Zmiany dokonane w roku 2010.


Wersja 10.01.090

Czynsze
 • Zamykanie miesiąca, zamykanie roku, otwieranie roku – dodano opcję seryjnego wykonania operacji dla wielu administracji. Podczas otwierania roku można jednocześnie dokonać otwarcia miesiąca grudnia. Otwarcie roku automatycznie wyksięgowuje i usuwa BO roku następującego. Tworzenie roku – poprawiono usterkę niepoprawnie tworzonego miesiąca BO.
 • Dokumenty – księgowanie / wyksięgowanie – usprawniono procedurę księgowania paczek czynszowych.
 • Dokumenty – edycja – dodano zabezpieczenia edycji/usuwania zaliczek powiązanych z modułem Liczniki.
 • Analizy – Seryjna analiza konta – dodano możliwość wydruku analizy konta dla wielu kart jednocześnie.
 • Dokumenty – Wydruki – Faktury / rachunki – dodano możliwość seryjnego wydruku faktur, rachunków i pozostałych naliczeń czynszowych. Funkcja umożliwia zarówno wydruk z paczek czynszowych, jak i na podstawie zakresu wybranych kart, zasobów, obiektów w zadanym okresie.
 • UniFak – seryjny wydruk faktur – dodano możliwość sortowania drukowanych dokumentów. W przypadku zastosowania kolejności wg zasobów/kart czynszowych istnieje dodatkowo możliwość drukowania stałej liczby kartek dla każdej karty.
FK
 • Faktury – przegląd – poprawiono ergonomię przeglądu faktur.
 • Faktury – edycja - na pierwszą zakładkę przeniesiono: datę sprzedaży, formę płatności, liczbę dni, konto bankowe; na pierwszej zakładce dodano podgląd adresu i NIP; pozostałe kontrolki dostosowano do nowego układu; dodano wyświetlanie nr rejestru w zależności od parametru pracy na wielu rejestrach; dodano formatowanie konta bankowego "##  #### ####  #### #### #### ####".
 • Wydruk obrotów konta przekrojowo latami – poprawiono drukowanie numeru konta oraz przebieg odczytu z bazy danych.
 • Narzędzia – Seryjne usuwanie faktur – nowa funkcja służąca do masowego usuwania faktur z rejestrów VAT.
 • Księga główna – kopiowanie dokumentów z innego admg – poprawiono usterki funkcji.
 • Księga główna – dokumenty – edycja pozycji – usprawniono słownik zasobów.
 • Przepisywanie faktur – dodano możliwość kopiowania faktur pomiędzy rejestrami o różnych numerach.
Kasa
 • Raporty kasowe/wyciągi bankowe – zamykanie i dekretacja – dodano możliwość automatycznego księgowania raportu kasowego w FK oraz automatycznego przesłania raportu do modułu Czynsze.
Koszty
 • Wydruki stanów kont – uaktualniono formuły wyliczające kwoty na wydruku.
Media
 • Rozliczanie – poprawiono weryfikację istnienia odczytów liczników podczas rozliczania.
 • Dane rozliczeniowe węzła – przegląd – dodano zabezpieczenie przed usuwaniem danych powiązanych z rozliczeniami oraz przycisk [Czyść] obwarowano uprawnieniem „Nadzorca – Funkcje specjalne / techniczne”.
Magazyn
 • Dokumenty – wydruki – poprawiono drukowanie lp. na wydrukach dokumentów magazynowych.
Środki Trwałe
 • Edycja środka trwałego – uaktywniono możliwość wiązania z gruntem, nieruchomością, obiektem i zasobem dla wszystkich typów środków trwałych.
 • Wydruki – poprawiono usterki wymiaru papieru wydruków.
Wkłady
 • Wydruk stanów kont – dodano możliwość wyboru kont analitycznych.Wersja 10.01.200

