Zmiany dokonane w roku 2012.


Wersja 12.01.24.0

Ogólne
 • Słownik stawek VAT – rozbudowano pole dot. struktury – dodano opcję „nie dotyczy”. Opcja powoduje pomijanie dokumentów z daną stawką podczas wyliczania struktury.
 • Wydruk faktury (Czynsze, Faktury, FK) – dodano drukowanie numeru PESEL na fakturach dla kontrahentów będących osobami fizycznymi. W przypadku braku numeru PESEL drukowany jest jak dotychczas NIP.
 • Liczne drobne korekty usterek i estetyki.


Czynsze
 • Wirtualne rozrachunki – Generator Not – rozbudowano opis generowanych dokumentów o treść „KwotaWN x STOPA % x LICZBADNI dni”, rozbudowano filtrowanie dokumentów datami.


Faktury
 • Wydruk zestawienia – dodano podsumowywanie wg administracji.


Kasa
 • Raporty kasowe – wprowadzanie dokumentów – wprowadzanie pozycji - wybór karty czynszowej i konta - aktualnie podpowiada wg słownika kont czynszowych: na pierwszych miejscach konta z bieżącego roku, następnie konta ze starszych lat (w razie braku kont w bieżącym roku) i na koniec konta nie istniejące dla danej karty czynszowej (z wyróżnieniem konta wpisanego na karcie - na pierwszym miejscu).


Media
 • Analiza odczytów liczników – dodano analizę zerowych zużyć.
 • Rozliczanie – zwiększono precyzję podczas obliczeń wewnętrznych – naprawia to kłopot powstający przy większej liczbie międzyodczytów polegający na błędach zaokrąglenia rzędu 0,0001.


Zgłoszenia
 • Zlecenia – rozbudowano wątek zleceń o nowe pola opisowe oraz możliwość wydruku.Wersja 12.04.10.0

Ogólne
 • UniFak – poprawione drukowanie Lp. w fakturach korygujących.
 • Administracje – dodano możliwość zmiany tła aplikacji w zależności od wybranej administracji.
 • Dodano możliwość wstawienia przedrostka w tytule aplikacji (parametry globalne).
 • Kontrahenci – formularz edycji - dodano kategorie kontrahentów.


Czynsze
 • Słownik kont czynszowych – dodano identyfikator konta SWRK do automatycznego przypisywania wpłaty bankowej do wybranego konta czynszowego.
 • Dokumenty lokalne – dodano seryjne księgowanie paczek lokalnych.
 • Wirtualne rozrachunki – wybór kont: konta powiązane z kontami odsetkowymi, wydruki – dodano kolumnę „zapłata odsetek”, dodano automatyczne rozpoznawanie numerów faktur z przyrostkiem „/RRRR”.
 • Karty czynszowe – dodatki mieszkaniowe – dodano możliwość bezpośredniej edycji dodatków.
 • Karty czynszowe – formularz – dodano [Czynsz bieżący].
 • Naliczanie czynszu – rozbudowano filtrowanie kart o wielokrotny wybór typów zasobów lub typów kart.


Faktury
 • Wydruk faktury – zbiorczo wg nazwy – dodano automatyczne grupowanie wg ilości, gdy występują różne ceny i równe ilości.


FK
 • Wydruk faktury – dodano drukowanie dodatkowych odbiorców, adres korespondencyjny pobierany jest z nabywcy.
 • Schematy dekretowania rejestrów VAT – rozbudowano schematy o pozycje 100% odliczane, struktura, odliczany i nieodliczany we wszystkich wariantach.
 • Parametry modułu – faktury - dodano parametr określający domyślny typ dokumentu wybierany przy dopisywaniu faktury: automatyczny lub ostatnio wybrany.


Kasa
 • Import wyciągów bankowych – dodano format TransCollect (BPH), XML (PBS eFirma), dodano obsługę identyfikatora SWRK konta czynszowego (pole wiodące przed numerem karty czynszowej/kontrahenta), dodano dzielenie paczek wg admg w zapisie do dokumentów lokalnych operatora.
 • Zamykanie raportu kasowego – podpowiadana data zamknięcia – zmieniono na datę otwarcia raportu.
 • Raporty kasowe – dopisywanie pozycji dokumentu – słownik kart i kont czynszowych – poprawiono czytelność i wygodę pracy ze słownikiem.
 • Typy dokumentów kasowych – uniezależniono od administracji i roku.


