Zmiany dokonane w roku 2008.

Wersja 8.01.031


U W A G A !

Firmy korzystające z odczytów przy pomocy komputerów typu PSION mogą dokonać aktualizacji oprogramowania po wczytaniu tras do komputera głównego z urządzeń przenośnych. Sytuacja ta podyktowana jest zmianą struktury plików *.DBF służących do wymiany danych pomiędzy systemami. W systemie wykorzystano nowe biblioteki DLL , niezbędne jest użycie (zainstalowanie, wymiana ) pliku c6fm3x.dll w wersji 4.25 Pierwsze uruchomienie zaktualizowanej wersji może trwać długo z uwagi na konieczność konwersji tabel systemu.


Ogólne

• Okna przeglądów nieruchomości, obiektów i zasobów wyposażono w dostęp do dokumentacji.

• Słowniki pracowników i operatorów - dodano możliwość wiązania operatora z pracownikiem. Opcja wymagana dla modułu sekretariat przy przekazywaniu korespondencji wybranym pracownikom i późniejszym odczycie tej korespondencji przez operatora odpowiadającego adresatowi korespondencji.

• Pisma - makra zhierarchizowano w kategorie i uporządkowano. Okno wyboru makra rozszerzono o możliwość lokalizacji makra za pomocą klawiatury. Przegląd pism - dodano filtr wg grupy.

• Usprawniono logowanie do systemu - po wpisaniu wystarczy nacisnąć ENTER raz, a nie jak było do tej pory - dwa razy.

• Szereg usprawnień ergonomii obsługi aplikacji oraz estetyki wizualnej.

• Poprawiono obsługę parametrów wymagających dużej przestrzeni przechowywania.

• Parametry - dodano zakładkę dla modułu DCM umieszczając w niej dotyczące go parametry współwłaścicielstwa i statusu lokalu.

• Dodano nową funkcję CzytajZTxt(plik,linia) dostępną w generatorze raportów w sekcjach : ADMG, Obiekty. Funkcja odczytuje z wskazanego pliku podaną linię, gdy nie określimy linii funkcja zwraca zawartość wszystkich linii.


Czynsze

• W generatorze wydruków w sekcji karty dodano nową funkcję c_kontow() zwracającą numer rachunku wirtualnego dla karty opłat. Dodano również wydruk 05-062.rpt z wykorzystaniem w/w funkcji.

• Pisma - usprawniono korzystanie z okna wyboru makr poprawiając sortowania i umożliwiając wyszukiwanie makr za pomocą klawiatury.

• Wydruki książeczek mieszkaniowych / przelewów - poprawiono funkcję powielania w kolejnych miesiącach kwoty wyliczonej dla pierwszego miesiąca.

• Usunięto dziurę umożliwiającą usunięcie paczki dokumentów bez usuwania jej pozycji.

• Okno edycji karty wzbogacono o obsługę danych z nowych windykacji.

• Uaktywniono usługę przełączania się na dane archiwalne.

• Usprawniono funkcję odpowiedzialną za zamykanie miesięcy.

• W funkcji do automatycznego przeksięgowywania nadpłat miedzy kontami dodano parametr “Ustal datę płatności na podstawie dokumentów”. Użycie tego parametru ustali datę płatności na podstawie ostatniego dokumentu księgowanego po stronie Ma, w przypadku braku dokumentu i salda dodatniego na koncie źródłowym data płatności zostanie ustalona na pierwszy dzień przetwarzanego miesiąca.

• W oknie do wprowadzania wpłat poprawiono odświeżanie informacji o stanie kont po wprowadzeniu numeru kary.

• W procedurze wprowadzania wpłat do zbiorów lokalnych poprawiono mechanizm do określania liczby porządkowej.

• Funkcja NRR_I - dodano do parametrów opcję “BEZ_DAT”, która umożliwia wypisywanie składników bez dodatkowych pól zawierających okres od-do.

• Systemy rozliczenia C.O. - Inne - Import dokumentów rozliczeniowych - dodano obsługę wyliczania stawki VAT, typu stawki VAT, przeliczania kwot netto/VAT/brutto, generacji komentarza, PKWiU oraz miana na podstawie wzorów czynszowych dla wybranego składnika.

• Wirtualne rozrachunki - poprawiono wyliczanie liczby dni zaległości dla rozliczonych dokumentów.


DCM

• W przeglądzie przydziałów dodano możliwość dostępu do zarejestrowanych dokumentów. Funkcja dostępna jest po wybraniu przycisku INNE.

• W przeglądzie obiektów dodano dostęp do zarejestrowanych dokumentów.

• Uaktywniono wymuszony dostęp do edycji pól określających tytuł prawny do lokalu uniezależniając moduł od ustawień globalnych systemu.

• W słowniku członków dodano kolorystyczne rozróżnienie członków byłych.


Ewidencja Nieruchomości

• Okno główne aplikacji - dodano dostęp do dokumentów, uporządkowano menu, dodano wybór admg, roku i miesiąca, zmodyfikowano pasek narzędzi.

• Wiązanie dokumentu z zasobem / obiektem - zmieniono sposób selekcji zasobu/obiektu na wybór poprzez wpisanie kodu.


Faktury

• Dodano możliwość liczenia podatku VAT od kwoty brutto.


FK

• Wydruki definiowalne - poprawiono okno zarządzania wydrukami definiowalnymi oraz układ drukowanego raportu.

• Wydruki z grup kont - na wydrukach dodano pole opis aby zwiększyć czytelność zestawień. Ponadto zmieniono konstrukcję generatora kont dla wydruków uzyskując znaczne zwiększenie wydajności w przypadku druku dla wielu grup kont jednocześnie.

• Schematy księgowe - przeorganizowano sposób wykonywania schematów księgowych umożliwiając pracę na danych podczas wykonywania schematu księgowego oraz uzyskując większą prędkość działania. Schematy typu “rozdzielnik” - poprawiono generowanie opisów pozycji.

• Faktury korygujące - uzupełniono okno edycji faktury o możliwość wybrania korygowanego dokumentu.

• Plan kont - Wydruk obrotów - dodano możliwość sumowania tylko zaksięgowanych dokumentów.

• Usprawniono i uelastyczniono procedurę importu planu kont z poprzedniego roku księgowego oraz ustalania bilansu otwarcia na rok bieżący na podstawie roku ubiegłego.

• Rejestr sprzedaży/zakupów i faktury - dodano możliwość liczenia podatku VAT od kwoty brutto.

• Wydruki definiowalne - odświeżono wygląd i zwiększono ergonomię pracy z wydrukami definiowalnymi. Funkcję wzbogacono o możliwość generowania danych w postaci ciągów znaków (typ “WZÓR NIEFORMATOWANY”) oraz umożliwiono wywołanie funkcji “Pieczatka”. Dodano możliwość dynamicznego wywoływania innych wydruków definiowalnych za pomocą funkcji DWD. Eksport do MS Excel - dodano możliwość wyboru arkusza docelowego oraz opcję ewaluacji pól Arkusz, Wiersz i Kolumna przy pomocy prefiksu E#.

• Plan budżetowy - wymuszono ustalanie planu budżetowego dla wybranej Admg. Dodano możliwość powielania planów budżetowych pomiędzy różnymi latami i Admg.

• W menu wydruki zmieniono nazwę “generator raportów” na “generator raportów fk” a dodano generator raportów (podstawowych) zawierający sekcje: ADMG, Zasoby, Obiekty, Nieruchomości, KTH...

• Schematy kierowania zabezpieczono przez zapisem zerowych kwot w dekretach.

• Funkcję do kopiowania dokumentów z innego miesiąca lub ADMG zabezpieczono przed przerwaniem jej działania, co powodowało tworzenie dokumentu bez typu i numeru.

• Rejestr sprzedaży/zakupów i faktury - Wydruki faktur korygujących - poprawiono zaokrąglanie liczb w kolumnie “ma być”.

• Przegląd dokumentów - Uzupełnij 490 - poprawiono błąd polegający na błędnym wypełnianiu pola “konto przeciwstawne”.


Kasa

• Odświeżono wygląd i ergonomię pracy z większością okien aplikacji.

• Poprawiono mechanizmy zarządzania raportami kasowymi i wyciągami bankowymi.

• Dodano rozszerzoną obsługę rozrachunków.


Kredyty

• Moduł kredyty zintegrowano z pozostałą częścią systemu ADA. Odświeżono wygląd i ergonomię pracy z oknem głównym aplikacji.


Liczniki

• Makro TabLiczniki - dodano parametr “TYLKO_KWOTA_SLOWNIE” umożliwiający dodanie przedrostka przed kwotą. Domyślne przedrostki do ‘nadpłata’ i ‘niedopłata’. Przedrostki można zdefiniować w oknie konfiguracyjnym systemu na zakładce “Media c.d.”.

• Rozliczenia wg obiektów lub wg zasobów - dodano filtr zaawansowany umożliwiający pomijanie wybranych zasobów.

• Eksport rozliczeń do czynszów - uaktualniono zabezpieczenie przed przesłaniem tych samych rozliczeń wielokrotnie.

• Unowocześniono sposób generowania identyfikatorów paczek i rozliczeń oraz dodano zabezpieczenia związane z współwystępowaniem starych i nowych mediów.

• Wydruk zestawienia rozliczeń indywidualnych - poprawiono podsumowywanie kwot brutto rozliczenia.

• Wzory rozliczeń indywidualnych - dodano funkcję LiczbaKartWZasobie obliczającą liczbę kart związanych z zasobem w danym okresie rozliczeniowym. Funkcja posiada wbudowany filtr zaawansowany.

• Dodano łatę umożliwiającą wprowadzenie rozliczenia na okres o długości jednego dnia.

• Wydruk tabeli do odczytów liczników - przeorganizowano układ pól tak, aby zmieściło się więcej informacji o kontrahencie.

• Liczniki rozbudowano o możliwość budowania struktur z podlicznikami. W przypadku, gdy dany licznik posiada podliczniki, jego zużycie będzie wynosić różnicę stanów pomniejszoną o zużycie podliczników.

• Import odczytów z pliku tekstowego - poprawiono błąd powodujący wstawianie błędnej daty odczytu w przypadku, gdy w pliku źródłowym nie podano dat odczytu liczników.

• PSION - dodano obsługę składników związanych z kanalizacją i liczonych osobno (bez zimnej wody).

• Dodano możliwość eksportu rozliczeń do istniejącej paczki w czynszach.

• Przegląd paczek - dodano globalne filtrowanie po admg, rozbudowano możliwości sortowania paczek. Uproszczono przesyłanie paczek do czynszów. Dodano możliwość wydruku paczki w formie zestawienia rozliczeń indywidualnych.

• Rozliczenia - dodano zabezpieczenie, aby do paczki danego admg nie można było przesłać rozliczeń dotyczących zasobów innego admg.

• Wydruki - przeorganizowano i ponumerowano wydruki.

• Wzory rozliczeniowe - dodano możliwość korzystania z danych modułu Czynsze (dane globalne, obiektu, zasobu i karty).

• PSION - dodano obsługę rozliczeń kanalizacji “KAN”.

• Odczyt liczników z pliku tekstowego - poprawiono reakcję programu w przypadku braku daty odczytu w pliku źródłowym.

• Przeorganizowano sposób wyznaczania daty początkowej i końcowej rozliczenia oraz sposób wyliczania zużycia licznika.

• Usprawniono przeprowadzanie rozliczeń.

• W konfiguracji dodano parametr uaktywniający zapamiętywanie ostatnio wybranej paczki rozliczeniowej przy przeprowadzaniu rozliczeń.

• W dokumentach rozliczeniowych dodano znacznik określający, czy dokument jest naliczeniem, czy korektą.

• Wydruk faktur - dodano możliwość drukowania stanów liczników dla składników będących stratą.

• Rozliczenia węzłów - Wzory - dodano funkcję “IloscRozlWezel”, która zwraca sumę z wybranego pola tabeli pozycji rozliczeń dla aktualnego węzła. Składnia:

IloscRozlWezel(POLE,FILTRY_RPM,FILTRY_Z)

- POLE - pole z tabeli pozycji rozliczeń indywidualnych,

- FILTRY_RPM - filtry zaawansowane dotyczące pozycji rozliczeń, można używać pól tabel rozliczeń, pozycji i składników,

- FILTRY_Z - filtry zaawansowane dotyczące zasobów.

