Przeksięgowanie nadpłat
Czynsze / Menu / Dokumenty


Wprowadzenie


Funkcja wspomaga i automatyzuje przeksięgowanie nadpłat na niedopłaty w ramach jednego kontrahenta pomiędzy jego kartami i kontami czynszowymi.


Ustawienia


Przed dokonaniem przeksięgowań na wybranych kontach należy określić zakres przetwarzania oraz ustalić opcje dodatkowe.1. Zakres:Wątek. Zakres analizy można określić za pomocą wyboru obiektów, zasobów, kart czynszowych lub kontrahentów. W przypadku wyboru wg obiektów lub zasobów wybierani są wszyscy kontrahenci posiadający karty czynszowe w wybranych lokalach. W przypadku kart czynszowych wybierani są wszyscy kontrahenci powiązani z wybranymi kartami czynszowymi. W przypadku wyboru kontrahentów wybieramy osoby bezpośrednio.


2. Zakres:Opis. Pole wyświetla aktualnie wybrany zakres. Klawiszem strzałki w dół wywołujemy dialog do zaznaczania elementów. Po zaznaczeniu zakres wybranych elementów będzie skrótowo wyświetlony w tym polu.


3. Zakres:Słownik. Przycisk książeczki służy to wywołania dialogu do zaznaczania elementów.


4. Pokaż tylko nadpłaty, które można przeksięgować (istnieją niedopłaty). Opcja powoduje ukrycie wszystkich nadpłat, których nie można przeksięgować, ponieważ dany kontrahent nie posiada niedopłat. Domyślnie włączone.


5. Automatycznie rozdziel nadpłaty. Gdy opcja jest aktywna, podczas analizy nadpłaty zostaną wstępnie rozksięgowane na dostępne niedopłaty do limitu wynikającego z kwot nadpłaty lub sumy niedopłat. Gdy opcja jest wyłączona, żadne nadpłaty nie są wstępnie rozksięgowywane. Domyślnie włączone.


6. Data paczki. Określa datę paczki i powstających dokumentów. Domyślnie bieżąca data programowa.


7. Zaksięguj nową paczkę PK. Pozwala na automatyczne zaksięgowanie tworzonych paczek PK po zapisaniu dokumentów.


8. [Analizuj]. Przycisk powoduje akceptację ustawień i dokonanie analizy.


Rozksięgowanie nadpłat


Po wykonaniu analizy przechodzimy do przeglądu odnalezionych nadpłat wraz z niedopłatami w ramach danego kontrahenta.1. Nadpłaty. Lewą stronę ekranu zajmuje lista odnalezionych nadpłat. Kolumny kolejno oznaczają status, liczba porządkowa, administracja, opis (nazwa kontrahenta i kod zasobu), konto czynszowe i kwota nadpłaty. Elementy ułożone są wg administracji i kodów zasobów. Status określa jedna z czterech ikon. Znaczenie ikon wyjaśnia [Legenda]. Wybranie elementu z listy powoduje załadowanie szczegółów po prawej stronie ekranu: kontrahent, zasób, konto, kwota oraz niedopłaty danego kontrahenta.


2. Podsumowanie nadpłat. W podsumowaniu pokazana jest suma kwot nadpłat z listy oraz suma nadpłat przeksięgowanych na niedopłaty.


3. Szczegóły wybranej nadpłaty - karta czynszowa. W ramce umieszczono w górnym wierszu numer karty czynszowej i nazwę kontrahenta, poniżej kod zasobu i adres.


4. Pokaż wybraną kartę nadpłaty. Przycisk pozwala podejrzeć szczegóły karty czynszowej wybranej nadpłaty.


5. Konto i kwota nadpłaty. Ramka wyświetla informację o koncie czynszowym nadpłaty po stronie lewej, natomiast po stronie prawej kolejno od góry kwotę nadpłaty, kwotę pozostałą do rozksięgowania oraz rozksięgowaną kwotę. Kolor czerwony sugeruje, że jest jeszcze nadpłata do rozksięgowania. W przypadku rozksięgowania całej nadpłaty kolor "do rozdzielenia" zmienia się na szary.


6. Lista niedopłat. Lista analogiczna do listy niedopłat. Pokazuje wszystkie niedopłaty wybranego kontrahenta (z różnych kont/kart czynszowych). Kolumny oznaczają kolejno opis (nazwa kontrahenta i kod zasobu), konto czynszowe, kwota niedopłaty, kwota przeksięgowania na daną niedopłatę z innych nadpłat, kwota przeksięgowania na daną niedopłatę z bieżącej (wybranej) nadpłaty. Aby przypisać lub zdjąć przeksięgowanie z danej pozycji, należy dwukliknąć lewym przyciskiem myszy, lub nacisnąć przycisk spacji po wybraniu danego wiersza listy. Maksymalna kwota przeksięgowania nie może przekraczać kwoty niedopłaty (dotyczy sumy z kolumn Nadpłaty i Wybrana). Dodatkowo można podejrzeć szczegóły karty czynszowej z tej listy za pomocą przycisku [11].


7. Podsumowanie niedopłat. W ramce podsumowane są kolumny kwotowe listy niedopłat.


8. [Powrót]. Przycisk powoduje powrót do ustawień analizy. Wszystkie dokonane zmiany zostają anulowane.


9. [Utwórz paczkę]. Przycisk akceptuje zaprojektowane przeksięgowanie i przechodzi do utworzenia paczki czynszowej PK. Paczki PK nazywane są wg schematu: "PK Nadpłat RRRR.MM" gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc. Dla każdego przeksięgowania zostaną utworzone dwa dokumenty: jeden będzie zdejmować odpowiednią kwotę z konta nadpłaty, drugi zaspokajać niedopłatę na koncie niedopłaty. W przypadku przeksięgowań dotyczących wielu administracji w każdej administracji zostanie utworzona osobna paczka. Jeżeli wybrano opcję automatycznego księgowania, po utworzeniu paczka zostanie zaksięgowana.


10. [Legenda]. Wyświetla okno legendy z wyjaśnieniami symboli.


11. [Pokaż kartę (niedopłata)]. Pozwala podejrzeć szczegóły karty, której dotyczy wybrana niedopłata na liście niedopłat.


W każdym momencie przycisk [Zamknij] anuluje zmiany i zamyka okno funkcji.