Cechy - Okno zarządzania cechami - Przyciski

Przyciski okna zarządzania cechami

W oknie zarządzania cechami dostępne jest kilka przycisków.

  • Dodaj cechę

Ten przycisk służy do dodawania nowej cechy wyrastającej z głównego korzenia hierarchii. Nowa cecha dodawana jest na końcu listy.

  • Dodaj podcechę

Ten przycisk służy do dodawania nowej podcechy w wybranej grupie. Aby można było dodać podcechę, na liście cech musi być wybrana grupa macierzysta nowej cechy.

  • Edycja

Ten przycisk otwiera okno edycji dla cechy aktualnie wybranej na liście cech.

  • Usuń

Ten przycisk pozwala usunąć wybraną na liście cechę. Nie można usunąć cechy, jeżeli zostały jej już przypisane wartości dla obiektów. Można natomiast zdeaktywować taką cechę w oknie edycji cechy.

  • Strzałki zmiany kolejności

Możesz zmienić kolejność cech na liście. Ustalona tutaj kolejność będzie obowiazywać we wszystkich innych miejscach. Kolejność cech można zmieniać tylko w zakresie jednej gałęzi (nie można przenieść cechy z jednej gałęzi do innej).

Tematy pokrewne

Lista cech
Okno edycji cechy