Eksport do formatu XML

Po użyciu przycisku [XML] wyświetlane jest okno dialogowe eksportu:

Aby utworzyć plik XML e-sprawozdania, należy użyć przycisku [1. Utwórz].

Tworzenie pliku składa się z dwóch etapów – generowanie pliku oraz walidacja.

Podczas generowania pliku program powinien wychwycić większość błędów i wskazać sekcję sprawozdania, gdzie należy wprowadzić poprawkę lub uzupełnić dane.

Walidacja służy sprawdzeniu zgodności powstałego pliku ze schematem udostępnionym przez ministerstwo. W przypadku wykrycia błędów na tym etapie utworzony zostaje specjalny plik z listą błędów. Jeżeli walidacja przebiegła pomyślnie, plik nie powstaje.

Przykładowy komunikat w przypadku wykrycia błędu podczas tworzenia pliku XML:

Komunikat informuje o tym, że w przypadku pola P_7A otrzymano pusty wynik, zatem nie uzupełniono w nim informacji. W dalszej części komunikatu widać, że problemu należy szukać w sekcji Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w pozycji Zasady (polityka) rachunkowości.Po udanym zakończeniu generowania pliku XML i przeprowadzeniu walidacji ekran zmienia się:

Jeżeli walidacja nie powiodła się, informuje o tym czerwony tekst w lewym panelu pod przyciskiem [Utwórz]. W takim przypadku aby wyświetlić plik walidacji, należy użyć przycisk [Pokaż dokument] i wybrać „plik walidacji”. Plik zostanie wyświetlony w domyślnym edytorze systemowym.

Jeżeli walidacja powiodła się, przycisk [Pokaż dokument] wyświetla powstały plik XML w domyślnej przeglądarce systemowej.

W przypadku, gdy wprowadzono poprawki w błędnym wcześniej dokumencie, należy użyć przycisku [Anuluj bieżącą sesję i zacznij od nowa…]. Spowoduje to zapisanie obecnej sesji w archiwum, usunięcie poprzednich plików eksportu i przygotowanie okna do utworzenia pliku XML na nowo.

Można przejrzeć poprzednie sesje za pomocą przycisku [Pokaż poprzednie sesje…].

Podpisywanie powstałego pliku wspomaga opcja [2. Podpisz] przy założeniu, że podpisywanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji proCertum SmartSign.

Szybki dostęp do folderu z powstałymi plikami zapewnia przycisk [Otwórz folder]: