Cechy - Okno zarządzania cechami - Okno edycji cechy

Do czego służy okno edycji cechy

Okno edycji cechy służy do definiowania bądź modyfikowania pojedynczej cechy.

Elementy okna edycji cechy

  • Nazwa cechy

Tutaj należy wpisać nazwę definiowanej cechy. Jest do dowolny ciąg liter lub cyfr i spacji, nie może być pusty. Pod tą nazwą cecha będzie figurowała w całym systemie.

  • Typ wartości

Należy określić typ wartości dla definiowanej/modyfikowanej cechy. Jeżeli cecha posiada już przypisane wartości dla obiektów, nie można zmienić jej typu. Również nie można zmienić typu grupującego na inny typ, jeżeli w grupie figurują już jakiekolwiek podcechy.

  • Cecha włączona

Gdy pole to jest zaznaczone, cecha jest widoczna w pozostałych częściach systemu, m.in. w edytorze obiektów. Odznacz to pole, jeżeli chcesz ukryć daną cechę.

  • OK/Anuluj

Przycisk OK akceptuje zmiany. Przycisk Anuluj porzuca wprowadzone zmiany. Po naciśnięciu przycisku OK program sprawdza poprawność wprowadzonych danych i jeżeli wykryto błędy, informuje stosownymi komunikatami. Jeżeli nie ma błędów, zmiany są zapisywane i okno zamyka się.

Definicja ograniczeń cechy w zależności od wybranego typu

  • Tekst

W przypadku typu tekstowego nie ma możliwości definiowania zakresu poprawnych danych.

  • Liczba

Dla danych liczbowych należy określić ilość miejsc po przecinku (0-10) oraz dolny i górny kres wartości. Opcjonalnie można określić jednostkę miary wybierając z rozwijanej listy. Jeżeli jednostka nie figuruje na liście, można otworzyć słownik jednostek (przycisk z książeczką) i dopisać potrzebną jednostkę.

  • Data

W przypadku dat należy określić przedział w którym musi zawierać się podawana data. Daty graniczne można określić klikając przycisk kalendarza i wybierając datę, lub wpisując ręcznie w okienku (format: dd.mm.rrrr).

  • Słownik

Jeżeli wartość ma być wybierana z określonego zestawu wartości, najlepiej posłużyć się typem słownikowym. Przycisk z książeczką otwiera okno wyboru słownika, gdzie należy wybrać słownik. Jeżeli potrzebny słownik nie istnieje, można go utworzyć i wpisać pozycje, które ma zawierać.

  • Grupa

W przypadku typu grupującego nie ma możliwości definiowania zakresu poprawnych danych.

Podrozdziały

Okno wyboru/edycji słownika

Tematy pokrewne

Przyciski
Lista cech