Zmiany dokonane w roku 2014.


Wersja 14.01.08.0


Czynsze
 • Eksport rachunków wirtualnych do pliku tekstowego: dodano komunikat o braku zapisanych rekordów, dodano zapis do formatu CSV, dodano makra pól tytułem analogiczne jak w przypadku wydruku książeczek w pismach:
  • TP – termin płatności,
  • T#<tekst> - wprowadza dowolny tekst,
  • MR – miesiąc i rok słownie,
  • IK – numer karty czynszowej,
  • KZ – kod zasobu,
  • F#<id_składnika> - funkcja SCZ2 dla akt. mies. i roku oraz zadanego składnika czynszu,
  • G#<id_składnika> - analogicznie funkcja C_SSC,
  • KO – konto karty czynszowej.
 • Wydruk faktur UniFak – wersja zeruje ustawienia użytkownika ze względu na wprowadzenie wymogu umieszczania od 2014 roku na fakturze zamiast „data sprzedaży” tekstu „data dokonania sprzedaży/wykonania usługi”.


Faktury
 • Faktury korygujące – umożliwiono kaskadową korektę faktur.
 • Wydruki – Analiza faktur – nowy wydruk analityczny umożliwiający analizę ilościową zafakturowanych towarów/usług z podziałem wg kontrahentów lub typów dokumentów.
 • Wydruk faktur UniFak – wersja zeruje ustawienia użytkownika ze względu na wprowadzenie wymogu umieszczania od 2014 roku na fakturze zamiast „data sprzedaży” tekstu „data dokonania sprzedaży/wykonania usługi”.


FK
 • Słownik kont analitycznych – poprawiono wyszukiwanie konta z klawiatury.
 • Wykaz rozrachunków – poprawiono filtrowanie wg daty oraz określanie kwot ze względu na datę stanu, naprawiono kalendarze na oknie.
 • Faktury korygujące – umożliwiono kaskadową korektę faktur.
 • Faktury kosztowe – podział kosztów na obiekty/nieruchomości – dodano możliwość wprowadzania własnych kryteriów podziałowych (funkcji określających liczbę jednostek podziałowych przypadających na zasób). Wyboru alternatywnego kryterium podziałowego dokonuje się w tym samym miejscu, co wybór standardowego kryterium. Kryteria podziałowe definiuje się za pomocą słownika dostępnego w menu Narzędzia / Słowniki / Kryteria podziału kosztów.
 • Wydruk faktur UniFak – wersja zeruje ustawienia użytkownika ze względu na wprowadzenie wymogu umieszczania od 2014 roku na fakturze zamiast „data sprzedaży” tekstu „data dokonania sprzedaży/wykonania usługi”.