• Rozliczenia indywidualne - Wzory - dodano funkcję “IloscRozlZasob”, która zwraca sumę z wybranego pola tabeli pozycji rozliczeń dla aktualnego zasobu. Składnia:

IloscRozlZasob(POLE,FILTRY_RPM)

- POLE i FILTRY_RPM - jak dla funkcji “IloscRozlWezel”.

• PSION - Eksport - poprawiono błąd duplikacji eksportowanych liczników, ulepszono wykrywanie podliczników. W konfiguracji dodano tabelę konwersji przeznaczeń liczników (wymagane, jeżeli PSION obsługuje specyficzne tryby obsługi ZW i KAN). Dodano możliwość eksportu liczników pomimo braku aktualnej stawki. Dodano możliwość zwalniania blokad na zasobach umożliwiając w ten sposób wielokrotny eksport wybranej trasy.

• Rozliczenia indywidualne - poprawiono sposób określania dat granicznych rozliczenia oraz opracowano strategię zachowania algorytmu w przypadku wystąpienia wyjątków. Usprawniono przebieg rozliczenia eliminując mało istotne komunikaty. Zunifikowano sposób określania właściwego wzoru indywidualnego dla rozliczeń i eksportu PSION.

• Przegląd liczników wg zasobów - dla podprzeglądu kontrahentów dodano typ właściwej im karty czynszowej. Procedura wyszukująca kartę została wzbogacona o submoduł znajdujący kartę aktualną dla wybranego okresu rozliczeniowego. Podprzegląd rozliczeń posortowano dodatkowo według typu i numeru dokumentu, ponieważ rozliczenia o tej same dacie dokumentu układały się w kolejności rosnącej. Zwiększono precyzję liczenia zużyć na podprzeglądzie odczytów liczników.

• Rozliczenia - Przeglądy rozliczeń - dodano zabezpieczenia przed omyłkowym usunięciem dokumentów bądź pozycji rozliczeniowych dla których składniki zostały już rozliczone w kolejnym okresie rozliczeniowym. Ujednolicono metodę usuwania rozliczeń i pozycji rozliczeń indywidualnych.

• Wydruk zestawienia rozliczeń indywidualnych - poprawiono podsumowywanie dla nieobsłużonych trybów wydruku.

• Wydruk faktur - poprawiono odnajdowanie odczytów liczników dla składników wchodzących w skład drukowanej faktury.

• Paczki - Rozliczenia - Grupowe usuwanie rozliczeń - dodano możliwość sortowania dokumentów wg wybranego nagłówka tabeli.

• PSION - dodano nowy format eksportu danych (dopasowany do nowej wersji oprogramowania dla PSION) - przełączenia formatu można dokonać w oknie konfiguracji wybierając zakładkę “Media c.d.”, a następnie w sekcji PSION “ADADBF2".

• Wydruki - Raport zasobów nierozliczonych - odświeżono i poprawiono interfejs generacji oraz wygląd docelowy wydruku.

• Wzory indywidualne - dla składników typu “rozliczenie” i “strata” dodano możliwość określenia, czy składnik jest liczony (dynamicznie) proporcjonalnie do zużyć czy nie (statycznie). Jeżeli wzór zawierać będzie funkcje zwracające zużycia liczników, należy wybrać sposób “dynamiczny”. Przykładem może być składnik “Zimna woda” liczony na podstawie zużyć liczników w zasobach. Jeżeli zaś wzór

jest niezależny od zużyć (przykładowo “Opłata stała za odczyt liczników”) należałoby wybrać sposób “statyczny”. Domyślnie “rozliczenie” jest liczone dynamicznie, “strata” natomiast statycznie.

• Rozliczenia węzłów - dodano automatyczne określanie daty początkowej rozliczenia węzłów.

• Przegląd stawek dla węzłów - poprawiono sortowanie węzłów na przeglądzie.


Magazyn

• Dodano 15 nowych wydruków wykazów dokumentów magazynowych wg rodzaju kosztu, miejsca powstawania, i zleceń.

• W przeglądzie stanów magazynowych wprowadzono dodatkowy przełącznik pozwalający na decyzję czy na liście indeksów materiałowych ma być ustalana data ostatniego zakupu.Wyłączenie funkcji ustalającej datę zakupu znacznie przyśpieszy czas dostępu do danych.

• Zmieniono szatę graficzną formatki do wprowadzania dokumentów.

• W oknie do wprowadzania dokumentów dodano informację o aktualnym stanie magazynowym, stanie wg ceny i przewidywanym stanie po zaksięgowaniu dokumentu.

• W dokumentach PK umożliwiono określenie zlecenia, rodzaju kosztu i miejsca powstania kosztu.

• W wydrukach wg kosztów i zleceń, wprowadzono możliwość podawania analizowanego okresu z dokładnością do dni; poprzednie analizy były możliwe tylko w cyklu miesięcznym.


Nadzorca

• Kontrolno-naprawcze - dodano funkcję specjalną umożliwiającą usunięcie rozliczeń dla wybranych kontrahentów z wybranych paczek za pomocą filtru zaawansowanego. Funkcja do stosowania tylko w sytuacjach awaryjnych.

• Dodano funkcje do archiwizacji i odświeżania plików paczek, dokumentów, naliczeń i kont czynszowych - dostępne w menu Narzędzia/Aktualizacje.

• Dla administratorów dodano funkcję “Funkcje producenta / Aktualizacje automatyczne” pozwalającą wywoływać procedury poszczególnych uaktualnień ręcznie w wypadku, gdy automat zawiedzie bądź wymagana jest powtórna aktualizacja tabel.

• Uprawnienia operatorów - dodano przyciski zaznacz/odznacz wszystkie usprawniając w ten sposób obsługę okna.

• Zarządzanie komunikatami globalnymi - nowa funkcja ułatwiająca administratorowi systemu komunikację z użytkownikami i zarządzanie procesami. Komendy i wiadomości przesyła się użytkownikom w formie pseudoskryptu o składni:

<komenda>[~<komenda>] gdzie komendą może być:

- MSG=<treść> - <treść> komunikatu

- TIMER=<n> - zamknij okno komunikatu po <n> sekundach

- KILL=<n> - zakończ aplikację po <n> sekundach

Komendy oddzielamy znakiem tyldy.

Przykładowe treści komunikatów:

TIMER=60~MSG=Za minutę to okno zostanie zamknięte.

KILL=30~MSG=Masz pół minuty aby zapisać swoje zmiany. Potem aplikacja zostanie zamknięta!

Komend TIMER i KILL nie należy używać łącznie!


Sekretariat

• Przegląd dokumentów wg typów - dodano obsługę nieruchomości i gruntów, poprawiono literówki. Zmieniono sposób analizy dokumentów przyspieszając znacznie działanie przeglądu, w szczególności w warunkach pracy sieciowej. Dodano również możliwość wyszukiwania dokumentów wg numeru lub opisu za pomocą klawiatury.

• Uporządkowano i poprawiono wygląd i funkcjonalność przeglądów i edycji dokumentów i korespondencji. Poprawiono sposób odzyskiwania adresów obiektów i zasobów. W przeglądach dokumentów dodano filtrowanie wg roku.

• Dodano komunikat informujący o konieczności ustalenia ścieżki przechowywania załączników w przypadku, gdy ścieżka nie jest jeszcze ustalona. ścieżkę dostępu ustala się w parametrach modułu.

• Dodawanie załączników - dodano zabezpieczenie przed nadpisaniem istniejącego pliku oraz zadbano o nieomylny wybór wolnego numeru dla załącznika. Prócz tego obsłużono przeładowanie dokumentu załącznikami (maks. liczba załączników wynosi 99).

• Dodano możliwość usuwania plików źródłowych po dodaniu ich jako załącznik do dokumentu. Odpowiedni parametr dostępny w oknie konfiguracyjnym modułu.

• Edycja korespondencji - określanie dokumentów źródłowego - dodano możliwość odfiltrowania dokumentów posiadających odpowiedź.

• Załączniki - usuwanie - dodano pytanie potwierdzające chęć usunięcia załącznika oraz możliwość usuwania obwarowano specjalnymi uprawnieniami.

• Zreorganizowano i uproszczono menu okna głównego aplikacji.

• Poprawiono wyświetlanie powiązań i załączników w przeglądzie dokumentów wg typów.

• Poprawiono drukowanie w oknie przeglądu dokumentów wg typów.

• W wydruku dziennika dodano informacje dotyczące operatora związanego z korespondencją.

• Przegląd dokumentów wg typów - poprawiono procedurę wydruku.

• Przeglądy dokumentów i poczty - poprawiono formatowanie kolumn na przeglądach, wyłączono blokady obsługi załączników, zoptymalizowano filtry pod kątem prędkości. Przegląd poczty do wysłania - poprawiono odnajdywanie nowych dokumentów korespondencji wychodzącej.


Windykacje

• Przegląd spraw - poprawiono układ przycisków, na liście dodano sprawę, sygnaturę i opis, dodano filtry wg daty wystawienia i doręczenia, poprawiono wygląd okna.

• Aktualizacja korespondencji windykacyjnej - dodano możliwość wyboru sprawy, poprawiono wybór kontrahenta oraz dodano możliwość edycji opisu i sygnatury.

• Dodano możliwość zarządzania sprawami wg trybu postępowania.

• Aktualizacja sprawy windykacyjnej - status i tryb postępowania umieszczono na każdej zakładce okna. Dodano tryb ‘nieokreślony’ dla przypadków spraw oczekujących na wybór trybu postępowania.

• Pisma - dodano nowe makra umożliwiające dostęp do wartości spraw i korespondencji.

• Przeglądy modułu - poprawiono literówki, odświeżono wygląd okien, funkcjonalność i klawiszologię.

• Zreorganizowano etapy sprawy, aby dopasować je do różnorodności trybów postępowania.

• Przy wprowadzaniu korespondencji związanej ze sprawą dodano możliwość zaznaczania, czy wystawiony dokument wymaga potwierdzenia. Istnieje też możliwość zaznaczenie, że nastąpił zwrot.

• Dodano możliwość sprawnego tworzenia dokumentów przeksięgowania dla modułu Czynsze.


Wkłady

• Wydruk analizy konta - dodano możliwość analizy konta na więcej niż jeden rok księgowy. Odświeżono szablon wydruku oraz interfejs parametrów. Treść wydruku wzbogacono o podsumowania.


Wersja 8.02.029


Ogólne

• Wprowadzono mechanizmy kontrolne przy aktualizowaniu oprogramowania. Mają one zapewnić spójność przetwarzanych danych i automatyczne uzupełnienie zawartości baz danych przy rozbudowie tabel systemu. Wywoływane są one automatycznie przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanego oprogramowani. Prawidłowy przebieg gwarantuje spójność danych. W sytuacji gdy po pierwszym uruchomieniu pojawia się raport o błędach zakończony : “Wystąpiły problemy z aktualizacją do wersji 8.xx.xxx !!!” należy prześledzić raport o błędach lub nieprawidłowościach wykrytych podczas aktualizacji. Dalsza praca po nieudanej

aktualizacji jest niewskazana.

• Inne problemy techniczne : Podczas prowadzonych testów nad zaktualizowanym oprogramowanie napotkano na sytuacje, w których z przyczyn niezależnych od systemu ADA podczas konwersji tabel do nowej wersji wyzerowaniu uległy pola identyfikujące rekordy. Problemy dotyczyły tabel modułu faktury i wkłady. Od strony operatorskiej objawiało się to brakiem dokumentów w ww. modułach. Sytuacje występowały bardzo rzadko i na systemie WINDOWS VISTA. Gdy taka sytuacja wystąpi należy przywrócić dane z kopii bezpieczeństwa, pobrać i zainstalować najnowszą dostępną wersje oprogramowania. W przypadku większych trudności zwrócić się do osoby serwisującej oprogramowanie.


