Zmiany dokonane w roku 2013.


Wersja 13.01.16.0


Czynsze
 • Okna edycji i przeglądu kart czynszowych i danych powiązanych – poprawki estetyczne i ergonomiczne.
 • Wydruki zaległości i nadpłat – poprawione drukowanie konta i grupowanie wg konta.
 • Parametry modułu Czynsze – dodano Rozrachunki / Automatyczne rozliczanie podczas księgowania. Gdy włączony, podczas księgowania wpłat w czynszach na konta powiązane z rozrachunkami od razu następuje rozdzielanie wpłat na istniejące rozrachunki.
 • Wydruki – Windykacje – Obiekty z podziałem na klatki – dodano drukowanie kosztów.
 • Dokumenty – Noty odsetkowe – dodano generowanie, przegląd i wydruk not odsetkowych na bazie rozrachunków.
 • Dokumenty – Potwierdzenie salda – dodano wydruk potwierdzenia salda wg dokumentów i kont czynszowych.
 • Wydruk faktur – zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis „Faktura VAT” zmieniono na „Faktura”.
 • Dokumenty – księgowanie – dodano informacje o dodanych lub usuniętych rozrachunkach i dokumentach kasowych. Na przeglądzie dokumentów dodano informację o liczbie dokumentów kasowych powiązanych z paczką.


Faktury
 • Wydruk faktur – zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis „Faktura VAT” zmieniono na „Faktura”.


FK
 • Rozrachunki – dodano generowanie, przegląd i wydruk not odsetkowych na bazie rozrachunków.
 • Rozrachunki – przeglądy – dodano kolumnę % pokazującą, że naliczono odsetki lub że rozrachunek ma wyłączone liczenie odsetek.
 • Wydruk faktur – zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis „Faktura VAT” zmieniono na „Faktura”.
 • Deklaracje VAT-7 – dodano deklarację VAT-7 w wersji 13 obowiązującej od 1 stycznia 2013.


Kasa
 • Przegląd nierozliczonych – przyspieszono przegląd wg kontrahentów.


Sekretariat
 • Poczta – dodano pole Typ przesyłki. Wykaz i lista nadawcza – dodano możliwość filtrowania wg typu przesyłki.


Windykacje
 • Wydruk analizy konta sprawy – historia – ugodę oraz wstrzymanie sprawy dodano jako zdarzenia..Wersja 13.03.18.0


Ogólne
 • Adresy korespondencyjne – dodano podział na zakładki kontrahenta i karty czynszowej.
 • Wydruk listy nadawczej – dodano pomijanie okna podglądu przed drukowaniem, dodano wybór kart czynszowych zamiast obiektów.
 • UniFak – drukowanie adresów – dodano automatyczne dopasowywanie wielkości czcionki do drukowanej treści.

AdaWeb
 • Dodano przegląd komunikatów. Edycja komunikatów jest dostępna w module Nadzorca w menu Narzędzia.


Czynsze
 • Dokumenty – księgowanie – rozrachunki/dok.kasy PK – ujednolicono reguły generowania rozrachunków lub dokumentów kasy PK eliminując luki w regułach.
 • Wydruk zaległości na klatki – dodano ukrywanie kolumny koszty w przypadku opcji „tylko zaległość”.
 • Karty czynszowe – formularz – konta – Liczba miesięcy zaległości – dodano przycisk z lupą do wyświetlania szczegółów ustalenia LMZ.
 • Funkcja Czynsze:LMZ – poprawki usterek związanych z typami dokumentów, kontami i BO.
 • Dokumenty – przegląd – lista dokumentów – dodano kolumny informujące o istnieniu powiązanego rozrachunku/dok.kasy PK oraz odpowiednio symbol/typ i numer tego dokumentu.


Ewidencja nieruchomości
 • Dodano deklarację DN-1 – definicje, wzory, naliczanie do paczek, drukowanie deklaracji miesięcznych.


FK
 • Rozrachunki – noty – paczki not – dodano blokadę dopisywania do w pełni zatwierdzonej paczki. Drukowanie not – dodano opcję sortowania wg kodu zasobu lub nazwy kth. Dodano możliwość anulowania not odsetkowych.
 • Deklaracja VAT-7(13) – dokończono wdrażanie deklaracji VAT-7(13) w pozostałych elementach modułu.


