Zmiany dokonane w roku 2009.


Wersja 9.01.002


DCM

       Analiza wykupionej powierzchni - poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach zawieszenie programu.


Wkłady

       W przeglądzie kart dodano kolumnę wyświetlającą numer członkowski.


FK

       Rejestry VAT- dodano nową wersję deklaracji VAT-7 (10) VAT-7- Deklaracja dla podatku od towarów i usług - wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 211, poz. 1333/ obowiązującą od miesiąca grudnia 2008.

       Rejestr zakupów, sprzedaży i faktury - dodano sposób płatności “zapłacono”.

       Nowe deklaracje CIT-8 i VAT-7 - dodano możliwość tworzenia więcej niż jednej deklaracji w wybranym roku i miesiącu.

       W funkcji kopiowanie dokumentu z innego miesiąca wprowadzono dodatkowe mechanizmy sprawdzające kopiowany dokument.


Liczniki

       Seryjny wydruk faktur - poprawiono drukowanie zaliczek w seryjnym wydruku faktur rozliczeniowych.

       Przegląd liczników i rozliczeń indywidualnych - zmodyfikowano filtr wg typów zasobów.


Magazyn

       Wydruk dokumentu magazynowego - zmieniono nazwę kolumny “wartość” na “wartość netto”.

       Wydruki - wydruki o numerach 5.3-5.4 zamieniono na jeden wydruk z rozbudowanymi opcjami układu wydruku.

       Wydruki - Zestawienie obrotów i sald - rozszerzono analizę o możliwość grupowania analityki zbiorczo, wg indeksu oraz wg kodu CPV.

       Analizy - dodano nowe menu modułu zawierające analizy.

       Analizy - Analiza przychodów i rozchodów wg daty - umożliwia odnalezienie ostatnich wystawionych dokumentów w zadanym okresie dla każdego z indeksów materiałowych.

       Analizy - Analiza zmian indeksów magazynowych w zadanym okresie wg ceny - zestawia obroty dla indeksów materiałowych w zadanym okresie czasu.

       Analiza indeksu - nowe okno analizy dokumentów dla wybranego indeksu materiałowego dostępne z poziomu słownika indeksów, przeglądu dokumentów i stanów magazynowych.


Ogólne

       Przegląd obiektów i zasobów - poprawiono kontrolę tworzonych zasobów pod kątem uprawnień operatorskich oraz generowania identyfikatorów.

       Przeorganizowano formę do wprowadzania i edycji danych zasobu. Zmiany dotyczą zakładki nr 3 Wyposażenie / Odrębna własność.


Czynsze

       Wprowadzono możliwość prowadzanie wpłat należących do wielu ADMG do jednej paczki. Funkcjonalność jest dostępna tylko w dokumentach lokalnych po aktywowaniu parametru menu->narzędzia->czynsze->Zezwalaj na wprowadzanie wpłat wielu ADMG do jednej paczki. Wprowadzone wpłaty znajdują się w jednej paczce na etapie wprowadzania. W wyniku księgowania powstają niezależne paczki w właściwych ADMG i przenoszone są do nich  tylko dokumenty należące do poszczególnych ADMG. Funkcjonalność ta przydaje się w przypadku obsługi wielu wspólnot z niewielką liczbą wpłat dziennych.

       Dodano możliwość drukowania uproszczonych not odsetkowych w układzie miesięcznym lub rocznym. Funkcja dostępna w menu->dokumenty-> inne-> noty odsetkowe.

       W przeglądzie kart czy czynszowej w zakładce stawki/dane wprowadzono dodatkową kolumnę prezentującą aktualnie obowiązującą wartość.

       W funkcji : Dokumenty lokalne -> Eksport do pliku tekstowego rachunków wirtualnych, dodano możliwość stosowania filtrów zaawansowanych.

       W module pism dodano nową funkcję nrr_DajSkli() zwracającą wartość z bazy indywidualnych rozliczeń rocznych dla określonych parametrów.

Parametry:

par:id_karty - identyfikator karty czynszowej

par:id_grupy - identyfikator grupy rozliczeniowej

par:data - data rozliczenia

par:pole - pole w bazie danych.

Przykład wywołania w pismach czynszowych:

#[clip(nrr_dajSkli(kar:id_kart , 9 , date(12,31,akt_rok) , 'RGI:jedn_rozl'))]#

#[clip(nrr_dajSkli(kar:id_kart , 9 , date(12,31,akt_rok) , 'RGI:koszt'))]#

#[clip(nrr_dajSkli(kar:id_kart , 9 , date(12,31,akt_rok) , 'RGI:przychod'))]#

#[clip(nrr_dajSkli(kar:id_kart , 9 , date(12,31,akt_rok) , 'RGI:brutto'))]#

       W module pism dodano nową funkcję nrr_DajSklZ(). Zwraca wartość wskazanego pola z bazy zbiorczych rozliczeń rocznych

Parametry:

par:tryb - tryb rozliczeń (1 - admg / 2 - osiedle / 3 - nieruchomość / 4 - obiekt, )

par:id - identyfikator ( admg, osiedla , nieruchomości , obiektu )

par:składnik - numer składnika rozliczeniowego

par:data - data rozliczenia

par:pole - pole z bazy rozliczeń

Przykład wywołań w pismach czynszowych:

#[clip(nrr_DajSKLz(3,NIE:id_nier,1, date(12,31,akt_rok),’ rgz:jedn_rozl '))]#

#[clip(nrr_DajSKLz(3,NIE:id_nier,1, date(12,31,akt_rok),’ rgz:koszty '))]#

#[clip(nrr_DajSKLz(3,NIE:id_nier,1, date(12,31,akt_rok),’ rgz:przychody '))]#


Środki trwałe

       W przeglądzie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dodano zakładkę pozwalającą na sortowanie wg daty przyjęcia.


Wersja 9.03.015


Czynsze

       Edycja karty czynszowej - poprawiono wywołanie słownika typów kart i sprawdzanie, czy wybrano typ karty.

       Generator raportów - wyeliminowano konflikt funkcji “DniKarty” i “SCZ2".

       Pisma - edycja pisma - listę dostępnych makr rozszerzono o makra nowych i starych mediów.

       Naliczenia miesięczne - filtr typu zasobu - poprawiono funkcjonowanie filtru typów zasobów.

       Edycja dokumentów - edycja pozycji korygującej - poprawiono błąd uniemożliwiający edycję pozycji naliczenia dokumentu korygującego.

       Pisma - funkcja NRR_I - wartość kolumny “rozliczenie” zmieniono na wartość brutto rozliczenia.

       Przegląd kart czynszowych - dodano brakującą funkcjonalność, aby w skali kodu zasobu wyżej pojawiały się karty aktywne, niżej nieaktywne.

       Dokumenty lokalne - generator korekt - poszerzono pojemność pola “miano”, dodano obsługę wzorów na miano przepisywanych ze wzorów czynszowych, dodano brakującą obsługę błędów przy ewaluowaniu ilości i ceny.

       Faktury z przelewami - moduł czynsze wzbogacono o moduł “UNIFAK” pozwalający drukować faktury i rachunki z formularzem przelewu. Wydruk odbywa się z poziomu przeglądu dokumentów za pomocą opcji Drukuj - Faktura/rachunek z przelewem (dla wydruku pojedynczego dokumentu) lub Drukuj - Faktury/rachunki z przelewami dla wydruku całej paczki. Opcje konfiguracyjne modułu znajdują się w parametrach modułu czynsze - przycisk “UNIFAK”. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i użytkowania modułu dołączone są w formie pliku pomocy dostępnego z poziomu aplikacji za pomocą przycisku “Pomoc” z niebieskim znakiem zapytania na oknie dialogowym wydruku lub oknie konfiguracyjnym modułu.


DCM

       Edycja przydziałów - usunięto automatyczną zmianę statusu członka z “były” na “zamieszkały” w wyniku edycji przydziału.

       Przegląd - Historia - usunięto filtry wg kandydatów i członków, dodano zakładki do oglądania w różnych układach, nazwy i adresy kontrahentów przeniesiono na listę, dodano układ wg kontrahentów w postaci drzewa.

       Wydruki przydziałów - dodano filtrowanie wg członkostwa.


FK

       Deklaracja VAT-7 - dodano obsługę struktury odliczania podatku VAT, poprawiono przeliczanie pola nr 52, dodano obsługę kwoty do zwrotu wraz z kontrolą, przeliczaniem i przeprowadzeniem operatora przez rozdzielenie kwoty (pola o numerach 58-62), dodano automatyczne przenoszenie kwoty do przeniesienia na następny okres (pobieranie z pola 62 do pola 44), uproszczono menu VAT-7 eliminując rozdział na VAT-7 w wersji 9 i 10, przeliczanie kwot - zaokrąglenie INT (obcięcie części ułamkowej) zmieniono na ROUND (zaokrąglenie matematyczne).

       Edycja konta analitycznego, edycja pozycji dokumentu fk, okno dialogowe budowania konta fk - poprawiono wywołanie słownika kontrahentów tak, aby ustawiał się na kontrahencie z konta; dodano filtrowanie słownika obiektów, jeżeli wybrano nieruchomość; poprawiono filtrowanie słownika zasobów, jeżeli wybrano obiekt.

       Okno dialogowe budowania konta - poprawiono sprawdzanie poprawności numeru konta - niepoprawne sprawdzanie kodu zasobu; poprawiono sprawdzanie poprawności konta, dodano żółty wykrzyknik jeśli konto jest poprawne słownikowo, ale nie istnieje; poprawiono funkcje sprawdzania poprawności konta eliminując zawieszanie się aplikacji.

       Parametry - poprawiono opisy parametrów kont domyślnych dla dekretacji rejestrów oraz pojemność pól definicyjnych.

       Rejestr zakupów - edycja pozycji faktury - dodano brakującą obsługę ewaluacji poprzez prefiks E# w kontach rejestru zakupów (szczególnie istotne gdy kontrahent jest nowy i nie ma jeszcze założonego konta rozrachunkowego).

