FKK_Stan
Saldo wybranego konta na dzień (moduł FK)

Składnia

FKK_Stan(parKonto,parData,parCo)

Parametry

parKonto

Konto księgowe. Uwaga! Funkcja operuje tylko na danych z bieżącego admg/roku!

parData

Data - stan na dzień.

parCo

SALDOWN: saldo wn-ma, nie mniej niż zero.

SALDOMA: saldo ma-wn, nie mniej niż zero.

SALDO: saldo wn-ma.

PARAMSTRING: wszystkie powyższe w formie paramString

zwraca

Wartość salda na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wynik zależny od parametrów bazując na danych bieżącego roku księgowego. Aby wyliczyć stan konta na zadany dzień, funkcja najpierw wyznacza stan konta na początek miesiąca na bazie wpisów w kontach, a następnie dodaje wartości pozycji dokumentów do wskazanej daty. Uwzględniane są tylko dokumenty zatwierdzone. W ten sposób można precyzyjnie określić stan konta na zadany dzień.


Przykłady

FKK_Stan('20400',DATE(15,1,2017),'SALDO')
=> '123.45'

Zobacz również:

-