Zmiany dokonane w roku 2011.


Wersja 11.01.12.0

Ogólne
 • Automatyczne aktualizacje tabel systemu – optymalizacja czasu pracy oraz poprawienie czytelności komunikatów w czasie aktualizacji.
 • Poprawiono mechanizm cache (stabilność i efektywność). Nowy mechanizm obejmuje m.in. dostęp do danych obiektów, zasobów, kontrahentów, danych, stawek VAT etc. podczas naliczania czynszu oraz rozliczeń medialnych.
 • Ujednolicono mechanizm określania formy płatności, dodano formę płatności „barter”.


Czynsze
 • Przegląd / Karty czynszowe / Okno karty czynszowej / Stawki/dane – zmiana metody wyświetlania danych: wartość zerowa w przypadku istnienia stawki o wartości zerowej; w przypadku braku wartości pusty ciąg znaków.
 • Wydruki / Windykacje / wydruk nr 5 – optymalizacja efektywności wydruku.
 • Przegląd dokumentów – lista paczek: dodano wyświetlanie typu paczki.
Faktury
 • Faktury proforma – w typach rejestrów dodano pole „typ proforma” określające z rejestr źródłowy dla realizowanych faktur proforma (analogicznie jak typ korekty). Usprawniono realizowanie faktur proforma.
 • Wydruk faktur – dodano drukowanie odbiorcy faktury, poprawiono formatowanie kodu pocztowego nabywcy.
FK
 • Rejestry / Wydruk rejestru zakupów – zmieniono dane w podsumowaniu wg struktury – sumowane są tylko pozycje strukturalne (pomijane nie odliczane oraz odliczane 100%).
 • Faktury proforma – w typach rejestrów dodano pole „typ proforma” określające z rejestr źródłowy dla realizowanych faktur proforma (analogicznie jak typ korekty). Usprawniono realizowanie faktur proforma.
Kasa
 • Słowniki / Typy dokumentów – poprawiono usterki procedury.
Media
 • Rozliczanie mediów – poprawiono usterkę funkcjonalności „płaci ostatni”, dodano automatyczne ograniczanie początku okresu rozliczeniowego datą wdrożenia modułu określaną w parametrach.
 • Liczniki indywidualne – poprawiono obsługę pola „Początkowe”.
 • Wydruk faktur medialnych – dodano możliwość zmiany domyślnego tekstu wprowadzającego tabelę odczytów liczników.
Magazyn
 • Inwentaryzacja – poprawiono usterki mechanizmu generującego pozycje inwentaryzacji.
Windykacje
 • Wydruki / Pisma, Generator raportów – dodano makro (WNMakro_Sprawa_AdresKth ) / funkcję (WNS_AdresKth) – zwraca adres pierwszej osoby na liście osób w sprawie windykacyjnej.
Wkłady
 • Wydruki / Analiza konta – poprawiono usterki wydruku analizy konta.


Wersja 11.02.18.0

Ogólne
 • Tekstowe pola opisowe przeniesiono z poszczególnych tabel systemu do wspólnej tabeli tekstowej celem odciążenia sieci i efektywniejszego wykorzystania zasobów systemu.
 • Z uwagi na konstrukcję bazy danych aktualizacja przeprowadzana jest dwuetapowo.
 • Uruchomienie aktualizacji następuje poprzez wykonanie programu setup.exe.


Czynsze
 • Dokumenty – Wydruk rejestru sprzedaży – poprawiono kolejność drukowanych dokumentów.
Faktury
 • Faktury pro forma – do opcji realizacji faktury pro forma dodano możliwość ustawiania daty dokumentu i tym samym realizowanie faktury w innym miesiącu, niż miesiąc utworzenia pierwowzoru.
 • Zreorganizowano pasek narzędzi aplikacji.
 • Dodano faktury zakupowe.
FK
 • Rejestry – faktury pro forma – do opcji realizacji faktury pro forma dodano możliwość ustawiania daty dokumentu i tym samym realizowanie faktury w innym miesiącu, niż miesiąc utworzenia pierwowzoru.
 • Schematy księgowania – przebudowano mechanizm kopiujący schematy.
 • Rejestry – Import faktur – uwspólniono import z Czynszów i Indywidualnie z Faktur. Dodano możliwość wywoływania schematów dekretowania rejestrów VAT. Import z Faktur pozwala na wczytywanie faktur sprzedaży i zakupu.
 • Rejestry – rejestr sprzedaży, zakupów oraz faktury – dodano możliwość dopisywania dekretu pomocniczego do nagłówka dokumentu.
 • Rejestry – deklaracje VAT-7 – zaktualizowano deklarację do najnowszej wersji udostępnionej przez ministerstwo.
Kasa
 • Raporty/wyciągi – edycja dokumentu – edycja pozycji – wybór karty czynszowej – sortowanie kart kontrahenta ustawiono wg aktywności, typu i numeru karty.