       Import planu kont i BO z poprzedniego roku lub z innego admg - umożliwiono import w sytuacji, gdy operatorzy używają danych z roku poprzedniego, ale nie używają danych FK z roku docelowego, zabezpieczono przed wyczyszczeniem bazy uważanej za zajętą, okno importu BO - przyciski OK i Anuluj zmieniono na "Ustal BO" i "Pomiń ustalenie BO" aby zwiększyć czytelność interfejsu, dodano przeliczanie syntetyki po operacji importu kont oraz po ustaleniu BO, usunięto opcję "czyść obroty miesięczne" jako nieużyteczną, sprawdzono czyszczenie obrotów miesięcznych dla kont nowych przy przenoszeniu i nie istniejących w roku docelowym, dodano zachowanie obrotów miesięcznych przy ustalaniu BO dla kont istniejących w roku docelowym.

       Generator raportów - 01-201.rpt, 01-202.rpt - poprawiono szablony wydruku rejestrów sprzedaży i zakupów.

       Plan budżetowy - kopiowanie z innego admg/roku - poprawiono weryfikację wybieranego budżetu.

       Wykaz dokumentów rejestru zakupów - dodano zestawienie wg kategorii zakupów oraz podsumowanie krzyżowe.

       Schematy księgowania - poprawiono funkcjonalności importu i eksportu schematów.


Liczniki

       PSION - Ada-Dbf 1 - poprawiono funkcję generującą dane dla psiona - błędy w generowaniu identyfikatorów rozliczeń. Poprawiono błąd generowania pustego pliku wydruk.txt.

       Rozliczanie węzłów - funkcja StawkaFunc - poprawka powodująca pobieranie stawki węzłowej na dzień początkowy rozliczenia, a nie ostatniej wpisanej na liście.

       Średnie zużycie - dodano opcję nie przesyłania do czynszów ujemnych średnich.

       Rozliczanie zasobów - poprawiono wykrywanie typów mediów na podstawie wzorów, poprawiono algorytm określania stawek i przygotowywania danych na starcie rozliczenia, funkcja zuzycieExSzczegolowe - nowa funkcja we wzorach indywidualnych (jak zuzycieEx, z tą różnicą, że rozkłada zużycie proporcjonalnie do okresu).

       Wydruk faktur - wielkość czcionki nabywcy/odbiorcy zwiększono z 7 na 9, wyeliminowano błędne zaokrąglenia w podsumowaniu.

       Analiza - Analiza odczytów liczników - nowa funkcja pozwalająca analizować liczniki zbiorcze i indywidualne pod kątem występowania anomalii. Analiza obejmuje wybrany okres czasowy oraz zakres obiektów. Dostępny jest wybór analizowanych typów liczników oraz zakres analizy (braki w odczytach, odczyty ujemne oraz odstępstwa od średniej z poprzedniego okresu). Wyniki prezentowane są w formie przeglądu z odpowiednimi oznaczeniami występujących zjawisk. Tak spreparowaną listę można również wydrukować celem dalszej analizy. Dodatkowo istnieje możliwość analizy każdego wybranego na liście licznika za pomocą opcji “Licznik”. Okno analizy wybranego licznika pokazuje szczegółowo odczyty oraz tendencje, które można wywnioskować na ich podstawie.


Magazyn

       W module magazyn wykonano szereg zmian mających na celu wprowadzenie dwóch nowych metod rozchodowywania magazynów - FIFO i LIFO.

       Zlikwidowano tabelę mag:stan (plik magstany.tps) zastępując ją dwoma tabelami mag:stanv oraz mag:stanvrokmc (pliki mag_sv.tps i mag_svrm.tps). Każdy rekord tabeli mag:stanv odpowiada dowolnemu przyjęciu towaru do magazynu – zawiera informację o cenie, stawce vat i dacie przyjęcia. Tabela mag:stanvrokmc przechowuje dane zaksięgowanych dokumentów w układzie: jeden rekord odpowiada jednemu miesiącowi obrotowemu. Nowa konstrukcja pozwala rozróżnić kolejne dostawy danego towaru oraz daje trzykrotną oszczędność objętości baz danych. Pozwala również na szybsze i mniej awaryjne zarządzanie danymi.

       Wszystkie procedury i okna modułu magazyn dostosowano do nowej struktury stanów magazynowych. Usunięto nieaktualne powiązania z modułem fk przygotowując miejsce pod nowe, elastyczne rozwiązania.

       Główne okno aplikacji - dostosowano do nowego standardu systemu, zreorganizowano i uporządkowano menu, ujednolicone okno wyboru admg, roku i miesiąca rozszerzono o wybór aktywnego magazynu.

       Parametry - system ADA rozbudowano o parametry modułu magazyn. Na zakładce “magazyn” globalnego okna parametrów dodano dwie pozycje - “metoda rozchodowania magazynu” oraz “dokumenty magazynowe”.

       “Metoda rozchodowania magazynu” pozwala ustalić metodę rozchodowania. Dotychczas magazyn funkcjonował wg tzw. metody zero. Jest to ustawienie domyślne po wykonaniu aktualizacji. Nowe opcje to metoda FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło oraz metoda LIFO - ostatnie przyszło – pierwsze wyszło. Pierwsza metoda polega na rozchodowywaniu magazynu w kolejności dostaw towarów - najpierw rozchodowywane są towary przyjęte najwcześniej, następnie kolejne dostawy zgodnie z chronologią czasową. Druga metoda działa w sposób przeciwny - najpierw rozchodowywane są towary, które pojawiły się w magazynie najpóźniej, następnie starsze w kolejności chronologii czasowej. Wybór metody rozchodowania ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu i księgowaniu dokumentów magazynowych - determinuje sposób działania wewnętrznych funkcji wspomagających pracę operatora. Wyboru metody rozchodowania można dokonać lub zmienić ją w dowolnym momencie pracy systemu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku metody “zero” księgowane stany opatrywane są datą przyjęcia “zero”, co uniemożliwia późniejsze określenie kolejności wpływania towarów do magazynu.

       “Dokumenty magazynowe” zawierają znacznik “Ostatni rozchód zeruje stan”. Domyślnie opcja ta jest wyłączona dla zachowania zgodności z poprzednią wersją modułu. Zaznaczenie powoduje automatyczną korektę wartości netto i brutto pozycji dokumentów, które po zaksięgowaniu wyzerują ilość wybranego stanu magazynowego. Tak skorygowane pozycje nie będą samodzielnie zgodne w sensie arytmetycznym, jednak suma pozycji dla wybranego stanu magazynowego nie spowoduje błędów zaokrągleń, które trapiły dotychczasowy program. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcjonalności, jest jeszcze do wyboru funkcja “Generuj PK” w menu operacje, która tworzy dokument typu “PK-“ korygujący wszystkie stany magazynowe, które zostały całkowicie rozchodowane, ale stan netto lub brutto nie został wyzerowany wskutek zaokrągleń arytmetyki komputerowej.

       Przegląd indeksów magazynowych - okno zarządzania indeksami materiałowymi przebudowano i odnowiono. Dodano globalne filtrowanie wg admg. Wszystkie sortowania i filtrowania zoptymalizowano pod kątem prędkości. Wybór magazynu przeniesiono pod listę indeksów w formie wygodnego w użyciu przycisku z menu kontekstowym (skrót klawiszowy alt-m). Przegląd pozwala na wyświetlanie sumarycznych stanów magazynowych każdego indeksu zarówno wg zaksięgowanych stanów jak i wg dokumentów magazynowych. Stany ujemne oznaczane są kolorem pomarańczowym, indeksy nieaktywne są szare. Wyliczanie w locie stanów ilościowych może powodować spowolnienie przeglądu, toteż okno wyposażone jest w przełączniki “Stany magazynowe” i “Stany wg dokumentów”, aby można było decydować, czy dany rodzaj obliczeń ma być przeprowadzany na bieżąco.

       Przegląd indeksów został ponadto wyposażony w dwa narzędzia do analizy przychodów i rozchodów wybranego indeksu: “Obroty” i “Analiza dokumentów”. Ada - system wspomagający zarządzanie - opis zmian wprowadzony w 2009 roku “Analiza dokumentów” pozwala prześledzić wszystkie dokumenty magazynowe dotyczące wybranego indeksu. “Obroty” pozwalają na analizę przychodów i rozchodów pod kątem cen, stawek VAT, terminów dostaw w formie tabel miesięcznych oraz w formie wykresu tendencji zmian ilości, wartości netto i brutto.

       Przegląd dokumentów - okno całkowicie odnowione i rozbudowane. Pod listą

dokumentów magazynowych dodano wygodne filtry na rok, miesiąc oraz aktywny magazyn. Dodano możliwość powiększenia przeglądu dokumentów za pomocą przycisku dzielącego okno w połowie (skrót klawiszowy alt-q). Wszystkie przyciski zarządzania dokumentami przeniesiono na prawą stronę okna i podzielono na sekcje pod kątem zakresu działania. Dodano trzy przyciski umożliwiające szybkie dodawanie dokumentów najczęściej używanych typów (PZ, RW i WZ).

       Edycja nagłówka dokumentu - okno odświeżono i zwiększono wygodę pracy i

czytelność. Dane techniczne i podsumowujące przeniesiono na ostatnią zakładkę okna. Dodano podgląd pozycji dokumentu na zakładce drugiej. Zmodyfikowano listę dostępnych typów dokumentów magazynowych. Usunięto typy BO, IN oraz PK. Dodano typy MM+ i MM-. Każdy typ po wybraniu jest opisany tekstem poniżej kontrolki wyboru typu dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu, po wybraniu typu numer jest nadawany automatycznie. W przypadku zmiany typu dokumentu numer nie zostanie automatycznie poprawiony, dlatego należy albo wyzerować numer, albo użyć klawisza strzałki w dół na kontrolce numeru dokumentu, aby wygenerować kolejny wolny numer. Obok numeru dokumentu zapalać się będzie znacznik informujący, czy dany numer jest dostępny (zielony haczyk) czy zajęty (czerwony krzyżyk). Alternatywą dla użycia “strzałki w dół” może być kliknięcie czerwonego krzyżyka - spowoduje to skorygowanie numeru dokumentu. Można również wpisać dowolny dostępny numer dokumentu za pomocą klawiatury. Jeżeli edytowany dokument zawiera pozycje, nie można zmienić typu i numeru dokumentu.

