Rozrachunki

Stan rozrachunku


Rozrachunki oznaczone są kolorami oraz symbolami określającymi ich stan.


  • * - Brak wpłat, terminowy.
  • ? - Częściowo rozliczony, terminowy.
  • = - Rozliczony, terminowy.
  • ! - Nierozliczony, przeterminowany.
  • # - Rozliczony, przeterminowany.
  • W - W windykacjach.