Kasa
 • Import wyciągów bankowych – zmiana metody importu polegająca na najpierw wczytaniu pliku, następnie określeniu administracji i banków, automatyczne dzielenie na administracje, automatyczne wyszukiwanie admg i banków na podstawie IBAN w wyciągu, uproszczone dzielenie dokumentu na pozycje, dodane automatyczne rozdzielanie na rozrachunku lub konta czynszowe przed przejściem do edycji ręcznej wyciągu, w edycji ręcznej dodane alerty na wybrane konta czynszowe oraz zamknięte karty, uniezależnienie karty czynszowej od operacji kasowej.


Windykacje
 • Pozwy – wydruk – poprawki błędów i literówek.Wersja 13.05.25.0


Ogólne
 • W funkcji sumującej naliczenia czynszowe, SN() dodano obsługę dodatkowych filtrów. Funkcja wykorzystywana jest w generatorze raportów, pismach i schematach księgowych


 • Przebudowany został uniwersalny słownik zasobów. Dodane zostały do niego filtry i możliwość zaznaczenia przez użytkownika parametru decydującego o zapamiętywaniu filtrów.


 • W funkcji FormatujKontoBank()  dodano obsługę konta bankowego o długości 28 znaków uwzgledniającego kod kraju.


 • Dodano nową funkcję GminaStawka(). Funkcja dostępna jest w generatorze raportów, wzorach czynszowych , pismach.
Czynsze
 • Wydruki->DCM-> Karta do głosowania , przeniesiono filtr zaawansowany na zakładkę nr 7, dodano możliwość określenia metody liczenia głosów

- wg udziałów

- 1 lokal = 1 głos

- 1 właściciel = 1 głos


 • Rozbudowano mechanizm do importu rozliczeń centralnego ogrzewania z pliku tekstowego aby w przypadku braku w pliku informacji o numerze karty czynszowej program ustalił numer karty na podstawie kodu lokalu.


 • Narzędzia -> funkcje administratora-> stawki gminne dodano możliwość definiowania stawek gminnych. Wartości zdefiniowanych stawek wprowadzamy w menu stawki/ dane -> gminne, nowe stawki  będą pomocne przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z ustawą śmieciową.


 • W generatorze raportów w sekcji kart czynszowych dodano nową funkcję LiczSaldoNIer() zliczającą w zależności od podanych parametrów salda dla nieruchomości.


 • W funkcji ustalającej liczbę miesięcy zaległości LMZ() dla metody statystycznej poprawiono zaokrąglanie salda.


 • W funkcji NRR_Z_2()  dodano tryb wydruku/sum XS - dodatkowe podsumowanie pod przychodami i kosztami bez kolumny z wynikiem rozliczenia. Podsumowanie pojawia się, gdy w wydruku i podsumowaniu aktywne są kolumny   4+8+16 i nie ma 512.
DCM
 • W menu Analizy dodano nową funkcję  „Analiza statystyczna zasobów” Analiza pozwala na uzyskanie informacji o liczbie lokali, z podziałem na typy zasobów i status. Istnieje również możliwość wydruku analizowanych danych.

FK
 • Wprowadzono obsługę nowego wzoru deklaracji VAT-7, kolejna wersja deklaracji jest oznaczona numerem 14. Użytkownik, którzy wcześniej otworzył miesiąc kwiecień lub kolejne miesiące z poprzednim wzorem deklaracji  a chciałby wypełnić deklaracje VAT-7(14), powinien skasować otwarte miesiące ( FK->Rejestry-> VAT-7 -> wybrać odpowiedni miesiąc -> prawy klawisz myszy -> usuń) a następnie wykonać ponownie otwarcie miesiąca VAT.


 • W przeglądzie rejestru zakupów dodano możliwość sortowania pozycji wg wszystkich wyświetlanych nagłówków


 • FK-> plan kont-> wydruk -> Obroty konta dodano obsługę filtru zaawansowane.