       Edycja pozycji dokumentu magazynowego - zachowanie okna uzależnione jest od typu wybranego dokumentu - wyświetlane i udostępniane do edycji są jedynie pola odpowiednie dla wybranego typu dokumentu. Przeliczanie wartości pól w oknie odbywa się w kierunku “w prawo i w dół”, zatem istnieje możliwość poprawiania pozycji znajdujących się dalej w wątku bez obawy powtórnego ich przeliczenia przez program. Wyboru indeksu dokonuje się za pomocą kontrolki “indeks” poprzez wpisanie żądanego indeksu lub użycie “strzałki w dół” celem wywołania słownika indeksów magazynowych. W przypadku pozycji dokumentów rozchodowujących wspólna formatka edycji pozycji będzie wyświetlana dla jednego indeksu materiałowego - jest to wymuszone formą rozchodowywania zgodnie lub przeciwnie do kolejności dostaw towaru. Na spodzie okna wyświetlone jest podsumowanie wraz z przewidywanym stanem indeksu po zaksięgowaniu edytowanego dokumentu. Przycisk “Sprawdź stan” pozwala zaktualizować podsumowanie - opcja istotna w przypadku, jeśli na wybranym magazynie pracuje w danym momencie więcej, niż jeden operator.

       Przegląd stanów magazynowych - okno odświeżone i dostosowane do nowych tabel stanów. Zawiera elementy filtrowania analogiczne, jak przegląd dokumentów, czyli przycisk wyboru aktywnego magazynu oraz opcję rozszerzonego widoku listy indeksów (alt-q). Po prawej stronie umieszczona została lista wszystkich stanów magazynowych dla wybranego indeksu. Z tego poziomu można zmienić sugerowaną cenę sprzedaży danego towaru.

       Operacja zamknięcia roku - wyeliminowano tworzenie dokumentów BO, ponieważ nowy magazyn zachowuje ciągłość również na przestrzeni lat i nie wymaga tworzenia bilansu otwarcia.

       Aktualizacja dotychczasowego magazynu - aktualizacja i konwersja odbywa się całkowicie automatycznie. Podczas konwersji tabel może pojawić się monit z informacją o “duplikacji indeksu” - należy w tej sytuacji wybrać opcję “Powtórz” (błędy te zostaną automatycznie naprawione w dalszym przebiegu aktualizacji). Podczas konwersji modyfikowane są dokumenty magazynowe - dla każdego indeksu jego pierwszy dokument, jeżeli jest dokumentem typu BO, zostaje zamieniony na “IN+”, pozostałe dokumenty BO zostają usunięte z systemu. Dokumenty typu IN oraz PK zostają zmienione na IN+ oraz PK+. Wszystkie zaksięgowane dotąd dokumenty zostają na nowo zaksięgowane (metodą zero) w nowych tabelach stanów. Na koniec tabele dokumentów i stanów zostają zoptymalizowane pod kątem objętości oraz naprawione zostają błędy duplikacji, które pojawiły się w skutek wprowadzenia nowych reguł unikalności.


Ogólne

       Przegląd obiektów i zasobów - dodano automatyczną aktywację listy obiektów po otwarciu okna oraz podgląd wyszukiwania zasobu wg kodu.

       Słownik operatorów - edycja operatora - dodano brakujące generowanie identyfikatora.

       Słownik kont bankowych admg/kontrahentów - poszerzono pojemność pola “domyślne”, w przeglądzie uaktywniono zakładkę sortowania wg “Lp.”


Przelewy

       Edycja przelewów - poprawiono ustawianie odpowiednich formularzy edycji przelewu w zależności od wybranego typu, usunięto błędne blokowanie zamykania okna gdy wpisana kwota jest zerowa, dodano uzupełnianie nazwy kth dla zus/us przy dodawaniu rekordu.

       Okno główne modułu - poprawiono wygląd menu, gdy wyłączone są rozrachunki, poprawiono przełączanie globalnego przełącznika współpracy z rozrachunkami, zreorganizowano menu aplikacji.


Sekretariat

       Dokumenty - wiązanie dokumentu z pracownikiem - dodano zabezpieczenie przed błędnym wyborem pracownika.

       Dokumenty - edycja - poprawiono edycję działu.

       Wydruk dziennika - dodano możliwość zadania okresu obejmującego wydruk.

       Przegląd dziennika - dodano wyświetlanie działu na liście dokumentów.


Środki trwałe

       Wydruk dokumentów - usunięto wymóg wybrania paczki, dodano zakres filtrowania rok-mc, dodano sortowania z rokiem i miesiącem, dostosowano wydruk do funkcjonalności związanej z rokiem i miesiącem, dodano filtr wg cechy dodatkowej.


Wkłady

       Okno główne aplikacji - dostosowano do nowego standardu systemu.

       Operacje - Generacja dokumentów - dodano nowy generator dokumentów “Dokumenty dla kart”. Generator pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów dla kart wkładowych w wybranym zakresie obiektów. Dokumenty utworzone będą w wybranej nie zaksięgowanej paczce, z wybranym typem, datą i terminem płatności. Kwoty i konta określone zostają za pomocą wybranego wzoru.

       Generator “Dokumenty dla kart” - Wzory - Aby wygenerować dokumenty dla kart wkładowych, należy wybrać wzór. Definicja wzoru składa się z następujących elementów: Nazwa, Strona, Konto, Konto przeciwstawne, Kwota, Opis i Filtr zaawansowany.

Nazwa - służy opisaniu funkcjonalności wzoru, pomaga w identyfikacji wzoru na liście.

Strona - określa stronę, po której znajdzie się wyliczona kwota.

Konto - określa konto wkładowe, na które zaksięgowana będzie kwota.

Konto przeciwstawne - konto, na które księgowana będzie kwota po stronie przeciwnej.

Kwota - określa wartość wyliczanej kwoty.

Opis - określa wartość pola opis generowanego dokumentu.

Filtr zaawansowany - pozwala odfiltrować karty wkładowe, jeżeli nie dla wszystkich kart mają zostać wygenerowane dokumenty.

Przycisk “Funkcja” ułatwia budowanie wzorów dla w/w pól. Na liście menu kontekstowego znajdują się w kolejności: funkcje, zmienne oraz konta wkładowe.

Funkcja “WKL_StanKonta” - zlicza stan wybranych kont.

Składnia: WKL_StanKonta(pKZK,pID,pKONTO,pRMOD,pRMDO,pCO)

pKZK - KTH/ZAS/KAR - odpowiednio zbierane są konta dla kontrahenta, zasobu, karty wkładowej

pID - identyfikator kontrahenta/zasobu/karty wkładowej

pKONTO - puste = wszystkie, po przecinku określone konta

pRMOD, pRMDO - rok i miesiąc (jednym ciągiem 6 znaków) od i do

pCO - co ma zwrócić funkcja: SALDOWN, SALDOMA, SALDO, BO+OBWN, BO+OBMA, BO+OB, OBWN, OBMA, OB, BOWN, BOMA, BO


Zgłoszenia

       Edycja zgłoszenia - poprawiono filtrowanie słownika obiektów wg wybranej nieruchomości.

       Moduł dostosowany do zmian w module magazyn.


Wersja 9.04.030


Czynsze

       Wydruki - Zestawienia - Stany wszystkich kont - poprawiono filtrowanie wydruku, drukowanie i podsumowanie kolumny dodatku, dodano kolorowanie kolumn na podstawie wartości pól, poprawiono nagłówek tabeli.

       Pisma - dodano dwa uproszczone makra wywołujące funkcję C_WypDokowEx:

- #<CzWypDokowWgKonta>#

- #<CzWypDokowWgTypuDok>#

       Wydruki - Zestawienia - zestawienia wg paczek - dodano opisy właściwości filtrowania zaawansowanego. W zestawieniu wg kont poprawiono podsumowanie w stopce, usunięto usterkę drukowania pustej strony.

       Wydruki faktur - w parametrach modułu dodano możliwość ustawienia formy drukowania daty sprzedaży na fakturze czynszowej:

- jak data dokumentu (np. 31.04.2009)

- tylko miesiąc i rok (np. kwiecień 2009) - ustawienie domyślne

- n-ty dzień miesiąca (np. wpis 15 wygeneruje daty 15.01.2009, 15.02.2009...)

       Dokumenty lokalne - poprawiono księgowanie dokumentów lokalnych.

       Dokumenty lokalne - generator korekt - poprawiono maskę wprowadzania ceny/ilości, wyświetlanie kolejki wygenerowanych naliczeń oraz dane lokalnej kolejki naliczeń, wyeliminowano błąd niedostatecznej precyzji obliczeniowej.

       Analiza konta - dodano zabezpieczenie przed błędnym pobieraniem dodatkowych dokumentów BO w skład analizy obrotów.

       UniFak - dodano obsługę stopki na fakturze czynszowej.

       Dokumenty lokalne - Elixir - dodano zapamiętywanie ścieżki dostępu do plików wyciągów.

       Pisma - funkcja C_ObrotyWMiesiacu - poprawiono błąd drukowania konta z innej karty, niż aktualnie przetwarzana.

       Dokumenty czynszowe - generowanie nowego numeru dokumentu – uwspólniono z numeracją dokumentów w module Liczniki.

       Dokumenty czynszowe - Wydruk korekt zbiorczych - zmniejszono czcionkę kwot, poprawiono formatowanie, ujednolicono liczbę miejsc po przecinku, zaktualizowano sprawdzenie poprawności liczby cyfr, aktualnie kolumna ilość mieści 5 cyfr przed przecinkiem; cena - 6; netto, vat i brutto po 9.


DCM

       Wydruki - Zestawienia - Członkowie - Członkowie - rozszerzono kolumnę “Lp.” do 5 znaków, dodano możliwość filtrowania wg daty przyjęcia na członka.

       Sprzedaż lokalu - dodano oznaczanie nabywcy głównego i współmałżonka, aby wymusić jednoznaczność przydziału uwspólnionego.


FK

       Schematy księgowania - poprawiono zachowanie się okna przeglądu po edycji nagłówka schematu.

       Operacje - Otwarcie roku - Nowy Rok - dodano zabezpieczenia przed nadpisaniem istniejących danych.

       Operacje - kopiowanie dokumentu - dodano możliwość kopiowania dokumentu z innego roku niż bieżący.

       Rejestr sprzedaży i faktury korygujące - poprawiono obsługę faktur z ustawionym znacznikiem “licz VAT od kwoty Brutto”.