Czynsze
 • Wydruki – Inne – Lista Nadawcza – poprawiono dostępność wydruku dla operatora.
DCM
 • Operacje – Zmiana tytułu prawnego do lokalu – w przypadku, gdy ustawiony jest parametr „status lokalu na podstawie modułu DCM”, funkcja aktualizuje również status lokalu w zasobie.
FK
 • Parametry – dodano parametr Faktury / Domyślna liczba dni terminu płatności – używany w rejestrach i fakturach FK.
 • Faktury – dodano faktury proforma (menu Rejestry – Faktury proforma). Faktury proforma posiadają niezależną od reszty rejestru numerację, nie wchodzą w rozliczenia VAT. Fakturę proforma można w dowolnym momencie realizować do postaci faktury VAT w rejestrze sprzedaży.
 • Księga główna – dokumenty – przenumerowanie pozycji – poprawiono usterkę zmieniającą kolejność pozycji.
 • Deklaracje VAT-7 – wprowadzono deklarację VAT-7 w wersji 11.
Media
 • Wzory – tworzenie pozycji zerowych rozliczenia – ze względu na wprowadzone zmiany i poprawki ustalono dla wszystkich wzorów domyślne tworzenie zerowych pozycji rozliczenia.
Magazyn
 • Dokumenty – przegląd i edycja – poprawiono zachowanie się przeglądu po zakończeniu edycji nagłówka dokumentu.
 • W przypadku metod FIFO i LIFO zmodyfikowano sposób przyjmowania towarów – każde przyjęcie tworzy nowy stan magazynowy.


