Rozliczanie węzłów
Zmienne i funkcje dostępne we wzorach rozliczeniowych węzłów (moduł Media)


Rozliczanie węzłów


W rozliczeniach węzłów, poza globalnie dostępnymi funkcjami, można używać zmiennych i funkcji zdefiniowanych tylko dla tej wąskiej tematyki.


Zmienne i funkcje w rozliczeniach medialnych węzłów upraszczają wzory lub umożliwiają precyzyjną kontrolę wyniku rozliczenia.


Wszystkie wzory medialne wykonywane są w kontekście danego węzła i okresu rozliczenia.


Zmienne

glo:RozlDataOd

Data początkowa całego rozliczenia.

glo:RozlDataDo

Data końcowa całego rozliczenia.


Funkcje


LiczbaLiIndwW (parKod, parTyp, parDataOd, parDataDo, parFiltrLiczników, parFiltrOdczytów)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) w zadanym okresie (parDataOd, parDataDo) wyznacza liczbę liczników w zasobach. Opcjonalnie można określić filtr liczników lub odczytów liczników. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscZasBezOdczytu (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) zlicza liczniki indywidualne bez odczytu na datę końca rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscZasBezLegalizacji (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) zlicza liczniki indywidualne bez legalizacji na datę końca rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscOsobWZasBezOdczytu (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza liczbę osobo-miesięcy (w okresie całego rozliczenia) w zasobach bez odczytu licznika. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscOsobWZasBezLegalizacji (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza liczbę osobo-miesięcy (w okresie całego rozliczenia) w zasobach bez legalizacji licznika. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscZasDanegoTypu (parKod, parTyp, parTypZas)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) zlicza liczbę zasobów zadanego typu parTypZas. Funkcja nie uwzględnia dat. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

WezelMiesRyczFunc (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza ilość miesięcy ryczałtowych w okresie całego rozliczenia.

WezelMiesLiczFunc (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza ilość miesięcy licznikowych w okresie całego rozliczenia.

ZuzycieWezlaZas (parKod, parTyp, parTypZas)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza sumę zużyć w zasobach zadanego typu parTypZas. Zużycie liczone metodą uproszczoną. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

ZuzycieWezlaZasEx (parKod, parTyp, parFiltrZasobów, parFiltrLiczników)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza sumę zużyć. Opcjonalnie można określić filtr zasobów lub filtr liczników. Zużycie liczone metodą uproszczoną. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

ZuzycieWezlaZas2 (parKod, parTyp, parTypZas, parDataOd, parDataDo)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) w zadanym okresie (parDataOd, parDataDo) wylicza zużycie liczników indywidualnych w zasobach zadanego typu parTypZas. Jeżeli parametry dat są pominięte, to przyjmuje domyślnie cały okres rozliczenia. Zużycie liczone metodą uproszczoną. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

ZuzycieWezlaZasEx2 (parKod, parTyp, parFiltrZasobów, parFiltrLiczników, parDataOd, parDataDo)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) w zadanym okresie (parDataOd, parDataDo) wylicza zużycie liczników indywidualnych w zasobach. Opcjonalnie można określić filtr zasobów lub filtr liczników. Jeżeli parametry dat są pominięte, to przyjmuje domyślnie cały okres rozliczenia. Zużycie liczone metodą uproszczoną. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

SumaZuzycWLicznikachZasEx2 (parKod, parTyp, parParametry)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza zużycie liczników indywidualnych. Opcjonalne parametry (paramString): DATAOD, DATADO, FLTZAS, FLTLICZ, SZCZ. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.
DATAOD i DATADO - okres wyliczanego zużycia od-do, domyślnie cały okres rozliczenia.
FLTZAS, FLTLICZ - filtr zasobów i liczników.
SZCZ - metoda liczenia zużycia; 0 - uproszczona, 1 - szczegółowa.

