Czynsze - Rozliczenia CO
Generowanie, struktura pliku.


Generowanie pliku

Menu: Plik – Systemy rozliczenia C.O. – Inne – 1.Generowanie pliku

Funkcja generowania pliku pozwala na eksport szablonu danych rozliczenia C.O. do systemów zewnętrznych, np. firm rozliczających centralne ogrzewanie. Szereg ustawień pozwala dopasować dane do indywidualnych potrzeb kooperujących firm.

Opis parametrów generowania plików:

 • Ścieżka do pliku – wskazuje ścieżkę docelową generowania pliku z danymi wraz z nazwą pliku wynikowego. Przycisk wywołuje standardowy dialog zapisu pliku pozwalając zmienić ścieżkę docelową oraz nazwę pliku wynikowego.
 • Struktura pliku – pozwala określić format generowanego pliku. Opcja „kolumny o stałej szerokości” oznacza plik tekstowy bez separatorów o stałej strukturze i długości wiersza. „Rozdzielany średnikami plik CSV” oznacza plik, gdzie separatorem pól jest znak średnika (;). Dokładniejsze informacje na temat struktury plików w sekcji „Struktura pliku”.
 • Okres rozliczeniowy – określa datę początkową i końcową okresu rozliczeniowego. Na podstawie tego okresu pobierane będą do pliku składniki czynszu.
 • Powierzchnia – pozwala zdecydować, czy eksportowaną powierzchnią jest powierzchnia całkowita zasobu, czy powierzchnia ogrzewana (odpowiednie pola właściwości zasobu).
 • Składniki czynszu do zaliczki c.o. – składa się z dwóch podsekcji: składniki zaliczki stałej oraz składniki zaliczki zmiennej. W pola tekstowe należy wpisać dzielone przecinkami identyfikatory numeryczne składników czynszu. Alternatywnie można skorzystać ze słownika składników wywoływanego przyciskiem . Na liście pod polem tekstowym wypisane zostaną wybrane składniki.
 • Zakres kodów – określa zakres zasobów eksportowanych do pliku. Słownik pozwala na wspomagany wybór zakresu.
 • Filtruj wg typu karty – pozwala uaktywnić filtr kart czynszowych wg typu. Przy zaznaczonej opcji należy wybrać jeden typ karty w rozwijanym polu wyboru.
 • Dokładność – określa szczegółowość eksportowanych danych. Opcja „karta” owocuje wygenerowaniem jednego wpisu dla każdej karty czynszowej. Alternatywnie „zasób (ostatnia karta)” skutkuje wygenerowaniem jednego wpisu dla każdego zasobu, gdzie informacje ze wszystkich kart należących do zasobu są sumowane.
 • Dodaj informacje o współwłaścicielach – zaznaczenie opcji powoduje wypełnianie pola określającego współwłaścicieli w pliku wynikowym. Informacje pojawią się tylko w przypadku współwłasności lokalu.
 • Nie przekazuj nazwisk – ochrona danych os. – zaznaczenie opcji eliminuje z pliku wynikowego nazwy kontrahentów z kart czynszowych zastępując je tekstem „Nazwisko - ochrona danych”. Przy takim ustawieniu identyfikacja zasobu i karty następuje tylko poprzez kod zasobu oraz numer karty czynszowej.
 • Uwzględnij zasoby nieczynne – włącza do pliku wynikowego również zasoby oznaczone jako nieczynne (za pośrednictwem daty nieczynności zasobu).
 • Zaawansowane filtrowanie – pozwala określić dodatkowe reguły filtrowania kart czynszowych i zasobów podczas eksportu danych. Wyrażenie musi spełniać reguły wyrażeń języka Clarion. Przycisk słownika pozwala wywołać okno wspomagające układanie wyrażeń.


Do poprawnego utworzenia pliku niezbędne jest określenie jego ścieżki docelowej, okresu rozliczenia oraz zakresu kodów lokali.


