Rozliczanie zasobów
Zmienne i funkcje dostępne we wzorach rozliczeniowych zasobów (moduł Media)


Rozliczanie zasobów


W rozliczeniach zasobów, poza globalnie dostępnymi funkcjami, można używać zmiennych i funkcji zdefiniowanych tylko dla tej wąskiej tematyki.


Zmienne i funkcje w rozliczeniach medialnych zasobów upraszczają wzory lub umożliwiają precyzyjną kontrolę wyniku rozliczenia. Większość z tych funkcji posiada swój globalny odpowiednik.


Wszystkie wzory medialne wykonywane są w kontekście danego zasobu, karty czynszowej i podokresu rozliczenia. Podokresy dzielą okres całego rozliczenia na części na podstawie zdarzeń takich, jak zmiana stawki, zmiana lokatora, odczyt licznika etc.


Zmienne

CalyOkres_OD lub glo:RozlDataOd

Data początkowa całego rozliczenia.

CalyOkres_DO lub glo:RozlDataDo

Data końcowa całego rozliczenia.

KartaOkres_OD

Data początkowa całego rozliczenia ograniczona okresem aktywności karty czynszowej oraz poprzednimi rozliczeniami zasobu.

KartaOkres_DO

Data końcowa całego rozliczenia ograniczona okresem aktywności karty czynszowej oraz poprzednimi rozliczeniami zasobu.

Okres_OD

Data początkowa podokresu rozliczenia.

Okres_DO

Data końcowa podokresu rozliczenia.


Funkcje


CzyJestLegalizacja (parTyp)

Dla bieżącego zasobu i daty końca podokresu sprawdza, czy jest legalizacja liczników zadanego typu parTyp.

0 nie, 1 tak. Jeśli choć jeden licznik dla zadanych kryteriów nie ma legalizacji, a nie jest zdemontowany, to funkcja zwraca brak legalizacji.

CzyJestOdczyt (parTyp)

Dla bieżącego zasobu i w okresie do daty końca podokresu sprawdza, czy jest odczyt licznika zadanego typu parTyp.

0 nie, 1 tak.

DajDG (parID)

Na datę początku podokresu wyznacza wartość danej globalnej nr parID.

Wywołanie funkcji DajDG na datę początku podokresu rozliczenia dla danej o identyfikatorze parID.

DajDK (parID)

Dla bieżącej karty czynszowej na datę początku podokresu wyznacza wartość danej karty nr parID.

Wywołanie funkcji DajDK dla bieżącej karty na datę początku podokresu rozliczenia dla danej o identyfikatorze parID.

DajDKZas (parID)

Dla bieżącego zasobu na datę początku podokresu wyznacza sumę wartości danej karty nr parID dla wszystkich kart w zasobie.

Wywołanie funkcji DajDKZas w bieżącym zasobie na datę początku podokresu rozliczenia dla danej o identyfikatorze parID.

DajDOb (parID)

Dla bieżącego zasobu na datę początku podokresu wyznacza wartość danej obiektu nr parID.

Wywołanie funkcji DajDOb w bieżącym obiekcie na datę początku podokresu rozliczenia dla danej o identyfikatorze parID.

DajDZ (parID)

Dla bieżącego zasobu na datę początku podokresu wyznacza wartość danej zasobu nr parID.

Wywołanie funkcji DajDZ w bieżącym zasobie na datę początku podokresu rozliczenia dla danej o identyfikatorze parID.

DanaRozliczeniowaWezla (parID, parTyp)

Dla bieżącego zasobu wyszukuje węzeł danego typu parTyp i zwraca wartość danej rozliczeniowej węzła o numerze parID na dzień daty końcowej podokresu.

DanaZasFunc (parNazwa)

Dla bieżącego zasobu zwraca wartość pola zasobu o nazwie parNazwa. Nie uwzględnia dat. Dostępne nazwy - patrz DanaZasobu.

DanaZasobu (parNazwa)