Media
 • Przegląd liczników indywidualnych – poprawiono interpretację metody odczytu licznika.


Windykacje
 • Edycja sprawy – poprawione wypełnianie automatyczne pól, usterka powodowała wadliwe wiązanie wpłaty z kosztem, dodano pola „sygnatura ugody” oraz „data wstrzymania sprawy”, pozycje finansowe sprawy – dodano możliwość wiązania z kontrahentem, dodano pole do wyboru kancelarii prawnej prowadzącej sprawę.
 • Usuwanie sprawy – umożliwiono usuwanie sprawy w przypadku, gdy sprawa nie zawiera innych powiązań, niż tylko pozew.
 • Wyszukiwanie dłużników – dodano możliwość wyszukiwania również spośród kontrahentów posiadających już sprawę, dodano wybór kont do ustalania salda (podstawowe i odsetkowe), dodano dwa tryby wyliczania salda – księgowe i wymagalne.


Zgłoszenia
 • Zlecenia – przegląd – rozbudowano możliwości filtrowania listy zleceń.


Wersja 12.07.04.0

Ogólne
 • Usunięto usterkę zapisu parametru filtrowania danych wg wybranej administracji.
 • Optymalizacje prędkości pracy z bazą danych oraz pamięcią podręczną systemu.
 • Słownik kontrahentów – poprawiono wydruk wykazu kontrahentów, dodano opcję przerwania generowania wydruku.
 • Dodano nowy mechanizm drukowania (drukarka/PDF)/eksportu (txt, csv, xml) danych tabelarycznych. Mechanizm będzie sukcesywnie wprowadzany w kolejnych przeglądach systemu. Aktualnie mechanizm funkcjonuje w słowniku administracji, kontrahentów, kart czynszowych oraz na listach dokumentów, naliczeń i kont w formularzu karty czynszowej.
 • Pisma – Drukowanie – dodano opcje zapisz jako HTML, TXT, PDF, XML.
 • Kontrahenci – edycja – kategorie kontrahentów dodano do edycji w formie zakładki.
 • Pliki *.INI systemu – przeniesiono do folderu użytkownika appdata/roaming.
 • Administracje – edycja – dodano pole „skrót” – skrócona nazwa administracji.
 • Parametry – Wspólne – Prefiks tytułu aplikacji – umożliwiono wstawianie prefiksu w formie wyrażenia. Opis i przykłady umieszczono w opisie parametru. Domyślnie w prefiks wstawiany jest skrót nazwy administracji.


Czynsze
 • Wirtualne rozrachunki – dodano pomijanie nieczynnych kont, analiza karty - przebudowano podsumowanie danych analizy pojedynczej karty, dodano podgląd zaznaczonego dokumentu, ustawienia domyślne – wybrane konta – domyślnie wybrane jest konto podstawowe karty wraz z odpowiednim kontem odsetkowym, odsetki - opis naliczonych odsetek skrócono do postaci "Odsetki od SYMBOL/ROK z DATA (PACZKA)", optymalizacje pod kątem prędkości wykonywania analiz, poprawiono wydruki.
 • Karty czynszowe – edycja – dodano możliwość numerycznego wprowadzania odbiorcy faktury, poprawiono odświeżanie stawek/danych w zależności od roku/miesiąca.
 • Rozliczenia CO – prognozy – dodano obsługę pola „mnożnik”.
 • Wydruki naliczeń – poprawiono drukowanie kwot większych lub równych 1000zł.
 • Wydruki – Windykacje – Zaległości wg obiektów/klatek - poprawiona polska czcionka, poprawiona estetyka, dodany haczyk "Licz tylko zadany zakres obiektów" służący do wyłączania liczenia zadłużenia wszystkich budynków. Wtedy wszystkie budynki oznaczają wszystkie wybrane w zadanym zakresie.
 • Naliczanie czynszu – odchudzono i przyspieszono naliczanie czynszu.
 • Dokumenty - dodano w menu dostęp do operacji nierozliczonych z modułu kasowego.


DCM
 • Analiza miesięczna migracji – optymalizacje prędkości działania.


FK
 • Wydruki – Zestawienie rejestru sprzedaży/zakupów – poprawiono drukowanie kolumny Lp.
 • Rozrachunki – dodano w menu dostęp do operacji nierozliczonych z modułu kasowego.


Kasa
 • Raporty kasowe – dodano dodatkowe zabezpieczenie przed niezgodnością typu dokumentu i strony dokumentu.
 • Import wyciągów bankowych – dodano „import” z czynszów – dodatki mieszkaniowe i wpłaty czynszowe.
 • Przegląd pozycji nierozliczonych – zmieniono uprawnienie do funkcji na „KASA_NIEROZLICZ”.


Media
 • Słownik węzłów – usunięto usterkę filtrowania przeglądu.
 • Wydruk faktur / rozliczeń – rozbudowano opcje wydruku o konfigurowalność tytułów pól Sprzedawcy, Nabywcy, Adresu kth i Stan finansowy na dzień, pola Sprzedawca i Nabywca poszerzono z 63 do 255 znaków; jeżeli kontrahent nie ma określonego adresu korespondencyjnego, a jest ustawiony parametr adresu ewaluowanego, to w adresie korespondencyjnym drukowany jest ten sam adres, co w adresie nabywcy.Wersja 12.08.03.0


Czynsze
 • Rozbudowano obsługę rozrachunków z poziomu modułu Czynsze. Nowa wersja pozwala automatycznie tworzyć rozrachunki przy księgowaniu naliczeń oraz rozliczać wpłaty w rozrachunkach przy księgowaniu wpłat. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji „Czynsze-Rozrachunki.pdf”.
 • Księgowanie seryjne – dodano filtr wg typów paczek.
 • Dokumenty lokalne – Elixir – poprawiono zapamiętywanie ustawień autorozmieszczania.
 • Wydruki / Zestawienia / Podstawowe – przebudowano wydruk, poprawiono sumowania.
 • Wydruki / Zestawienia / Stany wszystkich kont – poprawiono filtr wg liczby miesięcy zaległości.

FK
 • Zmiany związane z wprowadzeniem rozrachunków w Czynszach.


Kasa
 • Zmiany związane z wprowadzeniem rozrachunków w Czynszach.
 • Import wyciągów bankowych – dodano automatyczne wykrywanie powiązań do istniejących dokumentów (rozrachunków) należności. Wykrywane typy odwołań: TYP-NUMER, TYP-NUMER/ROK, [MC-mm-rrrr], [MC-rrrr-mm], mm.rrrr, rrrr.mm, miesiąc rrrr, miesiąc (rok z daty w wyciągu).


Media
 • Przegląd liczników w zasobach – poprawiono wyświetlanie nieczynności zasobów.
 • Funkcja CzyJestOdczyt(Typ) – rozbudowano o parametry DATAOD i DATADO. DATAOD zastępuje niejawnie przekazaną datę końcową rozliczenia. DATAOD pozwala rozszerzyć okres sprawdzania odczytu. Domyślnie odczyt sprawdzany jest tylko na dzień określony datą końcową.Wersja 12.09.20.0


Ogólne
 • UniFak – dodano automatyczne zwężanie faktury w pionie z zachowaniem pozycji i marginesów pola adresu korespondencyjnego.
 • UniDruk / UniEksport – poprawione wymiarowanie wydruku poziomego.


Czynsze
 • Dokumenty lokalne – Księgowanie seryjne – poprawione zabezpieczenia uprawnień i statusu miesiąca.
 • Karta czynszowa – Rozrachunki – dodano podział należności na wymagalne i niewymagalne na wybraną datę; Inne – dodano podgląd meldunków na danym zasobie.
 • Pisma – makra do adresu korespondencyjnego – warunek pobierania adresu z zasobu (na brak ulicy) wzbogacono o warunek na brak miasta; ujednolicono makra do adresu korespondencyjnego.
 • Księgowanie dokumentów – dodano automatyczne dekretowanie do FK uaktywniane w parametrach.
 • Wydruki dokumentów – dotychczasowe pobieranie aktualnej nazwy kontrahenta zamieniono na pobieranie nazwy aktualnej w momencie wystawiania danego dokumentu.
 • Dane kart – dodano funkcję aktualizacji liczby osób na podstawie danych modułu Meldunki.
 • Wydruki – Zestawienia – Podstawowe – poprawiony wydruk analityczny (usterka powodowała nie wyświetlanie wszystkich kont karty).


FK
 • Przegląd rozrachunków wg kth – dodano podział należności wymagalne i nie wymagalne.
 • Plan kont – Stan konta – Wydruk – dodano nagłówek i stopkę oraz informację o administracji.
 • Budżet – dodano opcję definicji pozycji budżetu za pomocą wyrażenia zaawansowanego.


