Edycja e-Sprawozdania

Po dodaniu nagłówka i ustaleniu opcji struktury można przejść do wprowadzania treści. W oknie przeglądu należy użyć przycisku [Otwórz]:

Dokument zostaje otwarty w trybie podglądu bez możliwości edycji:

1. Zakładki widoku.

Okno podglądu/edycji dokumentu funkcjonuje w dwóch trybach widoku:

a) Podział wg kategorii.

W tym układzie górna część okna zawiera listę głównych sekcji dokumentu. Wybranie opcji na tej liście powoduje załadowanie sekcji w dolnym panelu.

b) Wszystko.

W tym układzie cały dokument przedstawiony jest na jednej liście. Panel u dołu okna umożliwia podejrzenie treści w przypadku, gdy nie mieszczą się w linii na liście.

2. Przełączniki opcji widoku.

a) Ukryj nieopisane – przełącznik dostępny tylko w trybie podglądu. Pozwala na ukrycie pozycji użytkownika, które nie mają nazwy. Pozycje bez nazwy nie są zapisywane w pliku XML sprawozdania i służą jedynie wprowadzaniu kwot.

b) Pokazuj numerację – opcja pozwala włączyć numerację sekcji sprawozdania.

c) Pokazuj wartości zerowe – opcja uwidacznia wszystkie zerowe kwoty.

d) Pokazuj drzewo – przełącza sposób wyświetlania dokumentu na widok drzewiasty z możliwością zwijania/rozwijania gałęzi. Tryb drzewiasty umożliwia analizę sprawozdania na poziomach zbiorczych bez konieczności przewijania listy pozycji.

e) Cieniowanie – włącz/wyłącz cieniowanie listy.

f) Edycja – włącz/wyłącz tryb edycji.

Wprowadzanie danych do sprawozdania możliwe jest tylko w trybie edycji, tj. przy zaznaczonej opcji „Edycja”. Tryb edycji uaktywnia przyciski 4 i 5.

3. Lista sekcji.

Za pomocą listy wybieramy sekcję do podglądu/edycji w panelu poniżej. Zawartość dostępnych sekcji jest zależna od opcji ustalonych w nagłówku sprawozdania.

4. Popraw.

Przycisk służy do otwarcia okna dialogowego edycji wybranej pozycji sprawozdania. Edytować można jedynie pozycje oznaczone ikonami:

- pozycja edytowalna, opcjonalna, nie wprowadzona;

- pozycja edytowalna, wprowadzona;

- pozycja edytowalna, nie wprowadzona.

5. Przełącz opcjonalny / Przełącz sumowanie

Przycisk służy do przełączania trybu pozycji w zależności od kontekstu.Pozycje opcjonalne:

W przypadku pozycji opcjonalnych pozwala włączyć / wyłączyć generowanie opcjonalnej pozycji. Uwaga! Wprowadzenie danych w pozycji opcjonalnej włącza ją automatycznie. Wyłączenie pozycji opcjonalnej nie czyści wprowadzonych danych, ale powoduje, że pozycja nie będzie generowana w trybie podglądu oraz w pliku XML.

Wyłączanie sumowania:

W przypadku pozycji kwotowych sekcji Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz w Rachunku przepływów pieniężnych każdą pozycję można wyłączyć z sumowania na poziomie wyżej.

Domyślnie wszystkie pozycje kwotowe są sumowane hierarchicznie, tj. pozycja wyższego poziomu zawiera sumę kwot poziomu niższego. Zdarzają się sytuacje, gdzie nie jest to zachowaniem pożądanym. Można zatem wyłączyć daną pozycję z sumy na wyższym poziomie:

Pozycja nie sumowana na wyższym poziomie oznaczana jest ikoną: .

Wyjątkiem od reguły automatycznego sumowania hierarchicznego są pozycje określone opisowo jako suma/różnica innych pozycji. W takich przypadkach kwota tej pozycji nie jest sumą swoich podpozycji, lecz wyliczana jest wg odpowiedniego, zadanego wzoru.

W przypadku tych pól wyłączenie sumowania wyłącza zarówno sumowanie, jak i formułę.

Pozycje tego rodzaju oznaczane są ikoną: .


6. Lista pozycji.

Na liście przedstawione są wprowadzone pozycje i wartości kwotowe. Aby wprowadzić/zmienić dana wartość, należy zaznaczyć ją na liście i użyć przycisku 4. [Popraw]. W przypadku pozycji opcjonalnych lub sumowanych hierarchicznie możliwa jest modyfikacja zachowania za pomocą przycisku 5. [Przełącz…]. Obydwie opcje zostały omówione powyżej.

7. Drukuj i 8. Excel.

Opcje drukowania i eksportu do programu Excel działają podobnie, zatem omówione będą w jednej, wspólnej sekcji w dalszej części dokumentu.

9. XML.

Przycisk służy do przejścia do okna generowania pliku XML, który należy przesłać do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Proces generowania jest omówiony w dalszej części dokumentu.

10. Więcej.

a) Wykonaj wzory - funkcja powoduje przeliczenie wszystkich pozycji zawierających wzory, następnie przeliczenie sum cząstkowych w całym dokumencie.

b) Pobierz wzory z innego dokumentu - funkcja umożliwia przepisanie wzorów z innego dokumentu. Przepisywane są tylko te wzory, które mają określony identyfikator wzoru. Przed przepisaniem program pyta "czy uzupełnić brakujące wzory?". Jeśli wybrano odpowiedź "nie", program przepisuje tylko te wzory, które mają identyczny identyfikator wzoru wpisany również w dokumencie docelowym. Jeśli wybrano "tak", program uzupełnia brakujące wzory w dokumencie docelowym.

c) Pobierz dane z zeszłego roku - funkcja umożliwia przepisanie danych kwotowych z poprzedniego roku, o ile wybrano dokument z poprzedniego roku. Uwaga! Tę funkcję należy zastosować jako pierwszą po utworzeniu nowego e-sprawozdania, ponieważ przed przepisaniem kwot dane kwotowe z dokumencie docelowym są czyszczone.

---