSP.

PODRZEDNE

Włącza opcję zbierania również kart podrzędnych.

Domyślnie wyłączone.

   0 - zbieraj tylko główne karty (domyślne)

   1 - zbierz również karty podrzędne w hierarchii

   2 - zbierz tylko karty podrzędne

RET

Zwracana wartość:

NETTO, VAT, BRUTTO - odpowiednio suma netto, VAT lub brutto

NETTOF, VATF, BRUTTOF - kwota sformatowana funkcją FN2 (<<< <<#,##)

TABELAVAT - zwraca tabelę podsumowania wg stawek VAT

TABELA - zwraca tabelę

TABELA+VAT - zwraca tabelę z podsumowaniem wg stawek VAT


Domyślnie TABELA.
Dodatkowe opcje opisane niżej w sekcji dot. dokumentów korygujących.

RETF

Format zwracanej tabeli:

TXT - tabela tekstowa (pisma tradycyjne i RTF)

HTML - tabela HTML (pisma HTML)

Domyślnie HTML.

LP

Włącza dodawanie LP do nazwy składnika.

Domyślnie wyłączone.

LPN

Jeśli włączono LP, powoduje generowanie liczby porządkowej od nowa po odfiltrowaniu pozycji.

Domyślnie drukowane jest LP oryginalne (z dokumentu lub nal. wirtualnego)

OPIS

Włącza generowanie nazwy składnika przez funkcję na bazie id składnika (zamiast nazwy z pozycji naliczenia)

Domyślnie wyłączone.

KOLUMNY

Pozwala zdefiniować zestaw kolumn tabeli.

Kolumny oznacza się 3-literowymi ciągami. Dzieli średnikiem. Przyrostek "+" oznacza podsumowanie kolumny.

Dostępne kolumny:

SKL - Składnik

ILO - Ilość

JMI - Jednostka miary

CEN - Cena

NET - Netto

STV - Stawka VAT

VAT - Kwota VAT

BRU - Brutto

CNJ - Cena jednostkowa (alias CEN)

WAR - Wartość (alias NET)

KO# - zdefiniowana kolumna użytkownika

SMB

Skrótowa definicja zestawu kolumn. Używane wymiennie z parametrem KOLUMNY.

S - SKL;BRU+

M - SKL;ILO;JMI;CEN;BRU+

B - SKL;ILO;JMI;CEN;NET+;STV;VAT+;BRU+


Domyślnie M.

KO#

Wzór kolumny definiowanej przez użytkownika.

# - dowolny znak oprócz "+".

Wzór jest ewaluowany.

Jeżeli wzór zawiera znaki "=" lub "|" należy poprzedzić je "\\\" (potrójny backslash).


Dodatkowo zabindowana kolejka z naliczeń dostępna podczas przetwarzania tabeli:

Q3:IDKarty

Q3:LP             LONG

Q3:Ikona          LONG

Q3:Nazwa          CSTRING(256)

Q3:Ilosc          DECIMAL(14,4)

Q3:Miano          STRING(10)

Q3:Cena           DECIMAL(17,4)

Q3:Wartosc        DECIMAL(17,2)

Q3:VAT            STRING(5)

Q3:Kwota_VAT      DECIMAL(17,2)

Q3:Brutto         DECIMAL(17,2)

Q3:Mc             USHORT

Q3:Mc_r           USHORT

Q3:Rok            USHORT

Q3:Rok_r          USHORT

Q3:SWW            CSTRING(32)

Q3:Wz_komentarz   BYTE

Q3:Id_sklad       LONG

Q3:Wsk_zaleznosci BYTE

Q3:Konto_wn       CSTRING(64)

Q3:Konto_ma       CSTRING(64)

Q3:Konto_maVAT    CSTRING(64)

Q3:Licznik        USHORT

Q3:Mianownik      USHORT

Q3:DataOd         LONG

Q3:DataDo         LONG

Q3:Jak_Vat        BYTE

Q3:Kolejnosc      LONG

Q3:GenerujZerowe  LONG

Q3:Opis           CSTRING(1024)

Q3:PZWVAT         LONG

Q3:JakVatStr STRING(1)

Q3:GTU LONG

Q3:ID_DEKL LONG

Q3:KOR (0 dok.zwykły, 1 dok.korygujący, 2 korekta zbiorcza)

Q3:BMB (0 pozycje bieżącego dokumentu, 1 było, 2 ma być)

Q3:CZD (id dokumentu bieżącego)

Q3:NAL (id pozycji dokumentu)

Q3:KOR (0 pozycja naliczeniowa, 1 korekta, 2 korekta zbiorcza)

NKO#

Tytuł odpowiedniej kolumny definiowanej.

