FK - eDeklaracje
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektronicznąDokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.


W założeniu przyjęto, iż użytkownik posiada w danych modułu FK przygotowane do złożenia formularze VAT-7, PIT-8C lub CIT-8 (wraz z CIT-8/O).


Przed podjęciem próby złożenia deklaracji drogą elektroniczną należy upewnić się, że w systemie wypełnione są odpowiednie dane:


 1. Administracja składająca deklarację posiada wypełnione wszystkie pola adresowe.
 2. Gmina występująca w danych adresowych ma wypełniony kod gminy (wg kodów przydzielonych przez Ministerstwo Finansów).
 3. Administracja ma wybranego kontrahenta reprezentującego odpowiedni dla siebie Urząd Skarbowy.
 4. Kontrahent reprezentujący Urząd Skarbowy ma wpisany odpowiedni kod urzędu w polu Indeks (wg kodów przydzielonych przez Ministerstwo Finansów).
 5. W przypadku składania PIT-8C kontrahent „podatnik” musi mieć wypełnione wszystkie pola adresowe.


Poniżej instrukcja szczegółowa dla poszczególnych kroków.


 1. Pola adresowe administracji.


W skład wymaganych pól adresowych wchodzą: nazwa, ulica, nr budynku, nr lokalu (o ile dotyczy), kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, kraj, województwo, powiat, gmina i poczta. 1. Kod gminy.


Kod gminy należy wypełnić w słowniku gmin odpowiednim 7-cyfrowym kodem numerycznym. Lista dostępnych kodów znajduje się na stronach MF. Można również skorzystać z dostarczonego z systemem pliku SZABLONY\dict_TKodGminy.fdct.


 1. Urząd Skarbowy administracji.


Urząd Skarbowy wybieramy ze słownika kontrahentów. W razie braku kontrahenta reprezentującego urząd, należy go dodać w słowniku.


 1. Kod US


Kontrahent reprezentujący urząd skarbowy musi mieć wpisany odpowiedni 4-cyfrowy kod urzędu skarbowego. Dostępne kody można znaleźć na stronach MF lub skorzystać z pliku SZABLONY\dict_TKodGminy.fdct. 1. Pola adresowe kontrahenta.


Kontrahent, którego dotyczy deklaracja PIT-8C musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola adresowe i ewidencyjne, tj. : imię pierwsze, nazwisko, PESEL, data urodzenia, województwo, powiat, gmina, poczta, ulica, nr domu (i nr lokalu, jeżeli dotyczy), kod pocztowy, miejscowość oraz wybrany właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd skarbowy.Po wykonaniu powyższych czynności system jest gotowy do złożenia e-deklaracji.

Aby przystąpić do złożenia e-deklaracji w module FK należy otworzyć przegląd deklaracji.Na przeglądzie dokumentów wybieramy dokument do przesłania.Aby móc przesłać wybrany dokument, należy go najpierw zatwierdzić. W celu zatwierdzenia wybieramy (osobno dla dokumentu CIT-8 i dla załącznika CIT-8/O) [Popraw] i zaznaczamy „Zatwierdzony”:Dokumenty są zatwierdzone, jeżeli na liście widać ikony czerwonych kłódek:Następnie należy przejść do opcji [E-Deklaracje]:Ekran startowy E-Deklaracji będzie wyglądać podobnie, jak na obrazku:Procedura przesłania E-Deklaracji składa się z 4 kroków – utworzenie wersji XML formularza, podpisanie utworzonego pliku za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wysłanie podpisanego dokumentu do serwera MF i odebranie UPO (lub komunikatu o błędzie, jeżeli takowy wystąpił).


Aby przejść krok pierwszy, należy wybrać przycisk [1. Utwórz]. Jeżeli formularz został poprawnie wypełniony oraz spełnione są warunki wymienione na początku dokumentu, zostanie utworzony plik XML reprezentujący deklarację.

Po wykonaniu tego kroku można podejrzeć utworzony plik za pomocą przycisku [Pokaż dokument] lub przejść do podpisywania [2. Podpisz].

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracji na tym etapie istnieje możliwość porzucenia bieżącej sesji [Anuluj bieżącą sesję i zacznij od nowa…], następnie zamknięcie okna, wycofanie zatwierdzenia, dokonanie poprawek w dokumencie, następnie ponowne zatwierdzenie i przejście do [E-Deklaracji].


Przejście kroku drugiego wiąże się z koniecznością użycia karty i czytnika podpisu elektronicznego. Po wybraniu [2. Podpisz] system poprosi użytkownika o przejście procedury elektronicznego podpisania dokumentu.

