Utworzenie e-Sprawozdania

Utworzenie e-Sprawozdania rozpoczyna się od otwarcia przeglądu dokumentów e-sprawozdań:

Okno służy do przeglądu dokumentów obsługiwanych w module e-sprawozdań. Wyświetlane są tylko dokumenty aktualnej administracji.

1. Zakładki sortowania / filtrowania.

Zakładka 1 – dokumenty dotyczące bieżącego roku, sortowanie wg typu i numeru dokumentu.

Zakładka 2 – dokumenty dotyczące bieżącego roku, sortowanie wg daty sporządzenia.

Zakładka 3 – dokumenty z wszystkich lat, sortowanie wg typu i numeru. Ta zakładka umożliwia podejrzenie dokumentów dotyczące lat poprzednich.2. Lista dokumentów.

Lista zawiera podstawowe informacje o dokumencie, tj. typ i numer, datę sporządzenia, okres sprawozdania, komentarz oraz typ i numer dokumentu wybranego jako dokument z poprzedniego roku.

W typowej sytuacji na liście będzie znajdował się jeden dokument będący sprawozdaniem finansowym jednostki za dany rok.

3. [Otwórz].

Przycisk otwiera okno edycji, drukowania i eksportu sprawozdania. Omówione jest w następnej sekcji instrukcji.

4. [Popraw].

Przycisk otwiera okno edycji nagłówka wybranego dokumentu. Omówione dalej.

5. [Dopisz].

Przycisk otwiera okno dopisywania nowego nagłówka dokumentu.

6. [Usuń].

Przycisk służy do całkowitego usunięcia wybranego sprawozdania z bazy danych systemu. Nie należy usuwać złożonych dokumentów, a jedynie dokumenty robocze i służące do testowania funkcji modułu. Usunięcia dokumentu nie można cofnąć.Aby utworzyć nowe e-sprawozdanie używamy przycisku 5. [Dopisz]. Otwiera się okno z ustawieniami dokumentu:

1. Rodzaj dokumentu i numer.

Za pomocą słownika wybieramy rodzaj (typ) dokumentu z listy dostępnych wariantów – jednostka inna, mała lub mikro w złotych:

Wybór typu decyduje o zastosowanej strukturze e-sprawozdania i dostępnych opcjach:

Numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Rok bieżący traktowany jest jako ten rok, którego sprawozdanie dotyczy.

2. Dokument za poprzedni rok.

W przypadku, gdy w bazie danych jest dokument tego samego rodzaju (typu) za poprzedni rok, można go tutaj wprowadzić. Wprowadzenie dokumentu za poprzedni rok uaktywnia opcję przepisania danych z poprzedniego roku w oknie edycji e-sprawozdania. Uwaga! Przepisanie danych z poprzedniego roku powinno być pierwszą czynnością po utworzeniu nowego e-sprawozdania, ponieważ powoduje usunięcie danych kwotowych z nowego dokumentu przed przepisaniem.

3. Data sporządzenia.

Data sporządzenia sprawozdania.

4. Okres od-do.

Okres, którego dotyczy sprawozdanie. Okres powinien być zgodny z rokiem sprawozdania.

5. Opcje.

Sekcja opcji decyduje o strukturze e-sprawozdania. Aby zmienić daną opcję, należy użyć przycisku 6. [Popraw].

Dla wszystkich typów dokumentów dostępne są opcje:

a) Dane przekształcone za poprzedni rok: Tak / Nie. - włączenie opcji powoduje dodanie trzeciej kolumny z kwotami przekształconymi za poprzedni rok.

b) Rachunek zysków i strat: Wariant kalkulacyjny / Wariant porównawczy.

c) Rachunek przepływów pieniężnych: Metoda bezpośrednia / Metoda pośrednia.

d) Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego: Tak / Nie (od wersji 1.2).

Oprócz tego jednostka mała i mikro mają dodatkowe opcje wynikające z dowolności wyboru elementów struktury dokumentu.

Jednostka mała:

a) Wprowadzenie do sprawozdania: Jednostka mała / Jednostka inna.

b) Bilans: Jednostka mała / Jednostka inna.

c) Rachunek zysków i strat: Jednostka mała / Jednostka inna.

d) Dodatkowe: Jednostka mała / Jednostka inna.

Jednostka mikro:

a) Wprowadzenie do sprawozdania: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.

b) Bilans: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.

c) Rachunek zysków i strat: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.

d) Dodatkowe: Jednostka mikro / Jednostka mała / Jednostka inna.

Od wyboru powyższych opcji zależy struktura i zawartość sprawozdania. Należy zatem określić te elementy przed przystąpieniem do wypełniania treści dokumentu.

7. Komentarz.

Pole tekstowe na dowolny komentarz operatora. Wartość pola nie jest nigdzie drukowana ani eksportowana i służy jedynie przechowaniu notatek.

Po zaakceptowaniu formularza przyciskiem [Zapisz] zostaje utworzone nowe sprawozdanie. Sekcja wprowadzenia do sprawozdania zostaje wypełniona domyślnymi danymi adresowymi jednostki administracyjnej, o ile są wprowadzone w formularzu administracji.