WRCZKarty
Wirtualne rozrachunki (moduł Czynsze)

Składnia

WRCZKarty(parIDKarty,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parParametry

Parametry w formie paramString opisane poniżej

zwraca

Wynik zależny od zadanych parametrów.

Opis

Funkcja w oparciu o mechanizm wirtualnych rozrachunków karty czynszowej zwraca różne informacje z zakresu wirtualnych rozliczeń finansowych.


parParametry

KSI=0|1

Tylko dokumenty zaksięgowane; 0 - nie, 1 - tak, domyślnie: 1.

FLT=0|1|2

Filtr dokumentów (stary, nie używać!); 0 - wszystkie, 1 - przeterminowane i nie rozliczone, 2 - nie rozliczone, domyślnie: 2.

PTKPN=######

Nowy filtr dokumentów; Kolejne pozycje to flagi 0|1:

1. Należność nie rozliczona

2. Należność rozliczona

3. Nie przeterminowane

4. Przeterminowane

5. Odsetki nie rozliczone

6. Odsetki rozliczone

OD=<data>

Data początkowa analizy; Format daty Clarion; domyślnie: 0 czyli od początku historii.

DO=<data>

Data końcowa analizy; Format daty Clarion; domyślnie: GLO:DataAkt, czyli aktualna data programowa.

ODS_DO=<data>

Data naliczania odsetek; Format daty Clarion; domyślnie: wartość parametru DO.

ODS_ID=<STO:ID_DANEJ>

Identyfikator stawki odsetkowej; domyślnie KAR:id_stawki_ods, czyli wg ustawień na karcie czynszowej.

ODS_FLT=0|1|2

Filtr odsetkowey; 0 - wszystkie dokumenty; 1 - tylko dok. bez odsetek; 2 - tylko dok. z odsetkami.

KONTO=<Lista<SLK:Konto>>

Lista kont czynszowych. Konta dzielone przecinkiem ','. Domyślnie: wszystkie konta.

DOK:TYP=<TDOK:TypDok>

Typ dokumentów-rozrachunków; Domyślnie: wszystkie typy.

Filtr jest realizowany po wykonaniu wszystkich obliczeń.

Filtrowaniu podlegają tylko dokumenty tworzące rozrachunki. Odfiltrowanie danego dokumentu odfiltrowuje również jego wpłaty, odsetki i spłaty odsetek!.

DOK:DATAOD, DOK:DATADO

Filtr dat dokumentów tworzących rozrachunki, analogicznie jak DOK:TYP.

NIELICZ

Obecność parametru powoduje pominięcie obliczeń. W takim przypadku można pobierać tylko pojedyncze wartości (nie można używać opcji TABELA i TABELASZCZEGÓŁOWA w RET).

PREPOST=0|1

0 - nie pokazuj zbiorówki dokumentów spoza zadanego zakresu dat, 1 - pokazuj

RET=<typ zwracanej wartości>

do wyboru jedna z poniższych możliwości:

NALEŻNOŚCI / NALEZNOSCI - suma należności, WN

SPŁATY / SPLATY - suma wpłat, MA

DOZAPŁATY / DOZAPLATY - saldo; >0 - nadpłata, <0 - niedopłata

ODSETKIDOK - kwota odsetek wynikająca z dokumentów czynszowych

ODSETKISPŁATY / ODSETKISPLATY - spłaty odsetek wynikające z dokumentów czynszowych

ODSETKIWIR - kwota odsetek wirtualnych

ODSETKIROZNICA / ODSETKIRÓŻNICA - różnica odsetek naliczonych i wirtualnych (ODSETKIWIR-ODSETKIDOK)

SUMAWN - (NALEŻNOŚCI+ODSETKIDOK+ODSETKIRÓŻNIKA)

SUMAMA - (SPŁATY+ODSETKISPŁATY)

SALDOWN - strona WN salda na podstawie SUMAWN i SUMAMA

SALDOMA - strona MA salda na podstawie SUMAWN i SUMAMA

RAZEM - (SUMAMA-SUMAWN); >0 - nadpłata; <0 - niedopłata

LICZBADNIZALEGLOSCI / LICZBADNIZALEGŁOŚCI - najwyższa wartość z wyliczonych dni zaległości