Wersja 11.03.08.0

Ogólne
 • Uwaga! Proces aktualizacji do wersji 11.03.03.0 jest odmienny, niż w poprzednich wersjach systemu. Po wykonaniu standardowych czynności (żaden moduł systemu nie może być uruchomiony, wykonana kopia bazy danych, instalacja z pakietu instalacyjnego) w folderze plików wykonywalnych (%Ada%\Programy) umieszczony zostanie zestaw plików o rozszerzeniach dl1, ex1, dl2, ex2 i instalator automatycznie przejdzie do wykonania sterownika aktualizacji Setup2.exe.
  Przebieg aktualizacji jest dwuetapowy – na początku wykonywana jest aktualizacja do wersji 11.01.13.0, następnie do docelowej 11.03.04.0. Po prawidłowym przebiegu instalacji wyświetlony zostanie komunikat „Aktualizacja zakończona”. Od tego momentu można zacząć pracować z nową wersją. W rzadkich przypadkach starszych wersji systemu może być wymagana interwencja zespołu wdrożeniowego.
 • Pole PKWiU – rozszerzono znaczenie pola PKWiU w modułach Czynsze, Faktury, FK, Media, Magazyn – w przypadku towaru/usługi o obniżonej stawce podatku VAT, jeżeli nie mieści się w ramach PKWiU należy wpisać artykuł ustawy o VAT określający obniżenie stawki. Przy każdym polu PKWiU dodano przycisk [?] pozwalający zasięgnąć więcej informacji.


