ZPrzydzialu
Zwraca dane z przydziałów (moduł DCM)

Składnia

ZPrzydzialu(parID,parData,parCo,parParametr,parFiltr)

Parametry

parID

Identyfikator zasobu lub kontrahenta (zależnie od parametru parParametr)

parData

Data 'na dzień'.

parCo

W przypadku zasobów:

0 / NAZWISKO - nazwiska (lista),

1 / LICZBACZLONKOW - liczba członków,

2 / NUMERCZLN - numery członkowskie (lista),

3 / LICZBAOSOBWPRZYDZIALE - liczba przydziałów,

4 / LICZBAOSOBWUMOWACH - liczba umów najmu,

5 / IDPRZY - id przydziałów (lista)

6 / IDKTH - id kontrahentów (lista)


W przypadku kontrahentów:

0 / PRAWO - prawo do lokalu (lista)

1 / KODLOKALU - kod przydzielonego lokalu (lista)

2 / NRPRZYDZIALU - numer przydziału (lista)

3 / LP - liczba przydziałów,

4 / TYPZ - typ/y zasobów (lista)

5 / ADRESZ - adresy zasobów (lista)

6 / IDZAS - id zasobów (lista)

7 / IDPRZY - id przydziałów (lista)


Wprowadzenie innej wartości, niż odpowiednio z listy powyżej powoduje ewaluację wyrażenia w trybie "lista" - dostępne tabele: DCM:Przydzial, Kth, CZ:Karty, Zasoby, Obiekty, Nier, Admg.

parParametr

0 - wszystkie nazwiska, 1, 2, 3... - n-te nazwisko

lub

KTH=1 - uaktywnia tryb wg kontrahentów


W przypadku opcji (lista) dodatkowe parametry opcjonalne:

SEP - separator listy; domyślnie:

   wg zasobu: dla 0,1 - spacja, dla 5,6 - "|"

   wg kth: dla 0,1,2 - spacja, 4,5,6 - "|"

NTH=n - enty element listy

ILE - liczba elementów listy

UNI=0/1 - czy lista unikalna (bez powtarzania elementów), domyślnie 1

parFiltr

Filtr zaawansowany (evaluate)

zwraca

Wybrane informacje z przydziałów.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje z przydziałów.


Przykłady

ZPrzydzialu(KTH:ID_KTH,GLO:DataAkt,'3','KTH=1','')
=> '2'

Zobacz również:

-