Kasa
 • Import wyciągów – poprawiono generowanie opisu przy imporcie do dokumentów lokalnych w module Czynsze.
 • Pozycje nierozliczone – poprawiono rozliczanie pozycji.


Magazyn
 • Przegląd dokumentów – poprawiono wyświetlanie kth.Media
 • Wydruk faktury – dodano możliwość nie drukowania podpisu osoby upoważnionej do wystawienia faktury, dodano czyszczenie cache przed drukowaniem.


Środki Trwałe
 • Wydruk spisu z natury – poszerzono maksymalną liczbę drukowanych numerów stron.


Windykacje
 • Nowi dłużnicy – poprawiona lista kont, dodatkowe zabezpieczenia listy kont, dodano wydruk wyników wyszukiwania dłużników, dodano opcję łączenia filtrów domyślnych spójnikami i/lub, dodano opcję automatycznego wystawiania wezwań do zapłaty do wygenerowanych spraw.
 • Wydruk analizy sprawy - dodano informacje: adres zasobu, kod zasobu, numer karty czynszowej, typ lokalu, status lokalu, numer członkowski oraz kolumna wn-ma w pozycjach finansowych sprawy.
 • Przegląd korespondencji – uaktywniono generowanie pism.
 • Wykaz wezwań do zapłaty – do filtrów dodano zakres zasobów, podpisane/nie podpisane/zwroty, pomijaj nieczynne admg, sorting.
 • Analiza wpłat - poprawiono estetykę, wyświetlanie opisów kont do wyboru, układ i czcionkę pl, konta, etapy - dodano zaznacz/odznacz wszystkie, poprawiono układ na pozostałych zakładkach, poprawiono wyświetlanie postępu wczytywania, zweryfikowano poprawność działania okna (testy),  optymalizacja prędkości wczytywania - odświeżanie ekranu.
 • Sprawa – Ugoda – Raty – dodano wpłaty do rat.


Wkłady
 • Inwestycje – przegląd obiektów – dodano sortowanie wg ulicy oraz wyszukiwanie wg ulicy i wg kodu.


Zgłoszenia
 • Pole „źródło finansowania” poszerzono z 20 do 255 znaków.
 • Wydruk kart pracy obiektów –przebudowano okno, dodano sekcję Grupowanie (obiekty, źródła finansowania), sformatowano kod generujący dane, dodano sortowanie wg wyboru w grupowaniu i wypełnianie pól sort1,2,3, dodano haczyk "każda grupa od nowej strony", dodano generowanie nagłówka grupy wg wyboru sortingu/grupowania, dodano warunkowanie łamania strony haczykiem "każda grupa od nowej strony", poprawiono pl czcionkę, informację o budynku, źródle finansowania i liczbie godzin dodano do kolumny OPIS.Wersja 12.11.05.0


