Skrypty
Opis ogólny


W systemie ADA można pisać skrypty. Przegląd i edycja skryptów dostępne są z poziomu modułów Nadzorca oraz KRON.


Każdy skrypt składa się z elementów:


Elementy skryptu:


Nr

Identyfikator skryptu

Nazwa

Nazwa własna skryptu.

Przy wywołaniu skryptu można posługiwać się Nr lub Nazwą.

Grupa

Grupa, do której przypisano skrypt.

Grupy służą ułatwieniu zarządzania większą liczbą skryptów.

Opis

Tekstowy opis działania skryptu.

Kod

Kod do wykonania


Wywołanie skryptu:


SKRYPT(parNazwa,parParametry)

Opis parametrów:


parNazwa

Identyfikator skryptu. Można użyć Numer lub Nazwę.

parParametry

ParamString parametrów przekazywanych do skryptu.

Przekazane parametry będą dostępne w skrypcie pod nadanymi im tutaj nazwami i będą zainicjowane zadanymi tutaj wartościami.


Oprócz zmiennych przekazywanych do skryptu istnieją jeszcze predefiniowane parametry służące wspomaganiu pracy ze skryptami:

SKRYPT:OPIS - zwraca opis skryptu (wprowadzony w pole Opis), nie wykonuje skryptu!

SKRYPT:KOD - wyświetla kod skryptu, nie wykonuje skryptu!

SKRYPT:TRACE - włącza śledzenie skryptu; po wykonaniu zostaje wyświetlony drobiazgowy raport z wykonania. Pomaga to przede wszystkim w debugowaniu skryptów.


Wywołanie skryptu - przykład:


SKRYPT('Pętla','A=1|B=10')