Wersja 10.02.17.0

Czynsze
 • Rozliczenia C.O. – Inne – Generowanie pliku, import rozliczeń i prognoz – usprawniono mechanizm tworzenia i odczytu plików w formacie CSV, dodano automatyczną korektę wczytywanych pól – kwot, kodów zasobów. Wprowadzone zmiany pomogą przede wszystkim w imporcie plików CSV poddanych edycji w MS Excel.
 • Dokumenty – księgowanie i usuwanie paczek – procedury usprawniono, przyspieszono i poprawiono wadliwe odświeżanie ekranu podczas wykonywania operacji sugerujące zatrzymanie aplikacji.
 • Wydruki – Windykacje – Wydruk zaległości miesięcznych – poprawiono usterki funkcji wyliczającej i wiekującej zaległości.
 • Pisma – funkcja C_ObrotyWMiesiacu – poprawiono wadliwe traktowanie dokumentów bilansu otwarcia figurujących w miesiącu innym, niż miesiąc BO.
 • Karty – Analiza konta – poprawiono usterkę wadliwego traktowania dokumentu BO powstałego tego samego dnia, co pierwsze naliczenie czynszu.
 • Pisma – wydruk pism – przyspieszono proces generowania pism.
 • Operacje – Naliczenia miesięczne – przebudowano procedury zaliczeniowe przyspieszając proces, dodano możliwość przerwania operacji naliczania czynszu.
 • Okno wyboru administracji, roku i miesiąca – uproszczono obsługę dodają przyciski skrótów skoku o rok i o miesiąc oraz pozostawiając do edycji tylko pole aktualnej daty.
 • Zamykanie miesięcy, Otwieranie i zamykanie roku – usunięto usterkę blokującą możliwość wykonania operacji zamknięcia lub otwarcia.
 • Rozliczenia roczne – poprawiono wadliwe działanie opcji „księguj na ostatnią aktywną kartę” w przypadku wyboru kilku typów kart, dodano automatyczne określanie typu dokumentu (naliczenie, korekta) na podstawie kwoty brutto rozliczenia indywidualnego, dodano możliwość wybrania typów dokumentów podczas eksportu rozliczenia do dokumentów czynszowych, dodano możliwość umieszczenia jednostek rozliczeniowych w polu „ilość” pozycji naliczenia, dodano automatyczne określanie jednostki miary dla eksportowanej pozycji naliczenia na podstawie zdefiniowanego wzoru czynszowego dotyczącego tego składnika.
 • Przegląd kart czynszowych – dodano pole do szybkiego lokalizowania karty wg głównych elementów identyfikujących (numer, kontrahent, zasób).
Faktury
 • Przebudowano moduł udostępniając sposób zarządzania dokumentami analogiczny do faktury w module FK oraz wygodniejszy dostęp do opcji programu.
 • Dodano faktury proforma.
FK
 • Rejestr VAT – Schematy księgowe rejestru VAT – w definicjach schematów dodano możliwość korzystania z kwot podatku wliczanego w strukturę; nowe opcje: „VAT odliczany”, „VAT nie odliczany”.
 • Faktury – zmiany poprawiające estetykę i ergonomię pracy z fakturami, zablokowano manualną edycję banku i konta bankowego, dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego konta bankowego, dodano możliwość druku bezpośrednio na oknie edycji faktury, rozszerzono możliwości edycji dekretu faktury, dodano możliwość używania domyślnego sposobu płatności (ustawienia w parametrach modułu FK), opcję „VAT liczony w kwotę brutto” zamieniono na bardziej czytelne „Cena:Netto/Brutto”, dodano możliwość wystawiania faktury sprzedaży ciągłej (rok i miesiąc), w edycji pojedynczej pozycji faktury dodano możliwość wybrania towaru ze słownika za pomocą identyfikatora towaru. Udoskonalono szybkie wyszukiwanie faktur na przeglądzie.
 • Rejestr VAT – wydruki zestawienia rejestrów (generator raportów) – zaktualizowano wydruki do wersji 11 formularza VAT-7.
 • Księga główna – Przegląd planu kont – dodano pole do szybkiej lokalizacji kont wg dowolnego fragmentu numeru konta lub nazwy kontrahenta.
 • Rejestr VAT – Import faktur z Czynszów – wyeliminowano opcję nie dołączania faktur do deklaracji VAT-7, zdjęto restrykcję ograniczającą faktury korygujące ujemne tylko do dokumentów podpisanych w zadanym okresie.
Media
 • Rozliczanie – składniki statyczne – poprawiono usterkę niepoprawnego określania stawek dla składników statycznych skutkującą brakiem pozycji rozliczenia.
 • Paczki – wydruk faktur – opcję „drukuj adres korespondencyjny tylko na fakturach” zamieniono na „drukuj adres korespondencyjny”. Dodano możliwość wyznaczania salda na wybraną datę.
 • Wydruki – Zestawienie rozliczeń indywidualnych – dodano możliwość druku rozliczeń z podziałem na węzły.
Magazyn
 • Dokumenty magazynowe – metoda „bez metody” – zmieniono sposób prezentacji stanów magazynowych: dla każdego stanu pokazywany jest ostatni dokument przyjęcia indeksu na stan.
 • Dokumenty magazynowe – metody „FIFO” i „LIFO” – zmieniono sposób księgowania dokumentów przyjęcia: każdy dokument przyjęcia tworzy nowy stan magazynowy.
Ogólne
 • Przegląd kontrahentów – dodano pole do szybkiej lokalizacji kontrahentów na podstawie głównych informacji: nazwa, adres, nip, pesel, dowód osobisty, regon, skrót nazwy.Wersja 10.04.02.0