Kasa
 • Wprowadzanie dokumentów na podstawie kodu kreskowego – rozbudowano dodawanie dokumentów kasowych z użyciem kodu kreskowego: na przeglądzie raportu kasowego dodano przycisk [Kod kreskowy] – automatycznie dopisuje dokument oraz pyta o kod kreskowy i wypełnia podstawowe informacje dokumentu. Ustawienia mechanizmu dostępne są w menu Narzędzia / Parametry w sekcji Kod kreskowy.Media
 • Wydruk faktur medialnych – zlikwidowano napisy „oryginał” i „kopia”.Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – dodano obsługę poczty elektronicznej POP3/SMTP. Konfiguracja serwera, portu, loginu i hasła oraz opcji dodatkowych dla obydwu protokołów znajduje się w ogólnych parametrach operatora – menu Narzędzia / Parametry indywidualne. Dostęp do poczty elektronicznej za pomocą menu Narzędzia – Poczta elektroniczna. Funkcja umożliwia:
  • Odbieranie poczty za pomocą protokołu POP3,
  • Wysyłanie poczty za pomocą protokołu SMTP,
  • Czytanie poczty tekstowej i html, przegląd i zapis załączników,
  • Organizowanie poczty w foldery użytkownika.
 • Poczta elektroniczna – wizualny opis funkcji:
  • (1) – lista folderów,
   • Na liście widoczne są foldery wbudowane oraz foldery użytkownika,
   • Dostęp do opcji folderów umożliwia prawy przycisk myszy (lub klawisz menu kontekstowego, jeżeli lista folderów jest aktywna).
   • Opcje folderów: Nowy folder, Opróżnij kosz, Nowy podfolder, Usuń folder.
   • Nowy folder - umożliwia utworzenie nowego folderu użytkownika w poziomie podstawowym,
   • Opróżnij kosz – usuwa emaile z folderu Kosz,
   • Nowy podfolder – tworzy podfolder w wybranym folderze,
   • Usuń folder – usuwa wybrany folder użytkownika, emaile z tego folderu zostają umieszczone w Koszu,
   • Liczba w nawiasie obok nazwy folderu oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
  • (2) – lista emaili w wybranym folderze,
   • Na liście widoczne są emaile zawarte w wybranym na liście folderów folderze,
   • Kolumny od lewej oznaczają kolejno: odebrany/wysłany, przeczytany/przekazany/odpowiedziano, czy są załączniki, nadawca/adresat, temat, data, godzina,
   • Email po wybraniu i wyświetleniu w oknie podglądu staje się automatycznie przeczytany,
   • Aby przenieść email do innego folderu należy chwycić i przeciągnąć nad wybrany folder na liście folderów,
   • W zależności od wybranego emaila dostępne są odpowiednie przyciski zadań (4): Napisz, Odpowiedz, Przekaż, Usuń, Edytuj.
  • (3) – podgląd wybranego emaila lub załączników,
   • Dostępny jest podgląd HTML (za pomocą silnika Internet Explorer), tekstowy oraz lista załączników.
   • Na liście załączników wymienione są wszystkie załączone pliki. Dostępne opcje to [Otwórz] – uruchamia wybrany załącznik; oraz [Zapisz] – umożliwia zapisanie załącznika na dysku.
  • (4) – przyciski zadań,
   • Odbieranie – przycisk [Odbierz] umożliwia odebranie poczty z serwera. Funkcja pozostawia emaile na serwerze, ściąga wszystkie nie odebrano dotąd listy wraz z załącznikami i umieszcza w folderze „Skrzynka odbiorcza”,
   • Wysyłanie – przycisk [Wyślij] powoduje wysłanie wszystkich oczekujących emaili z folderu „Skrzynka nadawcza”. Pomyślne wysłanie listu automatycznie przenosi go do folderu „Elementy wysłane”,
   • Pisanie i wysyłanie – przycisk [Napisz] otwiera okno edycji listu:
    • Adresat – adres email adresata listu; można wybrać ze słownika kontrahentów,
    • Temat – temat listu,
    • Treść – treść tekstowa listu,
    • Załączniki – załączniki listu; można dodawać wiele jednocześnie. Załącznik musi pozostać na dysku do momentu pomyślnego wysłania listu.
    • Wyślij – zapisuje list, umieszcza w folderze nadawczym i wykonuje wysłanie,
    • Zapisz – zapisuje list w folderze kopii roboczych i zamyka okno edycji.
   • Odpowiedz – umożliwia napisanie emaila w odpowiedzi do wybranego. Automatycznie umieszcza adresata i temat.
   • Przekaż – umożliwia przekazanie wybranego emaila do kolejnego adresata – zachowuje załączniki,
   • Edytuj – umożliwia ponowną edycję listu w kopiach roboczych,
   • Usuń – przenosi list do kosza.


Wersja 14.03.18.0


Czynsze
 • Wydruki korekt zbiorczych – dostosowano do wspólnego mechanizmu druku faktur.
 • Lokalne / Generator korekt – rozbudowa: możliwość wyboru wielu typów kart czynszowych, obiektów; obsługa cykli miesięcznych; zapamiętywanie ustawień; statystyki składników przeniesiono na drugą zakładkę; filtr zapisane/niezapisane przeniesiono na grupę przycisków; zmieniono nazwy zakładek głównych; uporządkowano sekcję ze składnikiem czynszowym; rozszerzono pola edycji wzorów miana, ceny, ilości; dodano wybór typu karty podczas pobierania wzoru dla składnika.
 • Wydruki – windykacje – dodano nową wersję wydruku 5. Zestawienie zaległości – układ księgowy lub rozliczeniowy w oparciu o dokumenty. Nowy mechanizm umożliwia wielokrotne wykorzystanie raz wyliczonych danych.
 • Liczba miesięcy zaległości (funkcja) - dodano metodę statystyczną rozliczeniową (3): saldo liczy z dokumentów wg terminu płatności, LMZ wylicza poprzez podział przez kwotę miesięczną, zaokrąglenie uaktywniono dla wszystkich metod, nie tylko statystycznej.
 • Rozliczenia roczne – NRR_I_2 (funkcja) – dodano parametry dodatkowe w formie: NAZWA=WARTOSC;NAZWA=war1,war2,war3. Parametry:
  RET = JEDNOSTKI |KOSZTJEDN | ZALICZKA | KOSZT | NETTO | STVAT | VAT | BRUTTO – zwraca pojedynczą sumę wybranej kolumny tabeli,
  SKL = Id1,Id2,Id3 - identyfikatory r. składnika.


