Środki pieniężne w drodze


Środki pieniężne w drodze to kwoty znajdujące się między kasą jednostki a jej rachunkiem bankowym lub między rachunkami bankowymi, w sytuacji kiedy jednostka posiada kilka rachunków.


Do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej ,a także środków pieniężnych w drodze służy konto np: 140 lub 149 (w zależności od przyjętego w planie kont oznaczenia) „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”.