Czynsze
 • Pisma – funkcja C_WypDokowEx – do ostatniego parametru (CellWidth) dodano rozszerzenie umożliwiające drukowanie tabeli w układzie rozliczeniowym oraz drukowanie tylko kwoty podsumowania. Dodane parametry mają formę ciągu znaków „parametr=wartość|…”. Wpisanie „ROKMC=ROZLICZENIOWY” powoduje wydruk w układzie rozliczeniowym, zaś „RET=SALDO” wydrukuje jedynie saldo końcowe. „RET=SALDO+OPIS” zwróci saldo z opisem nadpłata/niedopłata.
  Przykład:
  #[C_WypDokowEx(kar:id_kart,200101,akt_rok&akt_mc,'','','','','10|ROKMC=ROZLICZENIOWY|RET=SALDO+OPIS')]#
 • Pisma – wg kart czynszowych – poprawiono filtrowanie wg liczby miesięcy zaległości.
 • Wydruki – Zestawienia – Naliczeń – podstawowe – poprawiono filtrowani wg typu zasobu.
 • Pisma – funkcja C_ObrotyWMiesiacu – zwężono drukowaną tabelę, dodano automatyczne dopasowanie do treści.
 • Dokumenty lokalne – wpłaty – nowa wpłata - zmieniono kolejność sortowania kont – aktualna kolejność: wg wybranej karty i numeru konta czynszowego.
FK
 • Rejestry – CIT-8 – poprawka usterki błędnie określanej na formularzu administracji.
 • Rejestry – wydruk rejestru – poprawiono kategoryzowanie kwot dokumentów analitycznych, ustalono kolejność sortowania faktur wg typu i numeru, ujednolicono wielkość liter typów rejestrów w kolejce typów i przy filtrowaniu dokumentów, podsumowanie wg struktury zmieniono na "Analiza VAT", pogrubiono czcionkę w podsumowaniach "razem", dodano podgląd podsumowań przed wydrukiem (bez krzyżowego), poprawiono zachowanie się postępu generowania wydruku (możliwość anulowania), poprawiono prędkość generowania wydruku, dodano drukowanie nr rejestru przy numerze dokumentu jeżeli inny niż zero (podstawowy) np. "(R-1)", dodano sortowanie dodatkowo wg numeru rejestru (podstawowy, 1, 2...), dodano całkowitą liczbę dokumentów w podsumowaniu podglądu, liczbę dokumentów i kwotę brutto w podsumowaniu podglądu przeniesiono na prawą stronę i pogrubiono czcionkę, ukryto cienie stawek/kategorii pod polami, dodano uproszczoną wersję wydruku (wersja zaawansowana przeniesiona pod nazwą „Analiza rejestru…”, dodano możliwość zmiany rozmiaru okna dialogowego wydruku rejestru.
 • Rejestry / Faktury – przegląd – lista faktur – dodano kolumnę „R” sygnalizującą różnicę między miesiącem księgowym a rozliczeniowym dokumentu.
 • Rejestry – Struktura sprzedaży – dodano opcję wydruku wyliczenia struktury.
 • Księga główna – Koszty – Wprowadzanie faktur – poprawiono rozdzielanie pozycji faktury na budynki wg zadanych kryteriów, usterka powodował błędną interpretację procent VAT odliczanego/nie odliczanego.
Kasa
 • Raporty kasowe/bankowe – zamykanie raportu – sprawdzanie poprawności raportu – dodano kontrolę zgodności kwoty WN/MA ze stroną określoną w nagłówku dokumentu.
 • Wyciągi bankowe – Import formatu MT-940 – dodano wsparcie dla subformatu firmy Asseco.
Media
 • Przegląd liczników indywidualnych – lista liczników – poprawiono kolejność sortowania liczników wg typów mediów.
 • Rozliczanie – zakładka składników medialnych – poprawiono intuicyjność interfejsu zarządzania zestawami składników.
 • Rozliczenia – wydruk faktur – poprawiono interpretację daty salda.
 • Rozliczenia – Średnie zużycie – poprawiono usterkę generowania do zerowych danych kart. Kolejne wyliczenie i zapis nie powinny już powodować problemów.
 • Odczyty – wydruk tabeli do odczytów liczników – usunięto pole „producent”, w zamian dodano więcej znaków opisu oraz drukowanie przeznaczenia licznika.
 • Rozliczenia – wzory – funkcje związane z liczbą miesięcy i osobomiesięcy – rozszerzono liczbę miejsc po przecinku z 0 na 8 aby umożliwić pobieranie niecałkowitych danych do wyliczeń.


Środki Trwałe
 • Wydruki – dodano automatyczne rozszerzanie pola z nazwą środka trwałego.


Windykacje
 • Operacje – Analiza wpłat / Wpłaty ręczne – dodano możliwość opisywania pozycji wpłat.
 • Sprawy – Edycja sprawy – Dane finansowe – pozycje – dodano znacznik umożliwiający wprowadzenie wpłaty nie związanej z dokumentami czynszowymi.
Wkłady
 • Konta – Analiza konta – poprawiono drukowany w nagłówku nr karty.


Wersja 11.04.11.1

Ogólne
 • Optymalizacje związane z prędkością pracy aplikacji.


Czynsze
 • Pisma – funkcja SCZ2 – parametr par:Suma – dodano opcję '23' - formatowana wartość bezwzględna kwoty z przedrostkiem nadpłata/niedopłata.
 • Analiza konta – dodano drukowanie w nagłówku statusu lokalu i typu zasobu.


Faktury
 • Przeglądy – dodano przegląd faktur wg kontrahentów.


FK
 • Rozrachunki – Wykaz rozrachunków – dodano opcję drukowania stanu rozrachunków na wybraną datę.
 • Deklaracje VAT-7 – poprawiono usterki związane z pobieraniem kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji.


Media
 • Rozliczanie – wzory indywidualne – funkcja IloscRozlZasob – poprawiona usterka powodująca zmianę składnika rozliczeniowego podczas rozliczania strat.


Windykacje
 • Wydruki – wykaz wpłat – rozszerzono o możliwość drukowania spraw zamkniętych.
Zgłoszenia
 • Zgłoszenia – wydruk zgłoszeń – dodano opcję filtrowania zaawansowanego, przebudowano strukturę wydruku i rozszerzono o rejestr i numer rejestru.Wersja 11.06.17.0

Ogólne
 • Optymalizacja tabel dokumentów i naliczeń czynszowych – rozmiar plików pomniejszony o średnio 40%.
 • Optymalizacje prędkości funkcji ogólnego zastosowania.