Faktury
 • Wydruki faktur – dodano wydruk seryjny faktur.
 • Faktury pro forma – poprawiono numerowanie dokumentów na przełomie roku.


FK
 • Wydruk potwierdzenia salda – dodano możliwość drukowania wg kont czynszowych.
 • Wydruki faktur – dodano wydruk seryjny faktur.
 • Faktury pro forma – poprawiono numerowanie dokumentów na przełomie roku.
 • Dokumenty księgi głównej – dodano trzystopniowe księgowanie dokumentów. Dokument może mieć teraz 3 stany:
  - niezatwierdzony – można edytować, można usuwać, brak liczby dziennika, brak odzwierciedlenia na kontach,
  - zatwierdzony – nie można edytować ani usuwać, brak liczby dziennika, dokument odzwierciedlony na kontach, można wycofać zatwierdzenie i „zdjąć” dokument z kont,
  - zaksięgowany – nie można edytować ani usuwać, nadana liczba dziennika uniemożliwiająca usunięcie dokumentu mimo wycofywania, odzwierciedlony na kontach, można wycofać do stanu „zatwierdzony” bez zerowania liczby dziennika.
  Nowy model pozwoli na korzystanie z aktualnych stanów kont księgowych umożliwiając jednocześnie zapanowanie nad zamykaniem miesięcy i ciągłością numeracji.
 • Przegląd dokumentów księgi głównej, Przegląd rejestrów zakupów/sprzedaży - dodano możliwość szybkiego przełączania admg, roku, miesiąca za pomocą skrótów klawiaturowych: Ctrl+Strzałki w górę/dół – zmiana administracji, Ctrl+Strzałki w lewo/prawo – zmiana miesiąca, Alt+Strzałki w lewo/prawo – zmiana roku, Ctrl+Alt+Strzałka w dół – dialog wyboru admg/rok/mc, Alt+Strzałka w dół – szybki wybór administracji.
 • Rozrachunki – przegląd przekrojowy rozrachunków – funkcja pozwala na przeglądanie i drukowanie rozrachunków z wielu administracji razem po wcześniejszym ustaleniu kryteriów wyszukiwania dokumentów.


