Raporty - Raport wartości cech obiektów

Co obejmuje raport wartości cech obiektów

Raport wartości cech obiektów pozwala tworzyć dowolne zestawienia elementów obiekt + cecha + historia. Oznacza to, że można tworzyć m.in. następujące rodzaje raportów:

 • Wykaz aktualnych cech wybranego obiektu

Raport dla jednego obiektu, z określoną listą cech, bez historii zmian, w określonym przedziale czasu.

 • Wykaz aktualnych cech wybranego obiektu z historią

Raport dla jednego obiektu, z określoną listą cech, z historią zmian, w określonym przedziale czasu.

 • Wykaz wartości jednej z cech wybranych / wszystkich obiektów

Raport dla wielu obiektów, z określoną jedną cechą, bez historii zmian, w określonym przedziale czasu.

 • Wykaz wybranych cech wybranych obiektów z historią

Raport dla wielu obiektów, z określoną listą cech, z historii zmian, w określonym przedziale czasu.

Konfiguracja ustawień raportu

 • Zakładka 'Obiekty'


W zakładce 'Obiekty' wybieramy okres, dla którego ma być wygenerowany raport. Domyślne ustawienie to 'od początku świata' do 'dziś (data systemowa)'.

W zakładce 'Obiekty' wybieramy również obiekty, dla których ma być wygenerowany raport. Wybór następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub naciśnięcie klawisza spacji. Szybkie zaznaczenie / odznaczenie umożliwiają przyciski na dole zakładki.

 • Zakładka 'Cechy'

W tej zakładce ustala się, które cechy mają być uwzględnione w raporcie. Zaznaczanie odbywa się identycznie, jak w przypadku zakładki 'Obiekty' z tą różnicą, że nie można zaznaczyć cechy, której macierzysta cecha grupująca jest odznaczona.

Dodatkowo w zakładce tej określa się, czy mają być drukowane również cechy, dla których nie istnieje wartość na zadany okres.

 • Zakładka 'Historia wartości'

W tej zakładce ustala się, dla których spośród wybranych w zakładce 'Cechy' cech ma być drukowana historia. Zaznaczanie odbywa się identycznie, jak w przypadku zakładki 'Cechy' z tą różnicą, że nie można zaznaczać cech typu grupującego.

Dodatkowo można wymusić drukowanie cech w etykiecie nazwy cechy, mimo iż dla tej cechy drukowana jest historia wartości.

 • Przyciski
  • Drukuj

Przechodzi do tworzenia raportu i wyświetla na ekranie wynik z możliwością wydrukowania.

  • Anuluj

Porzuca zmiany i zamyka okno.

Tematy pokrewne

Okno zarządzania obiektami