Czynsze
 • Wydruki – Zestawienie naliczeń – dodano rozróżnianie składników wg stawki VAT.
 • Aktualizacja danych globalnych, obiektów, zasobów i kart – automatyczne usunięcie duplikujących się danych blokujących poprawne funkcjonowanie naliczeń czynszowych. W trakcie aktualizacji może pojawić się okno z informacją „FM3: Error building keys…” – w takim przypadku należy bezwzględnie wybrać przycisk „Powtórz”.
 • Przepisywanie danych karty z innej karty czynszowej – poprawka powodująca nie przenoszenie zerowych wartości dla nie zdefiniowanych danych karty źródłowej.
 • Rozliczenia roczne – eksport do dokumentów czynszowych – poprawiono usterkę wadliwego działania automatycznego zamykania paczek podczas eksportu.
FK
 • Plan kont – Obroty latami – poprawiono usterkę powodującą błąd „brak rekordów do przetwarzania”.
Kasa
 • Wyciągi bankowe – dodawanie dokumentu – poprawiono automatyczną obsługę powiązania z rozrachunkami w przypadku braku powiązania z rozrachunkami operacji kasowej.
Media
 • Poprawiony mechanizm kontroli usuwania danych rozliczeniowych węzła.
 • Rozliczenia – pobieranie zaliczek – dodano obsługę pozycji dokumentów czynszowych posiadających ułamkowe wartości w stosunku do wartości miesiąca (pola licznik i mianownik).
 • PSION – Ada-DBF1 – poprawiono import dokumentów z PSION, rozbudowano kontrolę duplikacji.
Magazyn
 • Inwentaryzacja – rozchodowanie „bez metody” - poprawiono usterkę braku możliwości dopisania do inwentaryzacji towaru, który nie posiada stanu w magazynie.
Ogólne
 • Optymalizacje i poprawki procedury inicjalizacyjnej systemu ADA.
 • Przegląd obiekty-zasoby oraz przegląd kart czynszowych – zoptymalizowano pod kątem prędkości działania.
 • Okno przeglądu komunikatów – dodano opcję wydruku.
Wkłady
 • Dokumenty – edycja dokumentu – wybór kontrahenta na podstawie kart czynszowych – poprawka wadliwego funkcjonowania słownika kart.Wersja 10.05.28.1

Czynsze
 • Operacje – zamknięcie miesiąca – weryfikacja dokumentów czynszowych – rozbudowano komunikaty informujące o odnalezionych niezgodnościach.
 • Pisma – drukowanie pism – dodano możliwość wyboru sortowania pism: najpierw oryginały, potem kopie.
 • Karty – Pokaż kartę – Stawki/dane – dodano opcję wydruku aktualnych danych karty.
DCM
 • Pisma wg członków – dodano możliwość drukowania pism również dla współczłonków.
FK
 • Rejestry – Import faktur z Czynszów – poprawka ujednolicająca interpretację typów dokumentów czynszowych (problem wielkości liter), dodano podsumowanie podglądu.
 • Deklaracje VAT-7 – dodano mechanizmy ujednolicające obsługę kolejnych wersji deklaracji, zaktualizowano szablony wydruków generatora fk: 01-201, 01-203, 01-501.
Media
 • Liczniki indywidualne – problem z usunięciem licznika – usunięto usterkę uniemożliwiającą usunięcie licznika.
 • Paczki – wydruk faktur - dodano możliwość wyboru sortowania pism: najpierw oryginały, potem kopie.
 • Wzory indywidualne – uproszczono wzory poprzez usunięcie opcji „generuj zerowe pozycje – brak odczytu”.
 • Paczki – usuwanie paczki – poprawiono usuwanie paczki zwiększając stabilność operacji.
Nadzorca
 • Narzędzia – Funkcje producenta – Logi systemowe – nowe okno do przeglądania wydarzeń systemu ADA.
Ogólne
 • Szereg drobnych poprawek kosmetycznych i funkcjonalnych.
 • Rozszerzono komunikaty o błędach programu celem poprawy jakości komunikacji z użytkownikiem końcowym oraz przyspieszenia reakcji na zgłaszane problemy z oprogramowaniem.
Sekretariat
 • Przeglądy poczty i dokumentów – poprawiono wadliwą kontrolkę wyboru roku.
 • Adresowanie kopert – dodano alternatywne metody gromadzenia adresatów do wydruku.Wersja 10.09.16.0