       Rejestry - Import - Z modułu Czynsze - dodano opcję zbiorczego importu dla wybranych typów dokumentów, poprawiono formatowaniu numeru dokumentów w dekretacji, dodano zapamiętywanie ustawień konwersji typów.

       Faktury - rozszerzono parametr kontroli wartości w pozycjach faktur: dodano opcję “tylko sumowanie bez wyliczania kwoty VAT”.

       Operacje - BO - bilans otwarcia - Ustalenie BO - dodano możliwość czyszczenia BO na wybranych zespołach kont.

       Dokumenty FK - dodano zabezpieczenia przed modyfikowaniem zawartości dokumentów pochodzących z modułu KASA.

       Operacje - Raporty kasowe i wyciągi bankowe - dodano przegląd z dekretacją i księgowaniem RK i WB pochodzących z modułu Kasa. Okno dostępne tylko dla użytkowników posiadających licencję na moduł Kasa.


Kasa

       Dodawanie nowego raportu - zlikwidowano problem generowania numeru raportu na przełomie roku.

       Dekretacja raportów kasowych i wyciągów bankowych - ujednolicono sposób dekretacji i wydekretowywania obydwu typów raportów, zmieniono działanie parametru operacji kasowej dot. grupowania - od teraz grupowanie jest nie tylko wg numeru konta, ale również wg id operacji kasowej. Dodatkowo dodano rozróżnienie, aby nie grupowało zbiorczo z pozycjami, które mają identyczne konto, zaś operację kasową niezbiorczą. Dodano obsługę parametru globalnego modułu "Dekret zbiorczo wg kont" - na koniec dekretacji przed zapisem wszystkie pozycje są grupowane wg kont FK, zaś pozostałe informacje, np. dot. dok. kasowego, zapisu symetrycznego i zbyt długie opisy są w tej sytuacji tracone! Dekret jest sortowany przy tej opcji wg numeru konta. Opcja domyślnie wyłączona.

       Przegląd raportów kasowych i wyciągów bankowych - ujednolicono przeglądy, poprawiono ergonomię, elastyczność i estetykę okna, uproszczono wykonywanie podstawowych operacji i dodano zabezpieczenia przed błędami zmiany admg/roku oraz przed wykonywaniem niedozwolonych operacji lub operacji wymagających specyficznych uprawnień. W przeglądzie raportów kasowych przycisk “Ustaw bieżący” zastąpiono przyciskiem “Wyświetl raport”, który zamyka okno przeglądu raportów, wyświetla wybrany raport oraz ustawia go jako bieżący.

       Przegląd dokumentów kasowych/bankowych - dodano możliwość szybkiego wprowadzania KP/KW lub Wpłat/Wypłat poprzez dodatkowe przyciski. Skróty klawiszowe do nowych opcji to odpowiednio Alt-Plus i Alt-Minus.

       Kasy / banki - powiązanie z FK - usunięto typy powiązania “uproszczony” i “pełny”. Dotychczas utworzone tymi metodami raporty będą obsługiwane wg starych zasad, zaś wszystkie nowe będą mieć wymuszoną ujednoliconą dekretację “mieszaną”.

       Edycja RK/WB i powiązanego dok.FK - okna uproszczono, ujednolicono i zabezpieczono przed błędami technicznymi.

       Ujednolicono sposób zamykania i otwierania raportów kasowych i wyciągów bankowych. Podczas zamykania dodano możliwość jednoczesnej dekretacji, o ile operator ma stosowne uprawnienia (Kasa / Dekretowanie raportów kasowych/bankowych). Dodano zabezpieczenie przed zamknięciem raportu kasowego, w którym stan kasy nie zgadza się z sumą wprowadzonych nominałów.

       Usunięto globalne ustawianie aktualnej kasy.

       Uściślono powiązanie z modułem FK, dodano odpowiednie zabezpieczenia przed utratą spójności danych.

       Operacje - Przegląd operacji nierozliczonych - Rozliczanie pozycji - dodano całą kwotę pozycji po lewej stronie nad listą rozrachunków, dodano sumę rozliczenia po lewej stronie pod listą rozrachunków, poprawiono wyświetlanie pozycji już rozliczonych.

       Analizy - Analiza raportów kasowych - odświeżono okno do przeprowadzania analiz.

       Operacje - Przegląd raportów z dekretacją - odświeżono, poprawiono ergonomię, dodano możliwość edycji dekretów zamkniętym RK/WB, dodano możliwość bezpośredniego księgowania w FK o ile operator ma stosowne uprawnienia.


Liczniki

       Nowe funkcje i stałe we wzorach indywidualnych:

- CalyOkres_OD, CalyOkres_DO - globalne zmienne okresu rozliczenia od-do

- KartaOkres_OD, KartaOkres_DO - okres dla aktualnej karty

- Okres_OD, Okres_DO - okres dla aktualnej stawki, pozycji itp. (najmniejszy okres).

- UO2KO() - zwraca stosunek najmniejszego okresu do okresu karty; suma na dokument powinna wynieśc "1". Uwaga! Jeśli w okresie dla karty będzie fragment bez stawki, to suma dla dokumentu będzie mniejsza od jedności o wartość proporcjonalną do wielkości okresu bez stawki!

- UO2CO() - zwraca stosunek najmniejszego okresu do całego okresu rozliczenia.

- UKO2CO() - zwraca stosunek okresu karty do całego okresu rozliczenia.

       Rozliczanie - parametry rozliczenia - poprawiono zachowanie okna w momencie zaznaczenia opcji wymuszenia daty początkowej rozliczenia.

       Rozliczenia medialne - generowanie nowego numeru dokumentu – uwspólniono z numeracją dokumentów w module Czynsze.


Magazyn

       Wykazy dokumentów i generator typów dokumentów magazynowych - zaktualizowano listę dostępnych typów dokumentów.

       Przegląd dokumentów - poprawiono ergonomię okna, dodano obsługę skrótów klawiszowych na liście pozycji, informację o kontrahencie skrócono do jednej linii tekstu. W menu kontekstowym “Inne” dodano funkcję “Ustaw zlecenie/rodzaj kosztu/miejsce powstania kosztu”, która służy do ustawiania w/w pól we wszystkich pozycjach wybranego dokumentu magazynowego. W menu kontekstowym “Inne” dodano również funkcję “Dopisz wiele pozycji”, która usprawnia dodawanie najczęściej przyjmowanych towarów.

       Edycja pozycji dokumentu - poprawiono ergonomię okna, przycisk “Sprawdź stan” przeniesiono o nagłówka podsumowania, poprawiono metodę wyliczania wartości tabeli podsumowującej. Dodano możliwość edycji zlecenia, rodzaju kosztu i miejsca powstania kosztu również w zaksięgowanym dokumencie, ujednolicono rozmiar tych pól.

       Wydruk dokumentu magazynowego - dodano możliwość drukowania zlecenia, rodzaju kosztu i miejsca powstania kosztu w kolumnie nazwy materiału.

       Analiza indeksu wg dokumentów - dodano kolumnę status informującą o zaksięgowaniu dokumentu, dodano możliwość filtrowania wg statusu.

       Aktualizacja modułu magazyn - uwaga, ze względu na liczbę wykonywanych transformacji bazy danych aktualizacja może zabrać sporo czasu (jest to zależne od objętości dotychczasowej bazy danych magazynu).


Ogólne

       Przywrócono i włączono w skład modułów moduł Koszty.

       Zmieniono strukturę plików wykonywalnych systemu Ada.


Sekretariat

       Drukowanie kopert - całkowicie przebudowano zwiększając niezawodność i dynamikę generowanych wydruków, dodano ustawianie wielkości czcionki, automatyczne pomniejszanie wielkości czcionki na wydruku, automatyczne dzielenie adresu odbiorcy na poszczególne linie.


Wkłady

       Wydruk stanów kont - błędny opis "typ kontrahenta" zmieniono na "typ karty", dodano możliwość opcjonalnego korzystania z pól zakresu od-do:

- podane obydwa - tylko rekordy z wybranego zakresu

- podany od - “od” i kolejne

- podany do - od początku do “do”

- oba pola puste - pełny zakres rekordów.

       Zamykanie roku - poprawiono błąd zerujących się obrotów roku następującego.

       Operacje - Generacja dokumentów - 1.Generacja dokumentów dla zasobów z wybranych obiektów - poprawiono wewnętrzną pętlę obliczeniową, dodano zapamiętywanie ustawień, rozszerzono liczbę znaków dla filtru konta, zwiększono precyzję współczynnika.


Wersja 9.05.026


Czynsze

       Wydruki faktur z przeglądu dokumentów oraz z menu Wydruki - usunięto stare wydruki faktur/rachunków i zastąpiono ujednoliconym modułem UniFak.

       UniFak - dodano możliwość filtrowania wydruku: faktury, rachunki, wszystkie; dodano rozróżnienie dodatkowego typu dokumentu nie będącego ani fakturą, ani rachunkiem - “naliczenie”; zoptymalizowano prędkość generowania wydruku; dodano możliwość drukowania partiami. Drukowanie partiami pozwala na maksymalizację efektywności wykonania wydruku w szczególności na stacjach roboczych o niskich parametrach wydajnościowych. Przykładowo - wygenerowanie i wydrukowanie dwóch tysięcy dokumentów zostanie wykonane szybciej w przypadku drukowania partiami po 100 dokumentów z dwóch powodów - mniejsze wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera oraz jednoczesne wysyłanie danych do drukarki i generowanie kolejnej partii dokumentów do druku.


DCM

       Członkowie - Edycja - usunięto nieużywane pola “status”, “stan cywilny” oraz “data ślubu”. Przeorganizowano edycję członków oraz sposób wiązania przez współczłonkostwo oraz przebudowano całkowicie sposób wprowadzania, edycji i usuwania członków.

       Dodano słownik operacji wykonywanych na członkach dostępny w menu Narzędzia - Słowniki. Aktualizacja ustawia domyślny słownik automatycznie, jednak użytkownik może go dowolnie modyfikować. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania trzech najczęściej wykonywanych operacji jako operacji podręcznych - dostępnych pod listą członków na przeglądzie członków. Operacje podręczne konfiguruje się w oknie Narzędzia - Parametry - zakładka DCM. Operacje nie wybrane jako podręczne będą dostępne na przeglądzie członków w menu rozwijanym przyciskiem [Inne operacje]. Oprócz tego wszystkie operacje członkowskie dostępne są w menu kontekstowym listy członków. Wykonanie każdej z operacji skutkuje wpisem w historii członka.

       Członkowie - w bazie danych nałożono unikalność na numer członkowski. Wobec tego, jeśli w danych istnieją powielone numery członkowskie, może pojawić się komunikat o błędzie duplikacji - należy kontynuować przyciskiem “Powtórz”. Aktualizacja następnie samoczynnie dokona korekty zduplikowanych numerów członkowskich dopisując do kolejnych duplikatów znak podkreślenia oraz kolejne liczby naturalne (np. _1, _2, _3...).

       Rozbudowano metodę zarządzania współczłonkostwem. Nowy DCM umożliwia jednoczesną edycję obydwu współczłonków, jak również wygodny sposób łączenia członków w pary, rozdzielania, zamiany ról.

       W związku ze zlikwidowaniem pola “status” w członkach, rozróżnienie aktywnych i byłych członków odbywa się na podstawie pola “data ustania członkostwa”.

       Wydruki - Członkowie - Członkowie i Byli członkowie - poprawiono i dostosowano wydruki do zmian w module DCM.

       Dodano wątek “Wynajmy” funkcjonujący analogicznie do dotychczasowych “Przydziałów”. Wątek ma zapewnić możliwość obsługi wynajmowania lokali kontrahentom.

       Członkowie - dodano pole rozróżniające sposób ustania członkostwa – producent dostarcza domyślne opcje do wyboru (słownik dostępny z menu Narzędzia - Słowniki - Ustanie członkostwa). Z uwagi na brak możliwości technicznych automatycznego uzupełnienia treści pola w danych dotychczasowych użytkownik, chcąc korzystać z tej informacji, powinien uzupełnić ją manualnie. Nowa operacja członkowska “Ustanie członkostwa” pozwala określić datę ustania, sposób (wartość słownikowa) oraz przyczynę ustania członkostwa (wartość słownikowa, ale modyfikowalna dla danego członka).

       Członkowie - przegląd - przebudowano i zreorganizowano zarządzanie listą członków kładąc szczególny nacisk na ergonomię pracy, jednoznaczność i intuicyjność korzystania z okna.


FK

       Operacje - Kopiowanie dokumentu - Z innego miesiąca / Admg - poprawiono procedurę kopiowania dokumentu (błąd zablokowanej transakcji).

       Przegląd faktur - dodano procedurę importu dokumentów WZ z modułu magazyn. Opcja dostępna za pomocą przycisku [Inne].


Kasa

       Raporty kasowe i wyciągi bankowe - Edycja - wiązanie z dokumentem FK - dodano automatyczną aktualizację daty, numeru i opisu dokumentu FK po modyfikacji RK/WB.

       Powiązanie z modułem FK - uaktywniono funkcję “Uzupełnij 490" oraz dodano parametr globalny umożliwiający edycję dekretów kasowych z poziomu modułu FK.

       Kasy / Banki - Edycja - dodano szereg ustawień związanych z dekretacją kasy/banku: Sortowanie pozycji oraz osobno agregacja pozycji konta kasowego i agregacja pozycji kont pozostałych.

       Narzędzia - Kontrola i naprawa - Powiązanie RK/WB z dokumentami FK – nowa funkcja kontrolno-naprawcza pilnująca powiązań pomiędzy raportami kasowymi/wyciągami bankowymi a dokumentami modułu FK.


Magazyn

       Narzędzia - Funkcje kontrolno-naprawcze - funkcję “Kontrola zgodności stanów z zaksięgowanymi dokumentami” wzbogacono o tryb “Naprawa” - każdy błędny indeks jest wyksięgowywany i księgowany od nowa. Dodano funkcje odświeżającą w analogiczny sposób wszystkie indeksy magazynowe: “Odświeżenie stanów dla wszystkich indeksów magazynowych”. Prócz tego istnieje możliwość odświeżania pojedynczego indeksu z poziomu przeglądu indeksów.

       Aktualizacja - dodano poprawkę umożliwiającą poprawne przejście BO w sytuacji, gdy wybrane indeksy figurują w więcej niż jednym dokumencie BO na dany miesiąc obrotowy.

       Przegląd indeksów magazynowych i przegląd stanów - dodano możliwość dynamicznej zmiany przeglądanego okresu (rok i miesiąc).

       Wydruk stanów - dodano możliwość drukowania na zadany okres (rok i miesiąc).

       Zestawienie obrotów i sald - poprawiono błąd sortowania skutkujący błędnym podziałem wg magazynów.

       Przegląd dokumentów - rozbudowano zachowanie się okna po edycji pozycji, poprawiono kontekstowość menu przycisku "Inne". Umożliwiono dodawanie dokumentów w miesiącu wybranym na oknie.

       Wydruk zestawienia dokumentów - poprawiono znak kwoty po stronie rozchodów.

       Wydruk zestawienia dokumentów z pozycjami - poprawiono wyrównanie kolumn zawierających kwoty, dodano określanie znaku +/- dokumentu na podstawie typu celem nadania sensu podsumowaniu wydruku.


Ogólne

       UniFak - Konfiguracja - poprawiono usterkę związaną z zapamiętywaniem pustych pól. Umożliwiono wyłączanie drukowania nabywcy i odbiorcy. Poprawiono wadliwe funkcjonowanie adresu korespondencyjnego.


Wersja 9.07.001


Ada-Info

       Zaktualizowano zestaw informacji dostępnych z poziomu modułu w związku ze zmianami w pozostałej części systemu.


Czynsze

       Zmodyfikowano regułę numeracji dokumentów czynszowych. Automatyczna numeracja tworzy numery składające się z pojedynczej liczby bez formatowania, unikalne w skali admg, roku i typu dokumentu. Operator ma możliwość tworzenia numerów dokumentów składających się z liczby oraz sufiksu alfanumerycznego, przy czym należy również zachować regułę unikalności numeru dokumentu. Numery tworzone są automatycznie na podstawie aktualnych danych, zaś tabela autonumeracji służy jedynie informowaniu o ostatnio wystawionych numerach dokumentów. Numeracja dokumentów czynszowych i medialnych została uwspólniona.

       Dokumenty lokalne - księgowanie dokumentów lokalnych - do funkcji księgującej dodano sprawdzanie duplikatów numeracji wewnątrz paczki oraz sprawdzenie duplikowania numerów z dokumentami w księdze głównej. Przebudowano pod kątem odporności na awarie w trakcie księgowania.

       Rozliczenia roczne - edycja grup i podgrup - poprawiono edycję grup i podgrup w rozliczeniach rocznych.

       Dokumenty lokalne - funkcje generujące dokumenty lokalne, w tym import wyciągów bankowych, zmodyfikowano w związku ze zmianą numeracji dokumentów czynszowych. Domyślnie generowane dokumenty mają znacznik “<auto>” oznaczający nadanie numeru podczas księgowania.

       Naliczenia miesięczne - wg nieruchomości - poprawiono błąd powodujący generowanie błędnych naliczeń.

       Dokumenty - Nota odsetkowa - stary wydruk zastąpiono nowym. Zakres wydruku ustalany na podstawie wybranej paczki, zakresu zasobów lub ręcznie wybranych kart czynszowych. Notę można wydrukować za wybrany okres, lub w przypadku wybrania miesięcy od 1 do 12 notę roczną. Dostępne jest filtrowanie wg kont, typów kart oraz zaawansowane. Dodano również możliwość wybrania jednej z czterech reguł sortowania oraz możliwość druku kopii.

       Rozliczenia roczne - eksport do czynszów - poprawiono błędy eksportu wielu paczek jednocześnie do dokumentów czynszowych.

       Wydruk czynszu bieżącego - poprawiono kolumnę zawierającą kwotę VAT.

       Pisma - konta bankowe - dodano automatyczne formatowanie kont bankowych.

       Dokumenty lokalne - generator korekt - dodano automatyczne decydowanie, czy do dokumentów dołączyć pozycje na podstawie typu wybranej paczki.

       Pisma - wg kart czynszowych - poprawiono błędnie działający filtr kart aktywnych/nieaktywnych.

       Stawki / dane - zmień stawki - wg kart - dodano możliwość filtrowania wg aktywności karty (znacznik ‘nieaktywna’ na karcie czynszowej).

       Dodano nowe uprawnienia na niektóre okna modułu czynsze.


DCM

       Członkowie - przegląd - dodano automatyczne filtrowanie członków wg aktualnego admg, aktywowane globalnym przełącznikiem “filtruj wg admg” dostępnym w oknie zmiany admg, roku i miesiąca. Usunięto skróty klawiszowe Alt+A/B/C. Dodano legendę dla kolumn przeglądu przydziałów.

       Przydziały - edycja - zmodyfikowano działanie przycisków “kontrahent” i “zasób”, w trakcie dopisywania przydziału działanie wg dotychczasowych zasad; w trakcie edycji użycie przycisku otworzy odpowiednio okno podglądu kontrahenta lub zasobu.

       Wydruki - Zestawienia - Członkowie - Lista do podpisu - nowy wydruk listy do podpisu bazujący na zbiorze członków. Zakres wydruku określany metodą tradycyjną (numery członków od-do) lub rozbudowaną (okno zaznaczania członków), dane drukowane na zadany dzień. Konfigurowalna zawartość kolumny adresowej, grupowanie, sortowanie oraz zaawansowane filtrowanie zadanego zakresu.

       Członkowie - przegląd - historia - wydruk historii zaopatrzono w standardowy szablon graficzny wydruków systemu.

       Przydziały - przegląd wg kontrahentów - listę przydziałów wzbogacono o wyświetlanie również przydziałów, w których wybrany kontrahent ma rolę drugorzędną (współmałżonek).

       Członkowie - przegląd - zakładka “członek” - dodano najistotniejsze dane ewidencyjne dotyczące wybranego członka.


Kasa

       Wyciągi bankowe - Import MT-940 - poprawka błędu znikającego powiązania z dokumentem FK.


Liczniki

       Zmodyfikowano regułę numeracji dokumentów medialnych. Automatyczna numeracja tworzy numery składające się z pojedynczej liczby bez formatowania, unikalne w skali admg, roku i typu dokumentu. Operator ma możliwość tworzenia numerów dokumentów składających się z liczby oraz sufiksu alfanumerycznego, przy czym należy również zachować regułę unikalności numeru dokumentu. Numery tworzone są automatycznie na podstawie aktualnych danych, zaś tabela Ada - system wspomagający zarządzanie - opis zmian wprowadzony w 2009 roku autonumeracji służy jedynie informowaniu o ostatnio wystawionych numerach dokumentów. Numeracja dokumentów czynszowych i medialnych została uwspólniona.

       Funkcje liczące zużycia liczników - poprawiono obsługę znaku (+/-) zużycia liczników indywidualnych i zbiorczych.


Magazyn

       Stany - przegląd - działanie przycisków obroty i analiza dokumentów zmieniono tak, aby wywoływane odpowiednio analizy ograniczały się do wybranej ceny materiału.


Ogólne

       Adresy - w funkcji generującej adres zmieniono, aby w zwracanym adresie w jednej linii sekcje ulicy i miejscowości oddzielone były przecinkiem.

       Przegląd licencji - okno rozbudowano i dodano możliwość wydruku bieżącej licencji systemu Ada.

       Wyeliminowano wątek ewidencji stacji roboczych. Procesy identyfikowane są w locie na podstawie operatora i modułu. Przebudowano okno przeglądu procesów dodając informacje sieciowe każdego procesu.

       Ujednolicono obsługę przeglądów oprogramowując klawisze Insert, Delete, Enter oraz dwuklik.

       Dodano nowe uprawnienia globalne dostępne w zestawie uprawnień modułu nadzorca.


Wersja 9.07.023


Czynsze

       Wzory czynszowe - dodano funkcję “Liczba_licznikow(IdZasobu, DataOd, DataDo, FiltrMELiczniki, FiltrMELOdczyty)”. Funkcja zwraca liczbę liczników w zasobie o id IdZasobu w okresie od DataOd do DataDo. Dodatkowo można odfiltrować liczniki za pomocą filtru zaawansowanego FiltrMELiczniki oraz nałożyć warunek na istniejące odczyty każdego z liczników filtrem FiltrMELOdczyty.

       Dokumenty - Wydruk noty odsetkowej - dodano możliwość edycji treści nagłówka i stopki noty odsetkowej. Edycji dokonuje się w parametrach, zakładka druga modułu Czynsze.

       Dokumenty - Wydruki - Naliczenia - Układ pionowy/poziomy - skorygowano zakres wydruków eliminując błąd losowego pomijania pierwszej karty z zakresu.

       Wydruk faktur za pomocą modułu UniFak - poprawiono pobieranie danych operatora (imię i nazwisko) do wydruku podpisu.

       Dokumenty lokalne - Import wyciągów bankowych - dodano zabezpieczenie przed zapisem paczki w zamkniętym miesiącu.

       Przegląd kart czynszowych - poprawiono funkcjonowanie rozciągania okna.

       Wydruk - Analiza konta - obsłużono wyjątek, w którym dok.BO z miesiąca niezerowego nie jest uwzględniany w analizie zawierającej ów miesiąc w przypadku, gdy karta nie ma żadnych wcześniejszych dokumentów.


DCM

       Przydziały - pole Numer przydziału rozszerzono do 40 znaków.

       Wydruki - Zestawienia - Członkowie - Lista do podpisu - dodano możliwość edycji tytułu wydruku.

       Przegląd członków - poprawiono filtrowanie przeglądu wg admg.


FK

       Przegląd dokumentów - rozbudowano wyświetlanie typu i numeru dokumentu nad pozycjami po prawej stronie okna.


Kasa

       Raporty kasowe - dokument FK powiązany z raportem kasowym - pole na typ dokumentu rozszerzono do 10 znaków.


Koszty

       Przegląd kont, kont wg obiektów i kont wg kosztów - poprawiono pobieranie informacji dla kolumn WN i MA.


Liczniki

       Odczyt stanów z pliku tekstowego - dodano możliwość wyboru separatora kolumn w pliku oraz ustawianie mnożnika stanów.

       Wydruk faktur - poprawiono drukowanie numerów dokumentów zaliczkowych.

       Przegląd rozliczeń - poprawiono podsumowanie przeglądu.

       Wydruk zestawienia rozliczeń - poprawka dot. przypadkowo błędnego zakresu drukowanych rozliczeń.

       Średnie zużycie - poprawiono błąd zapisu danych dla niewłaściwej karty w przypadkowych, nieprzewidzianych dotąd sytuacjach.

       Wydruk zużycia dla obiektów - poprawiono identyfikowanie aktywnej karty czynszowej.


Magazyn

       Operacje - Generuj PK - funkcję zmodyfikowano tak, aby generowała dokument PK dla stanów aktualnych na wybrany rok i miesiąc, zamiast dla stanu końcowego. Pozwala to porządkować stany w wybranych cyklach, np. rocznym bez potrzeby wykonywania operacji na przełomie roku.


Ogólne

       Rozbudowano system uprawnień, dodano brakujące uprawnienia oraz oprogramowano kontrolę uprawnień we wszystkich modułach ADA. Uwaga! Po instalacji aktualizacji należy skorygować uprawnienia nadane operatorom.

       Sprawdzanie uprawnień - do sprawdzania uprawnień dodano funkcję warunkowego aktywowania uprawnień innego operatora. W sytuacji, gdy operator zechce wywołać funkcję, do której nie ma prawa dostępu, może skorzystać z pomocy operatora o wyższych uprawnieniach. Wyższy rangą operator wpisuje swój login oraz hasło. Dodatkowo - istotne dla operacji seryjnych i długotrwałych - można ustawić czas obowiązywania przekierowanych uprawnień - maksymalnie 120 sekund.

       Pisma - dodano możliwość druku bezpośrednio do wybranego pliku tekstowego.


Wkłady

       Wykaz dokumentów na kontach - do wydruku dodano kolumnę Kwota brutto.


Wersja 9.08.006


Czynsze

       Numeracja dokumentów czynszowych - poprawiono funkcję odpowiedzialną za tworzenie nowych numerów dokumentów. Błąd objawiał się komunikatem o błędzie, a przyczyną była nieścisłość danych dotyczących typu dokumentu.


Kasa

       Przegląd raportów kasowych i bankowych - zmodyfikowano dynamikę przycisków otwierających/zamykających raporty, dodano komunikaty informacyjne.


Liczniki

       Rozliczanie - dodano wątek rozliczania wg wspólnot (admg). Rozliczanie przebiega analogicznie, jak rozliczanie wg obiektów. Funkcja automatycznie tworzy paczki dla poszczególnych admg na podstawie pierwszej wybranej w parametrach.

       Rozliczanie - Wg obiektów - dodano możliwość rozliczania obiektów z różnych admg - funkcja automatycznie utworzy paczki dla poszczególnych administracji.

       Przegląd paczek - dodano filtrowanie zamkniętych paczek.

       Wydruk karty do odczytu - zmieniono podział strony w pionie na dwie równe części, odblokowano ograniczenie na liczbę wierszy opisu, dodano możliwość wyboru wielkości czcionki opisu oraz umożliwiono wybór źródła adresu korespondencyjnego.

       Rozliczanie - dodano możliwość wyboru tworzonego dokumentu. Po wybraniu opcji “wymuszenie typu dokumentu” należy określić typ dla naliczeń. W przypadku, gdy ów typ ma w słowniku typów dokumentów określony typ korygujący, pole dla typu dokumentu można pozostawić puste.

       Składniki - dodano nowy podział składników: rozliczeniowe i pozarozliczeniowe. Wszystkie dotychczasowe składniki otrzymują status składników rozliczeniowych. Nowa kategoria składników pozwala na uzupełnianie rozliczeń medialnych o dodatkowe informacje takie jak średnie zużycie, liczba osób itp. Składniki pozarozliczeniowe nie posiadają wzoru na cenę, co w efekcie skutkuje brakiem wpływu na kwotę rozliczenia. Na wydrukach faktur prezentacja składników jest opcjonalna poza tabelą składników rozliczeniowych. Na wydruku zestawienia rozliczeń indywidualnych prezentowana jest jedynie wyliczona “ilość”. Na przeglądach składniki pozarozliczeniowe oznaczone są kolorem żółtym.

       Funkcja TabLiczniki - dodano dwa parametry dodatkowe: “TYLKO_ROZLICZENIOWE” i “TYLKO_POZAROZLICZENIOWE”, które w wątku wydruku rozliczeń pozwalają filtrować składniki medialne.

       Funkcja TabLiczniki - dodano wątek liczników zbiorczych (parametr baza=’B’). Liczniki zbiorcze drukowane są analogicznie jak liczniki indywidualne.

       Funkcja TabLiczniki - wydruk rozliczeń - poprawiono funkcjonowanie parametru dodatkowego “GRUPUJ”.

       Zestawienie rozliczeń indywidualnych - przełącznikowy filtr sumy rozliczeń zastąpiono filtrem zakresowym. Poprawiono interpretację składników zaliczkowych.

       Wzory indywidualne - dodano funkcję SrednieZuzycie:

Parametry w kolejności:

- parIDZas - id zasobu

- parTYP - typ licznika

- parOkresOD - data początkowa

- parOkresDO - data końcowa

- parCykl - 'R' - rok (365dni), 'K' - kwartał (90dni), 'M' - miesiąc (30dni), 'D' - dzień, liczba - liczba dni, pusty - działa jak funkcja zużycia dla zasobu

- parSzczegolowe - 0 - od odczytu do odczytu, 1 - stany liczników ważone

- parFiltrMELiczniki - filtr liczników

- parFiltrMELOdczyty - filtr odczytów


Nadzorca

       Przegląd - Seryjne wprowadzanie zasobów - nowa funkcja służąca do sprawnego zakładania obiektów i zasobów. Szczegółowy opis znajduje się w pliku pomocy dołączonym do aktualizacji i dostępnym poprzez przycisk [Pomoc] na oknie seryjnego wprowadzania.


Ogólne

       Przełączanie modułów - listę modułów uporządkowano alfabetycznie.


Środki Trwałe

       Wydruk dokumentu OT - poprawiono drukowanie miejsca przechowywania środka trwałego.

       Przegląd wg miejsca przechowywania - poprawiono drukowanie miejsca przechowywania w tytule wydruku.


