Obiekty - Okno zarządzania obiektami - Przyciski

Przyciski okna zarządzania obiektami

W oknie zarządzania obiektami dostępne jest kilka przycisków.

  • Modyfikuj wartość

Ten przycisk służy do otwierania okna edycji wartości wybranej na liście wartości. Modyfikować można każdą wartość, prócz cechy typu grupującego, ponieważ typ grupujący nie posiada wartości.

  • Usuń wartość

Usuwa najnowszą w historii wartość dla wybranej na liście wartości cechy. Przed usunięciem pyta o potwierdzenie.

  • Drukuj

Pozwala utworzyć i wydrukować raport dla obiektu wybranego na liście obiektów.

  • Zamknij

Zamyka okno zarządzania obiektami.

Tematy pokrewne

Lista obiektów
Lista wartości
Lista historii
Okno edycji wartości