Kasa
 • Wyciągi – import wyciągu z pliku – dodano możliwość przerwania podczas edycji manualnej i wznowienia w innym czasie. Pozwala to na wygodne wprowadzanie długich wyciągów, przywrócono poprawne rozdzielanie kwoty, poprawiono znikanie konta fk, wyszarzono konta dopisywane ze słownika, na przycisku [podlega rozliczeniu] zmieniono ikonę na [książeczkę pomarańczową] oznaczającą na liście dokumentów że częściowo rozdzielono na rozrachunki, do listy dokumentów dodano tooltip po najechaniu, który wyświetla informacje o wybranym dokumencie - tłumaczenie ikon, działanie wyszarzania kont zmodyfikowano - na czarno tylko konta fizycznie istniejące dla danej karty kth, posortowano pozycje wg istnienia konta oraz wpłaty niezwiązanej, spacja rozdziela kwotę, enter przechodzi na kolejny dokument, zrezygnowano z enter-to-tab, zamiast tego enter działa jak przycisk domyślny [Następny], [Następny] przechodzi do następnej rozliczalnej pozycji lub niekompletnego dokumentu, zablokowano edycję pól i kwot dla pozycji, dla których nie ma wpisu. Najpierw trzeba pozycję dodać (uaktywni się czarna na liście) i następnie można modyfikować pola edycyjne, dodano pomoc dla zmęczonych oczu - czerwona obwódka wokół aktywnego pola - znacznie ułatwi ocenę, gdzie aktualnie jest kursor, dodano ikonę kth w kolumnie alertu, jeżeli dany kth jest więcej niż raz w danym wyciągu, z opisów usunięto informacje spoza przelewu, po wybraniu dokumentu automatycznie przeskakuje na pierwszą do wypełnienia pozycję, liczne poprawki drobniejszych usterek, odblokowano warunki na operację kasową – można pozostawić pole puste lub wypełnić później, dodano dodatkowe opcje automatycznego rozliczania: rozlicz nadwyżkę na pierwsze konto oraz rozlicz całość na pierwsze konto, dodano reguły indywidualne importu (edycja na oknie edycji banku na zakładce Wyciągi) pozwalające zdefiniować kth i operację kasową w zależności od wyszukania określonego ciągu znaków w opisie transakcji, dodano reguły ogólne importu (narzędzia/słowniki) pozwalające zdefiniować kth i operację kasową w zależności od wyszukanego ciągu znaków i/lub numeru kierunkowego banku z IBAN (znaki 3-10 nr konta).
 • Przegląd raportów kasowych/wyciągów bankowych – dodano możliwość szybkiego przełączania admg, roku, miesiąca za pomocą kontrolek wizualnych lub skrótów klawiaturowych: Ctrl+Strzałki w górę/dół – zmiana administracji, Ctrl+Strzałki w lewo/prawo – zmiana miesiąca, Alt+Strzałki w lewo/prawo – zmiana roku, Ctrl+Alt+Strzałka w dół – dialog wyboru admg/rok/mc, Alt+Strzałka w dół – szybki wybór administracji.Media
 • Wydruki – poprawiono czcionki na wydrukach tabel do odczytu.
 • Rozliczanie – zaliczki – dodano obsługę korekt do zaliczek.Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – zmiana układu i szaty graficznej okna, poprawiona obsługa treści i załączników, dodany kth na liście, dodana rejestracja dokumentu w dzienniku, konfigurację kont odseparowano od operatorów z możliwością przypisania do operatora, dodano stopkę oraz adresatów do wiadomości i ukryte do wiadomości, dodano możliwość zaznaczania/odznaczania wielu wiadomości (manualne, wg zadanych kryteriów) oraz seryjnego wykonywania operacji przeniesienia do folderu, oznaczenia, usunięcia, wydruku, dodano regulację szerokości i wysokości list na oknie poczty, uaktywniono obsługę opcji „pozostaw N dni na serwerze”, dodano edycję HTML wiadomości.Wersja 14.10.15.0


Ogólne
 • Kontrahenci – dodano możliwość definiowania kont bankowych kontrahentów w zależności od administracji.
 • Noty odsetkowe wg rozrachunków – gdy naliczane dla wybranego kontrahenta, funkcja pozwala manualnie określić, które rozrachunki biorą udział z naliczaniu.
 • Przeglądarka komunikatów – dodano wyszukiwanie dynamiczne.
 • UniFak – dodano możliwość wyboru konta bankowego przed wydrukiem faktury. Wybrane konto funkcjonuje dla aktualnie wybranej administracji, operatora oraz modułu (Czynsze, FK, Faktury).
 • Dodano mechanizm umożliwiający personalizację wyglądu przeglądów systemu ADA. Wybrane listy (przeglądy) zapamiętują ustawienia szerokości poszczególnych kolumn, zaś za pomocą kombinacji CtrlQ można zmodyfikować użytą czcionkę (krój, styl, rozmiar); CtrlR przywraca domyślne ustawienia. Oprócz tego okno zapamiętuje swoje położenie oraz które zakładki były ostatnio wybrane. W obecnej wersji z mechanizmu korzystają następujące okna: Moje sprawy (Sekretariat), Przegląd pism, Przegląd not, Słownik kontrahentów, Przegląd kart czynszowych, Przegląd dodatków mieszkaniowych, Przegląd administracji.
 • Liczne poprawki usprawniające obsługę programu oraz eliminujące drobne usterki wpływające na efektywność pracy.


