Seryjne Wprowadzanie Zasobów

O seryjnym wprowadzaniu zasobów

Funkcja przeznaczona jest do sprawnego dopisywania obiektów i zasobów.

Sekcja Obiekt

Wybór obiektu

Zasoby muszą być dopisane do istniejącego obiektu. Sekcja Obiekt służy do określenia obiektu docelowego.

W sekcji "Obiekt" po lewej stronie znajduje się przycisk z ikoną budynku, który otwiera słownik obiektów istniejących w bazie danych systemu.

Aby wybrać obiekt, do którego dopisywane będą zasoby, należy odnaleźć go na liście i zaakceptować przyciskiem [Wybierz].

Jeżeli obiekt nie istnieje, należy dopisać go w słowniku (przycisk [Dopisz]), a następnie wybrać (przycisk [Wybierz]).


Rys.1. Przykładowe wypełnienie pól obiektu istotnych dla generatora lokali.

Podczas dopisywania obiektu należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich istotnych pól - kod, adres, powierzchnie, a także pola "Liczba kondygnacji", "Liczba mieszkań", "Liczba lokali użytkowych" oraz "Liczba klatek", ponieważ generator zasobów wymaga tych pól do poprawnego funkcjonowania. Pominięcie pól spowoduje konieczność samodzielnego określenia liczby lokali w obiekcie oraz uniemożliwi podział na klatki i kondygnacje.


Rys.2. Przykładowo wybrany obiekt.

Sekcja Parametry zasobów

Parametry zasobów

Sekcja służy określeniu ustawień tworzonych zasobów. Pozwala wybrać wzorcowy zasób (zarówno istniejący w wybranym budynku, jak i w innym budynku służący za wzorzec), ustalić właściwości numeracji lokali oraz określić alternatywną w stosunku do danych obiektu ulicę i nr budynku.

Zasoby generowane na podstawie ustawień tej sekcji nie są od razu zapisywane, lecz oczekują na akceptację za pomocą przycisku [Utwórz]. Na liście podglądu zasoby wzorcowe oznaczone są kolorem czerwonym.

Wybór wzorcowego zasobu

Ze względu na mnogość właściwości każdego z lokali oraz na powtarzalność tych właściwości w obrębie pięter i klatek możliwe jest określenie wzorca dla tworzonej serii zasobów. Przycisk z ikoną planu lokalu otwiera słownik zasobów, w którym można wybrać zasób istniejący w dowolnym budynku lub dopisać zasób do aktualnego budynku i wybrać go jako wzorzec. Należy pamiętać o wypełnieniu jak największej liczby pól, ponieważ po wygenerowaniu zasobów na podstawie wzorca, uzupełnianie informacji odbywać się będzie pojedynczo dla każdego z zasobów. Wybór wzorcowego zasobu jest opcjonalny.


Rys.3. Przykładowo utworzony i wybrany zasób wzorcowy.

Numeracja lokali

Pola "Numer lokalu początkowy" oraz "Końcowy" określają zakres generowanych numerów lokali. Jeżeli wypełniono w obiekcie pole "Liczba mieszkań", program wypełnia te pola automatycznie.

Pole "Krok" służy określeniu skoku w numeracji. Krok "1" spowoduje utworzenie lokali o numerach "1, 2, 3, 4...", krok "2" - "1, 3, 5, 7..." itd. Opcja służy do seryjnego wprowadzania lokali o podobnych właściwościach. Przykładowo - wprowadzamy budynek z pięcioma piętrami, na każdym piętrze znajdują się trzy mieszkania, każde z nich charakteryzuje się innym metrażem, jednak w pionie metraż jest identyczny. W takim przypadku można ustawić krok na "3" i generować zasoby seriami - najpierw z numerem początkowym "1", następnie wybierając inny zasób wzorcowy od numeru "2" i na koniec "3".


Rys.4. Przykładowe ustawienie dla pierwszej z trzech serii lokali.

Dla budynków, w których w każdej klatce numeracja lokalu rozpoczyna się od jedności, należy zaznaczyć opcję "Każda klatka numerowana od jedności".

Przedrostek i przyrostek numeracji

Jeżeli numery lokali wymagają dodatkowego literowo-cyfrowego przedrostka lub przyrostka, należy wypełnić pola "Przedrostek numeru lokalu" lub "Przyrostek numeru lokalu". W przeciwnym razie pola należy pozostawić puste.

Alternatywna ulica i numer budynku

W sytuacji, gdy dana seria zasobów należy do innej ulicy, lub numer budynku jest inny, niż określone w obiekcie, należy wypełnić pola "Ulica" lub "Nr budynku". Parametry szczególnie pomocne w połączeniu z opcją "Każda klatka numerowana od jedności".

Tworzenie zasobów wg ustawionego wzorca

Zasoby generowane na podstawie wzorca oznaczone są na liście podglądu kolorem czerwonym. Oznacza to, że nie są jeszcze dopisane i oczekują na akceptację operatora. Akceptacji dokonuje się za pomocą przycisku [Utwórz]. Po wykonaniu tej operacji zasoby zmieniają oznaczenie kolorem na niebieski, co oznacza, że zostały wstępnie zaakceptowane i gotowe do dopisania do bazy danych. Każde kolejne wygenerowanie zasobów po zmianie parametrów (zasoby czerwone) nie wpływa już na właściwości zaakceptowanych (niebieskie).


Rys.5. Podgląd pierwszej serii generowanych lokali. Pierwszy zasób został dodany "ręcznie" podczas wyboru zasobu wzorcowego.


Rys.6. Podgląd drugiej serii generowanych lokali (kolor czerwony). Pierwsza seria zaakceptowana przyciskiem "Utwórz" (kolor niebieski).

Sekcja Podgląd

Podgląd - przegląd, edycja, zapis listy zasobów

Lista podglądu pozwala kontrolować podstawowe właściwości tworzonych zasobów. Każdy zasób oznaczony jest odpowiednim kolorem:

Czarny - zasoby wybranego obiektu istniejące w bazie danych. Te zasoby nie ulegną modyfikacji w wyniku działania procedury.

Czerwony - zasoby wzorcowe oczekujące na akceptację operatora. Te zasoby nie zostaną zapisane do bazy danych.

Niebieski - zasoby wstępnie zaakceptowane i przygotowane do zapisu do bazy danych.

Edycja listy - zasoby "niebieskie"

Zasoby wstępnie zaakceptowane przez operatora, oznaczone kolorem niebieskim, można usunąć z listy. W tym celu należy zaznaczyć je za pomocą klawisza "Spacja" lub za pomocą podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy na liście zasobów - zaznaczony zasób wyróżni się ikoną zielonego haczyka. Po zaznaczeniu wybranych zasobów można je usunąć przyciwkiem [Usuń zaznaczone].


Rys.7. Zasoby zaznaczone do usunięcia z listy.

Do zaznaczania i odznaczania całej listy "niebieskich" zasobów służą przyciski [Zaznacz] i [Odznacz]. Zaznaczenie nie wpływa na proces zapisu zasobów do bazy danych.

Zapis do bazy danych systemu

Aby utworzone zasoby (kolor niebieski) zaczęły funkcjonować w systemie, należy zapisać je do bazy danych wybierając przycisk "Zatwierdź". Po dokonaniu tej operacji dalszych modyfikacji zasobów dokonać można poprzez standardowy przegląd "Obiekty / zasoby". Należy pamiętać, że z poziomu funkcji szybkiego dodawania zasobów operacji zapisu do bazy danych nie można cofnąć.


Rys.8. Zasoby zatwierdzone i zapisane do bazy danych.