PKO#

Format (picture) odpowiedniej kolumny definiowanej.

CZDOK

Identyfikator dokumentu czynszowego - jeżeli drukowane mają być tylko pozycje z wybranego dokumentu. Uwaga! NZWV nie może być 3!

ECO

Ekonomiczne drukowanie - bez szarego tła w nagłówku tabeli

MINLIN

Minimalna liczba wierszy danych tabeli

BEZPODSUMOWANIA

W przypadku generowania tabeli z pozycjami dokumentu obecność tego parametru wyłącza generowanie podsumowania i tabeli wg VAT.

SORT

Brak/domyślnie - sortowanie wg kolejności ustalonej we wzorach na składniki czynszu

LP - sortowanie wg lp. z dokumentu naliczeniowego

STYLE, STYLEHEADER, STYLESUBHEADER, STYLEROW, STYLESUM, STYLEVAT


CLASS, CLASSHEADER, CLASSSUBHEADER, CLASSROW, CLASSSUM, CLASSVAT


NOBORDER, NOBORDERHEADER,

NOBORDERSUBHEADER,

NOBORDERROW, NOBORDERSUM,

NOBORDERVAT

Tylko tryb tabeli HTML.

Ustawienia stylu/klasy css odpowiednio: tabeli, nagłówka głównego, podnagłówka, wiersza, podsumowania, wierszy tabeli VAT.

Każdy parametr typu E#.

W przypadku wiersza pozycji dokumentu (lub korekty, korekty zbiorczej) dostępne są pola kolejki Q3 jak opisane wyżej dla parametru KO#.


NOBORDER powoduje wyłączenie generowania styli obramowania komórek dla całej tabeli, natomiast pozostałe wyłączają generowanie obramowania w poszczególnych sekcjach tabeli.

parParametry - dodatkowe parametry dotyczące dokumentów korygujących (zwykłych i zbiorczych)

RET

Zwracana wartość:

CZYKOREKTA - 0 nie, 1 tak

CZYKORZBI - 0 nie, 1 tak

NETTOKOR, VATKOR, BRUTTOKOR - to samo, co NETTO, VAT, BRUTTO

NETTOKORF, VATKORF, BRUTTOKORF - to samo, co NETTOF, VATF, BRUTTOF

NETTOBYLO, VATBYLO, BRUTTOBYLO - suma dokumentu "było"

NETTOBYLOF, VATBYLOF, BRUTTOBYLOF - suma dokumentu "było" sformatowana

NETTOMABYC, VATMABYC, BRUTTOMABYC - suma dokumentu "ma być"

NETTOMABYCF, VATMABYCF, BRUTTOMABYCF - suma dokumentu "ma być" sformatowana

TABELABYLO - tabela pozycji dok. "było"

TABELABYLOVAT - tabela podsumowania wg VAT dok. "było"

TABELABYLO+VAT - tabela pozycji dok. "było" wraz z podsumowaniem wg VAT

TABELAMABYC - tabela pozycji dok. "ma być"

TABELAMABYCVAT - tabela podsumowania wg VAT dok. "ma być"

TABELAMABYC+VAT - tabela pozycji dok. "ma być" wraz z podsumowaniem wg VAT

TABELAKOR - tabela pozycji dok. "korekta"

TABELAKORVAT - tabela podsumowania wg VAT dok. "korekta"

TABELAKOR+VAT - tabela pozycji dok. "korekta" wraz z podsumowaniem wg VAT

TABELAMABYCKOR - tabela pozycji dok. "ma być", podsumowanie dok. "korekta"

TABELAMABYCKOR+VAT - tabela pozycji dok. "ma być", podsumowanie wraz z wg VAT dok. "korekta"

TABELABYLOMABYCKOR - tabela pozycji dok. "było" oraz "ma być", podsumowanie "korekta"

TABELABYLOMABYCKOR+VAT - tabela pozycji dok. "było" oraz "ma być", podsumowanie wraz z wg VAT dok. "korekta"

KZWARNAL

Tylko korekty zbiorcze.

Warunek na naliczenie określający filtrowanie/grupowanie pozycji "było".