Czynsze

• Wirtualne rozrachunki - poprawiono błąd przesunięcia jednego dnia w wydruku prezentującym liczby dni zaległości.


FK

• Rozrachunki - obsługę rozrachunków od strony modułu finansowo-księgowego rozbudowano i dostosowano do wcześniejszych zmian dotyczących modułu kasowego. Rozszerzono zawartość i ergonomię przeglądów, zunifikowano metody obliczeniowe oraz dopasowano wygląd do nowego standardu systemu. Przygotowano cały subsystem rozrachunkowy do dalszej rozbudowy i standaryzacji.

• Zwiększono szerokość pola obrotów bieżących na wydruku obrotów i sald.


Kasa

• Operacje - Przegląd operacji nierozliczonych - nowe okno umożliwiające zarządzanie nieuregulowanymi wpłatami (przypisywanie do wybranych rozrachunków).

• Raporty kasowe / bankowe - poprawiono błąd powodujący czyszczenie pola “strona” w dokumentach.

• Rozszerzono obsługę błędów przy operacjach dodawania dokumentów, pozycji i realizacji rozrachunków.

• Edycja pozycji kasowych/bankowych - Dopisywanie wielu realizacji rozrachunków - okno rozbudowano o układ formularzowy nagłówka dokumentu.

• Odświeżono i rozszerzono większość formatek modułu.


Media

• Poprawiono komunikację z psionem. Podczas importu z plików DBF dodano obsługę pola VAT, które dotychczas było pomijane. Dostosowano słownik typów dokumentów do współpracy z modułem media w formatce przesłania danych do systemu czynsze.


Wersja 8.03.016


FK

• Rejestr zakupów/sprzedaży - rozbudowano i zaktualizowano przegląd rozrachunków powiązanych z fakturą.

• Dokumenty FK - zaktualizowano zarządzanie powiązanymi rozrachunkami.

• Rozrachunki - wydruk noty - poprawiono generowanie danych do wydruku oraz zwiększono pojemność pól opisujących firmę oraz kontrahenta.

• Grupy kont - zreorganizowano okno zarządzania grupami kont. Dodano nowy typ grup - grupy “Zbiorcze”, który pozwala dla każdej pozycji definiować jedną z funkcji oraz mnożnik. Zaktualizowano funkcję SumKonta tak, aby poprawnie obliczała kwoty dla nowego typu grup. W grupach kont dodano możliwość eksportu/importu zestawów grup.

• Dodano nową funkcjonalność - deklaracje CIT-8. Opcja dostępna z poziomu menu głównego aplikacji “Rejestry | Deklaracje”. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w instrukcji FK-CIT.


Kasa

• Przegląd operacji nierozliczonych - zoptymalizowano prędkość filtrowania nierozliczonych pozycji.

• Raporty kasowe - edycja dokumentu - poprawiono czytelność i ergonomię obsługi okna.


Media

• Rozliczenia - poprawiono błąd występujący w sytuacji, gdy program ma pamiętać ostatnio rozliczaną paczkę, natomiast paczka została usunięta.

• Przegląd rozliczeń indywidualnych - poprawiono filtrowanie pozycji rozliczeń.


Wersja 8.05.010


Czynsze

• Rozliczenia roczne - zmodyfikowano działanie funkcji DJT2 - zmieniono sposób liczenia czasu tak, aby uwzględniał różną liczbę dni w roku oraz w poszczególnych miesiącach.

• Książeczki opłat - przeniesiono do osobnego wątku. Umożliwiono druk książeczek z kwotami powyżej 1000 zł.

• Stan systemu - usprawniono wykrywanie nieistniejących lat.

• Okno główne - dodano automatyczne ustawianie się na ostatnim dostępnym roku i miesiącu w przypadku, gdy data systemowa wykracza poza wprowadzony zakres.

• Dokumenty - Pobranie wpłat z systemu Kasa - rozszerzono informacje o błędach odnalezionych w raporcie kasowym.


DCM

• Operacje - Wykup mieszkania / Sprzedaż lokalu - nowe funkcje do sprawnego realizowania wykupu/sprzedaży mieszkania. Funkcje wymagają ustawienia uprawnień w nadzorcy.

• Przeorganizowano menu wydruków modułu.

• Wydruki - Analizy - Analiza migracji członków - nowa funkcja do analizy migracji członków do i z spółdzielni z możliwością wydruku zebranych danych.

• W Parametrach dodano możliwość definicji powierzchni podstawowej i przynależnej na podstawie danych zasobu.

• Wydruki - Analizy - Analiza wykupionej powierzchni - nowa funkcja do analizy wykupionej powierzchni obiektów. Okno posiada opcję zbierania danych na podstawie nieruchomości lub obiektów. Zebrane dane można wydrukować w formie kart nieruchomości, obiektów, typów zasobów.

• Wydruki wg obiektów - przeorganizowano okno, wzbogacono o filtry dla nieruchomości oraz DCM, rozszerzono możliwości ustawienia sposobu prezentacji danych dotyczących udziałów w lokalu.

• Dodano możliwość druku pism.

• Wydruk przydziałów - rozszerzono paletę podsumowania powierzchni na wydruku, aby ułatwić kontrolę wprowadzonych danych. Zaktualizowano filtry wg statusu lokalu.


FK

• Deklaracje CIT - rozszerzono liczbę pól generowanych przez szablon. Poprawiono Ada - system wspomagający zarządzanie - opis zmian wprowadzony w 2008 roku połączenia pól wydruku z polami bazy danych.

• Grupy kont - połączono we wspólną tabelę oraz dodano możliwość rozdziału grup dla poszczególnych admg lub ustawienia jako wspólna dla wszystkich admg.

• Rozrachunki - szereg poprawek w liczeniu oraz w estetyce prezentacji danych. Rozszerzono możliwości rozrachunków, m.in.. liczbę źródeł, na podstawie których można tworzyć rozrachunki. Ujednolicono metody obsługi rozrachunków oraz usprawniono interfejs ich obsługi.

• Schematy księgowe - Przeksięgowanie - ujednolicono sposób liczenia obrotów i sald. Dodano filtrowanie kont poprzez pole Parametr2 (strona lewa) oraz generowanie opisu (strona prawa).

• Deklaracje VAT-7 - zaktualizowano zestaw danych dla deklaracji VAT-7. Usunięto zbędne ustawienie struktury dla środków trwałych. Zaktualizowano sposób rozliczania VAT w związku z rozbudową o strukturę dla środków trwałych.

• Rejestr zakupów - edycja pozycji - zmieniono sposób edycji pozycji w rejestrze zakupów. Dodano możliwość wyboru pozycji na deklaracji VAT poprzez określenie sposobu odliczenia VAT oraz wybrania pomiędzy opcjami usługa/środek trwały. Rozszerzono możliwości dekretacji rejestru zakupów. Ustawienia wspomagające dekretację znajdują się w parametrach modułu na zakładce “FK c.d.”. Dekretacja odbywa się poprzez określenie, która kwota ma znaleźć się na jakim koncie i po której stronie. Edycja powiązań z kontami jest elastyczna i automatycznie podpowiada ostatnio użyte wpisy. Pozwala również na korzystanie ze słownika kont analitycznych lub z okna dialogowego budowy konta. Dla kont syntetycznych automatycznie otwiera słownik ustawiając na pozycji odpowiadającej temu kontu. Uwaga! Nie można zapisać pozycji, jeżeli nie zostaną określone wszystkie wymagane konta. Nie można również pozostawić w dekrecie kont syntetycznych.

• Wydruki definiowalne - rozszerzono możliwości ustawiania kolorów dla wydruku definiowalnego. Poprawiono problem zbyt wysokich wierszy tabel.

• Plan kont - poprawiono kolorystykę przeglądu.

• Przegląd i edycja dokumentów - dodano możliwość wyczyszczenia pozycji dokumentów. Opcja dostępna pod przyciskiem “Inne” w przeglądzie dokumentów lub pod przyciskiem “Usuń wszystkie” w przeglądzie uproszczonym pozycji.


Kasa

• Słownik operacji kasowych - okno wzbogacono o właściwość wspomagającą pracę - pamiętanie ostatnio wybranej pozycji między kolejnymi otwarciami słownika.

• Przegląd pozycji nierozliczonych - dodano możliwość cofania rozliczenia oraz ustawiania niepodlegającej rozliczeniu na nierozliczoną.

• Przegląd raportów kasowych - poprawiono nadawanie nowych ID raportom kasowym. Poprawiono błędnie podpiętą kontrolę uprawnień operatora.

• Zreorganizowano menu aplikacji grupując powiązane funkcje. Dodano opcję wywołania okna parametrów dla modułu Kasa.

• Dodano możliwość wydekretowania raportów kasowych/bankowych, dla których współpraca z FK ustawiona jest na mieszaną lub uproszczoną.


Media

• PSION - import dokumentów z PSION wzbogacono o kontrolę istnienia pobieranego dokumentu w bazie. Istniejące dokumenty można pomijać/nadpisywać. Dodano parametr decydujący, czy data końcowa rozliczenia ma być pobierana z dokumentu czy z pozycji rozliczenia. Poprawiono rozróżnianie okresów po typach licznika oraz podgląd paczki przed importem.

• Przegląd liczników indywidualnych - poprawiono metodę wykrywania aktywnej karty. Dodano dodatkowe zabezpieczenia przed usuwaniem odczytów/rozliczeń wcześniejszych niż najnowsze. Poprawiono tabelę podsumowującą rozliczenie.

• Import liczników ze starych mediów - dodano możliwość importu tylko ostatnich odczytów. Dla liczników bez numeru rozszerzono o generowanie brakujących numerów w formie "##########.MEDIA".

• Nowe funkcje we wzorach węzłowych: ZbierzNalkiNBV - zlicza naliczenia z czynszów; ZbierzNalkiEVAL - alternatywna funkcja zliczania naliczeń; WezelMiesRyczFunc i WezelMiesLiczFunc o składni: KOD_WĘZŁA,TYP_WĘZŁA. Obydwie biegną przez zasoby w węźle i zliczają miesiące trwania ryczałtu/licznika w zadanym okresie.

• Wprowadzanie odczytów - dodano zabezpieczenie, które uniemożliwia wprowadzenie odczytu z datą wcześniejszą, niż ostatni wprowadzony wcześniej odczyt.

• Nowe funkcje we wzorach indywidualnych: MiesLiczFunc - zwraca liczbę miesięcy, gdy jest aktywna karta, a w niej są w okresie zadanym liczniki i w tym czasie nie ma ryczałtu. Sposób użycia identyczny z funkcją MiesRyczFunc.

• Wydruki faktur - poprawiono drukowanie adresu korespondencyjnego oraz dodano możliwość drukowania nazwy operatora wystawiającego fakturę.

• średnie zużycie - poprawiono sposób liczenia średniego zużycia.


Nadzorca

• Narzędzia - Funkcje producenta - Import rozrachunków TPS - nowa funkcja służąca do importu rozrachunków z zewnętrznego pliku TPS. Wymaga uprawnień do funkcji “FunkcjeSpecjalne”.


Ogólne

• Automatyczne aktualizacje - zwiększono stabilność procedur aktualizacyjnych - jeżeli procedura wielokrotnej aktualizacji zawiedzie w jakimś momencie, następne uruchomienie spowoduje kontynuację aktualizacji od momentu, w którym została przerwana. Poprawiono szereg błędów w procedurach aktualizacji. Dodano automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików aktualizowanych automatycznie.

• System wzbogacono o globalne narzędzie do zaznaczania/wybierania nieruchomości/obiektów/zasobów/kontrahentów i kart czynszowych. Zaznaczenia można odczytywać/zapisywać na dysku w postaci plików o rozszerzeniu QGZ. Parametry dotyczące funkcjonowania globalnych zaznaczeń znajdują się na zakładce Administrator w oknie Parametry.

• Przeorganizowano pisma wzbogacając je o możliwość druku dla wątków innych niż karty czynszowe: dla nieruchomości, obiektów, zasobów i kontrahentów. Odpowiednie wątki dostępne są w zależności od wywołującego pisma modułu. Wybieranie zakresu danych do druku odbywa się poprzez narzędzie globalnych zaznaczeń. Oddzielono wątek druku książeczek opłat od wątku pism. Książeczki opłat wzbogacono również o możliwość wydruku bez blankietu. Przeorganizowano i rozszerzono dostępny dla pism zestaw makr.

