Typy pozycji w e-Sprawozdaniu

W każdej z sekcji wprowadzane są innego rodzaju dane. Dla każdego rodzaju danych przewidziano inne okno edycyjne.

W przypadku pól tekstowych opisowych – maksymalna liczba znaków w polu wynosi 3500 znaków.

Poniżej omawiamy dostępne typy okien.

Typy danych dostępne w sekcji Wprowadzenie do sprawozdania:

1. P1 – Dane identyfikujące jednostkę.

Pole zawiera dane adresowe, Kod PKD, NIP i KRS. Kod PKD wymagany jest tylko w wersji dla jednostki innej. NIP i KRS traktowane są wymiennie – należy wprowadzić albo NIP, albo KRS.2. P2 – Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy czas trwania jest ograniczony. W przypadku daty końcowej należy albo wpisać datę, albo opisać datę zakończenia tekstowo.

3. P3 – Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Pole nie podlega edycji. Wypełniane jest automatycznie danymi z nagłówka dokumentu.

4. P4 - Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. P5 - Założenie kontynuacji działalności

Pole opisowe jest nieobowiązkowe.

6. P6 - Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Pole opcjonalne.

7. P7 - Zasady (polityka) rachunkowości8. P8 - Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Pole jest polem wielokrotnym i pozwala na wprowadzenie dodatkowych sekcji opisowych, które nie zmieściły się w wcześniejszych polach. Informacje rozszerzające i uzupełniające.

Okno dialogowe do wprowadzania pól wielokrotnych (lub drzewiastych) różni się od okien edycji pól prostych.

W górnej części okna wyświetlana jest ścieżka do pola w strukturze dokumentu oraz nazwa pola.

W dolnej części okna umiejscowiono listę wprowadzonych pozycji. W przypadku pola P8 pozycje składają się z nazwy i opisu.

Przyciski [Dopisz], [Popraw], [Usuń] umożliwiają zwyczajową edycję listy pozycji za pomocą okna formularza:

Przyciski [Niżej], [Wyżej] pozwalają na zmianę kolejności pozycji na liście.

9. P4 (jednostka mała) - Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

10. P6 (jednostka mała) - Zasady (polityka) rachunkowości

11. P4 (jednostka mikro) - Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń12. P6 (jednostka mikro) - Zasady (polityka) rachunkowości


Typ danych dostępny w sekcjach: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale, Rachunek przepływów pieniężnych.

W tych sekcjach dostępny jest tylko jeden typ danych zawierający nazwę oraz kwoty:

Okno edycji umożliwia drzewiaste ułożenie pozycji, które będą wstawione w miejscu wskazanym na sprawozdaniu.

Przyciski [Dopisz], [Popraw], [Usuń] – zwyczajowa edycja za pomocą formularza.

Przyciski [Wyżej], [Niżej] – zmiana kolejności pozycji na liście.

Przyciski [Głębiej], [Płyciej] – zmiana głębokości położenia pozycji w strukturze drzewa.

Pozycje wyżej w hierarchii są automatycznie sumą pozycji niższych (głębiej położonych). Podobnie jak w przypadku listy pozycji sprawozdania – wybrane pozycje można wyłączać z sumowania.

Uwaga! Pozycje bez nazwy (pole „nazwa pozycji sprawozdania” pozostawione puste) nie są generowane w pliku XML oraz na wydruku przy zaznaczonej opcji „ukryj nieopisane”.

Formularz wprowadzania pozycji:

Sekcja "Wzór" umożliwia wprowadzenie wzoru wyliczającego wartość pola (kwota A). Wartości wyliczane są na życzenie, tj. po naciśnięciu przycisku "Wylicz" na powyższym formularzu oraz seryjnie w przypadku opcji Więcej/Wykonaj wzory na oknie e-sprawozdania.

Identyfikator wzoru wykorzystywany jest przez funkcję przepisywania wzorów z innego dokumentu i ma dwie funkcje. Pierwszą jest uaktywnienie przepisywania wzoru w przypadku, gdy wzór jest w dokumencie żródłowym. Drugą jest identyfikacja wzoru - aby wzór wpisał się we właściwe pole (o tym samym identyfikatorze) w dokumencie docelowym.


Typy danych dostępne w sekcji Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1. Opis i załączony plik.

Lista opisów i opcjonalnych załączonych plików.

Uwaga! Dołączanie plików do sprawozdania w sposób znaczny powiększa wielkość wynikowego pliku XML. Należy zwrócić uwagę na ewentualne ograniczenia rozmiaru przesyłanego pliku.

Opisy i pliki dołącza się w formie listy.

Przyciski [Dopisz], [Popraw], [Usuń] – zwyczajowa edycja listy.

Przyciski [Niżej], [Wyżej] – zmiana kolejności pozycji.

Po wybraniu przycisku [Dopisz] należy wypełnić pole opisowe. Dopisanie pliku jest opcjonalne - należy wskazać plik na dysku, który ma zostać dołączony do sprawozdania. Po zatwierdzeniu opis i plik zostaje dopisany do listy.

Formularz opisu i pliku:3. Kwota rok bieżący / rok poprzedni.

Dostępne w polach: A, J i K.

4. Pozycja użytkownika z podstawą prawną.

Dostępne w polach: B, C, D, E, F, G i I.

Struktura pozycji jest drzewiasta – analogicznie, jak w przypadku pozycji w bilansie:

Okno ułożone analogicznie, jak w przypadku poprzednich list drzewiastych.

Dodatkowym elementem są panele u dołu okna. Lewy służy przejrzeniu danych wybranej pozycji, ponieważ nie wszystkie są widoczne na liście pozycji. Prawy wyświetla wartość wybranej pozycji – w przypadku, gdy wartość nie mieści się w lewym panelu.

Formularz edycji pozycji z podstawą prawną:

Jeżeli pole „nazwa pozycji sprawozdania” pozostanie puste – pozycja nie będzie generowana w sprawozdaniu, przy czym kwota w niej zawarta będzie wpływać na sumę wyższego poziomu.

Kwoty na rok bieżący / poprzedni – wprowadzamy na dwa sposoby. Albo podajemy tylko wartość łączną, albo rozbitą na „zyski kapitałowe” i „inne źródła przychodów”. W tym drugim przypadku wartość łączna wyliczana jest automatycznie.

Podstawa prawna – wymagane jest przynajmniej podanie artykułu. Pozostałe elementy podstawy prawnej są opcjonalne.

5. Pozycja użytkownika bez podstawy prawnej.

Dostępne w polu H.

Formularz:6. Pozycja „pozostałe”.

Dostępne w polach: B, C, D, E, F, G i I.

Jest to pole proste, przeznaczone do wprowadzenia kwot nie wyszczególnionych wyżej.

Formularz: