Cechy - edytor
Opis edytora cech


Wprowadzenie


Edytor cech umożliwia modyfikowanie istniejacych cech oraz dodawanie nowych.


Cechy podzielone są na 3 grupy ze względu na ich zastosowanie - Cechy, Stawki i Parametry. Przydział danej cechy do danej grupy jest arbitralny i nie ma wpływu na funkcjonowanie danej cechy.


Cechy podzielone są również ze względu na byty, których dotyczą - innymi słowy rekordy jakiej tabeli określają, np. Administracje, Nieruchomości, Obiekty...


Okno edytora cech1. Zestawy - wybór grupy cech.
2. Tabele - wybór tabeli określanej przez cechy.
3. Cechy - lista cech danej tabeli, danego zestawu.

4. Dopisz, Kopiuj, Popraw, Usuń, Podgląd - przyciski edycyjne cech.

5. Wyżej, Niżej - przyciski do zmiany kolejności cech.

6. Import, Eksport - przyciski służące do importu lub eksportu cech.


Import i eksport dotyczą wszystkich cech zdefiniowanych w systemie.

Eksport zapisuje plik z definicjami wszystkich cech.

Import przepisuje wszystkie cechy z pliku do systemu identyfikując cechy na podstawie ID, przy czym:
a) cechy nie istniejące w systemie są dopisywane,

b) cechy istniejące, o ile się różnią, są nadpisywane po akceptacji użytkownika - system pyta o nadpisanie każdej z kolidujących cech.


Formularz edycji cechy1. ID - identyfikator cechy.

2. Nazwa - nazwa opisowa cechy.

3. Kod - alternatywny identyfikator cechy poprawiający czytelność we wzorach.

4. Typ - wybrany typ cechy - liczba, tekst, etc.

5. Opcje - w zależności od wybranego typu cechy, oraz od wybranej tabeli, dostępne są różne opcje konfiguracyjne danej cechy.

6. Kaskadowa - przełącza cechę w tryb kaskadowy.


Cechy zwykłe a kaskadowe


Cechy zwykłe - wartości tych cech wprowadza się na daną datę.

Dla kolejnych wyższych dat wartość obowiązuje aż do daty, na którą określono nową wartość cechy.


Cechy kaskadowe - wartości tych cech wprowadza się w przedziałach dat od-do.

Jeśli przedziały dat nakładają się, cecha w danym dniu jest sumowana.

Rodzaj sumowania zależy od typu cechy.


Filtr kontekstowy


W przypadku cech wybranych tabel, oprócz parametrów danego typu cechy, dostępny jest parametr FLTKON.


Filtr kontekstowy działa zależnie od tabeli, której dotyczy cecha:


Obiekty - lista typów obiektów, dla których cecha się wyświetla (dzielone |),

Zasoby - lista typów zasobów...

Karty - lista typów kart...


Przykładowo na poziomie zasobów cecha z FLTKON=garaż|parking wyświetli się tylko w zasobach typu garaż lub parking.


---