 • Na pasku szybkiego uruchamiania dodano ikonę z dostępem do bazy kontrahentów

Kredyty
 • W przeglądzie paczek poprawiono wyświetlanie podsumowania paczki aby przy dużych wartościach mieściły się na ekranie wszystkie znaki po przecinku.


 • W przeglądzie kart i stanów kont dano nowy wydruk „Analiza konta”Magazyn
 • W menu analizy dodano nową funkcję „Analiza popularności asortymentu”. Dzięki niej będzie można w łatwy i szybki sposób ustalić który z towarów najczęściej jest przyjmowany lub wydawany z magazynu, w zdefiniowanych przedziałach czasowych.


Meldunki
 • W menu głównym wydruki dodano „Generator raportów”, dostępne są trzy sekcje dotyczące nieruchomości, obiektów i zasobów.


 • Przygotowano mechanizmy wspierające tworzenie „deklaracji śmieciowych” – dokumentów, które właściciele lub administratorzy zobowiązani są składać w gminie.


 • Wprowadzono mechanizmy monitorujące zmiany liczby osób aby przygotować deklarację z odpowiedną korektą. Mechanizmy do obsługo „deklaracji śmieciowych” zostały tak przygotowana aby umożliwić poprawne wypełnienie deklaracji w zależności od treści uchwały Rady Gminy np.: obliczenia wg osób z uwzględnieniem ulg dla rodzin wielodzietny, z uwzględnieniem ulg dla emerytów, istnieje  możliwość rozliczania śmieci wg średniorocznego zużycia wody, wg m3, litrów, powierzchni , sztuk itp.


 • Przygotowano wydruki , sprawozdania do analiz lokali z selektywną i nieselektywną zbiórką odpadów.


 • W menu przegląd dodano możliwość przeglądu i edycji stawek/danych zasobów i kart. Jakie dane będą dostępne w module meldunki definiuje się w parametrach systemu, do których dostęp jest w moduł nadzorca.Sekretariat
 • W menu głównym dodano wydruki -> generator wydruków. Dostępna jest sekcja z wszystkimi zapisami dziennika.


Wkłady
 • W generatorze raportów sekcja wydruki paczek i dokumentów udostępniono brakujące pola z tabel.Zgłoszenia
 • W oknie do rejestracji zgłoszeń w zakładce opis dodano nowe pola pozwalające zarejestrować planowaną datę i godzinę realizacji zgłoszenia.


 • Analizy -> wydruk wg słowników, przebudowano aby cała wpisana treść opisu zgłoszenia mieściła się na wydruku, przy nazwisku zgłaszającego dodano informację o jego numerze telefonu, gdy jest zarejestrowany w bazie kontrahentów.
 • Analizy -> wydruk wg obiektów, wprowadzono dynamiczne rozszerzanie pola opis. Zmieniono rozmiar wydruku z Letter na A4, poprzedni rozmiar mógł powodować wyświetlanie komunikatu o  błędzie na  wyświetlaczu drukarek kontrolujących rozmiar papieru.

Wersja 13.08.07.0


Ogólne
 • W funkcjach systemowych (dla zaawansowanych użytkowników) ZNIER() ZOb() dodano nowe parametry. Parametr „ZUZW” – zwraca sunę zużyć wody zimnej na podstawie liczników indywidualnych w lokach. „ZUCW” – zwraca sumę zużyć ciepłej wody.
 • Dodano nową funkcję RDZ(par:id_zas, par:data) ustala rodzaj działalności na podstawie typu zasobu lub danej zasobu, którą można zdefiniować w parametrach programu (Nadzorca->Narzedzia->Parametry->Wspólne->Identyfikator danej zasoby do określenia rodzaju działalności). Wartość „ 0” - rodzaj działalności zostanie określony na podstawie typu zasobu. Ta forma nie pozwala na zmiany RDZ w czasie, określenie identyfikatora danej zasobu i prowadzenie ewidencji w każdym zasobie oddzielnie poszerza możliwości w tym zakresie.
Czynsze
 • W mechanizmie naliczeń dodano obsługę funkcji GetIni() – odczytującej wartości z zdefiniowanego pliku *.INI
 • We wzorach czynszowych udostępniono dostęp do zmiennej globalnej PATH_ADA, do wykorzystania np. przy odczycie danych z pliku *.INI
 • W pismach czynszowych udostępniono funkcję GetIni() i zmienną globalną PATH_ADA
 • W przeglądzie kart czynszowych w zakładce dokumenty dodano informację wizualna dotyczącą rozrachunków ( K, R) informującą o tym czy dany dokument utworzył rozrachunek [R], czy jest zapłatą i jest traktowany jako dokument kasowy [K]
 • Rozliczenia roczne zostały rozbudowane o nową możliwość ustalania podatku VAT. Istnieje możliwość zdefiniowania VAT w rozliczeniu rocznym lub ustalenie podatku przy przesyłaniu do programu czynsze, traktując rozliczenia roczne jako netto lub brutto.
 • W generator raportów w sekcji karty czynszowe i zasoby dodano dostęp do funkcji RDZ()
 • W funkcjach administratora dodano możliwość kopiowania wielu paczek czynszowych do zbiorów tymczasowych.
FK
 • W funkcji przeliczającej wartość rozrachunku zastosowano mechanizm zapamiętywania stanu tabel.
 • Dodano możliwość definiowania schematów księgowych pobierających dane z modułu zgłoszenia do modułu FK.

W funkcji edycji podstawowego schematu księgowego należy w polu grupa wybrać „ZGŁOSZENIA”

 • W funkcji importującej dane z modułu zgłoszenia do Fk dodano parametr umożliwiający import do istniejącego dokumentu. Nowa funkcjonalność dostępna jest w przeglądzie dokumentów Fk -> przycisk INNE -> Dekretacja zgłoszeń do istniejącego dokumentu.
 • W wykazie rozrachunków dodano możliwość filtrowania wg konta księgowego.
 • W funkcji do kontroli kręgu kosztowego wprowadzono zmiany wizualne, polegające na powiększeniu czcionki i dodaniu podsumować.
 • W schematach księgowych dodano dostęp do funkcji RDZ()


Kasa
 • W mechanizmie importującym wyciągi bankowe w formacie ELIXIR dodano obsługę pola typ operacji „222” oznaczającego wypłatę z konta.
 • W konfiguracji importu wyciągów bankowych dodano możliwość określenia domyślnej operacji finansowej.

Media
 • W wydruku rozliczenia dodano wydruk numeru PESEL/NIP  dla osób fizycznych.


Meldunki
 • W generatorze wydruków w sekcji w sekcji obiekty i zasoby udostępniono funkcję słownie().


Wkłady
 • W przeglądzie dokumentów dodano nowy wydruk dokumentów z podziałem na wpłaty i wypłaty z uwzględnieniem wartości brutto i VAT.
 • Karty wkładów obsługujące harmonogram inwestycyjny wzbogacono o możliwość wprowadzenia znacznika informującego o pracach dodatkowych.
 • W wydruku harmonogramu dodano znacznik „P.D.” informujący o pracach dodatkowych, oraz wprowadzono podsumowanie wartościowe prac dodatkowych.
 • Wydruki inwestycje podzielono wszystkie wydruki na dwie grupy, umożliwiające określanie zakresów przetwarzanych danych. Wprowadzono grupę wydruków obsługujących zakres danych określanych na podstawie wybranych obiektów, poprzednie wydruki przeniesiono do grupy „wg numeru członkowskiego”
 • Dodano mechanizm tworzenia i drukowania pism, w wątku kontrahenta, zasobów i obiektów. Funkcja dostępna jest w menu Wkłady->wydruki->pisma.Wersja 13.09.21.0

Ogólne        
 • W generatorze raportów w sekcji obiekty , zasoby i karty dodano dostęp do funkcji słownie.
 • W przeglądzie nieruchomości wprowadzono graficzną informację o nieczynnych gruntach w postaci szarego napisu i paska nawigacyjnego.


FK
 • W mechanizmie druku wezwania do zapłaty dodano możliwość wydruku upomnienia.
 • W oknie dialogowym wezwania dodano możliwość zdefiniowania treści upomnienia.
 • Przebudowano okno dialogowe wezwań do zapłaty.


Nadzorca
 • Przebudowano menu główne, w celu ujednolicenia z pozostałymi modułami.


Kasa
 • W funkcji realizującej import wyciągów bankowych dodano sortowanie wg ADMG i opisu. Nowa funkcjonalność dotyczy importu wielu wyciągów dla wielu ADMG z jednego pliku źródłowego.


Czynsze
 • W mechanizmie druku wezwania do zapłaty dodano możliwość wydruku upomnienia.
 • W oknie dialogowym wezwania dodano możliwość zdefiniowania treści upomnienia.
 • Przebudowano okno dialogowe wezwań do zapłaty
 • W druku wezwania i upomnienia dodano kolumnę „odsetki do dnia”.
 • W słowniku definiującym konta czynszowe dodano nowe pole „konto windykacyjne”, ma ono ułatwić przeksięgowania windykacyjne.
 • W przeglądzie dokumentów czynszowych poprawiono funkcjonowanie skrótu klawiszowego ALT-D.
 • W mechanizmie przesyłającym noty odsetkowe (NO-xxxxx) do czynszów poprawiono sposób nadania numerów poszczególnym notom.
 • W funkcji rozdzielającej automatycznie wpłaty na rozrachunki uzupełniono algorytm o weryfikację zgodności numeru konta czynszowego z kontem przypisanym do rozrachunku.
 • Dodano komunikat ostrzegawczy dla operatora w sytuacji anulowania ( skasowania) zapłaty za  rozrachunek, dla którego była wystawiona nota odsetkowa.


Media
 • Wprowadzono w generatorze raportów nowy szablon „Raport instalacji i demontażu urządzeń pomiarowych” 24-002.rpt . Szablon dostępny jest w sekcji liczniki indywidualne.Wersja 13.09.27.0


Ogólne
 • W parametrach systemu wprowadzono nowy parametr decydujący o tym, czy na dokumentach finansowych wystawionych dla kontrahenta będącego osobą fizyczną ma być drukowany numer PESEL. Ustawienie jest dostępne w sekcji: Parametry -> wspólne -> kontrahenci -> PESEL – identyfikator podatkowy


 • W oknie przeglądu kontrahentów dodano wyświetlanie wszystkich wprowadzonych numerów telefonów wybranego kontrahenta.


 • W generatorze raportów wywoływanym z poziomu przeglądu kontrahentów dodano nowy szablon ( plik 02-010.rpt) umożliwiający drukowanie adresu kontrahenta na drukarce etykiet.FK
 • W funkcji zatwierdzającej rozrachunki z rejestru sprzedaży wprowadzono modyfikację algorytmu tworzącego symbol rozrachunku. W pierwszej kolejności sprawdzane jest pole numer zewnętrzny, gdy jest ono wypełnione rozrachunek tworzony jest na jego podstawie, gdy pole numer zewnętrzny jest puste rozrachunek powstaje w oparciu o typ i numer dokumentu.


 • W rejestrze zakupów i sprzedaży w polu opis nagłówka dokumentu dodano możliwość korzystania ze słownika.  


 • W oknie realizacji rozrachunku wprowadzono automatyczne uzupełnianie pola data płatności. Wartość tego pola pobierana jest z pola data płatności dokumenty źródłowego, w przypadku braku tej daty przyjmowana jest data dokumentu.


Sekretariat
 • W przeglądzie dokumentów wewnętrznych dodano możliwość sortowania danych poprzez kliknięcie na nagłówki kolumn.


 • W przeglądzie poczty przychodzącej i wychodzącej dodano przycisk z symbolem drukarki pozwalający na wywołanie generatora raportów


 • W wyżej wymienionym generatorze raportów dostępny jest nowy szablon ( plik 02-010.rpt) umożliwiający drukowanie adresu kontrahenta na drukarce etykiet.


 • W dokumentach wewnętrznych wprowadzono numerację dokumentów w ramach typu dokumentu. Numery nadawane są narastająco w skali roku.