• Edycja zasobu - dodano automatyczne przeliczanie między udziałami w formie procentowej a ułamkowej.


Windykacje

• Przegląd spraw wg etapu - zoptymalizowano szybkość filtrowania spraw wg etapu. Dodano możliwość filtrowania spraw wg operatora prowadzącego.

• Wydruki - Pisma - rozszerzono liczbę dostępnych wątków druku pism.


Wersja 8.05.026


Czynsze

• Dokumenty - Pobranie wpłat z systemu kasa - odświeżono okno importu operacji kasowych. Rozszerzono informacje o błędach w raporcie kasowym.

• Dokumenty lokalne - dodano opcję importu wyciągu w standardzie EIN. Standard propagowany jest przez bank BZWBK.


DCM

• Operacje - Sprzedaż lokalu - rozszerzono o możliwości procedury o zakup lokalu przez małżeństwo poprzez wspólność majątkową.

• Analizy - Analiza Migracji Członków (roczna) - nowa procedura analizy migracji członków spółdzielni na przestrzeni lat.


FK

• Przegląd dokumentów FK - dodano możliwość szybkiego czyszczenia dokumentu FK (usuwanie pozycji).

• Rozrachunki - wydruk wykazu rozrachunków - rozbudowano, dodano szereg filtrów spiętych z przeglądami, umożliwiono sortowanie, grupowanie i sumowanie wg ustawień predefiniowanych oraz własnych użytkownika. Opcjonalnie na wydruku użytkownik może umieścić również realizacje rozrachunków.

• Księgowanie/wyksięgowanie seryjne dokumentów - rozszerzono pole typu dokumentu umożliwiając przeprowadzanie seryjnej operacji na większej liczbie typów dokumentów.

• Edycja dokumentu FK - rozszerzono możliwości wiązania z rozrachunkami.

• Wydruk potwierdzenia salda - poprawiono estetykę i zoptymalizowano pod kątem sprawdzania zgodności stanów kont z rozrachunkami (wydruk szczegółowy).

• Rozrachunki - liczenie odsetek - poprawiono i ujednolicono sposób liczenia odsetek, dodano wykrywanie zmiany stawki odsetkowej dla specyficznego przypadku rozrachunku bez realizacji, lub z realizacjami przed zmianą stawki odsetek.

• Wydruk dokumentu FK - usunięto kolumnę “przeciwstawne”. Poprawiono estetykę wydruku.

• Faktury korygujące - edycja nagłówka faktury korygującej - dodano, aby po wyborze kontrahenta wybór korygowanego dokumentu ograniczał się do wybrania tylko spośród dokumentów tego kontrahenta. Dodano możliwość korygowania dokumentów z innych lat, niż rok bieżący.

• Rejestr sprzedaży/zakupów - zatwierdzenie dokumentu - rozbudowano o obsługę formy płatności przy generowaniu rozrachunku dla faktury. Jeżeli dokument ma ustawioną formę “przelew”, automatycznie tworzony jest rozrachunek. Jeżeli wybraną formą płatności jest “gotówka”, rozrachunek nie jest tworzony. W przeciwnym wypadku program pyta, czy utworzyć rozrachunek. Jeżeli

rozrachunek już istnieje, lecz różni się kwotą od dokumentu zatwierdzanego, program pyta, czy zaktualizować kwotę rozrachunku.


Kasa

• Przegląd raportów kasowych/bankowych - dodano możliwość wydekretowania raportu - dostęp za pomocą przycisku “INNE”.

• Dodawanie nowego raportu kasowego - dowiązanie dokumentu FK - dodano kontrolę daty z rokiem i miesiącem księgowym. Usprawniono procedurę nadawania nowego numeru raportu kasowego/bankowego.

• Edycja dokumentu kasowego - wyliczanie prowizji - dodano wypełnianie brakujących pól pozycji prowizji, w tym domyślne ustawienie wiązania z rozrachunkami na “niepodlegające rozliczeniu”.

• Edycja pozycji dokumentu kasowego - dodano możliwość wyboru karty czynszowej bez potrzeby ponownego wybierania operacji kasowej, dodano pobieranie informacji o współpracy z rozrachunkami i ustawianie pola "nie podlega rozliczeniu" na podstawie informacji zawartej w operacji kasowej, poprawiono kod liczący prowizję, dodano pobieranie informacji o współpracy z rozrachunkami z operacji kasowej prowizji.

• Raporty kasowe/bankowe - dodano sprawdzanie poprawności raportu przed zamknięciem.


Media

• PSION - wersja ADA-DBF1 - poprawiono obsługę wczytywania rozliczeń, rozszerzono o możliwość pomijania/nadpisywania istniejących dokumentów, poprawiono metodę generowania brakujących numerów dokumentów, dodano możliwość pomijania brakujących kart.

• Funkcja specjalna “Przeliczanie zaliczek w paczce” - rozbudowano o przeliczanie zaliczek również dla składników typu “strata”. Wcześniej możliwe było jedynie naliczanie dla składników typu “naliczenie”.

• Poprawiono formatowanie liczb na wydrukach, w tym rozszerzono pole “zużycie” na liście liczników na fakturze.


Ogólne

Zmieniono sposób określania miejsca przechowywania dokumentów i parametrów lokalnych operatora. Dotychczas parametry te były przechowywane w pliku paraml.tps w różnych miejscach, zależnie od instalacji. Obecnie plik parametrów każdego operatora umieszczany jest standardowo w folderze systemu ADA: \ADA\WBS\OP_[id_op]\ . Operacja zmian jest dość skomplikowana, więc można ją pominąć. Wówczas pliki parametrów indywidualnych operatora powstaną nowe, w nowym miejscu. Stare parametry operatorzy utracą, lecz są to parametry nie wpływające istotnie na pracę (zakresy wydruków, numery zakładek itp.).

Można jednak skopiować pliki każdego operatora w nowe miejsce, a stare pokasować. Aby przenieść dane operatorów, należy wykonać poniższe czynności. Przykład dotyczy jednego operatora.

1. Podglądając zawartość pliku C:\WINDOWS\ADA.INI określić, gdzie dotychczas był przechowywany plik parametrów operatora przykładowy zapis w pliku ada.ini

[instalacja]

[sciezka]

bazy_lokalne=c:\ADA_tmp\

[Parametry]

Stacja=28

wskazuje, że plik parametrów znajduje się z folderze c:\ada_tmp\.

2. Należy dopilnować, aby w momencie dokonywania niniejszych zmian na żadnym komputerze nie był uruchomiony program systemu ADA.

3. należy uruchomić program Nadzorca, zalogować się jako administrator i otworzyć okno Narzędzia -> parametry -> Administrator. W polu plików lokalnych kliknąć przycisk (nazwę) domyślnej ścieżki "[PATH_ADA]WBS\OP_[ID_OP]\", następnie zapisać zmiany, zamknąć okno oraz program Nadzorca.

4. należy utworzyć folder operatora - można to zrobić uruchamiając system i logując się na konto operatora albo ręcznie. W Nadzorcy ustalamy ID operatora (Narzędzia -> operatorzy i uprawnienia: pole Nr). Znając ID operatora w folderze \ADA\WBS\ należy utworzyć folder np. H:\ADA\WBS\OP_001 gdzie 001 jest numerem operatora, a H: dyskiem z systemem ADA.

5. z komputera operatora należy zebrać pliki lokalne i przenieść je do nowego folderu.


Windykacje

• Przegląd spraw - wydruk - przy drukowaniu dodano obsługę filtru wg operatora.


Wersja 8.06.006


Czynsze

• Ujednolicono sposób raportowania operacji złożonych i seryjnych.


Faktury

• Faktury korygujące - edycja pozycji faktury korygującej - wyłączono przeliczanie z danych początkowych przy zapisie pozycji; rozszerzono liczbę miejsc po przecinku do 4 w polu ilość.


Kasa

• Przegląd kas i banków - dodano możliwość wyszukiwania kasy/banku za pomocą klawiatury wg id, nazwy i admg, dodano na liście adres kasy/banku oraz poprawiono estetykę przeglądu; poprawiono literówki.

• Przegląd raportów z dekretacją - przegląd pozycji dok. kasowych rozbudowano o automatyczne wybieranie odpowiedniego dokumentu kasowego na przeglądzie dok. kasowych; poprawiono kolejność wyświetlania pozycji kasowych; do wszystkich list dodano możliwość sortowania po nagłówkach tabel; dodano edycję dekretu pomocniczego dekretacji mieszanej; dodano możliwość zadekretowania i wydekretowania raportu; dodano automatyczne ustawianie dostępnych funkcji w zależności od kontekstu; na przeglądzie raportów dodano ikony informujące o zamknięciu/otwarciu i zadekretowaniu/zaksięgowaniu raportu kasowego/bankowego.

• Wybór aktywnej admg, roku i miesiąca - poprawiono funkcjonalność i estetykę okna.

• Przeglądy raportów kasowych i bankowych - na przeglądzie dodano ikonę (żółta książeczka) informującą o zaksięgowaniu powiązanego dokumentu FK; dodano zabezpieczenie przed edycją raportu zaksięgowanego w FK; ujednolicono styl i poprawiono ergonomię okna.

• Przegląd dokumentów kasowych/bankowych - filtr dat ograniczono do aktualnego roku księgowego ze względu na integralne wiązanie z dokumentami FK; dodano przełączanie miesięcy przyciskami z niebieskimi strzałkami.

• Edycja raportu kasowego/bankowego oraz przegląd dokumentów kasowych/bankowych - dodano zabezpieczenie przed edycją w razie zaksięgowania w FK.

• Edycja pozycji dokumentu kasowego - dodano zabezpieczenie, aby nie można było zapisać pozycji, jeżeli wybrano operację kasową powiązaną z czynszami, lecz nie wybrano karty czynszowej.

• Przegląd raportów bankowych - rozbudowano o automatyczną aktualizację przeglądu przy zmianie aktualnej admg, miesiąca lub roku.


Media

• Generator raportów dla węzłów - dodano nową funkcję ZuzycieWezlowInd2 o składni identycznej, jak funkcja ZuzycieWezlowInd, przy czym dodano filtry zaawansowane. Funkcja wylicza zużycie z wszystkich zasobów podpiętych pod wybrane węzły. Uwaga - Typy sumowanych mediów należy podawać po przecinku.

• Rozliczanie mediów - w trakcie rozliczenia dodano sprawdzanie, czy w danym zasobie wszystkie niezdemontowane liczniki posiadają odczyt na dzień rozliczenia. Jeżeli brakuje odczytów, to raport z rozliczenia zawiera stosowne informacje.

• Funkcja zliczająca ilość osobomiesięcy ryczałtowych - poprawiono mechanizm określający daty pobierania informacji o zasobie.

• Wydruk faktury - dodano pobieranie sposobu zapłaty z karty czynszowej.


Nadzorca

• Parametry - zakładka Administrator - dodano konfigurację automatycznego zapisu raportów z operacji złożonych i seryjnych oraz informacji o błędach. Istnieje możliwość zdefiniowania szablonu nazewnictwa i umiejscowienia plików raportu - szablon powinien składać się z napędu, ścieżki do folderu składowania oraz przedrostka nazwy pliku; można zastosować makra: [PATH_ADA] - makro zwraca pełną ścieżkę (wraz z napędem) do folderu instalacji systemu ADA, [ID_OP] - zwraca trzycyfrowy ciąg identyfikujący operatora; przykładowy szablon “[PATH_ADA]TXT\LOG-[ID_OP]” umiejscawia pliki log w folderze txt systemu ada, zaś pliki otrzymują nazwy “log-###-RRRRMMDD-HHMMSS.txt” zawierające identyfikator operatora pracującego w systemie, datę oraz godzinę. Dodatkowo umożliwiono administratorowi zadecydowanie w jakich sytuacjach raport powinien być automatycznie zapisywanie na dysk wg szablonu, dostępne są następujące możliwości:

- Usunięcie kategorii - niektóre procedury czyszczą przegląd komunikatów tylko częściowo. Zaznacz, aby upewnić się, że żadna kategoria nie umknie zrzutowi na dysk.

- Wyczyszczenie bufora - większość procedur seryjnych czyści bufor przeglądu komunikatów zanim rozpocznie działanie. Aby nie stracić zawartości przeglądu komunikatów sprzed działania funkcji seryjnej, zaznacz.

- Przegląd zdarzeń - istnieje możliwość wymuszenia zapisu logu przy każdym wywołaniu przeglądu zdarzeń. Większość procedur seryjnych wyświetla przegląd zdarzeń, jeżeli wystąpiły jakieś błędy. Dzięki temu, jeżeli pojawiły się błędy, to przegląd komunikatów automatycznie również zrzuci log na dysk, o ile zaznaczysz ten parametr.

- Zakończenie aplikacji - zaznaczenie powoduje zrzut z przeglądu komunikatów na dysk w momencie zamykania aplikacji. Proszę zwrócić uwagę, że będzie to jedynie zrzut aktualny na chwilę zamykania, bo choć przegląd komunikatów działa kumulatywnie, to wiele procedur czyści bufor przed przystąpieniem do działania. Tak czy inaczej, jeżeli logi mają być kompletne, należy zaznaczyć ten haczyk.

• Przegląd i edycja operatorów i pracowników - poprawiono mechanizm zarządzający oknami.


Ogólne

• Mechanizm globalnych zaznaczeń - dodano wizualny sygnał o trwaniu operacji przy każdej akcji wykonanej przez użytkownika, która może zająć dłużej niż sekundę. Zoptymalizowano pod kątem szybkości działania oraz wyłączono wykonywanie niektórych operacji.

• Kontrahenci - edycję kontrahentów wzbogacono o automatyczną aktualizację danych modułu DCM.

• Pisma - dodano obsługę wyboru rozmiaru czcionki w nowej wersji pism.

• Usunięto z systemu foldery “bazy” - subaktualizacja 0805030 przeprowadza zmianę struktury plików systemu ADA. Przed jej wykonaniem system automatycznie zamknie się (należy potem uruchomić go powtórnie), aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo aktualizacji. Należy bezwzględnie wykonać kopię zapasową danych systemu przed wykonaniem tej aktualizacji, ponieważ system nie jest w stanie przywrócić stanu sprzed modyfikacji systemu plików. Aktualizacja powinna być wykonana na serwerze głównym, gdzie znajduje się system ADA ze względu na konieczność pełnego dostępu do systemu plików windows oraz żadna aplikacja nie może korzystać z plików folderów systemu ADA. Po przeprowadzeniu aktualizacji 0805030, po poprawnym przeniesieniu wszystkich wymaganych folderów aplikacja przechodzi automatycznie do dalsze pracy.

• Dokumenty i parametry lokalne - dodano automatyczne ustawianie domyślnej ścieżki do dokumentów i parametrów lokalnych w razie braku stosownego ustawienia w parametrach systemu. Domyślna lokalizacja wg szablonu "[PATH_ADA]WBS\OP-[ID_OP]\", gdzie [PATH_ADA] to pełna ścieżka do systemu ADA, [ID_OP] to trzycyfrowy identyfikator operatora.


Windykacje

• Filtrowanie spraw do wydruków - rozbudowano dialog filtrowania spraw windykacyjnych przeznaczonych do druku pism lub wykazu spraw - zmodyfikowano filtry dot. rodzaju sprawy i modułu, dodano filtry wg trybu postępowania i operatora prowadzącego sprawę, poprawiono estetykę okna.

• Przegląd spraw wg trybu i wg etapu - przy wydruku dodano możliwość dodatkowego filtrowania za pomocą rozbudowanego okna filtrów spraw.

• Sprawy windykacyjne - usuwanie - ze względów bezpieczeństwa wyłączono możliwość kaskadowego usuwania sprawy windykacyjnej. Należy najpierw usunąć wszystkie powiązania, a następnie usunąć sprawę.

• Sprawy windykacyjne - edycja - umożliwiono tworzenie sprawy windykacyjnej bez powiązanych ze sprawą osób. Poprawiono mechanizm zapisujący wybrane osoby.

• Przegląd spraw do załatwienia - dodano filtrowanie według operatora prowadzącego sprawę.


Wkłady

• Przegląd kart rozliczeniowych - poprawiono literówki; usunięto mylące kontrolki.

• Wydruki - Wykaz dokumentów - zaktualizowano pole filtra wyboru typu dokumentu.

• Przegląd paczek i dokumentów - uaktywniono paski przewijania na listach dokumentów i paczek.

• Menu główne aplikacji - poprawiono literówki.

• Generator raportów dla kart czynszowych i zasobów - dodano nową funkcję “WKL_StanKontaZasobu”, która zwraca saldo konta z wkładów dla wybranego zasobu na określony rok i miesiąc. Jeżeli w parametrach pominięto (podano puste) konto, funkcja zbiera saldo dla wszystkich kont związanych z zasobem. Dodatkowo funkcja obsługuje filtry zaawansowane.

• Przegląd według zasobów - odświeżono i poprawiono funkcjonowanie okna.


Wersja 8.06.026


Czynsze

• Naliczenia czynszu wg admg - poprawiono sposób realizacji transakcji dla naliczenia na wielu wspólnotach.

• Pisma - dodano tradycyjny sposób wyboru zakresu drukowania pism wg kodów zasobów, uaktualniono sposób zapamiętywania parametrów wydruku pism, zoptymalizowano prędkość generacji i druku, dodano możliwość przerwania wydruku w dowolnym momencie.

• Wydruk książeczek opłat - poprawiono edycję i wykonanie makr zawartych w polach “tytułem 1" i “tytułem 2". Poprawiono pobieranie adresu z karty czynszowej.

• Dokumenty lokalne - poprawiono wykrywanie ścieżki dostępu do dokumentów lokalnych.


DCM

• Operacje - Wykup mieszkania - dodano możliwość ustawiania numeru przydziału.

• Operacje - Zmiana tytułu prawnego do lokalu - nowa funkcja umożliwiająca szybką zmianę tytułu prawnego do lokalu dla wszystkich aktywnych przydziałów.

• Wydruki - Pisma - dodano możliwość druku w wątkach członków i przydziałów modułu DCM. Dodano do pism makra dla członków i przydziałów DCM.

• Edycja członków - dodano słowniki dla pól “stan cywilny” i “przyczyna ustania członkostwa”. Dodano kontrolę istnienia więcej niż jednego wpisu członkowskiego dla kontrahenta (wg ustawień w parametrach modułu).

• Przegląd przydziałów - poprawiono kontrast liter do tła dla przydziałów nieaktywnych. Dodano możliwość przeglądu kont z modułu WK£ADY zarówno dla zasobów jak i dla kontrahentów, również w przeglądach przydziałów wg zasobów i wg kontrahentów.

• Operacje - Sprzedaż lokalu - dodano możliwość ustawiania numeru przydziału oraz zamieniono edycję udziałów procentową na ułamkową.

• Wydruki przydziałów i przydziałów aktywnych - poprawiono filtr wg statusu, filtr zaawansowany oraz filtrowanie detali na wydruku.

• Edycja przydziałów - dodano nowe uprawnienie wymagane do edycji przydziałów (ustawiane w module nadzorca). Uproszczono technikę edycji przydziałów, dodano wyświetlanie historii członkostwa dla kontrahentów, dodano zabezpieczenia kontrolujące sumę udziałów w lokalu. Naprawiono błąd wieszania się aplikacji po dodaniu nowego przydziału.


FK

• Funkcja SumKonta - zoptymalizowano prędkość działania funkcji.

• Rozrachunki - wydruki - poprawiono grupowanie podsumowań w sytuacji drukowania analitycznego, ustalanie salda rozrachunku oraz przyspieszono wydruk. Wydruk noty - zaktualizowano metody liczące kwoty stanów rozrachunków. Wykaz rozrachunków - poprawiono ustalanie salda rozrachunku i odsetek.

• Przegląd faktur - poprawiono odświeżanie przeglądu po usunięciu dokumentu.


Kasa

• Edycja dokumentu kasowego - wprowadzono opcję odczytu wpłaty z kodu kreskowego.


Magazyn

• Przegląd stanów magazynowych - dodano wydruk karty towaru z możliwością grupowania wg miesięcy.


Meldunki

• Przeglądy i edycja meldunków - poprawiono estetykę i funkcjonalność przeglądów. Dodano nowe okno edycji notatek. Poprawione działanie operacji korekty meldunku.


Ogólne

• Start systemu - ograniczono liczbę i częstotliwość wyświetlania komunikatów dla sytuacji, gdy nie jest potrzebna interwencja administratora.

• Poprawiono procedury aktualizujące związane ze strukturą plików systemu.

• Miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym operatorze, numerze stacji i rodzaju instalacji przeniesiono do rejestru systemu Windows.

• Globalne zaznaczenia - dodano wątki wg członków i przydziałów z modułu DCM.


Sekretariat

• Przegląd dokumentacji - poprawiono wyświetlanie opisu okna dokumentacji tak, aby mieściło się więcej informacji.


Windykacje

• Analiza wpłat z czynszów - poprawiono pobieranie wpłat z modułu CZYNSZE.


Wersja 8.07.020


Czynsze

• Karta czynszowa - edycja - zakładka liczniki - poprawiono formatowanie kolumny zużyć tak, aby widoczne były wartości ujemne oraz aby znakiem oddzielającym część ułamkową był przecinek.


FK

• Schematy księgowe - cykliczny wg obiektów - poprawiono dostęp do rekordu nieruchomości w schemacie księgowym opartym o przebieg przez tabelę obiektów.


Liczniki

• Rozliczanie wg obiektów - poprawiono wykrywanie zaznaczonych przez operatora obiektów do rozliczenia.

• Rozliczanie mediów - poprawiono wykrywanie odczytu na dzień rozliczenia, ograniczono liczbę komunikatów podsumowujących rozliczenie.

• Zestawienie rozliczeń indywidualnych - poprawiono błąd wielokrotnego drukowania tej samej karty czynszowej, dodano parametr pozwalający określić, czy filtr dat ma korzystać z daty dokumentu, czy z daty paczki.


Ogólne

• Start systemu - usprawniono wyszukiwanie administracji w bazie danych, poprawiono komunikaty, usunięto niepotrzebne informacje oraz poprawiono estetykę okien procedury startowej systemu ADA.

• Kontrahenci - konta bankowe kontrahentów - przebudowano sposób gromadzenia i zarządzania kontami bankowymi kontrahentów usuwając ograniczenie liczby kont, które można wprowadzić dla pojedynczego kontrahenta. Przebudowa ujednolica obsługę kont bankowych kontrahentów z kontami bankowymi dla administracji. Dodano również kontrolę poprawności wprowadzania numeru konta bankowego IBAN.

• Operatorzy - hasła logowania - zaszyfrowano hasła logowania operatorów.

• Parametry systemu - ujednolicono unikalność kluczy parametrów. W związku z wprowadzonymi zmianami w trakcie aktualizacji systemu może pojawić się komunikat o duplikacji indeksów w plikach parametrów. W takim wypadku należy kontynuować aktualizację poprzez wybranie przycisku “Powtórz”.


Zgłoszenia

• Przegląd zgłoszeń - dodano szczegółowy wydruk dla zgłoszenia / przeglądu / remontu. Zmodyfikowano obsługę materiałową wiążąc moduł zgłoszeń z modułem magazynu.

• Szereg poprawek estetycznych, usprawnień w edycji danych oraz poprawki w obliczeniach czasu robocizny.


Wersja 8.08.027


Czynsze

• Przegląd kart czynszowych - przyspieszono przegląd kart czynszowych w przypadku filtrowania wg nieaktywności karty.

• Wzory do naliczania czynszu - pola “konto netto” i “konto vat” - dodano nową funkcję “ZasTypNaKodWezla(id_zasobu,typ_licznika), która zamienia zasób i typ licznika na kod węzła (media).