Wersja 9.09.210


Czynsze

       Rozliczenia roczne - dodano obsługę opcji “księguj na ostatnią aktywną kartę”.

       Rozdzielono lata obrotowe w module czynsze na poszczególne administracje.

       Wydruki faktur - poprawiono rozmieszczanie sekcji nabywca, odbiorca i adres korespondencyjny; poprawiono drukowanie pozycji po korekcie w fakturach korygujących.

       Parametry - dodano parametr “domyślne konto naliczeń” określający domyślne konto we wzorze do naliczania czynszu.

       Naliczanie czynszu - poprawiono usterki związane z dostępem do danych o nieruchomości oraz z generowaniem powielających się numerów liczby porządkowej w dokumentach.

       Wydruk książeczek opłat - poprawiono drukowanie kwoty w kratkach.

       Wydruk rezerw finansowych - poprawiono nagłówki drukowanej tabeli.

       Przegląd dokumentów - dodano możliwość przenumerowania liczby porządkowej w dokumentach w wybranej paczce.

       Narzędzia - Funkcje administratora - Wzory do naliczania czynszu - dodano możliwość wspomaganego wizualnie tworzenia wzorów czynszowych (opcja “metoda uproszczona”).


Kasa

       Przegląd raportów z dekretacją - dodano możliwość przenumerowania dekretu FK.


Nadzorca

       Przenieś do wspólnoty - poprawiono usterki w funkcjonowaniu procedury.


Ogólne

       Wybór aktualnego admg, roku i miesiąca - dodano automatyczne ustawianie daty aktualnej na podstawie wybranego roku i miesiąca oraz automatyczny wybór roku i miesiąca po wpisaniu daty aktualnej. Dodano informację o statusie wybranego roku i miesiąca.

       Zasoby - w całym systemie ujednolicono obsługę nieczynnych zasobów.

       Dodano możliwość nadawania operatorom uprawnień do poszczególnych administracji.


Środki Trwałe

       Właściwości środka trwałego - dodano możliwość wiązania środka z zasobem.


Wkłady

       Przegląd kart - poprawiono usterkę ustawiania wybranej w parametrach zakładki domyślnej po otwarciu przeglądu.


Wersja 9.11.040


Czynsze

       Karty czynszowe - dodano nowe uprawnienie dotyczące usuwania kart czynszowych.

       Karty czynszowe - edycja karty czynszowej (Pokaż) - na zakładce “Stawki/dane” dodano funkcję “Przepisz dane karty” pozwalającą kopiować komplet danych z innej karty na ustaloną datę.

       Pisma - wg kart czynszowych - dodano nowe makra pobierające dane z modułu DCM.

       Wydruki książeczek - wydruki czarno-białe - poprawiono generowanie konta wirtualnego swrk.

       Wydruki grup składników - poprawiono filtrowanie wydruków.

       Odsetki - podgląd szczegółowy wyliczenia odsetek - dodano możliwość wydruku tabeli z wyliczeniem odsetek.


Faktury

       Faktury - Edycja pozycji faktury - pole Cena - zmieniono liczbę miejsc po przecinku z 2 na 4.


FK

       Wydruki - Generator raportów FK - sekcja 01. Wydruki kont - zmieniono działanie przełącznika “Konta pozabilansowe”. Gdy odznaczony, drukowane są tylko konta bilansowe, zaś gdy zaznaczony - tylko pozabilansowe. Szablony raportów 01-003.rpt, 01-004.rpt, 01-006.rpt, 01-007.rpt - dodano poprawkę dotyczącą błędnego podsumowania strony w przypadku, gdy ostatni wiersz na stronie jest jednocześnie ostatnim wierszem wydruku.

       Wydruki - Wykaz dokumentów - poprawiono prędkość filtrowania wydruków.

       Faktury - Przegląd - przebudowano okno przeglądu faktur. Nowe okno wyświetla zarówno faktury jak i faktury korygujące; pozwala zmieniać okres aktualnie wyświetlany na liście (rok i miesiąc księgowy); sortowanie i wyszukiwanie na liście dostępne dla kolumn “Lp.”, “Rejestr” oraz “Nabywca”. Funkcja “Dopisz” dodaje fakturę w bieżącym miesiącu i roku księgowym bez względu na wybrany na oknie “Okres” wyświetlania, przy czym po dodaniu dokumentu okno automatycznie wyszukuje dodany dokument i ustawia odpowiedni “Okres”. Funkcja “Koryguj” pozwala na skorygowanie wybranego na liście, zatwierdzonego dokumentu lub też na dodanie nowej, nie powiązanej korekty w bieżącym miesiącu i roku (analogicznie jak funkcja “Dopisz”).

       Faktury - Przegląd - Opcja wyszukiwania. Dodatkową opcją przeglądu jest

możliwość wyszukiwania faktur w obrębie aktualnego admg i numeru rejestru (w przypadku pracy na wielu numerach rejestrów). Pole tekstowe umieszczone po lewej stronie przycisku “Wyszukaj” służy do wprowadzania słów kluczowych (dzielonych spacją). Słowami kluczowymi mogą być typ rejestru, numer dokumentu, fragment nazwy nabywcy, opisu itd.. W czasie wpisywania kolejnych słów na liście dokumentów automatycznie wyszukiwany jest najnowszy dokument pasujący do wpisanych słów kluczowych. W przypadku, gdy szukany dokument znajduje się w innym miesiącu, należy wcisnąć przycisk “Wyszukaj”, co spowoduje wyświetlenie okna z listą wszystkich dokumentów pasujących do wpisanego filtra. Jeżeli użytkownik wybierze dokument z listy, dokument ów zostanie automatycznie zlokalizowany na głównym przeglądzie. Po otwarciu okna przeglądu faktur opcja wyszukiwania może nie być od razu dostępna – zamiast przycisku wyszukaj widać będzie pasek postępu informujący o gromadzeniu informacji i fakturach - nie blokuje to jednak pracy z fakturami. Po zakończeniu gromadzenia danych przycisk “Wyszukaj” uaktywnia się i możliwe jest wyszukiwanie poza aktualnym miesiącem.

       Faktury - Edycja - przebudowano sposób edycji faktur. Listę pozycji, dodatkowych nabywców/odbiorców, dekret oraz rozrachunek przeniesiono na okno pojedynczej faktury. Uproszczono sposób wystawiania faktur umieszczając na pierwszej zakładce najistotniejsze do wypełnienia pola. Listę pozycji uzupełniać można w dwojaki sposób - albo korzystając z osobnego okienka wprowadzania pozycji, albo modyfikując wartości bezpośrednio na liście pozycji faktury. Do momentu zatwierdzenia faktury edycji można poddawać nagłówek faktury oraz pozycje. Po zatwierdzeniu edycja może dotyczyć jedynie rozrachunku i dekretu faktury.

       Faktury - Edycja - Pozycje. Dopisywanie pozycji - za pomocą przycisku “Dopisz” (otwiera formularz wprowadzania pozycji) lub z poziomu listy pozycji klawiszem “Insert” (dodaje pustą pozycję bezpośrednio na liście). Usuwanie pozycji – za pomocą przycisku “Usuń” lub na liście pozycji przy zaznaczonej kolumnie “Lp.” klawisz “Delete”. Edycja pozycji - za pomocą przycisku “Popraw” (okno formularza) lub bezpośrednio na liście. Jeżeli dana kolumna umożliwia wywołanie słownika (ikona czerwonej książeczki), słownik wywołuje się klawiszem “Spacja” lub dwukliknięciem myszy.

       Faktury korygujące - funkcjonują identycznie, jak faktury standardowe z tą

różnicą, że dla faktury korygującej można podać fakturę korygowaną. W

przypadku korygowania istniejącej w bazie danych faktury, pozycje tej są od razu widoczne na liście pozycji. Pola, które można zmieniać, są koloru białego. Szare pola są zablokowane dla utrzymania powiązania z dokumentem źródłowym. W przypadku korygowania stawki VAT pozycja zostanie automatycznie podzielona na dwie pozycje bez zmiany stawki VAT, ale ze zmianą ilości.

       Rejestr / Faktury - Typy rejestrów - dodano pole “Rejestr korygowany

(domyślnie)”. Pole należy wypełniać tylko w przypadku typów korygujących

nazwą typu, który ma być domyślnie korygowany przez ten typ. Przykładowo: w słowniku figurują dwa typy rejestrów - FV i FVKOR - odpowiednio dla faktur i

faktur korygujących. Aby podczas wystawiania korekty dokumentu typu FV został automatycznie wybrany rejestr FVKOR należy w słowniku typów rejestrów dla rejestru FVKOR wybrać typ korygowany domyślny FV. Dodatkową właściwością typu rejestru, na którą należy zwrócić uwagę, jest pole “Zakup/sprzedaż”. Dostępne są trzy opcje - RS/RZ, RS i RZ oznaczające kolejno, że dany typ jest dostępny zarówno w rejestrze sprzedaży jak i zakupów, następnie tylko w rejestrze sprzedaży i tylko w rejestrze zakupów. Wybór jest istotny o tyle, że podczas tworzenia nowej faktury podpowiadany jest typ rejestru i w pierwszej kolejności wyszukiwany jest typ RS, w drugiej RS/RZ, zaś RZ w ogóle nie jest brane pod uwagę.

       Słownik towarów i usług - poprawiono edycję słownika, w tym wybór pozycji na deklaracji VAT-7 oraz domyślne konta kwot netto i VAT.

       Rejestr - Import faktur z modułu Czynsze - rozbudowano możliwości importu dokumentów czynszowych z naliczeniami. Dla każdego typu dokumentu

czynszowego określa się: czy ma być importowany, czy w formie zbiorczej, czy pozycje powinny być grupowane, czy importować dokumenty podstawowe, korekty dodatnie i ujemne, tworzyć dekret i rozrachunek. Dany typ dokumentu jest importowany tylko wtedy, jeżeli zaznaczona jest opcja “Importuj” oraz wybrany jest co najmniej jeden z rodzajów (podst., korekta dodatnia lub ujemna).

       Przegląd rejestru zakupów / sprzedaży - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna przeglądu.


Koszty

       Wydruki na podstawie stanów kont - poprawiono usterki pobierania kwot na wydruku oraz wyrównanie liczb w kolumnach.


Kasa

       Raport kasowy - szybkie dodawanie KP/KW - usunięto usterkę długotrwałego otwierania się okna edycji dokumentu.

