Przebieg rozliczenia

Przebieg rozliczenia zawsze sprowadza się do czterech podstawowych kroków: zbiorcze zgromadzenie informacji o przychodach i kosztach, pogrupowanie danych wg pewnego kryterium, ew. skorygowanie otrzymanych wyników oraz rozłożenie uzyskanych dochodów lub strat na wybraną grupę kart czynszowych w określonych proporcjach.

Ogólny schemat przepływu danych w trakcie rozliczenia przedstawiono na rysunku poniżej.


Rys.2. Schemat przepływu danych w rozliczeniach

Kolorem żółtym na schemacie przedstawiono składniki. Jak widać, z każdym z nich związana jest pewna liczba źródeł przychodów (oznaczone kolorem zielonym) i kosztów (kolor czerwony). Takie źródła występują przy każdym składniku w dowolnej liczbie. Składnik powinien mieć zdefiniowane przynajmniej jedno źródło przychodu lub kosztu. Wyjątkiem są składniki korygowane automatycznie lub ręcznie już po wykonaniu rozliczenia zbiorczego.

Składniki łączą się w grupy (oznaczone na schemacie kolorem niebieskim). Wyniki rozliczeń poszczególnych składników są w ramach tych grup sumowane, a następnie rozdzielna wg ustalonego ustalonego kryterium na grupę kart czynszowych reprezentowanych na rysunku kolorem szarym.

Powrót do spisu treści