• Dokumenty lokalne / Wpłaty - dodano parametr określający, czy program powinien przenosić opis dokumentu wpłaty do kolejnego tworzonego dokumentu.

• Pisma - Makra - funkcja Saldo_na_dziś - dodano parametr “Konto” pozwalający na wydruk tabeli dla wybranego konta czynszowego. Nowe makra dostępne w przeglądzie makr.


DCM

• Edycja przydziałów - poprawiono ergonomię pracy w oknie edycji pojedynczego przydziału.

• Przegląd / Księgi wieczyste - nowy przegląd wpisów do ksiąg wieczystych. Przeglądy wpisów do ksiąg wieczystych dostępne są również z poziomu przeglądu zasobów i przydziałów oraz w module “Ewidencja Nieruchomości”. Przegląd ksiąg wieczystych pozwala w wygodny sposób zarządzać wpisami w księgach wieczystych, orientować się których zasobów dotyczy wybrana księga oraz gromadzić informacje o hipotekach.

• Wydruki / Zestawienia / Członkowie / Lista do podpisu - poprawiono filtrowanie wg członkostwa, dodano drukowanie numeru członka.


Faktury

• Wydruki w fakturach - ujednolicono i poprawiono parametry wydruków dotyczące liczby kopii, oryginałów i duplikatów.


FK

• Zlikwidowano stary import faktur z czynszów do FK.

• Import faktur z modułu faktury oraz z modułu czynsze zgrupowano w pozycji Import w menu Rejestry.

• Rejestry / Import / z modułu Czynsze - nowy import faktur z modułu Czynsze do rejestrów sprzedaży FK. Pozwala na konwersję typów dok. czynszowych na typy rejestrów FK. Prócz faktur można importować również sprzedaż niefakturowaną z opcją dołączenia do deklaracji VAT. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego utworzenia dekretów i rozrachunków. Procedura importuje wszystkie dokumenty w wybranym miesiącu księgowym, pomija jednak te, które zostały już zaimportowane (na podstawie numeru zewnętrznego faktury w rejestrze VAT). Sprzedaż niefakturowana zapisywana jest w jednym zbiorczym dokumencie rejestru VAT. Typ tego dokumentu należy określić w parametrach modułu (Narzędzia / Parametry / FK / “Typ rejestru dla sprzedaży niefakturowanej”).

• Plan kont / Obroty latami - nowy wydruk pozwalający drukować obroty konta na przestrzeni kilku lat.

• Wydruki faktur - rozszerzono pola kwotowe, zwężono pola opisowe pozycji faktury.

• Przegląd rejestru sprzedaży / Zatwierdź - poprawiono numerowanie pozycji tworzonego przy zatwierdzaniu faktury dokumentu FK.


Kasa

• Nowy submoduł pozwalający na wygodny import wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940 do postaci raportu bankowego w module Kasa. Funkcja dostępna w oknie przeglądu wyciągów bankowych [menu: Operacje / Wyciągi bankowe; przycisk: Inne / Import wyciągu bankowego z pliku...]. Dodano również specjalny przegląd wyciągów bankowych pod kątem importu plików zewnętrznych [menu: Operacje / Wyciągi bankowe z importem], gdzie dostęp do procedury wczytującej umieszczony jest pod przyciskiem “Wczytaj z pliku”. Dodatkowo importu można dokonać bezpośrednio z menu aplikacji: Operacje / Import wyciągu bankowego.

• Moduł importu wyciągu automatycznie rozpoznaje wybrany typ pliku, odczytuje również informacje SWRK. Opcje dotyczące SWRK ustawia się w oknie importu [przycisk: Konfiguracja].

• Importu wyciągu bankowego można dokonać jedynie do istniejącego pustego raportu bankowego.

• W trakcie importu wyciągu operator musi uzupełnić wszystkie brakujące w wyciągu dane, tj. wprowadzić nierozpoznanych automatycznie kontrahentów, określić operację finansową oraz konto FK. Dla przypadków, gdzie operacja finansowa dotyczy karty czynszowej należy również uzupełnić kartę oraz konto czynszowe. Dodatkowo dla każdej pozycji wyciągu można dopisać dodatkowe

dekrety FK, zaś dla operacji finansowych połączonych z rozrachunkami istnieje możliwość dokonania realizacji istniejących rozrachunków.

• Importowany wyciąg musi być kompletny przed ostatecznym zapisem do bazy danych. Oznacza to, że operator musi uzupełnić wszystkie brakujące informacje zanim będzie mógł zakończyć pracę z wybranym wyciągiem. Pozycje, które wymagają uzupełnienia oznaczane są na przeglądach ikoną czerwonego krzyżyka, zaś pozycje kompletne zielonym haczykiem. Dodatkowe informacje wyświetlane w postaci ikon to: żółta gwiazdka, gdy pozycja zawiera wpis SWRK; zielona książeczka, gdy pozycja zawiera dodatkowy dekret FK; w kolumnie R.: szare koło z przekreśleniem oznacza, iż pozycja nie podlega rozliczeniu w strukturze rozrachunkowej, czerwony krzyżyk - pozycja nierozliczona, pomarańczowa książeczka - pozycja rozliczona częściowo, zielony haczyk - pozycja rozliczona w strukturze rozrachunków.

• Zapisany w bazie danych wyciąg przyjmuje postać typowego raportu bankowego, który można poddać dalszej edycji dotychczasowymi metodami lub zamknąć i zadekretować.

• Edycja pozycji dokumentu w raporcie kasowym/bankowym - przy wyborze operacji finansowej dodano, aby zawsze pobierane było konto FK operacji, jeżeli pole konto nie zostało jeszcze wypełnione.

• Edycja dokumentu w raporcie kasowym/bankowym - przy wpłacie z kodu kreskowego dodano pobieranie informacji o koncie FK operacji finansowej. Dodano również pobieranie konta FK op.fin. dla procedury liczącej prowizję.

• Moduł kasa uszczelniono pod względem powiązań z modułem FK. Poprawiono dekretację raportów bankowych oraz powiązania raportów bankowych/kasowych z dokumentami modułu FK.


Liczniki

• Rozliczanie mediów: poprawiono funkcjonalność “płaci ostatni”, poprawiono zachowanie się programu w przypadku zmian w zasobie z licznika na ryczałt i z ryczałtu na licznik, poprawiono generowanie pozycji zerowych w rozliczeniu, poprawiono generowane komunikaty, poprawiono komunikat informujący o demontażu licznika w okresie rozliczenia, dodano komunikat informujący o niezdefiniowanym składniku czynszowym we wzorze medialnym, dodano blokowanie zapisu w przypadku, gdy w wygenerowanych rozliczeniach brakuje któregokolwiek z wymaganych pól.

• Rozliczanie mediów - wzory węzłowe - dodano funkcję “SumaPowierzchniWWezleEx(Kod_węzła, Typ, WzórWartość, WzórFiltr)”, która dla danego węzła określonego kodem i typem zwraca sumę wyliczaną wzorem WzórWartość dla każdego zasobu należącego do węzła spełniającego warunek WzórFiltr.

• Odczyty / Kartki do odczytu - dodano możliwość drukowania kodów kreskowych.

• Przegląd liczników indywidualnych - dodano możliwość wprowadzania odczytu z kodu kreskowego. Poprawiono manualne dodawanie rozliczeń (przycisk Dopisz w przeglądzie rozliczeń dot. zasobu). Na liście zasobów dodano wyświetlanie żółtej gwiazdki obok kodu zasobu, jeżeli zasób ten jest wykupiony.

• Przegląd paczek / przycisk “-> Czynsze” - eksport rozliczeń do czynszów - zablokowano możliwość wysłania paczki do czynszów, jeżeli którakolwiek z pozycji zawiera zerowy (nie wybrany) składnik czynszowy. Usuwanie paczek - poprawiono algorytm sprawdzający paczkę przed usunięciem.

• Rozliczenia / Stawki - poprawiono zachowanie się okna w trakcie operacji dodawania stawki, dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.


Nadzorca

• Narzędzia / Przeniesienie obiektu do wspólnoty - nowa funkcja pozwalająca na przeniesienie wybranego obiektu z jednej wspólnoty do drugiej. Aby przenieść obiekt, należy wybrać wspólnotę docelową, obiekt źródłowy oraz wybrać osiedle i wpisać nowy kod obiektu. Dodatkowo można przenieść dane dotyczące obiektu i powiązanych z nim elementów: zasobów oraz kart czynszowych.


Ogólne

• Ujednolicono sposób określania jednostki miary w systemie ADA.

• Dokonano szereg poprawek kosmetycznych okien przeglądów, komunikatów i raportów w systemie.


Sekretariat

• Dodano wydruk dokumentu wraz z powiązaniami.


Środki Trwałe

• We wszystkich przeglądach środków trwałych oraz paczek dodano filtrowanie według admg. Filtrowanie włącza się w oknie zmiany admg / daty.


Zgłoszenia

• Dodano wydruk zleceń wg konserwatorów.


Wersja 8.09.017


Czynsze

• Wydruki faktur - poprawiono nagłówki pozycji na fakturach i rachunkach korygujących, usunięto niewłaściwe drukowanie osoby upoważnionej na fakturach/rachunkach korygujących.

• Przegląd kart czynszowych - uproszczono obsługę filtra typu kart.

• Funkcja DJT2 - zabezpieczono przed błędnymi parametrami dotyczącymi okresu.

• Druk książeczek opłat - poprawiono przetwarzanie pól “Tytułem” i “Tytułem 2", poprawiono drukowanie kwoty i kwoty słownie.

• Pisma - Makra - dodano funkcję C_WYK_KONT_BKWOT_KTH z możliwością wyboru kont.

• Funkcja SCZ2 - funkcja została przebudowana, kod przyspieszony i uproszczony. Rozbudowano składnię funkcji dla parametru ZNW:

Jeżeli parametr zawiera same cyfry, to:

- 1=Zależność: 0 - niezależny, 1 - zależny, 2 - wszystkie

- 2=GrupaSkł: 0 - nieokreślona, 1 - eksploatacja, 2 - czynsz-najem, 3 - fundusz

remontowy, 4 - media, 5 - wszystkie

- 3=Dodatek mieszkaniowy: 0 - nie, 1 - tak, 2 - wszystkie

Przykład: 140 - składniki zależne, medialne, bez dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli parametr zawiera litery, to można łączyć nast. znaczniki:

- Zależność: Z - zależny, N - niezależny

- Grupy składników: A - nieokreślona, E - eksploatacja, C - czynsz-najem, F -

fundusz remontowy, M - media

- Dodatek mieszkaniowy: O - nie, D - tak

Przykład 1: NCMD - oznacza tylko niezależne, z grup czynsz oraz media z

wymaganym znacznikiem dodatku mieszkaniowego.

Przykład 2: ZNćCFMOD - oznacza i zależne i niezależne, z wszystkich grup

i niezależnie od znacznika dodatku mieszkaniowego.

• Karty czynszowe - rozszerzono pojemność pola “Uwagi”, poprawiono pobieranie adresu do korespondencji kontrahenta.

• Wydruk zestawienia zaległości windykacyjnych - definicje okresów - zwiększono przejrzystość sposobu definiowania okresów na wydruku.

• Import plików Elixir-0 - naprawiono błąd powodujący zamknięcie aplikacji w przypadku długiej nazwy pliku z wyciągiem elixir-0.


DCM

• Edycja przydziału - w sytuacji, gdy w parametrach systemu status zasobu określany ma być na podstawie danych z modułu DCM, edycja przydziału skutkuje automatyczną aktualizacją odpowiedniego pola w tabeli zasobów.


FK

• Przegląd grup kont - dodano filtrowanie grup wg aktualnego admg.

• Deklaracja VAT-7 - wydruk deklaracji VAT-7 w wersji 9 przebudowano. Modyfikacja umożliwia korzystanie z funkcji druku dwustronnego nowoczesnych drukarek.

• Deklaracja VAT-7 - rozliczanie VAT - poprawiono błąd powodujący blokowanie przycisków okna przeglądu deklaracji w przypadku anulowania rozliczenia VAT.