Do wykonania podpisu zalecamy aplikację smartSign. ADA przystosowana jest do płynnej współpracy z tym oprogramowaniem. Po wybraniu [Podpisz] pojawia się okno dialogowe:


W pierwszym polu wpisana jest ścieżka do podpisywanego pliku – ADA wypełnia to pole automatycznie. W kolejnym polu ścieżka do programu proCertum smartSign. Jeżeli program zainstalowano w innej lokalizacji, należy zmodyfikować tą ścieżkę. W zależności od wersji systemu operacyjnego: 32bitowa wersja - ścieżka będzie prowadzić przez "Program Files"; 64bitowa - ścieżka będzie prowadzić przez "Program Files (x86)". Program powinien automatycznie wykryć wersję. W kolejnej linii program generuje polecenie dla smartSign składające się z wywołania aplikacji i parametru w postaci ścieżki do podpisywanego pliku. Nie należy modyfikować tego pola, chyba że występują problemy z wykonywaniem podpisu albo jednorazowo ma być wykonany podpis za pomocą innego oprogramowania. Następnie należy wybrać [Wykonaj] – zostanie uruchomiona aplikacja do wykonywania podpisu. Pełny opis procedury instalacji oraz wykonywania podpisu znajduje się w dalszej części dokumentu. W przypadku, gdy podpisany plik ma inną nazwę, niż sugerowana w ostatnim polu okna dialogowego, należy zlokalizować plik podpisany manualnie. Aby zakończyć proces wykonywania podpisu wybieramy [Gotowe].

Po udanym podpisaniu dokumentu również można podejrzeć wygenerowany plik oraz również można wycofać się z procedury wysyłania deklaracji. Następnym krokiem jest wysłanie pliku do serwera.Wysłania pliku dokonujemy za pomocą przycisku [3. Wyślij]. W przypadku niepowodzenia w wysyłce (np. problem z połączeniem internetowym) istnieje możliwość ponawiania próby wysłania nawet, jeżeli miałaby ona nastąpić w późniejszym terminie – program pamięta stan sesji automatycznie.

W przypadku powodzenia w wysyłce zostaje odebrany komunikat z serwera informujący o otrzymaniu numeru referencyjnego oraz przetwarzaniu wysłanego dokumentu podobny do poniższego:Ostatnim krokiem jest odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) za pomocą przycisku [4. Potwierdź]. W przypadku powodzenia zostanie wyświetlony komunikat 200, zaś UPO będzie można wyświetlić przyciskiem [Pokaż UPO]. W przypadku błędu wyświetlona będzie treść błędu i można podejrzeć odpowiedź serwera za pomocą przycisku [Pokaż odp. Serwera]. Lista błędów i ich znaczeń dostępna jest na stronach MF i wykracza poza zakres merytoryczny tej instrukcji.


Podpis elektroniczny - proCertum smartSign

Podpisywanie e-deklaracji przy pomocy aplikacji proCertum SmartSign w celu wysyłki do Ministerstwa Finansów


Program można pobrać bezpłatnie ze strony Certum: http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_proCertum_Smart_Sign.xml


 1. Konfiguracja programu proCertum SmartSign
  W celu wysyłki pojedynczej deklaracji musi ona być podpisana zgodnie ze standardem XAdES-BES. W celu konfiguracji programu SmartSign przechodzimy na zakładkę Ustawienia->Podpis. Wprowadzamy następującą konfigurację:
  1. Format Podpisu: XAdES
  2. Typ podpisu: Wewnętrzny. Jeżeli użylibyśmy podpisu zewnętrznego, wygenerowany plik podpisu nie zawierałby dokumentu, a jedynie referencję do niego
  3. Wariant podpisu: Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES). Jeżeli będziemy prowadzili wysyłkę deklaracji zbiorczych, wymagane będzie przestawienie na Dołącz znacznik czasu (T) i skonfigurowanie ustawień znacznika czasu.
  4. Twórz podpis dołączony (Enveloped): odznaczone. Jeżeli opcja ta byłaby zaznaczona, znacznik podpisu trafiłby wewnątrz znacznika deklaracji
 2. Podpisanie dokumentu
  1. Na zakładce podpisywanie sprawdzamy listę plików które mają zostać podpisane. Następnie klikamy Podpisz. Pojawi się lista certyfikatów z której wybieramy właściwy  
  2. Po wybraniu certyfikatu klikamy OK. Zatwierdzamy złożenie podpisu wpisując PIN. Po podpisaniu pojawi się komunikat podsumowując wykonywane operacje. Jeżeli podpisywanie powiodło się, zostanie wygenerowany plik z rozszerzeniem .xades zwierający podpisaną e-deklarację.
  3. Jeżeli operacja podpisywania zakończyła się sukcesem możemy zamknąć program SmartSign, w przeciwnym wypadku należy sprawdzić komunikat błędu
  4. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego podpisania dokumentu, wystarczy usunąć plik z podpisem (plik z rozszerzeniem .xades) i wykonać procedurę podpisywania jeszcze raz. Alternatywnie możemy wykonać ponowne złożenie podpisu bez usuwania pliku z podpisaną deklaracją, i kiedy program zapyta co chcemy zrobić z podpisanym dokumentem należy wybrać zastąpienie podpisu.


---