Ogólne
 • Zasoby – pole nr lokalu rozszerzono do 10 znaków.
 • Kontrahenci – dodano adresy korespondencyjne. Dostęp do edycji adresów kontrahenta z poziomu formularza edycji kontrahenta – przycisk [Adresy]. Nowa funkcjonalność pozwala dodać dowolną liczbę adresów korespondencyjnych kontrahenta wraz z okresami aktywności. Oprócz tego można dodawać również adresy e-mail. Analogicznie dodano adresy do kart czynszowych. Aktualizacja automatycznie przenosi dotychczasowe adresy korespondencyjne do nowego modułu – dotychczasowe na formularzu kth przestają być dostępne. Funkcje i makra w pismach korzystają z nowych adresów korespondencyjnych. Pierwszy aktywny w zadanym okresie adres kth jest jego adresem domyślnym (używany w pismach przy użyciu makra KTH:AdresKor). Przegląd techniczny adresów korespondencyjnych dostępny w nadzorcy w menu przeglądy / przeglądy techniczne.
Czynsze
 • Liczba miesięcy zaległości – zlikwidowano dedykowaną funkcję wyliczającą LMZ do kart czynszowych. W zamian dodano funkcję Czynsze:LMZ wyliczającą na bieżąco liczbę miesięcy zaległości (funkcja dostępna w generatorze raportów wg kart czynszowych). Podgląd wyliczanej wartości znajduje się w dotychczasowym miejscu na formularzu karty czynszowej. W parametrach globalnych modułu czynsze należy ustawić opcje wyliczania LMZ (szczegółowa instrukcja w opisie każdego z parametrów) w tym konta czynszowe brane pod uwagę przy wyliczeniu. Dodano drugą metodę wyliczania LMZ – analityczna. Szczegóły działania metod wyliczania LMZ również znajdują się w opisach parametrów.
 • Liczba osób z meldunków – poprawki w wydruku – dodano Lp. oraz podsumowania.
 • Wydruk not z paczki – poprawki w układzie graficznym wydruku, dodane drukowanie opisu dokumentu i kwoty z nagłówka, jeżeli dokument nie posiada pozycji, dodano rozciąganie wierszy w pionie.
 • Import wyciągów bankowych – dodano automatyczną konwersję kodowań MAZOVIA i DHN, poprawiono konwersję CP852(LATIN2).
 • Karty czynszowe – dodano adresy korespondencyjne kart czynszowych. Aktualizacja przenosi adres odbiorcy jako adres korespondencyjny karty. Adresy korespondencyjne używane są podczas wydruku faktur wg zasady, że dana faktura drukowana jest dla wszystkich adresów korespondencyjnych danej karty czynszowej. W przypadku, gdy karta nie posiada zdefiniowanego adresu korespondencyjnego, jako adres brany jest adres korespondencyjny kontrahenta. Jeżeli kth nie ma zdefiniowanego takiego adresu – używany jest adres zasobu z karty.
 • Wydruk faktur i rachunków – drukowanie wg adresów korespondencyjnych kart czynszowych. Dany dokument drukowany jest tyle razy, ile jest aktywnych adresów korespondencyjnych na karcie. W przypadku, gdy karta nie posiada zdefiniowanych adresów, dokument jest drukowany raz – albo na domyślny adres korespondencyjny kontrahenta, albo na adres zasobu (gdy kth nie posiada adresu kor.).
 • Wydruki – wykazy – zakładka B – Wykaz adresów korespondencyjnych kart czynszowych oraz Lista nadawcza – dwa nowe wydruki związane z adresami korespondencyjnymi. Pierwszy pozwala na wydrukowanie adresów korespondencyjnych wybranych kart. Drugi służy do drukowania listy nadawczej używanej przy seryjnym wysyłaniu korespondencji.
 • Przeglądy kart wg kth/zasobów – przebudowano przeglądy dostępne pod przyciskami paska narzędzi aplikacji – karty wg kth oraz wg zasobów.
 • Karta czynszowa – przegląd rozrachunków – dodano eksport odsetek do dokumentów czynszowych aktywnej karty czynszowej.
 • Zestawienie obrotów i sald – poprawiono sumowanie wg strony oraz podsumowanie wg kont.


FK
 • Budżet – definicje paragrafów – dodano obsługę funkcji sumkonta oraz zmiennych akt_admg, akt_rok, akt_mc.
 • Plan kont – zabezpieczono konta syntetyczne przed usunięciem, jeżeli posiadają konta analityczne.
 • Przebudowane wyliczanie odsetek wg rozrachunków.
 • Zestawienie rejestru sprzedaży/zakupów – poprawiono podsumowanie wg kategorii VAT.


Kasa
 • Przegląd pozycji nierozliczonych – dodano podsumowanie na życzenie.
 • Kompensata – parametry – dodano parametr „przenoś kwoty między kontami”. Włączony umożliwia przeksięgowanie kwot z konta na konto, wyłączony tylko w ramach danego konta.


Media
 • Analiza porównawcza zużyć w okresach – poprawiono wyświetlanie liczby osób oraz filtrowanie okresów.
 • Rozliczanie – zużycie licznika – poprawiono wadliwe wyliczanie zużycia licznika posiadającego podliczniki.
 • Rozliczenia / Seryjna zmiana daty/usuwanie odczytów – nowa funkcja do wykonywania seryjnych operacji na odczytach liczników.
 • Import odczytów z pliku txt – import podzielono na dwa kroki z podglądem i weryfikacją wczytywanych wartości.


Sekretariat
 • Przegląd korespondencji do wysłania – dodano możliwość wydruku listy nadawczej.


Windykacje
 • Pozwy – zaktualizowano formularz pozwu do zmian wprowadzonych w kwietniu b.r., poprawiono czcionkę oraz literówki.
 • Nowi dłużnicy – poprawiona lista kont, likwidacja kont odsetkowych z listy (dodawane automatycznie do kont podstawowych)


Zgłoszenia
 • Przegląd – dodano przegląd/edycję cech oraz przeglądy wartości wg administracji, nieruchomości, obiektów i zasobów oraz wydruk zestawienia wg zadanych kryteriów.


---