Pozycje rozliczeniowe

Źródła dochodów i kosztów dla każdego składnika ustalane są w oknie dostępnym pod przyciskiem "pozycje do składników" na zakładce "definicja" w głównym oknie rozliczeń.

W lewej części okna widać listę aktywnych składników, ew. (zależnie od stanu filtru) uzupełnioną o składniki nieaktywne.
Po wybraniu składnika, w prawej części okna widoczna jest liczba związanych z nim pozycji.

Edycja pozycji

Pozycje rozliczeniowe powiązane są ze składnikami relacją wiele do jednego. Może zatem wystąpić wiele pozycji składających się na rozliczenie jednego składnika, ale nigdy odwrotnie.
Dodatkowo, jeżeli składnik należy do pogrupy, której zdefiniowano dwa (lub więcej) alternatywne wzory (np. dla poszczególnych wspólnot), można zdefiniować pozycji jeden wzór, którego ona dotyczy.
Możemy np. zdefiniować rozliczenie zimnej wody, w którym jedna ze wspólnot przewiduje jedną dodatkową pozycję przychodów. Taka pozycja będzie dotyczyła wtedy wzoru szczegółowego dla tej wspólnoty.
Oczywiście możliwe jest wybranie wyłącznie takich wzorów, które dotyczą podgrupy do której należy definiowany przez pozycję składnik.

Strona

Każda pozycja występuje w rozliczeniu danego składnika po jednej ze stron - przychodów lub kosztów.
Przychodem mogą być np. zaliczki wpłacane przez lokatorów, a kosztem np. koszty utrzymania czystości.

Zarówno przychody, jak i koszty muszą mieć zdefiniowane źródło danych. Możliwe do wyboru są dwie opcje: źródłem są dane pobierane z kont programu FK, lub naliczenia czynszowe.
Zwykle konta programu FK służą jako źródło kosztów, a naliczenia czynszowe jako źródło przychodów.

Konta FK

Zbieranie informacji z kont FK polega na sumowaniu jednej z możliwych do wyboru wartości:

  • BO WN/MA - bilans otwarcia w rozliczanym roku
  • Obroty WN/MA/WN-MA - oboty z miesięcy objętych rozliczeniem po jednej ze stron, lub ich różnica
  • Stan WN/MA/WN-MA - stan na początku pierwszego miesiąca rozliczanego okresu, będący wypadkową BO

i obrotów w miesiącach poprzedzających

Istnieje możliwość zdefiniowania jako przychód lub koszt nie tylko jednego konta, ale także całej ich grupy. Jeżeli niektóre znaki numeru konta zostaną zastąpione znakami zapytania, to powstanie szablon, wg którego w trakcie rozliczania automatycznie zostaną pobrane dane ze wszystkich kont, których pozostałe znaki będą się zgadzały z wzorcem.
Dozwolone jest także wkomponowanie w numer konta jednego z trzech makr: #OS#, #NIER#, #OB# . Zostaną wtedy wybrane konta o numerach powstałych poprzez dodanie do nich kodu rozliczanego osiedla, nieruchomości lub obiektu.

Naliczenia

Zbieranie informacji z naliczeń polega na wybraniu wszystkich naliczeń z rozliczanego okresu, które dotyczą wybranego składnika czynszowego. Do wyboru jest zbieranie wartości w polu netto, brutto lub VAT.

Powrót do definicji rozliczeń
Powrót do spisu treści