ZuzycieWezlaKar (parKod, parTyp, parTypKar)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza sumę zużyć liczników indywidualnych w zasobach dla wszystkich kart zadanego typu parTypKar. Okresy zużyć są ograniczane datami aktywności karty. Uwaga! Jeżeli w zasobie w danym okresie występuje więcej, niż jedna karta, to funkcja policzy zużycie dla każdej karty osobno i doda wyniki, zatem wyliczy wielokrotność zużycia na zasobie! Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

ZuzycieWezlaZbiorcze (parKod, parTyp, parRodzaj)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza zużycie liczników zbiorczych zadanego rodzaju parRodzaj (0 - licznik główny, 1 - podlicznik, ...) w okresie całego rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

ZuzycieWezlaZbiorczeEx (parKod, parTyp, parRodzaj, parFiltrLiczników, parFiltrOdczytów

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza zużycie liczników zbiorczych zadanego rodzaju parRodzaj (0 - licznik główny, 1 - podlicznik, ...) w okresie całego rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł. Opcjonalnie można określić filtr liczników lub odczytów.

DanaRozliczeniowaWezla (parID)

Dla bieżącego węzła wyznacza wartość danej rozliczeniowej nr parID na datę końca okresu rozliczenia.

DanaRozliczeniowaWezla2 (parKod, parTyp, parID)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wyznacza wartość danej rozliczeniowej nr parID na datę końca okresu rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscZasobowWWezle (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) zlicza liczbę zasobów. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscZasobowWWezleEx (parKod, parTyp, parFiltr)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) zlicza liczbę zasobów. Opcjonalnie można określić filtr zasobów. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

SumaPowierzchniWWezle (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza sumę powierzchni zasobów na podstawie pola ZAS:Powierzchnia. Nie uwzględnia dat. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

SumaPowierzchniWWezleEx (parKod, parTyp, parEval, parFiltr)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza sumę wartości wyrażenia parEval dla każdego zasobu. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł. Opcjonalnie można określić filtr zasobów. Jeżeli nie podano wyrażenia parEval, sumowane jest pole ZAS:Powierzchnia bez uwzględniania dat.

IloscOsoboMiesiecyRyczaltowychWWezle (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza ilość osobo-miesięcy ryczałtowych w całym okresie rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

IloscOsoboMiesiecyWWezle (parKod, parTyp)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wylicza ilość osobo-miesięcy w całym okresie rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

MESSAGE (parTekst)

Wyświetla okno z tekstem parTekst.

Stawka (parKod, parTyp, parID)

Dla zadanego węzła (parKod, parTyp) wyznacza stawkę/daną węzłową o nr parID na datę końcową rozliczenia. Jeżeli nie podano kodu i typu, wybierany jest bieżący węzeł.

Djt2Wez (parKod, parTyp, parOpis, parCzas, parWarunek)

Funkcja wylicza dynamiczne jednostko-dni za pomocą funkcji DJT2. Funkcja wykonywana jest dla każdej karty czynszowej w zasobach bieżącego węzła w bieżącym okresie rozliczenia. Do funkcji przekazywane są parametry definicji opisu parOpis, wyboru okresów parCzas (D/M/K/R) oraz definicji warunku parWarunek.

IloscRozlWezel (parPole, parFiltrPozycji, parFiltrZasobów)

Dla bieżącego węzła w całym okresie rozliczenia wylicza sumę pola parPole pozycji rozliczeniowych. Opcjonalnie można określić filtr pozycji lub zasobów.

ZbierzNalkiNBV (parID, parNBV)

Dla bieżącego węzła w całym okresie rozliczenia wylicza sumę z naliczeń czynszowych składnika o nr parID. Parametr parNBV określa rodzaj kwoty: 1 - wartość netto, 2 - wartość brutto, 2 - wartość VAT, 3 - ilość.

ZbierzNalkiEVAL (parID, parEval, parFiltr)

Dla bieżącego węzła w całym okresie rozliczenia wylicza sumę z naliczeń czynszowych składnika o nr parID. Parametr parEval określa wyrażenie do sumowania. Parametr parFiltr określa filtr pozycji naliczeniowych.


---