Rejestr dokumentów
Czynsze / Dokumenty / Rejestr dokumentów


Wprowadzenie


Okno służy do przeglądania i edycji paczek i dokumentów czynszowych.


Opis elementów okna1. Filtr typów paczek. Wszystkie lub tylko wybrany typ paczek na liście (2).


2. Lista paczek. Lista wyświetla paczki z bieżącego miesiąca. Paczki oznaczone na czarno są nie zaksięgowane, pomarańczowe - częściowo oraz czerwone - w pełni zaksięgowane. Zielona książeczka obok daty oznacza dekretację w module FK.


3. [Dopisz/Popraw/Usuń paczkę]. Dopisywanie i edycja wybranej paczki (2).


4. Nagłówek i podsumowanie paczki. Nazwa, data i typ wybranej paczki. Po prawej stronie sumy i statystyka wybranej paczki.


5. Sortowanie dokumentów. Zakładki ustalają kolejność dokumentów na liście (6).


6. Lista dokumentów. Lista dokumentów zawartych w wybranej paczce (2). Kolor czerwony oraz "X" w pierwszej kolumnie oznaczają zaksięgowany dokument. Druga kolumna określa, czy dokument posiada powiązany rozrachunek "R" lub dokument modułu kasowego "K".


7. [Dopisz/Popraw/Usuń dokument]. Dopisywanie i edycja wybranego dokumentu (6).


8. [Księguj/Wyksięguj]. Przeprowadza operację księgowania dokumentów, czyli odwzorowania obrotów na kontach czynszowych.


9. [Drukuj]. Opcje drukowania - opisane dalej.


10. [Przenumeruj LP]. Pozwala na przenumerowanie kolumny LP dokumentów celem eliminacji nieciągłej numeracji.


11. [Więcej opcji...]. Opcje dodatkowe - opisane dalej.Drukuj


Przycisk drukuj wyświetla menu kontekstowe z wydrukami do wyboru:1. Faktura / Rachunek. Drukowanie faktur/rachunków - dla jednego wybranego dokumentu lub seryjnie z całej paczki.


2. Dokument. Podstawowy wydruk wybranego dokumentu.


3. Paczka. Wydruk zestawienia całej paczki - opisany dalej.


4. Faktura korygująca zbiorcza i Faktury korygujące zbiorcze. Opcja drukowania zbiorczych faktur korygujących.


5. Wydruk noty księgowej. Odpowiednio z całej paczki lub dla wybranego dokumentu.Wydruk paczki1. Układ. Określa porządek drukowania oraz grupowanie dokumentów z paczki.


2. Grupuj wg... W zależności od wybranego układu pozwala uaktywnić grupowanie wg wybranej cechy.


3. Grupuj wg kont czynszowych. Uaktywnia drugi poziom grupowania - wg kont czynszowych.


4. Wydruk syntetyczny. Drukuje jedynie grupy, bez pojedynczych dokumentów.


5. Dodaj podsumowanie wg kont czynszowych. Drukuje na koniec dodatkową tabelę zbiorczą wg kont.


6. Zaawansowane. Opcjonalny filtr dokumentów.Opcje dodatkowe


Przycisk opcji wyświetla menu kontekstowe:1. Księguj/Wyksięguj. Opcja księgowania/wyksięgowania tylko wybranego dokumentu.


2. Wyksięguj ... wraz z rozrachunkiem/dok.kasowym. Podczas wyksięgowania paczki/dokumentu usuwa również utworzone podczas księgowania rozrachunki/dok.kasowe.


3. Dekretuj paczkę w FK. Umożliwia dekretację zaksięgowanej paczki w module FK. Jeżeli paczka już była dekretowana, to umożliwia obejrzenie dekretu.