WN_PRZED - suma kolumny WN - tylko operacje PRZED

MA_PRZED - suma kolumny MA - tylko operacje PRZED

ODSETKI_PRZED - suma kolumny ODSETKI - tylko operacje PRZED

POZOSTAJE_PRZED - suma kolumny POZOSTAJE - tylko operacje PRZED

WN_ - suma kolumny WN bez operacji przed i po

MA_ - suma kolumny MA bez operacji przed i po

ODSETKI_ - suma kolumny ODSETKI bez operacji przed i po

POZOSTAJE_ - suma kolumny POZOSTAJE bez operacji przed i po

WN_PO - suma kolumny WN - tylko operacje PO

MA_PO - suma kolumny MA - tylko operacje PO

ODSETKI_PO - suma kolumny ODSETKI - tylko operacje PO

POZOSTAJE_PO - suma kolumny POZOSTAJE - tylko operacje PO

NADPLATA / NADPŁATA - zwraca wyrażenie nadpłata gdy saldo dodatnie lub niedopłata gdy ujemne

PARAM - wszystkie dane wymienione wyżej w formie paramString

TABELA - tabela w wersji skróconej - jeden wiersz odpowiada jednemu dokumentowi po stronie WN

TABELASZCZEGÓŁOWA / TABELASZCZEGOLOWA - tabela w wersji rozszerzonej, naprzemiennie dokumenty po stronie WN, MA oraz naliczone odsetki.

NADPLATA=<tekst>

NIEDOPLATA=<tekst>

Dostępne tylko, gdy RET=NADPLATA.

Określa alternatywne teksty dla 'nadpłata' i 'niedopłata'.

KOLUMNY=<lista<A:B>>

Dostępne tylko, gdy RET=TABELA lub TABELASZCZEGOLOWA.

Określa listę kolumn generowanej tabeli.

Kolejne kolumny dzielone są separatorem przecinek ','.

Alternatywna nazwa kolumny po dwukropku ':'.

Domyślnie:

TABELA - LP:Lp.,SYMBOL:Dokument,PACZKA:Paczka,DATA:Data,TERMIN:Termin płt.,WN:Zaległość,MA:Wpłata,POZOSTAJE:Pozostaje

TABELASZCZEGÓŁOWA - LP:Lp.,SYMBOL:Dokument,PACZKA:Paczka,DATA:Data,TERMIN:Termin płt.,WN:Zaległość,MA:Wpłata,POZOSTAJE:Pozostaje,ODSETKI:Odsetki

Dostępne kolumny:

LP - liczba porządkowa

SYMBOL - typ i numer dokumentu

PACZKA - paczka lub opis zbioru operacji

DATA - data dokumentu

TERMIN - termin lub data płatności

OPIS - opis dokumentu                    

DOTYCZY - pole dotyczy (opis + powiązania)

WN - kwota należności (WN) dokumentu, automatycznie podsumowywana

MA - kwota wpłat (MA) dokumentu, automatycznie podsumowywana

POZOSTAJE - kwota pozostała do zapłaty dokumentu, automatycznie podsumowywana

LICZBADNI - liczba dni zaległości płatności dokumentu

ODSETKI - kwota naliczonych odsetek wirtualnych, automatycznie podsumowywana

KONTO - konto czynszowe

DATAODSETEK - data odsetek

STOPA - ostatnia stopa procentowa odsetek (na datę odsetek)

ODSETKI_MA - wpłata na odsetki NO

IDCZDOK_WN - id dokumentu czynszowego, tylko format PARAM

IDCZDOK_NO - id dok.NO - Nota Odsetkowa, tylko format PARAM    

ROK - rok księgowy

BEZ_ZER

Dostępne tylko, gdy RET=TABELA lub TABELASZCZEGOLOWA.

Powoduje drukowanie pustej przestrzeni w miejscu kwot o zerowej wartości. Może poprawić czytelność tabeli.

FORMAT

Dostępne tylko, gdy RET=TABELA lub TABELASZCZEGOLOWA.

Forma zwracanej tabeli.

ASCII (domyślne) - zwykła tabela znakowa do pism.

PARAMSTRING / PARAM - tabela w formie paramString'a.

W przypadku tabeli w formie paramStringa w wyniku ustawiane są następujące pola:

ROWS - liczba wierszy.

1...n: - prefiks kolejnych wierszy.

po prefiksie nazwy jak w przypadku kolumn dostępnych dla tabeli (LP, SYMBOL, ...).

Przykładowy wynik:

ROWS=2|1:LP=1|1:SYMBOL=FV-001|2:LP=2|2:SYMBOL=FV-123


Przykłady

WRCZKarty(KAR:ID_KART,'RET=NADPŁATA|NADPLATA=Spółdzielnia zwróci|NIEDOPLATA=Należy dopłacić')
=> 'Należy dopłacić 123,45'

Zobacz również:

-