Dla bieżącego zasobu zwraca wartość pola zasobu o nazwie parNazwa. Nie uwzględnia dat. Dostępne nazwy: typ_zas, wsk_zasiedlenia, kondygnacja, powierzchnia, powierzchnia_uzytkowa, powierzchnia_mieszkalna, powierzchnia_ogrzewana, powierzchnia_kuchni, popwrzchnia_p1, popwrzchnia_p2, popwrzchnia_p3, popwrzchnia_p4, popwrzchnia_p5, popwrzchnia_p6, popwrzchnia_lazienki, popwrzchnia_wc, popwrzchnia_przedpokoj, powierzchnia_balkonu, powierzchnia_piwnicy, powierzchnia_dodatkowa, powierzchnia_magazynowa, powierzchnia_przynalezna, powierzchnia_garderoby, czy_jest_co, czy_jest_zw, czy_jest_inst_el, czy_jest_kanaliza, czy_jest_cw, czy_jest_gaz, czy_jest_domofon, czy_jest_antena, czy_jest_winda, status, wsp_atrakcyjnosci, nr_ksiegi_wieczystej, data_KU, data_oddania, data_wykupu, data_odrebnej_wlas, pierw_koszt_budowy, umorzenie_bank_p, pierw_wklad_wniesiony, umorzenie_bank_k, kategoria, pr_udzialu_wspolnej, pr_udzialu_gruncie, pr_udzialu_nieruchom, udzial_grunt, udzial_nieruchom, data_wykupu, udzial_grunt_mianownik, udzial_nieruchom_mianownik, udzial_obiekt, udzial_obiekt.

Djt2Zas (parOpis, parCzas, parWarunek)

Funkcja wylicza dynamiczne jednostko-dni za pomocą funkcji DJT2. Funkcja wykonywana jest dla bieżącego zasobu w bieżącym podokresie. Do funkcji przekazywane są parametry definicji opisu parOpis, wyboru okresów parCzas (D/M/K/R) oraz definicji warunku parWarunek.

IloscLicznikow (parTyp, parAkt)

Dla bieżącego zasobu zwraca liczbę liczników danego typu parTyp. Jeżeli parAkt = 1, to liczniki aktywne. Jeżeli parAkt = 0, to liczniki zdemontowane. Funkcja nie uwzględnia okresu rozliczenia.

IloscLicznikowMetoda (parTyp, parMet)

Dla bieżącego zasobu w okresie całego rozliczenia zlicza liczbę liczników danego typu parTyp odczytanych metodą parMet. Funkcja działa w okresie całego rozliczenia.

IloscLiP (parTyp, parAkt, parPrzeznaczenie)

Dla bieżącego zasobu zlicza liczbę liczników danego typu parTyp i przeznaczenia parPrzeznaczenie. Jeżeli parAkt = 1, to liczniki aktywne. Jeżeli parAkt = 0, to liczniki zdemontowane. Funkcja nie uwzględnia okresu rozliczenia.

IloscLMP (parTyp, parMetoda, parPrzeznaczenie)

Dla bieżącego zasobu zlicza liczbę liczników danego typu parTyp i przeznaczenia parPrzeznaczenie, odczytanych metodą parMetoda w okresie całego rozliczenia.

IloscMiesFunc ()

Dla bieżącego podokresu wyznacza liczbę miesięcy. Jako pierwszy miesiąc uznawany jest pełny miesiąc od 1go do ostatniego dnia miesiąca; jako ostatni miesiąc, który został rozpoczęty. Ilość miesięcy liczona jest od daty od do daty do włącznie.

IloscOsobomFunc ()

Dla bieżącej karty czynszowej i bieżącego podokresu wyznacza ilość osobo-miesięcy.

IloscOsobomRyczFunc (parTyp)

Dla bieżącej karty czynszowej i bieżącego podokresu wyznacza ilość osobo-miesięcy ryczałtowych typu mediów parTyp.

IloscOsobomRyczZasFunc (parTyp)

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu wyznacza ilość osobo-miesięcy ryczałtowych typu mediów parTyp wszystkich kart czynszowych w zasobie.

IloscOsobomZasFunc ()

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu wyznacza ilość osobo-miesięcy.

IloscRozlWezel (parPole, parFiltr)

Dla bieżącego węzła i bieżącego podokresu wyznacza sumę wartości wybranego pola parPole pozycji rozliczeń. Opcjonalnie można określić filtr pozycji/składników.

Wywołanie funkcji FuncIlosc_RozliczenieWezel dla bieżącego węzła, bieżącego podokresu rozliczenia.

Parametry parPole, parFiltrMERP, parFiltrZas są przekazywane dalej do funkcji liczącej.

IloscRozlZasob (parPole, parFiltr)

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu wyznacza sumę wartości wybranego pola parPole pozycji rozliczeń. Opcjonalnie można określić filtr pozycji/składników.

Wywołanie funkcji FuncIlosc_RozliczenieZasob dla bieżącego zasobu, bieżącego podokresu rozliczenia.

Parametry parPole i parFiltrMERP są przekazywane dalej do funkcji liczącej.

LiczbaKartWZasobie (parFiltr)

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu funkcja zlicza liczbę kart czynszowych aktywnych w podokresie. Opcjonalnie można określić filtr kart.

LiczbaLicznikow (parFiltrLiczników, parFiltrOdczytów)

Dla bieżącego zasobu, w bieżącym podokresie zlicza liczbę liczników. Opcjonalnie można zastosować filtr liczników lub filtr odczytów.