Czynsze
 • Operacje – Naliczenia miesięczne – naliczanie czynszu – wykonano szereg optymalizacji pod kątem prędkości generowania naliczeń.
 • Wydruki – Pisma – dodano możliwość wysyłania pism pocztą elektroniczną.
FK
 • Schematy księgowe – Przeksięgowanie – Strona prawa – dodano opcję rozdzielania kwoty wg wskazanego pliku CSV.
 • Budżet – ujednolicono obsługę paragrafów budżetowych, poprawiono przypisywanie kont do paragrafów.
Magazyn
 • Zestawienie obrotów i sald – dodano filtr zakresu indeksów magazynowych.
Media
 • Odczyty liczników – dodano znaczniki „Stan początkowy” umożliwiające ustawianie stanu licznika, od którego ma być liczone zużycie.
 • Rozliczenia – ujednolicono i zcentralizowano sposób rozliczania mediów. Nowy interfejs umożliwia dostęp do wszystkich trzech poziomów rozliczania oraz umożliwia zapamiętywanie zestawów składników operatora. Sam proces rozliczania został zoptymalizowany pod kątem prędkości oraz występowania wyjątków.
Ogólne
 • Słownik kontrahentów – dodano opcję wydruku aktywnego widoku kontrahentów.
 • Usprawniono mechanizmy nadające wpisom do tabel unikalne identyfikatory. Automatyczne aktualizacje – rozbudowano mechanizm o automatyczną naprawę identyfikatorów oraz wybranych pól „Lp.” (brak lub duplikaty) oraz automatyczne pakowanie tabel.
 • Szereg poprawek kosmetycznych i eliminacji usterek.Wersja 10.10.29.0

Czynsze
 • Naliczenia – Wzory – powiększono dopuszczalną długość wzoru do 1024 znaków.
 • Analizy – Analiza stawek – dodano możliwość wydruku.
 • Wydruki – Pisma – Makra – dodano makro #<SaldoCzynszowe(Wymagane)># działające analogicznie, jak dotychczasowe makro #<konta_bez_minusa>#, ale z pominięciem dokumentów, których termin płatności wypada w miesiącach późniejszych, niż aktualny. Dodatkowo makra: #<SaldoCzynszowe(Wymagane)- DokumentyNieWymagane># oraz #<SaldoCzynszowe(Wymagane)-DokumentyDoZapłaty>#. Pierwsze drukuje listę dokumentów wystawionych do bieżącego miesiąca włącznie, ale z terminem płatności późniejszym niż ostatni dzień bieżącego miesiąca. Drugie – listę dokumentów wymagających zapłacenia w bieżącym miesiącu na podstawie salda wymaganego.
Faktury
 • Faktury korygujące – dodano możliwość korygowania dokumentu nie figurującego w bazie danych poprzez uzupełnienie pola „numer zewnętrzny”.
 • Operacje – Import naliczeń wg właścicieli – nowa metoda importu dokumentów naliczeniowych z modułu czynsze. Pozwala łączyć naliczenia czynszowe w pojedyncze faktury na podstawie kontrahenta na karcie czynszowej – nabywcy lub odbiorcy.