       Parametry - dodano parametr wymuszający ciągłość numeracji dokumentów kasowych.

       Raporty kasowe - dodawanie dokumentu kasowego - dodano kontrolę ciągłości numeracji.


Liczniki

       Odczyty liczników - wydruk tabeli do odczytów oraz seryjne wprowadzanie odczytów - dodano możliwość filtrowania zasobów wg typu. Dodano uproszczoną wersję wydruku tabeli do odczytów.


Magazyn

       Wydruk karty towaru - poprawiono błędnie drukowane daty dokumentów.


Nadzorca

       Narzędzia - Operatorzy i uprawnienia - dodano funkcję “Przepisz” pozwalającą na kopiowanie uprawnień aktualnie wybranego operatora do wybranych na oknie dialogowym funkcji innych operatorów.

       Dodano ścieżkę do danych systemu w pasku tytułu aplikacji.

       Aktualizacje - Archiwizacja dokumentów czynszowych - dodano podział archiwów na poszczególne lata.


Środki Trwałe

       Przegląd - Paczki - ST - Dopisywanie nowego dokumentu w paczce - poprawiono generowanie nowego numeru dokumentu.

       Uruchomienie modułu - poprawiono ustalanie aktualnej daty systemu.


Wersja 9.12.010


Czynsze

       Wydruki - Windykacje - Zestawienie zaległości - zmieniono sposób traktowania dodatków mieszkaniowych tak, aby nierozliczony w pełni dodatek na dany miesiąc przechodził we wpłatę uzgadniając saldo.

       Karty - Analiza konta - wydruk rozbudowano o automatyczne zbieranie danych również z archiwów rocznych dokumentów czynszowych.

       Wydruki zestawień naliczeń - szereg poprawek eliminujących usterki w postaci błędnego nazwiska kontrahenta, podwajania karty w określonych sytuacjach etc.

       Wydruk czynszu bieżącego - dodano na wydruku konto bankowe do wpłaty.

       Dokumenty lokalne - Import wyciągu Elixir - dodano kontrolę importowanego pliku, automatyczne pomijanie pustych linii, poprawiono błąd braku identyfikatora admg po ręcznym uzupełnieniu karty.

       Wirtualne rozrachunki - dodano nowe filtry dokumentów i odsetek; zmieniono sposób obsługi tak, aby po otwarciu WR od razu było widać stan finansowy karty czynszowej, poprawiono obsługę wielu kont podstawowych, dodano funkcję WRCZKarty do generatora raportów oraz do pism wg kart czynszowych służącą do drukowania informacji generowanych przez wirtualne rozrachunki.

       Dokumenty - Wprowadzanie PK - poprawiono usterkę utrudniającą wprowadzanie dokumentu PK jednocześnie na wielu stanowiskach.

       Wpłaty - zdjęto obowiązek ustalenia konta przed wprowadzaniem wpłat, usprawniono obsługę.

       Przegląd kart czynszowych - dodano zapamiętywanie wymiarów okna i ustawień kolumn przeglądu.

       Wydruki - Wykazy - Wydruk naliczonego składnika - usunięto zbędne podsumowania lokali.

       Wydruki - Wykazy - Wydruk tabeli do podpisu - dodano możliwość drukowania współposiadacza lokalu.


DCM

       Operacje - Zmiana numeru księgi wieczystej - nowa funkcjonalność pozwalająca zamienić w systemie dany numer księgi wieczystej na inny.


Faktury

       Wydruk zestawienia faktur - dodano możliwość wydruku adresu kontrahenta.


FK

       Księga główna - Import - Import wpłat z modułu Czynsze - nowa funkcjonalność pozwalająca na tworzenie dekretów wpłat bankowych, kasowych oraz dokumentów PK z Czynszów w księdze głównej FK. Konto podstawowe ustalane jest na podstawie konta zapisanego w dokumencie czynszowym - dla danego konta w słowniku kont czynszowych musi być ustalone odpowiadające konto modułu FK. Konto przeciwstawne ustalane jest na podstawie wpisu w paczce czynszowej (dodano w tym celu pole na oknie edycji paczki). W ustawieniach importu dla każdego importowanego typu dokumentów czynszowych należy określić typ dokumentu w FK. Powstałe pozycje można grupować wg typu dokumentu czynszowego oraz numeru konta FK. Przed potwierdzeniem zmian dostępny jest podgląd powstałych dokumentów i ich pozycji.

       Wydruki - Wykaz dokumentów - poprawiono edycję filtrów wydruku.

       Przegląd rejestru sprzedaży/zakupów - poprawiono usterkę wyświetlania typu i numeru wybranego dokumentu.


Kasa

       Słowniki - Słownik operacji finansowych - dodano możliwość kopiowania operacji z innej admg.

       Dekretacja raportu do FK - zmieniono opisy pozycji dekretu odnoszące się do konta kasy/banku.

       Dokumenty kasowe - edycja pozycji - słownik kart czynszowych – zlikwidowano spowolnienia przy wyszukiwaniu karty czynszowej na zakładce “Wszystkie karty”.


Liczniki

       Rozliczenia - zmieniono sposób traktowania składników medialnych z zerową ilością. W nowej wersji pobranie zaliczki jest uzależnione od istnienia pozycji składnika medialnego.


Magazyn

       Przegląd indeksów magazynowych - dodano zabezpieczenie przed usunięciem towaru posiadającego dokumenty/stany magazynowe.


Ogólne

       Parametry systemu - przebudowano sposób zarządzania, przeglądu i edycji parametrów zarówno po stronie modułu nadzorca, jak i modułów składowych ADA.


Środki Trwałe

       Przeglądy wg cech, miejsc przechowywania - poprawiono usterki wydruku oraz zmodyfikowano filtr “Pomijaj zlikwidowane” tak, aby nie odrzucał środków umorzonych.


Wersja 9.12.301


Czynsze

       Zamykanie miesiąca, zamykanie roku, otwieranie roku – dodano opcję seryjnego wykonania operacji dla wielu administracji. Podczas otwierania roku można jednocześnie dokonać otwarcia miesiąca grudnia. Otwarcie roku automatycznie wyksięgowuje i usuwa BO roku następującego. Tworzenie roku – poprawiono usterkę niepoprawnie tworzonego miesiąca BO.

       Dokumenty – księgowanie / wyksięgowanie – usprawniono procedurę księgowania paczek czynszowych.

       Dokumenty – edycja – dodano zabezpieczenia edycji/usuwania zaliczek powiązanych z modułem Liczniki.

       Analizy – Seryjna analiza konta – dodano możliwość wydruku analizy konta dla wielu kart jednocześnie.

       Dokumenty – Wydruki – Faktury / rachunki – dodano możliwość seryjnego wydruku faktur, rachunków i pozostałych naliczeń czynszowych. Funkcja umożliwia zarówno wydruk z paczek czynszowych, jak i na podstawie zakresu wybranych kart, zasobów, obiektów w zadanym okresie.

       UniFak – seryjny wydruk faktur – dodano możliwość sortowania drukowanych dokumentów. W przypadku zastosowania kolejności wg zasobów/kart czynszowych istnieje dodatkowo możliwość drukowania stałej liczby kartek dla każdej karty.

       Wydruki – Inne – Lista Nadawcza – poprawiono dostępność wydruku dla operatora.


FK

       Faktury – przegląd – poprawiono ergonomię przeglądu faktur.

       Faktury – edycja - na pierwszą zakładkę przeniesiono: datę sprzedaży, formę płatności, liczbę dni, konto bankowe; na pierwszej zakładce dodano podgląd adresu i NIP; pozostałe kontrolki dostosowano do nowego układu; dodano wyświetlanie nr rejestru w zależności od parametru pracy na wielu rejestrach; dodano formatowanie konta bankowego "##  #### ####  #### #### #### ####".

       Wydruk obrotów konta przekrojowo latami – poprawiono drukowanie numeru konta oraz przebieg odczytu z bazy danych.

       Narzędzia – Seryjne usuwanie faktur – nowa funkcja służąca do masowego usuwania faktur z rejestrów VAT.

       Księga główna – kopiowanie dokumentów z innego admg – poprawiono usterki funkcji.

       Księga główna – dokumenty – edycja pozycji – usprawniono słownik zasobów.

       Przepisywanie faktur – dodano możliwość kopiowania faktur pomiędzy rejestrami o różnych numerach.

       Parametry – dodano parametr Faktury / Domyślna liczba dni terminu płatności – używany w rejestrach i fakturach FK.

       Faktury – dodano faktury proforma (menu Rejestry – Faktury proforma). Faktury proforma posiadają niezależną od reszty rejestru numerację, nie wchodzą w rozliczenia VAT. Fakturę proforma można w dowolnym momencie realizować do postaci faktury VAT w rejestrze sprzedaży.

       Księga główna – dokumenty – przenumerowanie pozycji – poprawiono usterkę zmieniającą kolejność pozycji.

Kasa

       Raporty kasowe/wyciągi bankowe – zamykanie i dekretacja – dodano możliwość automatycznego księgowania raportu kasowego w FK oraz automatycznego przesłania raportu do modułu Czynsze.

Koszty

       Wydruki stanów kont – uaktualniono formuły wyliczające kwoty na wydruku.

Liczniki

       Rozliczanie – poprawiono weryfikację istnienia odczytów liczników podczas rozliczania.

       Dane rozliczeniowe węzła – przegląd – dodano zabezpieczenie przed usuwaniem danych powiązanych z rozliczeniami oraz przycisk [Czyść] obwarowano uprawnieniem „Nadzorca – Funkcje specjalne / techniczne”.

       Wzory – tworzenie pozycji zerowych rozliczenia – ze względu na wprowadzone zmiany i poprawki ustalono dla wszystkich wzorów domyślne tworzenie zerowych pozycji rozliczenia.

Magazyn

       Dokumenty – wydruki – poprawiono drukowanie lp. na wydrukach dokumentów magazynowych.

Środki Trwałe

       Edycja środka trwałego – uaktywniono możliwość wiązania z gruntem, nieruchomością, obiektem i zasobem dla wszystkich typów środków trwałych.

       Wydruki – poprawiono usterki wymiaru papieru wydruków.

Wkłady

       Wydruk stanów kont – dodano możliwość wyboru kont analitycznych.


---