Czynsze
 • Dokumenty lokalne – Wyciągi bankowe – Import wyciągu bankowego – nowa funkcja importu wyciągów bankowych do dokumentów lokalnych. Obsługuje formaty Elixir-0, MT-940, ING, SIMP, EIN, AIPP. Typ pliku wykrywany jest automatycznie. Import obsługuje SWRK – ustawienia dostępne za pomocą przycisku [Konfiguracja].
 • Słownik paczek czynszowych – ujednolicono słowniki paczek czynszowych.
 • Paczki czynszowe – zmiana interpretacji statusu zaksięgowania paczki. Do dotychczasowych stanów (nie zaksięgowana, zaksięgowana) dodano „częściowo zaksięgowana” – umożliwia to księgowanie/wyksięgowywanie pojedynczych dokumentów w paczce bez potrzeby przetwarzania całej paczki czynszowej. Na przeglądzie dokumentów czynszowych paczki częściowo zaksięgowane oznaczane są kolorem pomarańczowym; nad listą dokumentów dodano informację o liczbie zaksięgowanych dokumentów; do opcji po prawej stronie dodano [Więcej opcji…] umożliwiające księgowanie/wyksięgowywanie pojedynczych dokumentów.
 • Narzędzia – Słowniki – Konta – definicję konta wzbogacono o znacznik „Rozrachunki”. Znacznik powoduje tworzenie rozrachunków z naliczeń czynszowych podczas księgowania paczek. Analogicznie rozrachunki są usuwane w momencie wyksięgowywania dokumentów. Uwaga – jeżeli rozrachunek powiązany z dokumentem czynszowych posiada zapłaty, nie można wyksięgować tego dokumentu oraz nie można dokonać przeliczenia czynszu! Ponadto przebudowano listę definicji kont pod kątem czytelności wpisów.
 • Narzędzia – Funkcje administratora – BO rozrachunków. Funkcja pozwala utworzyć rozrachunki początkowe dla wszystkich kart o niezerowym saldzie na kontach „rozrachunkowych”. Wykonanie funkcji jest niezbędne do rozpoczęcia pracy z rozrachunkami, aby stan finansowy konta kontrahenta został prawidłowo odwzorowany w module rozrachunkowym. Funkcję należy wykonać w ostatnim miesiącu przed planowanym rozpoczęciem pracy z rozrachunkami.
 • Karty czynszowe – Okno karty czynszowej – zakładka Dokumenty – dodano kolumnę R informującą o istnieniu oraz stanie rozrachunku powiązanego z dokumentem czynszowym (w nawiasie skojarzony kolor):
  pusty – brak rozrachunku,
  * - jest rozrachunek powiązany z dokumentem (czarny),
  = - rozrachunek został zapłacony w terminie (zielony),
  ? – rozrachunek został częściowo uregulowany (niebieski),
  ! – rozrachunek nie został uregulowany w terminie (czerwony),
  # - rozrachunek uregulowany po terminie (pomarańczowy).
  Legenda oznaczeń jest dostępna z poziomu programu.
 • Karty czynszowe – Okno karty czynszowej – dodano zakładkę Rozrachunki – podgląd wszystkich czynszowych rozrachunków karty czynszowej.
 • Operacje – Naliczenia miesięczne – dodano kontrolę daty dokumentu z terminem płatności. Rozbudowano wizualizację postępu procesu naliczania czynszu.
 • Wpłaty – przebudowano okno wprowadzania wpłat, wyeliminowano wykryte usterki, zniesiono obligatoryjność wyboru konta czynszowego przed wprowadzaniem wpłat (w przypadku nie wybrania konta podpowiadane jest konto na wybranej karcie czynszowej).
 • Dokumenty – Ewidencja płatności – opcja umożliwia realizowanie rozrachunków na zasadzie analogicznej, jak w module Kasa. Aby uaktywnić ewidencję, należy powiązać konta administracji z ewidencją płatności w oknie edycji administracji w module Nadzorca.
 • Analiza konta – wg terminu płatności - poprawiono interpretację dokumentów na przełomie roku i dokumentów BO o nieokreślonym terminie płatności.
 • Stawki globalne/obiektów/zasobów/kart – dopisywanie stawek – dodano automatyczną korektę daty początkowej stawki: pierwszy dzień wybranego miesiąca.