W przypadku pozostawienia pustych pól składników czynszu program zgłosi ostrzeżenie.


Po ustaleniu formatu i treści danych należy wybrać przycisk Generuj, aby przejść do tworzenia pliku wynikowego.Postęp operacji uwidoczni ekran podobny do poniższego:Operację można przerwać w dowolnej chwili za pomocą przycisku Przerwij.


Pomyślne zakończenie eksportu potwierdzane jest komunikatem:Po zaakceptowaniu następuje automatyczne wyświetlenie podglądu wyeksportowanych informacji. Podgląd pozwala skontrolować dane oraz umożliwia wydruk.Struktura plikuPlik tekstowy


Długość wiersza jest stała i wynosi 462 znaków. Wiersze dzielone są znakami przejścia do nowej linii (ASCII 13, 10).

Kolejne pola wiersza opisuje poniższa tabela:

Pozycja w wierszu

Opis pola

Pole w bazie danych ADA

Format

Format Clarion

Liczba znaków

1-8

Identyfikator karty czynszowej

KAR:id_kart

########

@n08

8

9-58

Nazwa kontrahenta

KAR:nazwa_kth

$$$...$

@s50

50

59-108

Ulica

OB:ulica

$$$...$

@s50

50

109-118

Nr domu

OB:cd_nr

$$$...$

@s10

10

119-128

Nr lokalu

ZAS:nr_lokalu

$$$...$

@s10

10

129-136

Data początku okresu rozliczeniowego

-

RRRRMMDD

@d12

8

137-144

Data końca okresu rozliczeniowego

-

RRRRMMDD

@d12

8

145-145

Zmiana lokatora (0 lub 1)

-

#

@n1

1

146-157

Zaliczka c.o. opłata stała (w groszach)

-

(-/#)###########

@n012v2 lub
@n-012v2

12

158-169

Zaliczka c.o. opłata zmienna (w groszach)

-

(-/#)###########

@n012v2 lub
@n-012v2

12

170-181

Rozliczenie (nadpłaty ujemne, niedopłaty dodatnie) w groszach

Wypełnia firma rozliczająca

(-/#)###########

@n012v2 lub
@n-012v2

12

182-193

Koszt rzeczywisty wg rozliczenia (w groszach)

Wypełnia firma rozliczająca

(-/#)###########

@n012v2 lub
@n-012v2

12

194-205

Powierzchnia lokalu

ZAS:powierzchnia lub ZAS:powierzchnia_ogrzewana

############

@n012v2

12

206-225

Nr identyfikacyjny dla firmy rozliczającej ciepło

KAR:id_metron

$$$...$

@s20

20

226-230

Kondygnacja

ZAS:kondygnacja

#####

@n05

5

231-250

Kod zasobu

ZAS:kod

$$$...$

@s20

20

251-262

Prognoza, tj. kwota zaliczki na kolejny okres

Wypełnia firma rozliczająca

############

@n012v2

12

263-462

Współwłaściciele

-

$$$...$

@s200

200
Plik CSV


Długość wiersza jest zmienna. Wiersze dzielone są znakami przejścia do nowej linii. Kolejne pola dzielone są separatorem w postaci średnika.

W przypadku, gdy znak średnika występuje w treści pola, pole ograniczane jest znakami cudzysłowów.

Jeżeli znak cudzysłowu występuje w treści pola, przyjmuje postać podwojonego znaku cudzysłowu oraz pole ograniczane jest parą cudzysłowów.

Przejście do nowej linii w treści pola nie jest traktowane jako znak podziału wiersza w przypadku ograniczenia treści cudzysłowami.

Kolejność pól oraz format liczb i kwot identyczny z formatami określonymi dla pliku tekstowego.

Plik CSV można odczytać, wypełnić i zapisać w programie MSExcel. Funkcja wczytania pliku rozliczeń jest przygotowana na wczytanie pliku zgodnego ze specyfikacją CSV dla MSExcel.


---