AdaNET / Style użytkownika
Plik web/styles/UserCustom.css


Wprowadzenie


AdaNET dystrybuowany jest wraz z zestawem gotowych styli definiujących wygląd strony w przeglądarce. Dodatkowo system umożliwia użytkownikom modyfikację domyślnego wyglądu aplikacji poprzez przesłanianie styli użytych na stronie.


Plik styli użytkownika


Plik styli użytkownika nie jest dystrybuowany z systemem i jego aktualizacjami, aby aktualizacja nie usuwała zmian wprowadzonych przez użytkownika. W związku z tym użytkownik musi utworzyć ten plik samodzielnie. Plik styli musi nosić nazwę "UserCustom.css" i znajdować się w folderze "Web/Styles" folderu plików wykonywalnych systemu Ada.

Wersja styli użytkownika


Z uwagi na fakt, że przeglądarki internetowe domyślnie przechowują treść plików definiujących styl, zmiany wprowadzone w UserCustom.css mogą nie być odzwierciedlone na komputerach/telefonach użytkowników aplikacji AdaNET. Aby wymusić w przeglądarce ponowne ściągnięcie pliku styli, należy zrestartować serwer AdaNET.exe - to spowoduje wygenerowanie przesyłanego nagłówka strony na podstawie daty/czasu edycji pliku UserCustom.css.

Przykład wykorzystania


Domyślnie logo na stronie jest wyrównane do lewej strony ekranu. Można zmodyfikować ten wygląd za pomocą poniższego kodu w pliku UserCustom.css.


.zis-header-logo{
       background-position: center;
}
@media screen and (orientation: portrait){
       .zis-header-logo{
               background-position: center;
       }
}


Przy modyfikacji styli przydatne jest narzędzie programisty dostępne w większości przeglądarek. Za jego pomocą można sprawdzić jakie klasy (class) i/lub jaki identyfikator (id) ma dany element, który chcemy zmodyfikować.


W przypadku klas definiując style nalezy posługiwać się przedrostkiem "." (kropka) i nazwą klasy - to powoduje zmianę we wszystkich elementach wykorzystujących daną klasę.


W przypadku posługiwania się identyfikatorem w definicji dodajemy znak "#" (kratka) i nazwę identyfikatora - to powoduje zmianę wyglądu tylko wskazanego elementu o danym identyfikatorze.---