Grupy kont - Definicja
FK / Księga główna / Grupy kont / Definicja


Wprowadzenie


Okno służy do przeglądania i edycji grup kont, np. grup definiujących wartości pól na deklaracji CIT-8.


Opis elementów okna1. Globalne/Indywidualne. Zakładki przełączają widok - grupy indywidualne bieżącej administracji lub ogólne (dostępne we wszystkich administracjach).


2. Lista grupa. Na liście widoczne są wszystkie grupy kont (indywidualne albo ogólne). Aby wyświetlić/zmienić daną grupę, należy ją zaznaczyć na liście.


3. [Dopisz grupę]. Opcja dodawania nowej grupy kont.


4. [Popraw grupę]. Opcja edycji nagłówka grupy kont.


5. [Usuń grupę]. Usuwanie wybranej grupy kont (operacja nieodwracalna).


6. [Eksport grup kont]. Operacja seryjnego eksportu wybranych grup kont - opisana dalej.


7. [Import grup kont]. Operacja seryjnego importu grup kont - opisana dalej.


8. Nazwa i opis grupy. Informacja o grupie - nazwa i opis.


9. Pozycje grupy. Lista pozycji grupy kont.


10. Podgląd kont w grupie. Lista poglądowa wyświetlająca konta pasujące do grupy.


11. Włącz/wyłącz podgląd. Wygenerowanie listy kont w podglądzie może zająć chwilę, dlatego podgląd jest włączany w razie potrzeby tą opcją.


12. [Dopisz pozycję grupy]. Opcja dodawania pozycji grupy - opisana dalej.


13. [Popraw pozycję grupy]. Opcja edycji pozycji grupy - opisana dalej.


14. [Usuń pozycję grupy]. Usuwanie wybranej pozycji grupy (operacja nieodwracalna).


15. [Generator szablonu CIT-8]. Funkcja pozwala wygenerować szablon grup kont do deklaracji CIT-8 (wybrana wersja deklaracji).


Dopisz / Popraw


Formularz dopisywania/edycji pozycji grupy:1. Konto / maska. W pole należy wpisać konto lub maskę konta. Za pomocą słownika można wybrać istniejące, konkretne konto. Maska konta pozwala na zebranie wielu kont o identycznych wybranych pozycjach. Aby utworzyć maskę konta, należy zdecydować, czy zbierane konta mają być analityczne, syntetyczne czy wszystkie. W zależności od tego wybieramy zestaw znaków "@#", "&$" lub "^?" i zastępujemy wybrane pozycje wybranym znakiem. Np. "200@" oznacza maskę dla kont analitycznych zaczynających się na "200"; "200###" - maska dla kont zaczynających się na "200" i posiadających 3 dalszych dowolnych znaków.


2. Funkcja. Wybór jednej z dostępnych funkcji liczenia wartości pozycji: BO, BOWN, BOMA, OB, OBWN, OBMA, BO+OB, BO+OBWN, BO+OBMA, SALDO, SALDOWN, SALDOMA.


3. Mnożnik. Określa mnożnik wartości wyliczonej przy pomocy funkcji.


Do wyznaczania wartości grupy w wyrażeniach, pismach etc. służy funkcja SumGrupy.


Eksport


Funkcja pozwala na eksport wielu grup kont do pliku tekstowego (*.FKG).1. Zaznaczanie grup. Należy zaznaczyć grupy, które mają zostać wyeksportowane.


2. Zaznaczanie seryjne. Przyciski umożliwiają szybkie zaznaczenie/odznaczenie wszystkich grup lub odwrócenie bieżącego zaznaczenia.


3. [Dalej]. Przycisk Dalej otwiera okno dialogowe zapisu pliku, gdzie określić należy nazwę pliku eksportu.


Po udanym zapisie wyświetlany jest stosowny komunikat z informacją o lokalizacji pliku.

Import


Funkcja pozwala na import grup z plików *.FKG - wcześniej wyeksportowanych zestawów grup kont.


Najpierw należy wskazać plik do importu w oknie dialogowym otwierania pliku. Następnie otwiera się okno parametrów importu:1. Docelowe Admg. Opcja pozwala zmienić docelową administrację. Domyślnie import do tej samej administracji, jak zapisana w pliku. Można jednak wybrać import do ogólnych lub do dowolnej innej wybranej administracji.


2. Zaznaczanie. Domyślnie zaznaczone są wszystkie grupy odnalezione w pliku. Można odznaczyć grupy, które nie mają zostać zaimportowane.


3. [Dalej]. Powoduje wykonanie operacji importu.