Faktury
 • Wydruki – Zestawienie faktur – dodano filtr wg aktywnej administracji.


FK
 • Rozrachunki – ujednolicono oznaczenia rozrachunków na przeglądach. Dodano dostęp do kompensat (patrz zmiany w module Kasa), dodano możliwość podglądu źródła rozrachunku, uproszczono okno podglądu/edycji rozrachunku.
 • Rozrachunki – odsetki – okno naliczania odsetek – uproszczono naliczanie odsetek. Odsetki naliczane są zawsze dla wszystkich rozrachunków kontrahenta, poprawiono usterki w naliczaniu odsetek.
 • Wydruki z planu kont i wg grup kont – modyfikacja – podsumowywane są zawsze wszystkie wydrukowane konta.


Kasa
 • Raporty kasowe – umożliwiono drukowanie KP/KW w zamkniętych raportach kasowych. Wydruk opatrzony jest symbolem „duplikat”.
 • Narzędzia – Słowniki – Kasy/Banki – do typów kas dodano typ „Kompensata” (przeksięgowania rozrachunkowe). Przy dopisywaniu kompensaty należy również określić operację kasową dotyczącą kompensat. Ponadto przebudowano okno edycji Kasy/Banku dodają możliwość kojarzenia kont bankowych admg z bankami w module Kasa.
 • Operacje – Kompensaty – przegląd raportów kompensatowych – analogiczny jak w przypadku przeglądu wyciągów bankowych.
 • Kompensaty - Raporty „kompensaty” służą do przeksięgowywania kwot z rozrachunków nadpłaconych na niedopłacone. Kompensat można dokonywać trzema drogami różniącymi się poziomem decyzyjności operatora.
  • [Dopisz wiele] na przeglądzie dokumentów raportu kompensaty – pozwala automatycznie wygenerować dokumenty kompensujące rozrachunki wybranych kontrahentów. Automat kompensuje rozrachunki wg kolejności chronologicznej zaspokajając kolejne niedopłaty odnalezionymi nadpłatami. Funkcja obsługuje zarówno należności jak i zobowiązania.
  • [Należność] / [Zobowiązanie] – dopisanie dokumentu kompensaty dla pojedynczego kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta uwidoczniony jest stan jego rozrachunków (niedopłaty/nadpłaty) oraz dostępne są opcje:
   • [Kompensuj automatycznie] – działa identycznie, jak automatyczna kompensata funkcji [Dopisz wiele],
   • [Dopisz] – pozwala na dopisanie pozycji kompensującej jedną parę rozrachunków (kojarzona jest nadpłata, niedopłata oraz kwota kompensacji).
 • Import wyciągu bankowego – dodano obsługę formatów Elixir-0, ING, SIMP, EIN, AIPP. Po zakończeniu edycji ręcznej importowanego wyciągu dodano możliwość automatycznego rozdzielenia wpłat na nie zapłacone rozrachunki.
 • Raporty kasowe / Wyciągi bankowe – wprowadzanie i edycja danych – dokonano zmian pod kątem optymalizacji efektywności i komfortu pracy z modułem (głównie pod kątem realizacji rozrachunków).
 • Narzędzia – Słowniki – Kasy/Banki – Edycja banku – dodano listę powiązanych kont administracji. Wiązanie kont udostępniono w oknie edycji administracji w module Nadzorca.
 • Narzędzia – Słowniki – Kasy/Banki – Edycja – dodano ustawienia eksportu do modułu Czynsze: Typy dokumentów wpłat, wypłat oraz prefiks tworzonej paczki czynszowej.
 • Kasa/Bank – realizacje rozrachunków – ustawienia operatora. W parametrach indywidualnych operatora dodano:
  • Naliczaj odsetki automatycznie – powoduje automatyczne naliczanie odsetek w rozrachunkach kontrahenta w momencie realizacji. Dzięki temu w momencie dokonywania wpłaty znana jest całkowita zaległość kontrahenta,
  • Oddziel odsetki od rozrachunków – ustawia alternatywne sortowanie w oknie realizacji rozrachunków,
  • Automatyczne realizacje – wpływa na sposób automatycznego realizowania rozrachunków (opcja automatyczna podczas wpisywania manualnego oraz proces finalizujący import wyciągu bankowego). Dostępne możliwości: Tylko należność; Należność, następnie odsetki; Odsetki, następnie należność.
 • Kasa/Bank – opisy pozycji wpłat/wypłat – poszerzono pole opisu pozycji dokumentu do 255 znaków.


Media
 • Rozliczanie – wzory indywidualne – dodano opcjonalny warunek tworzenia pozycji dokumentu. Wypełnienie warunku wyłącza działanie ustawień grupy „twórz zerowe pozycje”. Jeżeli wartość całkowita wyliczona z warunku wynosi 0 – pozycja zostaje pominięta. W połączeniu ze składnikiem medialnym bez określonego typu mediów umożliwia nieskomplikowane implementacje opłat stałych, niezależnych od odczytów liczników.Czynsze – rozrachunki


W bieżącej wersji wprowadzono rozrachunki do modułu czynsze. Przed przystąpieniem do pracy z rozrachunkami należy wykonać następujące czynności:

 1. Ustalić konta rozrachunkowe.
  [Narzędzia – Słowniki – Konta]
  Rozrachunki są tworzone na bazie dokumentów naliczeniowych podczas księgowania. Każdy dokument jest księgowany na wskazane w nagłówku dokumentu konto. Jeżeli konto jest rozrachunkowe, tworzony jest również rozrachunek. W słowniku kont należy zaznaczyć opcję „rozrachunkowe” przy każdym koncie, którego dokumenty mają generować rozrachunki.
 2. Ustalić BO rozrachunków.
  [Narzędzia – Funkcje administratora – BO rozrachunków]
  W momencie wdrażania rozrachunków prawdopodobnie istnieją już karty czynszowe oraz konta. Brak natomiast odwzorowania stanów kont (rozrachunkowych) w rozrachunkach. Należy określić ostatni miesiąc bez rozrachunków (może być nim miesiąc BO danego roku) i za pomocą tej funkcji wygenerować rozrachunki początkowe dla niezerowych sald kontrahentów. Każdy kolejny miesiąc będzie już księgowany współbieżnie z tworzeniem rozrachunków.
 3. Ponowne zaksięgowanie paczek.
  [Operacje – Wyksięgowanie seryjne / Księgowanie seryjne]
  Wykonanie tego kroku jest potrzebne w sytuacji, gdy istnieją naliczenia na miesiące późniejsze, niż miesiąc wygenerowanego w pkt. 2 BO. Dla każdego miesiąca późniejszego, niż miesiąc BO, należy wyksięgować i zaksięgować paczki z naliczeniami, aby utworzyć brakujące rozrachunki.
 4. Dalsza praca.
  Kolejne księgowania naliczeń czynszowych będą już automatycznie tworzyć rozrachunki. Wpłat rozrachunkowych dokonywać należy w module Kasa lub za pomocą funkcji Ewidencja płatności w module Czynsze.Wersja 11.07.21.0

Ogólne
 • UniFak – drukowanie adresów – wprowadzono automatyczną korektę wielkości liter w adresach.
 • Ogólne optymalizacje prędkości.


Faktury
 • Wydruk faktur – zmieniono mechanizm wydruku faktur/rachunków – wprowadzono moduł UniFak.


FK
 • Wydruk faktur – zmieniono mechanizm wydruku faktur/rachunków – wprowadzono moduł UniFak.
 • Import faktur z modułu Czynsze – przyspieszono inicjalizację importu.
 • Import faktur z modułu Faktury/Czynsze – poprawiono sortowanie dokumentów na podglądzie, zoptymalizowano zapis faktur zbiorczych, dodano możliwość zaznaczania pojedynczych dokumentów do importu.


Kasa
 • Raporty / wyciągi – dokumenty – pozycje – realizacje rozrachunków – odblokowano realizacje ujemne.


Media
 • Przegląd paczek – wprowadzono nową wersję eksportu do Czynszów.


Nadzorca
 • Narzędzia – Operatorzy i uprawnienia – wprowadzono nowe wydruki uprawnień.

Wersja 11.08.25.0

Ogólne
 • Stawki VAT – dodano stawkę „prn” – podatek rozlicza nabywca. Funkcjonalność wynika ze zmian związanych z obrotem złomem i emisją gazów cieplarnianych.


Czynsze
 • Księgowanie i wyksięgowywanie paczek – dodano mechanizmy kontrolujące obecność rozrachunków w przypadku zmian ustawień kont czynszowych.
 • Rozliczenia roczne – wzory – opcję „księguj na” rozszerzono do 3 możliwości: wszystkie (0), ostatnią w okresie (1), ostatnią niezależnie od okresu (2).
 • Wpłaty – wybór paczki czynszowej – zoptymalizowano słownik paczek czynszowych pod kątem prędkości wczytywania.
 • Funkcja SCZ2 – dodano możliwość dopisania liczby porządkowej przed nazwą składnika – w ostatnim parametrze funkcji (par:Waski) należy dodać ciąg ‘|LP’.


Faktury
 • Wydruki faktur – stare wersje wydruków zamieniono na moduł UniFak.


FK
 • Wydruki faktur – stare wersje wydruków zamieniono na moduł UniFak, obsłużono opcję parametrów druku zamieniającą tekst w tytule wydruku „Faktura VAT” na opis z definicji typu rejestru.
 • Wydruki z grup kont – przywrócono możliwość druku syntetycznego grup kont.


Kasa
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych – dodano ustalanie kwoty cząstkowej wpłaty na podstawie salda kont podstawowych wybranej karty czynszowej oraz obniżanie kwoty cząstkowej w przypadku rozdzielenia niepełnego na rozrachunki. Okno rozdzielania kwoty na rozrachunki rozszerzono o opis rozrachunku.


Media
 • Eksport rozliczeń medialnych do czynszów – rozdzielono wątki dokumentów rozliczeniowyh i danych kart, ustawienia podzielono na podstawowe i zaawansowane, dodano parametr systemu „MEDIA/Eksport do czynszów/Domyślny cel eksportu” wpływający na funkcjonowanie przycisku [-> Czynsze] w przeglądzie paczek.


Nadzorca
 • Narzędzia – Operatorzy i uprawnienia – poprawiono zaznaczanie pojedynczych funkcji.Wersja 11.10.14.0

Ogólne
 • Interfejs użytkownika – elementy wprowadzania danych – pola tekstowe obsługujące wybór ze słownika (wywołanie poprzez klawisz „strzałka w dół”) zostały dodatkowo oznaczone symbolem szarej strzałki w dół umieszczonej przy prawej krawędzi pola.


Czynsze
 • Dokumenty – przegląd – dodano indeksy optymalizujące prędkość pracy z przeglądem dokumentów, poprawiono widoczność paczek w niektórych oknach, usunięto filtr „zaksięgowane/niezaksięgowane”, dodano możliwość sortowania dokumentów wg stanu zaksięgowania, zmodyfikowano metodę zmiany rozmiaru okna przeglądu.
 • Plik – Systemy rozliczeniowe – dodano nową metodę importu/eksportu rozliczeń.
 • Narzędzia – Słowniki – Konta – do właściwości konta dodano domyślną operację kasową. Cecha używana jest w module kasa podczas wystawiania dokumentu kasowego.
 • Wpłaty – wprowadzanie kolejnych wpłat do paczki – dodano odświeżanie listy dokumentów w paczce podczas wprowadzania dokumentów.
 • Karty czynszowe – zmieniono formularz karty czynszowej – okno okrojono do niezbędnych informacji, informacje rozszerzone przeniesiono na osobne okna wywoływane poprzez przyciski [Media], [Dodatki] oraz [Inne], poprawiono czytelność formularza.
 • Przegląd kart czynszowych – funkcję przycisku [Liczniki] przeniesiono do przycisku [Media], dodano przycisk [Dodatki], rozszerzono funkcjonalność przycisku [Inne] o Zasób, Windykacje i Rozrachunki.
 • Narzędzia – Funkcje administratora – Funkcje kontrolno-naprawcze – dodano funkcję korygującą brak daty płatności w dokumentach czynszowych.


FK
 • Rozrachunki – przegląd – dodano indeksy optymalizujące prędkość pracy z przeglądem rozrachunków.


Kasa
 • Raporty kasowe – wprowadzanie dokumentu kasowego – słownik kart i kont czynszowych – listę kart i kont połączono w jedną listę celem uproszczenia procedury wyboru karty i konta czynszowego, dodano przycisk [Operacje czynszowe] – nowa funkcja przyspieszająca wprowadzanie dokumentu kasowego opartego o salda kont czynszowych. Funkcja wymaga konfiguracji po stronie modułu Czynsze (słownik kont).


Media
 • Narzędzia – Import/eksport – Odczyty liczników – dodano nową metodę eksportu odczytów liczników do pliku w formacie CSV (format nr 3).


Windykacje
 • Przegląd spraw wg etapu i wg trybu – poprawiono sortowanie spraw wg nazwy.Wersja 11.12.28.0

Ogólne
 • Przenoszenie obiektu do wspólnoty – usztywniono datę danych kart na pierwszy dzień miesiąca utworzenia wspólnoty.
 • Eliminacja problemu z oknami „poza ekranem” powodującego wrażenie zawieszenia aplikacji.
 • UniFak – dodano typ wydruku „nota”.


Czynsze
 • Karty czynszowe – formularz – poprawiono formatowanie adresu po porównaniu adresów kth i zasobu, poprawiono czytelność okna porównania adresów kth i zasobu, poprawki kosmetyczne i funkcjonalne.
 • Wirtualne rozrachunki – przyspieszono ładowanie okna, dodano konta odsetkowe, dodano interpretację znacznika [B] – bez odsetek, interpretacja dokumentów ujemnych po stronie MA – traktowane jak dokumenty z zadanym okresem [MC-mm-rrrr], dodano wydruki „Wezwanie do zapłaty” oraz „Potwierdzenie salda” z opcją tworzenia paczki kosztów upomnienia, dodano opcję seryjnej analizy WR, dodano opcję naliczania odsetek wg WR, dodano seryjną analizę zbiorczą WR, wydruki – gwiazdką oznaczono dokumenty z manualnie określonymi powiązaniami.
 • Paczki – księgowanie – umożliwiono księgowanie pustych paczek, wydruk dokumentów z paczki – poprawki kosmetyczne.
 • Naliczenia – wydruki rachunków i faktur – dodano możliwość druku oszczędnego.
 • Dokumenty – formatowanie numeru – dodano automatyczne formatowanie do sześciu zer wiodących.
 • Pisma – wg kart czynszowych – poprawiono filtry wg typów kart i typów zasobów.
 • Wpłaty – optymalizacje wprowadzania wpłat.


FK
 • Wydruki – Wezwanie do zapłaty – dodano możliwość edycji tekstu nagłówka i stopki wezwania.
 • Parametry – dokumenty – dodano parametr określający, czy drukować pola „sporządził”, „sprawdził”, „zatwierdził”.


Kasa
 • Raporty kasowe / wyciągi bankowe – poprawiono usterkę przy wczytywaniu rozrachunków do rozliczenia.
 • Zaktualizowano metodę wiązania RK/WB z dokumentami FK celem eliminacji liczby pomyłek / błędnych danych.


Media
 • Rozliczenia – zmieniono metodę funkcjonowania edycji zestawów składników. W nowej wersji w przypadku ustalenia nowego zestawu nie pasującego do zapisanych wzorców zaznaczony jest wzorzec "Wszystkie"; zapis następuje po kliknięciu [Zapisz] i wpisaniu nazwy zestawu; w przypadku rozliczenia nie obejmującego strat - dodano wyszarzenie zaznaczeń danych węzłowych nie obejmowanych rozliczaniem.
 • Eksport rozliczeń do Czynszów – przyspieszono procedurę eksportu.


Windykacje
 • Parametry – Analiza wpłat / sprawy zamknięte – nowy parametr decydujący o wczytywaniu spraw zamkniętych w analizie wpłat.
 • Wpłaty ręczne – dodano obsługę spraw nieczynszowych.
 • Wykaz pozycji – dodano filtr na daty pozycji.
 • Wykaz wpłat – dodano opisy wpłat.
 • Przegląd spraw wg kth – dodano filtr wyświetlający tylko głównych kth w sprawie.
 • Sprawa – formularz – dane finansowe – dodano możliwość sortowania


---