Dostosowanie struktury sprawozdania finansowego do potrzeb jednostki

W sytuacji gdy struktura np bilansu jest zbyt ogólna a dotychczasowe sprawozdania zawierały więcej analitycznych informacji istnieje możliwość rozbudowy sprawozdania.

Na przykład w bilansie Należności z tytułu dostaw i usług prezentowane są z podziałem do 12 i powyżej 12 miesięcy a jednostka chciała by pokazać te elementy z podziałem na miasta i typy lokali i rodzaj własności to  należy:

1. Przejść w tryb edycji:

2. Ustawić aktywny kursor w miejscu planowanej rozbudowy:

3. Wywołać funkcję popraw i  przy pomocy przycisków w bocznym panelu dopisać oczekiwany podział:

Po zakończeniu edycji sprawozdanie prezentuje się bardziej szczegółowo.

Tego typu rozbudowę możemy przeprowadzić we wszystkich możliwych elementach pomiędzy wierszami, zdefiniowanymi w załączniku nr 1, 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości.