Cechy, Stawki, Parametry - Przegląd wg cech
Nadzorca / Przegląd / Stawki/dane / Przegląd wg cech


Wprowadzenie


Okno służy do przeglądania i edycji cech, stawek i parametrów wg wybranej cechy (administracje, nieruchomości, obiekty...).


Opis elementów okna1. Rodzaj danej. Wybór spośród cech, stawek i parametrów. Określa rodzaj danych wyświetlanych na liście (2).


2. Lista cech. Lista cech wybranej kategorii dla bieżącego bytu. Aby edytować cechę, należy wybrać ją na liście, wybrać byt na liście (7) i użyć przycisku [Popraw](10). Można również zaznaczać cechy na liście, aby przygotować listę cech dla opcji [Drukuj](13) lub operacji seryjnej zmiany wartości [Seryjne](11).


3. Zaznacz/Odznacz. Przyciski zaznacz/odznacz wszystko służą do zaznaczania wszystkich cech na liście (2). Elementy można również zaznaczać bezpośrednio na liście poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub za pomocą klawisza "spacja".


4. Wątek. Pole pozwala wybrać kategorię bytów wyświetlanych na liście (7). Dostępne możliwości: administracje, nieruchomości, obiekty, zasoby, karty czynszowe, grunty.


5. Zaznacz/Odznacz. Przyciski zaznacz/odznacz wszystko służą do zaznaczania wszystkich bytów na liście (7). Elementy można również zaznaczać bezpośrednio na liście poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub za pomocą klawisza "spacja".


6. Sortowanie bytów. Zakładki służą do wybierania porządku sortowania elementów listy (7).


7. Lista bytów. Lista elementów w wybranym wątku - administracji, obiektów, zasobów... Aby wyświetlić cechy wybranego bytu, należy wybrać go na tej liście. Można również zaznaczać byty na liście, aby przygotować listę bytów dla opcji [Drukuj] (13) lub operacji seryjnej zmiany wartości [Seryjne](11).


8. Filtruj zasoby. Okienko szukania pozwala na wyszukiwanie elementów na liście w stylu wyszukiwarki internetowej. Należy wpisać jeden lub więcej ciągów znaków oddzielonych spacjami i nacisnąć [Enter] lub przycisk z ikoną lupy, aby wyszukać elementy. Wszystkie szukane słowa muszą występować w danym elemencie. Słowa muszą być początkami występujących słów, ale nie muszą być pełnymi frazami - np. aby wyszukać ulicę "Dworcową" można wpisać "dwor". Aby wyszukać "Mariana Kowalskiego" można wpisać "mar kow". Wyszukiwane są elementy tylko w bieżącym wątku bytów. Za pierwszym razem może wystąpić potrzeba wygenerowania indeksu do wyszukiwania, co będzie widoczne w postaci okna postępu tej operacji. Kolejne wyszukiwania powinny przebiegać natychmiastowo.


9. Filtruj wartości. Pozwala na filtrowanie bytów wg określonej wartości. Można wpisać tylko jedną wartość.


10. [Popraw]. Przycisk pozwala wprowadzić modyfikacje wybranej cechy. Należy wybrać cechę na liście (2), byt na liscie (7) i następnie użyć przycisku [Popraw](10), aby wyświetlić okno edycji cechy - opisane dalej.


11. [Seryjne]. Uruchamia operację seryjnej zmiany wartości dla wybranej cechy (2) oraz zaznaczonych bytów (7). Operacja jest opisana dalej.


12. [Pokaż]. Funkcja pozwala wyświetlić formularz podglądu wybranego bytu lub bytu powiązanego, np. okno podglądu zasobu.


13. [Drukuj]. Opcja drukowania - opisana dalej.


14. [Usuń]. Przycisk pozwala na usunięcie wpisu stanu cechy na wybrany dzień wg listy historii zmian wartości (15). Uwaga! Operacja jest nieodwracalna i powinna być stosowana tylko celem wyeliminowania pomyłek.


15. Historia zmian wartości. Lista wyświetla w porządku odwrotnym chronologicznie (od najnowszych) zmiany wybranej na liście (10) cechy.


Popraw


Aby edytować cechę, należy wybrać ją na liście i użyć przycisku [Popraw]:1. Wybór cechy na liście. Należy wybrać jedną cechę za pomocą kursora (na obrazku niebieska belka).


2. [Popraw]. Przycisk uruchamia okno edycji cechy.


3. W tytule okna wyświetlana jest nazwa edytowanej cechy.


4. Data. Pole określa dzień początkowy obowiązywania nowej wartości.


5. Notatka. Opcjonalny opis wprowadzanej wartości.


6. Wartość. W tym polu wprowadzamy wartość. Ten obszar będzie się różnić w zależności od typu wybranej cechy - może być pole edycyjne, lista rozwijana, pole tekstowe lub inne stosowne do sytuacji elementy edycyjne.


7. Ok. Akceptuje (zapisuje) zmiany i zamyka okno. Nowa wartość będzie wyświetlona na liście cech oraz liście historii zmian wraz z wprowadzoną datą i notatką.


8. Zamknij. Zamyka okno bez zapisywania zmian.


Drukuj


Domyślnie opcja drukowania pracuje na wybranym bycie (2) i wszystkich cechach (1). Można jednak wybrać więcej bytów i ograniczyć listę cech poprzez zaznaczanie wybranych elementów na obydwu listach:1. Zaznaczanie cech. Aby przygotować wydruk tylko dla wybranych cech, należy zaznaczyć je na liście.


2. Zaznaczanie bytów. Aby przygotować wydruk dla wybranych bytów, należy zaznaczyć je na liście.


3. [Drukuj]. Przycisk drukuj wyświetla menu drukowania:W pierwszym wierszu widnieje informacja o typie i liczbie wybranych bytów i cech.


Kolejne wiersze pozwalają na wybór typu wydruku:


1. Wykaz wg bytów. Przygotowuje wydruk, gdzie dla każdego wybranego bytu wypisywane są cechy i ich wartości jedna pod drugą.


2. Wykaz wg cech. Przygotowuje wydruk, gdzie dla każdej wybranej cechy wypisywane są zaznaczone byty (wraz z wartościami cechy) dla tych bytów jeden pod drugim.


3. Porównanie wg bytów. Przygotowuje wydruk, gdzie dla każdego wybranego bytu wypisywane są cechy oraz wartości aktualne na dwie wskazane daty celem porównania zmian w czasie.


4. Porównanie wg cech. Przygotowuje wydruk, gdzie dla każdej wybranej cechy wypisywane są zaznaczone byty jeden pod drugim wraz z wartościami aktualnymi na dwa wskazane dni celem porównania zmian w czasie.


Po wybraniu typu wydruku wyświetlane jest okno dialogowe:1. Ustawienia. Na zakładce (1) ustala się podstawowe cechy wydruku. Stan na dzień - podstawowa data, na bazie której ustalana jest wartość każdej cechy. W przypadku wydruków porównawczych należy również ustalić Datę porównawczą - datę, na którą ustalana będzie wartość do porównania. Opcja Pomiń wartości zerowe pozwala na pomijanie cech, które nie mają określonej wartości.


2. Zaawansowane. Pozwala na określenie filtra zaawansowanego bytów i cech.


Seryjne


Dla wybranej cechy oraz zaznaczonych bytów można wykonać seryjną zmianę wartości.1. Wybór cechy.


2. Zaznaczenie bytów.


3. [Seryjne]. Otwarcie okna operacji seryjnej.


4. Rodzaj zmiany. Należy określić metodę ustalenia nowej wartości. Wartościowa - zmiana na określoną wartość wpisaną w polu Wstaw wartość. Procentowa - ustala zmianę o zadany procent względem wartości poprzedniej (aktualnej dla zadanej daty (6)). Wzór pozwala wprowadzić dowolne wyrażenie wyliczające nową wartość.


5. Zaokrąglenie. Ustala liczbę miejsc po przecinku zaokrąglenia nowej wartości.


6. Data. Data początku obowiązywania nowej wartości.


7. Zastąp istniejące wpisy. Jeżeli pod zadaną datą istnieją już inne wpisy, to zostaną pominięte. Jeżeli opcja jest włączona - zostaną zastąpione nowymi wpisami.


8. Wykonaj i zamknij okno.


9. Zamknij bez wykonywania zmian.