1 - wg id składnika

2 - wg nazwy ogólnej składnika

3 - wg nazwy ogólnej składnika z pominięciem pozycji z id bieżącego składnika

KZTYPDOK

Tylko korekty zbiorcze.

Pozwala odfiltrować dokumenty brane pod uwagę przy generowaniu "było".
Pusty - wszystkie typy.

Typy wprowadzamy dzieląc średnikiem, np. NAL;FV;KOR

KZZAAW

Tylko korekty zbiorcze.

Filtr zaawansowany na poziomie dok./nal. na pozycje dla "było".

TEKSTBYLO, TEKSTMABYC

Tylko, gdy RET = TABELABYLOMABYCKOR lub TABELABYLOMABYCKOR+VAT.

Pozwala zmienić nagłówki przed pozycjami odpowiednio "było" i "ma być".

STYLE, STYLEHEADER, STYLESUBHEADER, STYLEROW, STYLESUM, STYLEVAT


CLASS, CLASSHEADER, CLASSSUBHEADER, CLASSROW, CLASSSUM, CLASSVAT

Tylko tryb tabeli HTML.

Ustawienia stylu/klasy css odpowiednio: tabeli, nagłówka głównego, podnagłówka, wiersza, podsumowania, wierszy tabeli VAT.

Każdy parametr typu E#.

W przypadku wiersza pozycji dokumentu (lub korekty, korekty zbiorczej) dostępne są pola kolejki Q3 jak opisane wyżej dla parametru KO#

parParametry - dodatkowe parametry dotyczące naliczeń wirtualnych (NZWV=3)

RET

Zwracana wartość:

ZMIENNA - zwraca wartosc wybranej zmiennej pamieciowej, nazwa zmiennej ZMIENNA=...

TABELAZMIENNA - zwraca tabelę zmiennych pamięciowych, można filtrować zmienne za pomocą parametru ZMIENNA=...;...;...

ZMIENNA

W przypadku RET=ZMIENNA - zmienna do zwrotu, zwraca sumę tej zmiennej ze wszystkich policzonych miesięcy.

W przypadku RET=TABELAZMIENNA - parametr opcjonalny, lista zmiennych do druku w tabeli.

KOLUMNY

Definicja kolumn dla opcji TABELAZMIENNA; Domyślnie: ZMI;KOM;WAR

ZMI - kod zmiennej

KOM - nazwa/komentarz

WAR - wartość zmiennej

STYLE, STYLEHEADER, STYLEROW


CLASS, CLASSHEADER, CLASSROW

Tylko tryb tabeli HTML.

Ustawienia stylu/klasy css odpowiednio: tabeli, nagłówka głównego, podnagłówka, wiersza, podsumowania, wierszy tabeli VAT.

Każdy parametr typu E#.

Opis

Funkcja zwraca tabelę lub wartość zależnie od parametrów.


Przykłady

SCZ3(KAR:ID_KART,'')
=> <tabelka>

SCZ3(CZD:ID_KART,'P24=4|NZWV=2|RETF=HTML|RET=TABELA+VAT|LP|SMB=B|CZDOK='&CZD:ID_CZDOK)
=> <standardowa tabelka pozycji zadanego dokumentu w formacie HTML, z dodanym Lp. z dokumentu>

SCZ3(CZD:ID_KART,'P24=4|NZWV=2|RETF=HTML|RET=TABELABYLO+VAT|LP|SMB=B|KZWARNAL=1|CZDOK='&CZD:ID_CZDOK)
=> <w przypadku dokumentu korygującego tabela pozycji "było">

SCZ3(CZD:ID_KART,'P24=4|NZWV=2|RETF=HTML|RET=TABELAMABYCKOR+VAT|LP|SMB=B|KZWARNAL=1|CZDOK='&CZD:ID_CZDOK)
=> <w przypadku dokumentu korygującego tabela pozycji "ma być" z podsumowaniem "korekta">

SCZ3(CZD:ID_KART,'NAPIS=Nazwa towaru/usługi|P24=4|NZWV=2|RETF=HTML|RET=TABELABYLOMABYCKOR+VAT|LP|SMB=B|ECO|KZWARNAL=1|CZDOK='&CZD:ID_CZDOK)
=> <w przypadku dokumentu korygującego tabela pozycji "było" i "ma być", podsumowanie "razem korekta">

Zobacz również:

CZD_CzyKorekta, CZD_CzyKorZbi