• Rejestry zakupów i sprzedaży - zatwierdzanie i dekretacja faktury - zabezpieczono przed generowaniem dokumentów o typie nie figurującym w słowniku typów dokumentów, dodano komunikaty z sugestiami rozwiązania problemu nieokreślonego typu dokumentu FK.

• Schematy księgowe - import i eksport - uzupełniono procedury importu i eksportu o brakujące, nowe pola schematów.

• Schematy księgowe - nowa pozycja schematu - zmieniono domyślną wartość pola “Mnożnik” na 1.


Kasa

• Słownik operacji kasowych - dodawanie nowej operacji - dodano podpowiadanie nowego identyfikatora operacji oraz sprawdzanie duplikacji identyfikatora przed zapisem do bazy danych. W przypadku duplikacji system tworzy operację z automatycznie wygenerowanym identyfikatorem.


Liczniki

• Rozliczenia - komunikaty podsumowujące rozliczenie - dodano komunikat informujący o nie zapisaniu do bazy dokumentu związanego z innym admg niż paczka.

• Rozliczenia - usunięto błąd powodujący brak rozliczenia dla zasobu z ryczałtem, bez liczników i bez wcześniejszych rozliczeń.

• Wydruk zestawienia rozliczeń - dodano filtr na sumę wybranych rozliczeń indywidualnych oraz na wydruku dodano na końcu listę filtrów użytych przy generowaniu wydruku.

• Przegląd liczników i rozliczeń indywidualnych - przyspieszono filtrowanie przeglądów.


Nadzorca

• Nowa funkcja aktualizująca wpisy dotyczące statusu lokalu na podstawie danych z przydziałów modułu DCM, lokalizacja w menu: “Narzędzia / Funkcje producenta / Aktualizacja ZAS:Status z przydziałów DCM”.


Ogólne

• Aktualizacje automatyczne - zwiększono czytelność komunikatów aktualizacji automatycznych.

• Aktualizacje automatyczne - zmodyfikowano aktualizacje tak, aby wszystkie pliki kopii zapasowych tworzonych przed system umieszczane były w folderze “arch” systemu.


Przelewy

• Poprawiono procedurę kończącą pracę aplikacji.


Wkłady

• Zamykanie roku - przebudowano i przyspieszono procedury zamykania roku w module wkłady. Przebudowano również procedury księgujące i wyksięgowujące paczki dokumentów.


Wersja 8.09.029


Czynsze

• Pisma - Makra rozliczeniowe - dodano uproszczone wersje funkcji NRR_I i NRR_Z (NRR_I_RokMc, NRR_Z_RokMc) pozwalające w prosty sposób zadać okres rozliczenia, który ma być wzięty pod uwagę w obliczeniach.

• Plik / Systemy rozliczenia C.O. / Inne / Generowanie pliku - dodano podgląd wybranych składników stałych i zmiennych w postacji listy składników.


FK

• Stawki VAT - w słowniku stawek VAT dodano pole określające, czy wybrana stawka VAT wchodzi do struktury. W przypadku korzystania z funkcji wyznaczającej strukturę sprzedaży, należy najpierw uzupełnić dane w słowniku stawek VAT.

• Rejestry / Struktura sprzedaży - nowa funkcja pozwalająca obliczyć strukturę sprzedaży na podstawie dokumentów wpisanych w rejestrze sprzedaży. Funkcja wymaga uprzedniego ustalenia stawek VAT wchodzących do struktury sprzedaży (Narzędzia / Słowniki / Stawki VAT). Możliwe jest wyznaczanie stawki w okresach o układzie rozliczeniowym lub księgowym.

• Koszty / Wprowadzanie faktur - udostępniono opcję dzielenia kosztów według powierzchni użytkowej i powierzchni ogrzewanej.

• Schematy księgowe - rozszerzono zakres funkcjonowania pól “Opis” i “Dodatkowe parametry”, umożliwiono edycję tych pól w pełnym zakresie ich długości.

• Schematy księgowe - Przeksięgowanie - dodano wizualizację postępu pracy schematu.

• Dokumenty księgowe - Księgowanie / wyksięgowanie - uszczelniono i usprawniono funkcje odpowiedzialne za księgowanie dokumentów FK.

• Operacje / BO - bilans otwarcia / Ustalenie BO - udostępniono zaktualizowaną funkcję ustalającą bilans otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego.

• Wydruki - wydruki dot. rejestru VAT - przeorganizowano układ menu wydruków dotyczących rejestrów VAT.

• Wydruki - Rejestr VAT - Sprzedaż/Zakup - dodano nowy wydruk “Wykaz dokumentów rejestru...”. Wydruk dostępny jest również z poziomu menu “Rejestry” oraz w oknie przeglądu/edycji rejestrów i w oknie analiz faktur wg kontrahentów (Analizy / Przegląd faktur dla kontrahentów). Wydruk umożliwia ujęcie rejestru według wybranych stawek VAT, dla wybranego okresu księgowego lub rozliczeniowego. Umożliwia pogrupowanie dokumentów według wybranych kryteriów oraz dodaje podsumowanie według stawek VAT oraz pozycji na deklaracji VAT-7.

• Rejestry - Przegląd wg deklaracji - przyspieszono algorytm generowania listy dokumentów.


Liczniki

• Narzędzia - funkcje importu i eksportu - przeorganizowane układ funkcji związanych z importem i eksportem danych. Procedurę importu liczników ze starych mediów przeniesiono do podmenu “Serwisowe”. Procedurę “Odczyt  stanów liczników z pliku txt” włączono w skład procedury “Narzędzia / Import / eksport - Odczyty liczników”.


Przelewy

• Włączono do podsystemu przełączania modułów ADA.


Windykacje

• Wydruki / Generator raportów - dodano generator raportów dla modułu Windykacje.

• Dodano nową funkcję “WNWezwania_Sum” dostępną z poziomu generatora raportów oraz w pismach modułu Windykacje. Funkcja umożliwia zliczanie dokumentów korespondencji lub sumowanie kwot związanych z tymi dokumentami na podstawie określonych kryteriów. Opis działania funkcji znajduje się poniżej listy zmian w systemie ADA.

Funkcja WNWezwania_Sum: Funkcja zlicza dokumenty korespondencji windykacyjnej lub sumuje kwoty związane z tymi dokumentami na podstawie zadanych kryteriów.

Składnia:

- WNWezwania_Sum(Wątek,ID,TypDok,DataOd,DataDo,Zaawansowane,Cśval)

Parametry:

- Wątek - trzy literowy ciąg znaków określający, dla jakiego typu obiektu zliczane będą dokumenty. Możliwe wartości: ADM (admg), OPE (operator), KAR (karta czynszowa), ZAS (zasób), OBI (obiekt), NIE (nieruchomość), KTH (kontrahent), WNS (sprawa windykacyjna),

- ID - liczba, identyfikator rekordu określającego wybrany obiekt,

- TypDok - ciąg znaków określający uwzględniane typy dokumentów korespondencji oddzielone średnikiem. W przypadku, gdy ten parametr jest pusty, uwzględnione będą wszystkie typy dokumentów,

- DataOd - liczba, data w formacie języka Clarion określająca początek okresu. Jeżeli parametr jest pusty, funkcja uzna brak dolnej granicy czasowej filtrowania,

- DataDo - liczba, data w formacie języka Clarion określająca koniec okresu. Jeżeli parametr jest pusty, funkcja uzna brak górnej granicy czasowej filtrowania,

- Zaawansowane - ciąg znaków, filtr zaawansowany wykonywany dla pojedynczego rekordu dokumentu korespondencji,

- Cśval - ciąg znaków określający, co powinna zwrócić funkcja:

 - pusty lub “SZT” - liczba sztuk dokumentów korespondencji,

 - “NAL” - suma należności,

 - “ODS” - suma odsetek,

 - “KOS” - suma kosztów,

 - inny ciąg znaków - w pozostałych przypadkach podany ciąg znaków będzie ewaluowany jako wyrażenie języka Clarion, zaś funkcja zwróci sumę wyników wyliczonych z owych wyrażeń.

Przykładowe wywołania:

WNWezwania_Sum(‘ZAS’,54,’‘,0,0,’‘,’‘)

- funkcja zliczy wszystkie korespondencje powiązane z zasobem o id=54. Powiązanie występuje poprzez kartę czynszową.

WNWezwania_Sum(‘KTH’,KTH:id_kth,’WEZ;PTW’,0,GLO:DataAkt,’‘,NAL)

- funkcja zwróci sumę należności związanych z dokumentami korespondencji wystawionej dla kontrahenta o id=KTH:id_kth biorąc pod uwagę tylko dokumenty o typach “WEZ” oraz “PTW” i ograniczeniem daty wystawienia dokumentu do daty aktualnej systemu GLO:DataAkt.


Wersja 8.10.013


Czynsze

• Dokumenty - korekty - edycja pozycji dokumentu korygującego - poprawiono zachowanie się interfejsu obsługi za pomocą klawiatury.

• Analizy - poprawiono i ulepszono wszystkie funkcje menu analiz: “Naliczone składniki”, “Analiza stawek”, “Przeciwstawne salda kart czynszowych”, “Salda dla kontrahentów posiadających wiele kart” oraz “Niezasiedlone lokale”.

• Dokumenty lokalne - Elixir - poprawiono obsługę skomplikowanych nazw plików, dodano dodatkowe możliwości generowania nazwy paczki na podstawie nazwy pliku.

• Przeorganizowano tabele przechowujące informacje o pozycjach naliczeń czynszowych celem optymalizacji i przyspieszenia pracy aplikacji.

• Dokumenty - Rozkładanie czynszu na raty - poprawiono funkcję generowania rat.

• Zamykanie miesięcy - poprawiono wizualną prezentację informacji w wątku okien zamykania miesięcy.

• Stan systemu - okno wzbogacono o prezentację statusu miesiąca BO.

• Wydruki - Zestawienia - uporządkowano i przeorganizowano zestawienia czynszowe. Odświeżono i poprawiono raporty dotyczące obrotów i sald, naliczeń oraz podstawowy wydruk zaległości i nadpłat.


DCM

• Analizy - dodano analizę “Niezasiedlone lokale”.

• Dodano szereg uprawnień ograniczających dostęp do poszczególnych funkcji programu. Należy zapoznać się z listą nowych uprawnień w module nadzorca oraz przypisać prawa operatorom pracującym w module DCM.


FK

• Rozrachunki - wydruk wezwania do zapłaty - przeprojektowano wydruk dając możliwość użycia nagłówka wydruku jako adresu w szerokich kopertach.

• Rozrachunki - liczenie odsetek - poprawiono algorytm generujący odsetki dla wybranych rozrachunków.


Liczniki

• Rozliczenia - Wzory węzłowe - dodano nową funkcję: ZuzycieWezlaZasEx Funkcja zwraca sumę zużyć w licznikach indywidualnych wybranego węzła z możliwością zastosowania filtrów zaawansowanych w wątkach zasobów i liczników.

Parametry: (KOD_W,TYP,FiltrZas,FiltrLicz):

- KOD_W, TYP - kod i typ węzła,

- FiltrZas - Ewaluowany filtr zasobów,

- FiltrLicz - Ewaluowany filtr liczników.


Ogólne

• Aktualizacje automatyczne - poprawiono czytelność komunikatów występujących podczas procesu aktualizacji. Rozszerzono zakres automatycznego wykrywania i uaktualniania tabel systemu.


Windykacje

• Dodano szereg uprawnień ograniczających dostęp do poszczególnych funkcji programu. Należy zapoznać się z listą nowych uprawnień w module nadzorca oraz przypisać prawa operatorom pracującym w module Windykacje.


Wersja 8.10.027


Czynsze

• Wydruki - Zestawienia - odświeżono i wzbogacono wszystkie wydruki zestawień modułu Czynsze.

• Przegląd kart - Pismo - przywrócono okno potwierdzenia kwoty przy drukowaniu książeczki opłat dla wybranej karty czynszowej.


Faktury

• Parametry - dodano możliwość wyłączenia kontroli wartości w pozycjach faktur.


FK

• Import dokumentów z pliku txt - rozszerzono zmienne przechowujące kwoty, aby wyeliminować obcięcia występujące przy imporcie dokumentów zawierających kwoty powyżej 99999 zł.