FK
 • Faktury korygujące – dodano możliwość korygowania dokumentu nie figurującego w bazie danych poprzez uzupełnienie pola „numer zewnętrzny”.
 • Przeorganizowano opcje w menu „Księga główna”: dodano tytuły wiodące Konta i Dokumenty, „Parametry syntetyki” przeniesiono na górę pod nazwą „Syntetyki”, „Konta syntetyczne” zamieniono na „Poziomy analityki”.
Media
 • Rozliczenia – Prześlij… - nowa metoda przesyłania rozliczeń medialnych do modułu czynsze. Rozliczenia można, tak ja odbywało się to do tej pory, przesyłać do dokumentów czynszowych głównych i lokalnych, dodano natomiast możliwość przesyłania w formie danych kart.
 • Przegląd liczników indywidualnych wg zasobów, okno rozliczeń medialnych oraz same rozliczenia zoptymalizowano pod kątem prędkości pracy. Przeorganizowano menu przegląd – pogrupowano przeglądy liczników zbiorczych i indywidualnych.
 • Przegląd – Węzły – nowy edytor węzłów umożliwiający tworzenie węzłów, przyłączanie i odłączanie zasobów, seryjne tworzenie i uzupełnianie węzłów na podstawie istniejących budynków (obiektów).
 • Rozliczenia – Dane rozliczeniowe – nowy przegląd i edycja danych rozliczeniowych węzłów.
 • Przegląd – Liczniki zbiorcze (węzłowe) – rozbudowano o filtry zakresowe oraz możliwość wydruku.
 • Narzędzia – Definicja rozliczenia – Wzory rozliczeniowe węzła – Wzory – do definicji danej rozliczeniowej dodano pole kolejność umożliwiające sterowanie kolejnością wyliczania danych.
Windykacje
 • Wydruki – Generator raportów – wątek 8. Sprawy windykacyjne – dodano funkcję WNS_SumaPoz; wątek 7. Karty czynszowe – dodano funkcję WNS_Agreguj. Opis funkcji poniżej.Funkcja WNS_SumaPoz


Opis: Funkcja dla wybranej sprawy zwraca sumę pozycji wg określonych kryteriów.

Parametry:

       parParametry" – ciąg znaków określający parametry funkcji. Każdy z parametrów jest opcjonalny, o ile nie zaznaczono inaczej.

ID_SPRAWY - unikalny identyfikator rekordu sprawy windykacyjnej; gdy pominięty to bierze z aktualnego bufora tabeli WN:Sprawy, np. ID_SPRAWY=1

TYP - identyfikator typu pozycji (słownik typów pozycji), np. TYP=100

RODZAJ - rodzaj pozycji (za słownikiem) - 1 naliczenia, 2 odsetki, 3 koszty, np. RODZAJ=2

STATUS    - 0 wprowadzona, 1 zaksięgowana, np. STATUS=0

STRONA    - WN winien, MA ma, brak/pusty saldo wn-ma, np. STRONA=WN

Składnia: WNS_SumaPoz(parParametry)

Przykładowe wywołania:

WNS_SumaPoz('ID_SPRAWY=1|RODZAJ=1')

- zwróci sumę wn-ma naliczeń dla sprawy o id 1.

WNS_SumaPoz('ID_SPRAWY=1|STRONA=WN')

- zwróci sumę po stronie wn pozycji sprawy.

Funkcja WNS_Agreguj


Opis: Dla zadanego RODZAJ_SPRAWY i ID sumuje sprawy funkcją WNS_SumaPoz.

Przykładowe wywołanie:

WNSprawa_Agreguj('RODZAJ_SPRAWY=1|ID=1|RODZAJ=1|STRONA=MA')

- zwróci ze spraw dla karty czynszowej o numerze 1 sumę wpłat na należności podstawowe.


Wersja 10.11.17.0

Czynsze
 • Dokumenty – Wydruk korekty – poprawiono usterkę w wyniku której w podsumowaniu drukowała się kwota bez części groszowej w przypadku, gdy kwota była w pełnych złotówkach.
 • Operacje – Naliczanie odsetek – Odsetki ustawowe – przyspieszono proces naliczania odsetek.


FK
 • Księga główna – Poziomy analityki – Edycja poziomu analityki – Metoda liczenia salda „5 – analityka czynsz” – rozbudowano powiązanie z Czynszami. W nowej wersji podgląd stanu konta umożliwia pobranie informacji o saldach bezpośrednio z modułu Czynsze.
 • Księga główna – Plan kont – Stan – okno przebudowano oraz dodano możliwość pobrania i porównania informacji bezpośrednio z modułu Czynsze (w przypadku, gdy konto FK ma ustawioną metodę liczenia salda 5 oraz jest dowiązane do odpowiedniego konta w słowniku kont czynszowych).