Czynsze
 • Wydruk danych obiektu – przebudowano i rozbudowano zestawienie danych obiektu.
 • Wydruki dokumentów – przeorganizowany interfejs, dodane filtry listy wyboru zasobów, typów kart i typów dokumentów.
 • Karty czynszowe – dodano pole „Dodatkowy opis na fakturze” – tekst dodawany jest do wydruku faktury dla danej karty czynszowej. Termin płatności rozbudowano o opcje liczba dni, dzień miesiąca oraz tekst.
 • Pisma – konfiguracja w parametrach – dodano możliwość wysyłania pism poprzez skrzynkę nadawczą poczty elektronicznej modułu Sekretariat.
 • Przegląd paczek – usprawniono i rozbudowano dekretację do FK.
 • Dodatki mieszkaniowe – przebudowano strukturę obsługi dodatków mieszkaniowych. Od teraz dodatków nie trzeba wyliczać przed generowaniem dokumentów lub wydrukiem. Przyspieszono i uproszczono procedury oraz dodano filtrowanie wg administracji i płatnika. Parametry domyślne (nazwa paczki i konto czynszowe) dostępne są w parametrach globalnych modułu Czynsze. Wydruk dodatków mieszkaniowych został rozbudowany i lepiej opisany.
 • Seryjna zmiana stawek kart/zasobów/obiektów – przebudowano i rozbudowano funkcjonalność, analogicznie funkcja usuwania stawek.
 • Przegląd kart czynszowych – dodano możliwość przeglądania not odsetkowych wg kontrahenta lub karty czynszowej.
 • Pisma – rozbudowano przegląd pod kątem wyszukiwania dynamicznego, filtrowania wg grup i typów. Dodano słownik grup pism.
 • Seryjny dekret paczek do FK – dodano wybór administracji przed wygenerowaniem paczek do dekretowania.


DCM
 • Wydruk kart do głosowania – dodano możliwość drukowania kolumny „wstrzymuje się”.
 • Przydziały – dodano możliwość dowiązania karty czynszowej. Funkcjonalność umożliwia dostęp do danych karty na podstawie przydziału w module AdaWeb.
 • Wydruki dla wspólnot – dodano możliwość drukowania listy lokali kontrahenta zamiast liczby zajmowanych lokali.

FK
 • Przegląd rozrachunków – dodano wyświetlanie daty „na dzień”, dodano przycisk [Legenda] – pokazuje okno legendy, którego nie trzeba zamykać do dalszej pracy, poprawiono kolejność kolumn na liście.
 • Noty odsetkowe – dodano możliwość generowania do istniejącej paczki not. Dodano możliwość przenumerowania not; historia zmian jest zapisywana. Dodano możliwość filtrowania wg typów kart czynszowych.
 • BO – przebudowa mechanizmu BO – od teraz BO wyznacza dokument BO generowany w miesiącu zerowym.
 • Konta – Stan konta – przebudowano podgląd i wydruk stanu konta.
 • Przegląd dokumentów – przebudowano okno, ujednolicono i uproszczono wygląd i pracę z przeglądem.
 • Zatwierdzanie i księgowanie dokumentów – dodano uprawnienie umożliwiające zatwierdzanie i wycofywanie zatwierdzenia dokumentu. Operator z tym uprawnieniem nie może księgować. Uprawnienie księgowania natomiast umożliwia zarówno zatwierdzanie jak i księgowanie dokumentów.

Kasa
 • Słownik operacji kasowych – przebudowano operacje kasowe. Od teraz operacje kasowe definiuje się ogólne dla wszystkich administracji oraz można definiować operacje specyficzne dla administracji. Jeżeli operacja ogólna i indywidualna występują pod tym samym numerem, pierwszeństwo ma operacja indywidualna administracji. Słownik operacji przebudowano pod kątem nowej struktury. Kolumny znaczników pozwalają szybko określić powiązania operacji z innymi modułami (Czynsze, Rozrachunki…). Wyszukiwanie operacji z klawiatury odbywa się wg dowolnego fragmentu wyświetlanych informacji (numer, opis, konto fk).
 • Import wyciągów bankowych – konfigurację autorozliczania podzielono na osobno ustawienia dla wpłaty i wypłaty z konta. Edycja manualna danych wyciągu – dodano możliwość rozdzielania kwoty na dodatkowo 10 pozycji niezwiązanych (nie powiązanych z rozrachunkiem lub kontem czynszowym). Konfiguracja SWRK – dodano opcje decydowania o rozdzielaniu dla karty wskazanej przez SWRK, wszystkich kart kontrahenta lub karty wskazanej i podrzędnych kart wg hierarchii. Dodano opcję rozliczania tylko na zidentyfikowane wg opisu wpłaty na rozrachunki. Dodano opcję dzielenia dokumentu wg zadanej kwoty. Dodano możliwość kontynuacji wyciągu przerwanego przez innego operatora. Rozbudowano automatyzację importu i kontrolę błędów podczas wprowadzania danych. Przebudowano mechanizm generowania pozycji do rozliczania na bazie rozrachunków oraz kont czynszowych, jednocześnie dodano kontrolę rozliczeń na przestrzeni całego wprowadzanego wyciągu (tj. kilka wpłat od tego samego kontrahenta jest uwzględnianych przy wprowadzaniu kwot i wyliczaniu należności do zapłaty). Kod wspomagający wprowadzanie dokumentów zoptymalizowano pod kątem szybkości pracy. Dodano format importu zgodny z BOŚ Bank. Dodano składanie wyciągów stronicowanych.

