Wspolwlasciciele
Zwraca listę współwłaścicieli zasobu na dzień (moduł Czynsze, DCM)

Składnia

Wspolwlasciciele(parIDZasobu,parData,parIDKth,parSeparator,parAdres,parAdresSeparator,parIDKarty)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

parIDKth

Identyfikator właściciela głównego. Jeśli podany, to ten kth będzie pominięty.

parSeparator

Ciąg znaków oddzielający kolejnych kontrahentów

parAdres

0 - bez adresu, 1 - adres w jednej linii

parAdresSeparator

Ciąg znaków oddzielający adres od nazwy kontrahenta

parIDKarty

0 lub id karty, jeżeli tylko wybrana karta

zwraca

Lista współwłaścicieli.

Opis

Funkcja zwraca listę współwłaścicieli zasobu. Jeżeli parametr globalny CZ_Wspolwlasciciele = 1, wynik określany jest na podstawie przydziałów z DCM; w przeciwnym razie wynik ustalany na podstawie kart czynszowych.


Przykłady

Wspolwlasciciele(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt,KTH:ID_KTH,', ',0,'',KAR:ID_KART)
=> 'Jan Kowalski, Zofia Kowalska'

Zobacz również:

-