MESSAGE (parTekst)

Wyświetla okno z tekstem parTekst.

MiesLiczFunc (parTyp)

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu wyznacza liczbę miesięcy licznikowych wybranego typu mediów parTyp. Funkcja opiera się o daną zasobu określoną jako wskaźnik ryczałtu danego typu mediów oraz aktywne liczniki.

MiesRyczFunc (parTyp)

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu wyznacza ilość miesięcy ryczałtowych wybranego typu mediów parTyp. Funkcja opiera się o daną zasobu określoną jako wskaźnik ryczałtu danego typu mediów.

ParamMiesFunc (parNazwa)

Dla bieżącej karty czynszowej i bieżącego podokresu wylicza iloczyn danej zasobu o zadanej nazwie (patrz DanaZasobu) i ilości miesięcy.

ParamMiesiecyKarRycz (parNazwa, parTyp)

Dla bieżącego zasobu i bieżącego podokresu wylicza iloczyn danej zasobu określonej nazwą parNazwa (patrz DanaZasobu) oraz ilości miesięcy ryczałtowych dla zadanego typu mediów parTyp.

PowierzFunc ()

Dla bieżącej karty czynszowej wyznacza powierzchnię ogrzewaną zasobu na bazie pól zasobu.

SrednieZuzycie (parTyp, parOkresOd, parOkresDo, parCykl, parSzczegółowe, parFiltrLiczników, parFiltrOdczytów)

Dla bieżącego zasobu funkcja zwraca średnie zużycie w okresie od parOkresOd do parOkresDo. Do wyznaczenia średniego zużycia używana jest funkcja FuncSrednieZuzycie_Zasobu do której przekazywane są dalej parametry parTyp, parOkresOd, parOkresDo, parSzczegółowe, parFiltrLiczników i parFiltrOdczytów. Parametr parCykl określa okres średniego zużycia: R - rocznie, K - kwartalnie, M - miesięcznie, D - dziennie, inna wartość liczbowa - na okresy równe zadanej liczbie dni.

Stawka (parID)

Wartość stawki nr parID. Dla bieżącego zasobu wyszukuje stawkę/daną na węźle na datę początkową podokresu.

UKO2CO ()

Wyznacza stosunek długości okresu rozliczenia bieżącej karty czynszowej do długości okresu całego rozliczenia.

UO2CO ()

Wyznacza stosunek długości podokresu do długości okresu całego rozliczenia.

UO2KO ()

Wyznacza stosunek długości podokresu do długości okresu rozliczenia bieżącej karty czynszowej.

Zuzycie (parTyp, parNadPod)

Zużycie w zasobie dla zadanego typu mediów.
Wywołuje funkcję FZuzycie_Zasobu z parametrami dla bieżącego zasobu, typu mediów parTyp, datami podokresu od-do, szczegółowe.

Parametr parNadPod opcjonalny; 0 - zużycie liczników głównych pomniejszone o zużycie podliczników, 1 - suma z podliczników, 2 - tylko zużycie liczników głównych.

ZuzycieEx (parTyp, parFiltrLiczników, parFiltrOdczytów, parNadPod)

Zużycie uproszczone w zasobie dla danego typu mediów parTyp. Opcjonalnie filtr liczników lub odczytów. Funkcja wywołuje FZuzycie_Zasobu dla bieżącego zasobu, danego typu mediów parTyp, bieżącego podokresu, uproszczone.

Parametr parNadPod opcjonalny; 0 - zużycie liczników głównych pomniejszone o zużycie podliczników, 1 - suma z podliczników, 2 - tylko zużycie liczników głównych.

ZuzycieExSzczegolowe (parTyp, parFiltrLiczników, parFiltrOdczytów, parNadPod)

Zużycie szczegółowe w zasobie dla danego typu mediów parTyp. Opcjonalnie filtr liczników lub odczytów. Funkcja wywołuje FZuzycie_Zasobu dla bieżącego zasobu, danego typu mediów parTyp, bieżącego podokresu, szczegółowe.

Parametr parNadPod opcjonalny; 0 - zużycie liczników głównych pomniejszone o zużycie podliczników, 1 - suma z podliczników, 2 - tylko zużycie liczników głównych.

ZuzycieP (parTyp, parPrzeznaczenie, parNadPod)

Dla bieżącego zasobu zwraca zużycie szczegółowe liczników typu parTyp z ustawionym przeznaczeniem parPrzeznaczenie w bieżącym podokresie za pomocą funkcji FZuzycie_Zasobu.

Parametr parNadPod opcjonalny; 0 - zużycie liczników głównych pomniejszone o zużycie podliczników, 1 - suma z podliczników, 2 - tylko zużycie liczników głównych.


---