Magazyn
 • Rozchodowanie bez metody – zmiana metody wyliczania stanów przewidywanych – pomija stany i wylicza wg identyfikatora towaru.


Media
 • Przesyłanie rozliczeń do czynszów – dodano możliwość przesyłania ilości składnika pozarozliczeniowego.


Przelewy
 • Zlecenia stałe – dodano funkcjonalność umożliwiającą seryjne generowanie przelewów dla zadanego okresu lub częstotliwości wpłat oraz kwoty (łącznie lub raty).
 • Eksport Elixir-0 – dodano możliwość agregacji wg kontrahenta.


Sekretariat
 • Poczta e-mail – dodano wyszukiwanie tekstowe po dowolnym fragmencie nadawcy, adresata, tematu lub treści. Redagowanie wiadomości – określanie adresatów do wiadomości i ukryte do wiadomości rozbudowano o generowanie list odbiorców na podstawie kart czynszowych w budynku i nieruchomości oraz pracowników.
 • Poczta e-mail – dodano szablony e-maili. Utworzenie szablonu odbywa się podczas standardowej edycji listu. Gotowy szablon można zapisać za pomocą przycisku [Zapisz] i opcji [Zapisz jako szablon…]. Aby skorzystać z szablonu, należy kolejno wybrać przycisk [Napisz] i wybrać szablon z menu kontekstowego. Za pomocą przycisku [Więcej…] uzyskujemy dostęp do słownika szablonów.
 • Poczta e-mail – w słowniku kontrahentów i kart czynszowych dodano do menu kontekstowego opcję napisz/wyślij e-mail.
 • Poczta e-mail – dodano przypisywanie wielu skrzynek pocztowych do operatora.
 • Poczta e-mail – dodano i rozbudowano rejestrowanie korespondencji w dzienniku sekretariatu.
 • Poczta e-mail – dodano korespondencję seryjną – przycisk [Więcej] / Lista nadawcza. Opcja umożliwia zredagowanie wiadomości o tym samym temacie, treści i załącznikach do wielu adresatów.
 • Dokumenty – Moje sprawy – nowa funkcja skupiająca się na wspomaganiu operatora w zarządzaniu przekazaną mu korespondencją, dokumentami i zgłoszeniami. Okno umożliwia w elastyczny sposób odfiltrować interesujące operatora sprawy, szybko lokalizować wybraną sprawę poprzez dynamiczne wyszukiwanie w treści oraz realizować zadania właściwe wybranemu zagadnieniu, tj. dodawać załączniki, ustawiać statusy (w realizacji, zakończone), przekazywać do realizacji dalej etc. Jednocześnie funkcja na jednym ekranie daje dostęp do wszystkich istotnych zagadnień dotyczących sprawy oraz umożliwia wyświetlanie szczegółów wybranego aspektu zagadnienia (np. szczegółowe dane kontrahenta, zasobu etc.), ponadto umożliwia wstawianie notatek własnych operatora, którymi może wspomóc swoją pracę z dokumentami i zgłoszeniami.

Windykacje
 • Sprawa – rozbudowano przywiązywanie rozrachunków do sprawy; wartości z rozrachunków pobierane są dynamicznie, aby zapewnić maksymalną aktualność danych w windykacjach. Dodano nową funkcję dopisywania pozycji powiązanych z kartą czynszową. Dodano nową funkcję dodawania sprawy na podstawie zadłużonej karty czynszowej oraz dociążania istniejącej sprawy.


Zgłoszenia
 • Wydruki zleceń – dodano możliwość wydruku wg nieruchomości.Wersja 14.12.01.0


Ogólne
 • Słownik kontrahentów – poprawki w wyszukiwaniu z klawiatury, dodano wyszukiwanie wg NIP (tylko cyfry) oraz wg adresu (kolumna 3).
 • Aktualizacja automatyczna – optymalizacja zadań aktualizacji automatycznej.