 • W oknie dialogowym wydruku dziennika dodano trzy przyciski oznaczone literami D M R , pozwalają one w łatwy sposób ustawić zakres dat drukowanych dokumentów


 • D - data bieżąca pobierana z zegara systemowego
 • M - zakres aktualnego miesiąca księgowego
 • R – rok obrotowy


 • Na wydruku dziennika uzupełniono informację do jakiego działu kierowana jest korespondencja.


 • W przeglądzie dokumentów wewnętrznych dodano wyświetlanie kolumny typ i numer dokumentu.


 • W dokumentach dziennika poszerzono pole numer zewnętrzny z 20 do 50 znaków.Windykacje

We wszystkich wydrukach dostępnych w module windykacje ustawiono stronę kodową na CHARSET:EASTEUROPE w celu uniknięcia problemów z kodowanie polskich znaków.Wersja 13.12.08.0


Czynsze
 • Wydruki – Windykacje – Sprawozdanie – dodano podsumowanie po obiekcie.


DCM
 • Analiza migracji członków – przyspieszono generowanie wykresów.


FK
 • Rozrachunki – wydruk wpłat – dodano okno do ustalania zakresu dat.
 • Księga główna – Import dekretów – Import wpłat i PK – dodano możliwość podawania konta w postaci funkcji.
 • Narzędzia – Konta – Wzorce planów kont – nowa funkcjonalność automatyzująca generowanie planów kont w wielu administracjach jednocześnie. Funkcja umożliwia utworzenie wielu wzorców uogólnionych planów kont i przypięcie ich do poszczególnych administracji. Następnie synchronizacja wzorców powoduje uzupełnienie planów kont w przypiętych administracjach w roku bieżącym. Dodatkowo edytor wzorców umożliwia usuwanie kont w przypiętych do wzorca administracja w przypadku, gdy brak jest obrotów na tych kontach.
 • Rejestr zakupów – Zatwierdzanie faktury – w przypadku, gdy faktura zawiera pozycje prn (podatek rozlicza nabywca) dodano możliwość utworzenia w rejestrze sprzedaży dokumentu WOO (wewnętrzne odwrotne obciążenie) wspomagającego rozliczanie zakupów, od których podatek odprowadza nabywca. Dokument WOO zawiera pozycje prn ze źródłowego dokumentu opatrzone 23% podatkiem VAT oraz odpowiednim polem deklaracji VAT-7.


Kasa
 • W dokumentach kasowych dodano możliwość wprowadzania identyfikatora transakcji w przypadku, gdy transakcja jest bezgotówkowa (poprzez terminal). W definicji kasy dodano konto fk do dekretowania operacji bezgotówkowych.
 • Import wyciągów bankowych – automatyczny – zmiana: drugi dwuklik na rozdzielanej pozycji przypisuje resztę kwoty do wybranej pozycji (umożliwia nadpłacenie pozycji).


Magazyn
 • Dokumenty rozchodowujące metodą FIFO/LIFO – rozbudowano mechanizm analizujący tak, aby uwzględniał poprzednie niezaksięgowane dokumenty rozchodowujące i określał poprawnie dostępny stan i aktualną cenę towaru.


Media
 • Eksport liczników nr 3 – dodano filtr montaż/demontaż – pozwala na eksport tylko tych liczników, których montaż lub demontaż był przeprowadzony w zadanym zakresie dat.

Windykacje
 • Sprawy – pozycje finansowe – dodano możliwość podpięcia rozrachunku do pozycji finansowej sprawy. Kwota pobierana jest bezpośrednio ze stanu rozrachunku przy każdorazowym przeliczaniu stanu sprawy. Rozrachunki można podpinać bezpośrednio w oknie pozycji finansowej lub seryjnie poprzez funkcję [+Rozrachunki] w oknie sprawy windykacyjnej.
 • Sprawy – pozycje finansowe - przebudowano listę pozycji finansowych, poszerzono przegląd, dodano możliwość zaznaczania i usuwania wielu pozycji jednocześnie.
 • Przegląd spraw – domyślnie wyłączono pokazywanie kolumn wn, ma, saldo. Przy włączaniu kolumn dodano opcję przeliczenia spraw.


Wkłady
 • W oknie edycji dokumentu wydłużono listę wyświetlanych kont.---