• Słownik nieruchomości - poprawiono wypełnianie domyślnego admg dla nowej nieruchomości.

• Koszty - Analiza rozliczenia - odświeżono szablon wydruku oraz dodano wypis listy definicji rozliczeń użytych przy generowaniu raportu.

• Koszty - Faktury - Podział pozycji - na liście obiektów oraz nieruchomości dodano filtr dla aktualnego admg.


Liczniki

• Wydruki - Raport zużyć - dodano możliwość ukrycia nazwy kontrahenta na wydruku zużyć.


Nadzorca

• Przegląd uprawnień operatorów - dodano możliwość nadania wybranemu operatorowi wszystkich uprawnień za pomocą jednego przycisku “Wszystkie moduły”.


Wkłady

• Dokumenty - Edycja dokumentu - dodano możliwość wyszukiwania karty przy pomocy słownika kontrahentów, członków oraz kart czynszowych.


Wersja 8.10.031


DCM

• Wydruki - Wykazy - poprawiono funkcjonowanie filtrowania wg członkostwa.

• Wydruki - Wspólnoty - Lista do podpisu - dodano podsumowanie udziałów.


Czynsze

• Zestawienia - w wydrukach poprawiono grupowanie pozycji w bloki stanowiące logiczną całość.


FK

• Analizy - Faktury wg kontrahentów - dodano filtrowanie faktur rejestru zakupów/sprzedaży, filtrowanie przeglądanego okresu oraz sortowanie wg daty dokumentu malejąco.

• Wyliczanie struktury VAT - poprawiono usterki i terminologię procedury wyliczającej strukturę VAT za zadany okres.


Magazyn

• Przegląd dokumentów - odświeżono i poprawiono funkcjonowanie okna.

• Słownik rodzajów kosztów - szerokość pola definiującego rodzaj kosztu rozszerzono do 40 znaków.


Wkłady

• Wydruki - Stany kont - odświeżono szablon wydruku, dodano numerację stron oraz opis zakresu wydruku.


Windykacje

• Przegląd spraw - Analiza sprawy (wydruk) - na wydruku w pozycjach finansowych sprawy dodano kolumnę z opisem i datą pozycji, pola typu i opisu pozycji wzbogacono o dynamiczną zmianę rozmiaru w pionie. Formatka edycji sprawy - poprawiono przegląd pozycji finansowych sprawy.


Wersja 8.11.013


Czynsze

• Wydruki książeczek wpłat - poprawiono formatowanie kwoty drukowanej w kratkach.

• Przegląd kart czynszowych - poprawiono wyszukiwanie karty na przeglądzie przy pomocy klawiatury.

• Dokumenty - usuwanie paczki - dodano blokowanie usuwania całej paczki w przypadku wykrycia błędu powiązań oraz dodano rozbudowany raport wymieniający dokumenty, które uniemożliwiają usuniecie paczki.


FK

• Wydruki z grup kont - poprawiono zaznaczanie grup przeznaczonych do wydruku.


Kasa

• Import wyciągów MT940 - dodano obsługę dynamicznie budowanych kont z operacji finansowych w trakcie uzupełniania danych wyciągu.


Liczniki

• Konfiguracja - dodano parametr określający sposób domyślnego pobierania zaliczek - wszystkie / wybrany okres.

• Rozliczenia - dodano możliwość decydowania, czy zaliczki mają być pobierane od początku wpłat na karcie czynszowej, czy tylko z okresu rozliczenia.

• Przegląd rozliczeń indywidualnych - usunięto usterkę, przez którą program wieszał się po zmianie sposobu sortowania i próbie odszukania rekordu przy pomocy klawiatury.


Magazyn

• Dokumenty magazynowe - w dokumentach dodano nowe pole - data dokumentu zewnętrznego. Na wydrukach dokumentów dodano sekcję do podpisu “wycenił”. Na wydrukach dok. PZ dodano numer i datę faktury oraz sekcję do podpisu “przyjął”.


Ogólne

• Kontrahenci - edycja -zablokowano możliwość wyboru płci w odniesieniu do podmiotów gospodarczych. Konta bankowe kontrahentów - poprawiono formatowanie pól konta bankowego.

• Pisma - poprawiono filtrowanie wg salda minimum/maksimum.


Przelewy

• Przelewy - edycja - poprawiono wybieranie domyślnego konta kontrahenta po wyborze ze słownika.


Wkłady

• Przegląd i edycja kart - naprawiono problem wieszania się programu przy próbie edycji karty.

• Dokumenty - wybieranie karty - poprawiono wywołanie słownika kart z wkładów.

• Dokumenty - wybieranie wg członka - poprawiono wybieranie karty wg członkostwa DCM.

• Wydruki - Stany kont - poprawiono filtrowanie i zoptymalizowano prędkość generowania wydruku.


Windykacje

• Edycja korespondencji windykacyjnej - poprawiono formatowanie kwot na oknie edycji korespondencji.


Wersja 8.11.028


Ada-web

• Moduł Ada-web wyposażono w nowoczesny wygląd. Umożliwiono również zmianę wyglądu aplikacji wedle potrzeb użytkownika.

• Poprawiono czytelność i funkcjonowanie okien modułu.

• Dodano możliwość podglądu dokumentu z poziomu “Analizy dokumentów”.

• Dodano podgląd konta wirtualnego dla wybranej karty czynszowej.


Czynsze

• Przegląd kart - formatka edycji karty - poprawiono błąd pola “Sposób zapłaty” powodujący w pewnych sytuacjach nieprawidłową operację systemu.


FK

• Wydruki z planu kont / Wydruki grup kont - dodano gromadzenie danych w pamięci przed wykonaniem wydruku celem przyspieszenia generowania informacji.

• Przegląd rejestrów - Zatwierdzenie - zmodyfikowano domyślny szablon opisu dokumentu FK tworzonego na podstawie dokumentu rejestru. Nowy szablon domyślny przyjął postać: “[TypRejestru]-[NumerDokumentu] z dnia [DataDokumentu]”


Kasa

• Import wyciągów bankowych MT940 - dodano możliwość dzielenia pozycji dokumentu, co umożliwia rozdzielanie wpłat na poszczególne karty czynszowe, konta oraz rozrachunki.


Liczniki

• Przegląd liczników indywidualnych - poprawiono metodę wyliczania zużyć na liście odczytów wybranego licznika.

• Odczyty - wprowadzanie seryjne odczytów - przywrócono zagubioną funkcjonalność związaną z ergonomicznym wprowadzaniem odczytów na liście liczników ze stanami.


Nadzorca

• Narzędzia - Operatorzy i uprawnienia - zmieniono sposób nadawania uprawnień operatorom systemu. Nowy przegląd zawiera większą listę operatorów systemu umożliwiając łatwiejsze wyszukiwanie wybranego pracownika. Listę modułów i funkcji połączono w jedno wspólne drzewo uprawnień. Aby zmienić uprawnienia wybranego operatora, należy wybrać stosowną funkcję na drzewie funkcji i nadać/usunąć uprawnienie poprzez dwukliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza “spacja”. Dodatkowo nadawanie wszystkich uprawnień wybranego modułu odbywa się analogicznie po wybraniu modułu na liście. Istnieje również

możliwość nadania uprawnień do wszystkich modułów posługując się korzeniem drzewa (pierwsza pozycja na liście). Wszystkie zmiany wykonywane w oknie są pamiętane - można przełączać się między operatorami bez utraty wprowadzonych zmian, zaś zapis odbywa się jednorazowo za pomocą przycisku “Zapisz i zamknij”. Aby zamknąć okno bez zapisu zmian należy posłużyć się przyciskiem “Anuluj”. Na oknie dodano również możliwość wydruku uprawnień operatorskich.


Ogólne

• Poprawiono okna zawierające błędnie zadeklarowane kontrolki list rozwijanych co powodowało błąd systemowy.


Sekretariat

• Moja poczta - poprawiono formatowanie przeglądu dla zakładki “Dokumenty”. Poprawiono sprawdzanie loginu i hasła przy potwierdzaniu otrzymania korespondencji.


Wkłady

• Wydruki - Stany kont - dodano możliwość filtrowania według kont syntetycznych systemu wkłady. Wydruk odświeżono i poprawiono elastyczność i czytelność danych.


Wersja 8.12.005


Czynsze

• Pisma - nowa funkcja C_WYPDOKOWEX(). Dostępna jest w module pism czynszowych. Pozwala na wykaz dokumentów (obrotów) dla karty. Zawartość prezentowanych danych zależy od podanych parametrów.

- MAKRO:

#[C_WypDokowEx(Karta, RokMcOd, RokMcDo, Konta, TypyDok, Zaawansowane, Uklad, Szerokosc)]#

- PARAMETRY:

- Karta

 - identyfikator/numer karty czynszowej

 - np. KAR:ID_KART

- RokMcOd

 - rok i miesiąc początkowy w formacie RRRRMM

 - np. AKT_ROK&AKT_MC

- RokMcDo

 - rok i miesiąc końcowy w formacie RRRRMM

 - np. (AKT_ROK+2)&'12'

- Konta

 - filtr na konta czynszowe - konta po średniku, pusty - bez filtra

 - prefix E# uaktywnia evaluate, dostępna karta czynszowa

 - np. '202-00;E#KAR:Konto;203-00'

- TypyDok

 - filtr na typy dokumentów - po średniku, nie rozróżnia wlk. liter, pusty - bez filtra

 - prefix E# uaktywnia evaluate, dostępna karta czynszowa

 - np. 'NAL;WB2;KOR;E#KAR:TYP_DOK'

- Zaawansowane

 - filtr zaawansowany na poziomie dokumentów czynszowych - dostępny dokument i karta

 - np. 'CZD:Status=1'

- Uklad

 - określa czy dokumenty mają być grupowane wg konta (dodatkowa kolumna typ.dok) czy wg typu dok. (dodatkowa kolumna konto)

 - np. 'KONTO'

 - np. 'TYPDOK'

- Szerokosc

 - szerokość dodatkowej kolumny, minimalnie 10

 - np. '10'


FK

• Rozrachunki - wydruki potwierdzenia salda - ujednolicono treść wydruku szczegółowego z treścią wydruku podstawowego. Wprowadzono aktualne numery artykułów ustawy o rachunkowości.


Faktury

• Tworzenie nowych faktur - poprawiono i uniezależniono od modułu FK nadawanie numerów faktur.


Kasa

• Wyciągi bankowe - import z pliku MT940 - słownik kart - rozbudowano słownik kart o zakładki sortowania analogiczne jak w podstawowym przeglądzie kart czynszowych.


Magazyn

• Przegląd stanów - edycja ceny - poprawiono filtry przeglądów.


Ogólne

• Generator raportów - poprawiono interakcję wewnętrzną funkcji “Pytaj” z generatorem raportów. Poprawiono działanie wydruków opartych na predefiniowanych kolejkach.

• Logowanie - poprawiono ergonomię okna logowania aby po wprowadzeniu poprawnego hasła i zatwierdzeniu klawiszem ENTER aplikacje uruchamiały się bez konieczności potwierdzania przyciskiem OK.

• Pisma - przyspieszono inicjalizację okna filtrowania do wydruku pism.

• Parametry i parametry lokalne - ujednolicono i wyeliminowano możliwość duplikacji lub dwuznaczności parametrów, zaktualizowano tabele parametrów.

• Pisma - makro #<wspolwlasciciele># - poprawiono wykonanie makra.


Przelewy

• Przegląd i edycja przelewów - ujednolicono i rozbudowano przegląd i edycję przelewów.


Sekretariat

• Moja poczta - poprawiono filtrowanie wg daty wpływu.

• Przycisk wyboru admg/roku/miesiąca - zmieniono przycisk, aplikację zabezpieczono przed brakiem aktualnego miesiąca i roku w bazie danych.

• Terminarz - poprawiono kontrolkę wyboru miesiąca.


Windykacje

• Przegląd nowych dłużników - zakładanie spraw - rozbudowano procedurę zakładania spraw - dodano wyszczególnianie pozycji MA.


---