Czynsze
 • Karty czynszowe – Zestawienie roczne naliczeń – wydruk przebudowany, wyeliminowane usterki.
 • Dodatki mieszkaniowe – dodano zaznaczanie wg grup oraz kontrolę duplikatów generowanych dokumentów.
 • Dokumenty czynszowe – poprawki i optymalizacje księgowania i generowania rozrachunków/dokumentów kasowych.


FK
 • Noty odsetkowe na bazie rozrachunków – generowanie noty indywidualnie dla kontrahenta – okno wyboru rozrachunków rozbudowano o kolumny Status, Należność, Zapłata, Pozostaje.
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – Edycja dokumentu FK – dodano opcję [Kopiuj] pozycję.
 • Rozrachunki – rozdzielono termin płatności i datę początku naliczania odsetek. Od bieżącej wersji termin płatności obowiązuje w zakresie chronologicznego rozliczania płatności (wpłaty bankowe i kasowe), natomiast data początku odsetek obowiązuje jedynie w zakresie naliczania odsetek od niezapłaconego rozrachunku. Zmiana konieczna z uwagi na wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów zawierania ugody i rozkładania zaległości na raty (moduł Windykacje).
 • Rozrachunki – przegląd wg kontrahentów oraz przegląd przekrojowy – dodano pełne opcje Dopisz/Popraw/Usuń.
 • Rozrachunki – odsetki – zoptymalizowano prędkość naliczania odsetek.
 • Seryjne zatwierdzanie/księgowanie – dodano precyzyjne sterowanie seryjną operacją na dokumentach księgi głównej.

Kasa
 • Import wyciągów bankowych – poprawki usprawniające pracę (eliminacja przeskakującego zaznaczenia, intuicyjne zachowanie podczas ustalania konta fk i operacji finansowej).
 • Zamykanie raportu/wyciągu – rozbudowano komunikaty, aby łatwiej dało się lokalizować błędy uniemożliwiające poprawne zamknięcie raportu.
 • Import wyciągów bankowych – dodane wsparcie dla POCZTOWY COLLECT.
 • Import wyciągów bankowych – starą metodę „Import do bieżącego…” usunięto i zastąpiono nową. W nowej metodzie można precyzyjnie ustalać docelowy wyciąg każdego importowanego wyciągu (istniejący wyciąg lub daty, rok i miesiąc tworzonego automatycznie).

Przelewy
 • Przegląd przelewów – dodano wyświetlanie tylko przelewów aktualnego operatora. Dodany filtr pokazujący pozostałe przelewy. W parametrach modułu można określić, czy przelewy może modyfikować dowolny operator, czy tylko operator, który utworzył/zmienił dany przelew.


Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – Odpisywanie/Przekazywanie – dodano pieczątkę źródłowej wiadomości przed cytowanym tekstem (nadawca, data i czas, adresat, temat).
 • Poczta elektroniczna – Odbieranie wiadomości – konwersja kodowania znaków – dodano automatyczną konwersję metatagów określających kodowanie znaków, aby poprawić wyświetlanie wiadomości w oknie przeglądarki.
 • Poczta pracownika – Potwierdzanie odbioru – funkcja przebudowana i uszczelniona.
 • Poczta elektroniczna – przegląd – dodano przycisk [Powiązane] – wyświetla wszystkie odpowiedzi i przekazania wybranej wiadomości.
 • Poczta elektroniczna – lista nadawcza – dodawanie adresów email z nieruchomości/obiektu – dodano filtrowanie pobieranych adresów email wg zadanych kryteriów oraz raport po imporcie adresów.


Środki Trwałe
 • Przegląd środków wg wybranego kryterium – poprawione formatowanie pól.
 • Wydruk kartoteki środka trwałego – dodano drukowanie daty umorzenia, likwidacji, miejsca przechowywania oraz osoby odpowiedzialnej. Dodano też podsumowanie wspólne wszystkich kont.


Windykacje
 • Edycja sprawy windykacyjnej – przebudowany cały wątek edycji sprawy – okno sprawy zoptymalizowane, poprawiona obsługa pozycji finansowych, nowy system zawierania ugód z rozkładaniem zaległości na raty i rozliczaniem rat w rozrachunkach.


---