Przegląd rejestru zakupów / sprzedaży
FK / Menu / Rejestry


Wprowadzenie


Podstawowy przegląd dokumentów rejestru zakupów i sprzedaży modułu FK.


Skróty klawiszowe do szybkiego przełączania admg, roku, miesiąca:

- Ctrl + Strzałka w górę/w dół - poprzednia/następna administracja,

- Ctrl + Strzałka w lewo/w prawo - poprzedni/następny miesiąc,

- Alt + Strzałka w lewo/w prawo - poprzedni/następny rok,

- Alt + Strzałka w dół - lista administracji,

- Ctrl + Alt + Strzałka w dół - okno dialogowe opcji admg/rok/m-c.


Zakładka [Rejestr]1. Zakładki. Przegląd rejestru dzieli się na zakładki. Pierwsza zakładka "Rejestr", widoczna na obrazie, zawiera dokumenty rejestru sprzedaży. Druga "Dekretacja i rozrachunek" służy do zarządzania powiązanymi dokumentami księgi głównej oraz rozrachunkami. Trzecia "Inne" zawiera aktualnie listę dodatkowych nabywców/odbiorców.


2. Rodzaj i nr rejestru. Pole wyświetla bieżący rejestr i numer w rejestrze. Na przeglądzie widoczne są tylko dokumenty należące do danego rejestru i nru rejestru.


3. Pomoc. Przycisk pomocy wyświetla stronę pomocy okna.


4. Skrót informacji o wybranym dokumencie. Tabela zawiera podstawowe informacje o dokumencie wybranym na liście dokumentów rejestru (5). Zawiera typ i nr dokumentu łamany na rok, nr zewnętrzny, nr dodatkowy, datę dokumentu i termin płatności. Poniżej odczytujemy informacje o kontrahencie - nazwa, adres, NIP.


5. Lista dokumentów rejestru. Lista zawiera dokumenty bieżącego rejestru. Zakładki umożliwiają posortowanie dokumentów wedle wybranego porządku. Znaczenie kolumn symbolicznych opisuje legenda.


6. Przyciski edycyjne dokumentów rejestru.
       [Nowy] - pozwala utworzyć nowy dokument rejestru,
       [Popraw] - służy do edycji nagłówka dokumentu rejestru,
       [Usuń] - umożliwia usuwanie wybranego dokumentu,
       [Podgląd] - otwiera formularz nagłówka dokumentu w trybie do odczytu,
       [Legenda] - wyświetla stronę pomocy z legendą listy dokumentów rejestru,
       [Zatwierdź] - uruchamia procedurę zatwierdzania dokumentu w rejestrze oraz opcjonalnego utworzenia rozrachunku i dekretu.
       [Inne] - w rejestrze zakupów dodatkowo przycisk Inne - umożliwia wykonanie operacji utworzenia dokumentu odwrotnego obciążenia WOO.


7. Lista pozycji dokumentu. Zawiera wszystkie pozycje wybranego dokumentu rejestru.


8. Podsumowanie listy pozycji. Podsumowanie wg kwot netto, VAT i brutto.


9. Przyciski edycyjne pozycji dokumentów rejestru.
       [Dopisz] - dopisanie pozycji dokumentu,
       [Popraw] - edycja wybranej pozycji,
       [Usuń] - usuwanie pozycji,
       [Podgląd] - formularz pozycji w trybie do odczytu,
       [Wydruk...] - drukowanie wybranego dokumentu rejestru,
       [Zestawienie] - drukowanie zestawienia dokumentów z listy (5)


Zakładka [Dekretacja i rozrachunek]


Wszystkie dane na zakładce dotyczą dokumentu rejestru wybranego na zakładce "Rejestr".1. Rozrachunek. Cała sekcja dotyczy rozrachunku powiązanego z dokumentem. Pola w górnej tabeli oznaczają kolejno: N lub Z - należność lub zobowiązanie; Status rozrachunku - wyjaśnia legenda; Symbol rozrachunku; w kolejnych liniach konto FK rozrachunku oraz opis. W dolnej tabeli ogólne podsumowanie wartości kwotowych rozrachunku - osobno należność i odsetki, w kolejnych kolumnach kwota naliczona, suma korekt i zapłat, kwota pozostała do uregulowania.


2. Przyciski edycyjne rozrachunku.
       [Dopisz] - pozwala dopisać rozrachunek do dokumentu,
       [Pokaż] - wyświetla formularz rozrachunku w trybie do odczytu,
       [Popraw] - edycja rozrachunku,
       [Usuń] - usuwanie rozrachunku. Usunąć można jedynie rozrachunek, który nie posiada korekt i zapłat.


3. Dokument księgi głównej (Dekret). Sekcja informuje o powiązanym dekrecie. W tabeli wyświetlane są informacje kolejno: Typ i nr dokumentu; Liczba dziennika i status dokumentu ( "/" zatwierdzony, "X" zaksięgowany); w kolejnej linii opis dokumentu.


4. Przyciski edycyjne dekretu.
       [Dopisz] - pozwala dopisać dokument księgi głównej,

       [Popraw] - edycja nagłówka dekretu,
       [Usuń] - usunięcie dekretu,

       [490] - funkcja uzupełniania 490,
       [Zaksięguj] - zatwierdzanie lub księgowanie dokumentu,

       [Schematy] - wykonywanie schematów księgowych,

       [Drukuj] - drukowanie dokumentu dekretu,

       [Inne] - dodatkowe funkcje związane z dekretem: Przenumeruj pozycje dokumentu, Krąg kosztowy, Podział kosztów na budynki, Dekretacja dokumentów magazynowych, Import, Wycofywanie zatwierdzenia, Dekret KZP, Kopiowanie dekretu z innego dokumentu, Usuwanie pozycji dokumentu.


5. Lista pozycji dekretu. Lista zawiera wszystkie pozycje bieżącego dokumentu księgi głównej.


6. Przyciski edycyjne pozycji dekretu.

       [Dopisz] - dopisywanie kolejnej pozycji dekretu,

       [Dopisz VAT] - dopisywanie pozycji z wykorzystaniem kwoty faktury,

       [Kopiuj] - dopisywanie pozycji przez kopiowanie wybranej pozycji dekretu,

       [Popraw] - edycja wybranej pozycji,

       [Usuń] - usuwanie wybranej pozycji,

       [Podgląd] - formularz edycji pozycji w trybie do odczytu.


7. Podsumowanie dekretu. Tabela zawiera liczbę pozycji dekretu oraz kwoty dekretu WN i MA z podziałem na zapis podstawowy, symetryczny i pozabilansowy.


Zakładka [Inne]1. Lista dodatkowych nabywców/odbiorców.


2. Przyciski edycyjne dodatkowych nabywców.

       [Dopisz] - dodanie kolejnego nabywcy,

       [Popraw] - edycja wybranego nabywcy,

       [Usuń - usuwanie wybranego nabywcy.


---