Media
 • Rozliczenia – przyspieszono otwieranie okna oraz zaznaczanie/odznaczanie elementów zakresu rozliczenia.
Ogólne
 • Ogólne optymalizacje pod kątem efektywności pracy aplikacji.
 • Słownik kontrahentów – zmieniono metodę wyświetlania adresu korespondencyjnego. Wcześniej, w przypadku nie wypełnienia adresu korespondencyjnego, wyświetlany był adres podstawowy. W nowej wersji wyświetlany jest tylko adres podstawowy oraz puste miejsce w rubryce adresu korespondencyjnego.
 • Słownik kontrahentów – Edycja – ujednolicono wypełnianie pustej nazwy do przelewu.
Windykacje
 • Pozwy – Wydruk - dodano brakujące drukowanie liczby odpisów.
 • Pozwy – Nowy pozew – dodano możliwość utworzenia pozwu na podstawie istniejącego.


Wersja 10.12.10.0

Czynsze
 • Operacje / Naliczanie odsetek / Odsetki ustawowe; Przegląd kart / Okno karty / Odsetki – dodano możliwość naliczania odsetek w cyklach miesięcznych.
 • Narzędzia / Funkcje administratora / Wzory do naliczania czynszu – w związku ze zmianami w deklaracji VAT-7 dotychczasowy sposób wyboru stawki VAT poprzez wskazanie stawki ze słownika zamieniono na wybór kategorii stawki VAT (np. „Podstawowa” zamiast „22”). Aktualizacja automatycznie aktualizuje wzory czynszowe pod tym kątem. Również w związku z wprowadzeniem nowej deklaracji wzory czynszowe są aktualizowane pod kątem pozycji na deklaracji VAT. Analogicznie zmodyfikowano wzory w rozliczeniach rocznych.
 • Operacje / Naliczanie czynszu – naliczenia czynszowe wybierają stawkę VAT na podstawie okresu naliczenia oraz kategorii stawki wybranej we wzorze. Okresy obowiązywania stawek VAT określone są w słowniku kategorii stawek VAT.
 • Narzędzia / Słowniki / Numeracja – dotychczasowy słownik autonumeracji dokumentów zamieniono na przegląd ostatnich nadanych numerów dokumentów w module czynsze (oraz media – numeracja dla tych dwóch modułów jest uwspólniono ze względu na charakter ich współpracy).


Faktury
 • Wydruk faktur – zmiana w źródle danych adresowych kontrahenta (nabywcy). Informacje były pobierane bezpośrednio z danych kontrahenta. W nowej wersji informacje są pobierane z danych zawartych w fakturze.
 • Przegląd / Towary i usługi – Edycja towaru lub usługi - w związku ze zmianami w deklaracji VAT-7 dotychczasowy sposób wyboru stawki VAT poprzez wskazanie stawki ze słownika zamieniono na wybór kategorii stawki VAT (np. „Podstawowa” zamiast „22”). Aktualizacja automatycznie aktualizuje słownik towarów i usług pod tym kątem. Również w związku z wprowadzeniem nowej deklaracji towary są aktualizowane pod kątem pozycji na deklaracji VAT.
 • Faktury / Wystawianie faktury – wybór ze słownika towarów i usług – podczas wyboru ze słownika stawka VAT ustalana jest na podstawie daty faktury oraz kategorii stawki VAT określonej dla wybranego towaru/usługi.


FK
 • Rejestry / Deklaracje VAT-7 – wprowadzono deklarację w wersji 12. Od wersji 12 deklaracji struktura musi być wyrażona liczbą całkowitą procent, toteż wartość wpisana w danych miesiąca VAT jest automatycznie zaokrąglana w górę.
 • Rejestry / Wydruk rejestru zakupu/sprzedaży – zrezygnowano z dotychczasowego wydruku zastępując go nową, elastyczną konstrukcją. Oprócz opcji udostępnianych dotychczas w wydrukach rejestrów dochodzą: grupowanie wg wybranego kryterium, dodatkowe filtry, dodatkowe podsumowania (w tym krzyżowe i struktura w wydruku rejestru zakupów), możliwość wydruku wg stawek VAT, kategorii zakupów lub kategorii stawek VAT. Dodano również możliwość dodrukowania opisów i pozycji dokumentów rejestru.
 • Faktury (Słownik towarów i usług) – patrz zmiany w słowniku towarów i usług w module Faktury.
 • Faktury / Wystawianie faktury – wybór ze słownika towarów i usług – podczas wyboru ze słownika stawka VAT ustalana jest na podstawie daty faktury oraz kategorii stawki VAT określonej dla wybranego towaru/usługi. Jednocześnie automatycznie wybierana jest pozycja na deklaracji VAT z wersji obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu.


Media
 • Przegląd / Liczniki indywidualne (w lokalach) – Rozliczanie wybranego lokalu – w oknie rozliczania wybranego lokalu zrezygnowano z listy obiektów i zasobów na rzecz szczegółowych informacji dotyczących wybranego zasobu.
 • Narzędzia / Definicja rozliczenia / Wzory – w związku ze zmianami w deklaracji VAT-7 dotychczasowy sposób wyboru stawki VAT poprzez wskazanie stawki ze słownika zamieniono na wybór kategorii stawki VAT (np. „Podstawowa” zamiast „22”). Aktualizacja automatycznie aktualizuje wzory medialne pod tym kątem.
 • Rozliczenia / Rozliczanie mediów – rozliczenia medialne wybierają stawkę VAT na podstawie okresu rozliczenia oraz kategorii stawki wybranej we wzorze. Okresy obowiązywania stawek VAT określone są w słowniku kategorii stawek VAT


Nadzorca
 • Przegląd / Słowniki / Kategorie stawek VAT – W związku ze zmianami w deklaracji VAT-7 i wprowadzaniem nowych stawek VAT dodano kategorie stawek VAT zgodne z obowiązującymi od stycznia 2011. Słownik kategorii pozwala na zarządzanie kategoriami stawek (podstawowa, obniżona, etc.).


Ogólne
 • Słownik stawek VAT – wprowadzono podział na zakładki „Aktywne” i „Wszystkie”. Na domyślnej zakładce „Aktywne” prezentowane są tylko stawki aktywne w bieżącym okresie.
 • Słownik kategorii stawek VAT – w związku ze zmianami dotyczącymi podatku VAT dodano pojęcie kategorii stawki VAT zgodne z obowiązującą na deklaracji VAT-7(12) – Kategorie niezerowe: Podstawowa, Obniżona, Super obniżona; pozostałe kategorie korespondują bezpośrednio do stawki zerowej, zwolnionej i nie podlegającej opodatkowaniu. Podczas aktualizacji może pojawić się komunikat o błędzie tabeli „słownik” – należy w takim przypadku wybrać opcję [Powtórz].
 • Aktualizacje automatyczne zoptymalizowano pod kątem prędkości i czytelności przebiegu.


Przelewy
 • Przegląd rozrachunków – poprawiono filtrowanie rozrachunków na przeglądzie.


Windykacje
 • Operacje / Analiza wpłat oraz wpłaty ręczne – na liście pozycji do uregulowania dodano numer sprawy windykacyjnej. Jednocześnie dodano nadawanie daty wpłaty – w przypadku wyboru dokumentu czynszowego przyjmowana jest data tego dokumentu; w przypadku wpłat ręcznych aktualna data systemu ADA.Wersja 11.01.02.0

Ogólne
 • System wzbogacono o wsparcie dla nowych stawek VAT (23, 8, 5) obowiązujących od 1 stycznia 2011.---