Cechy - Okno zarządzania cechami - Okno edycji cechy - Okno słowników

Do czego służy okno słowników

Okno słowników służy do wybrania słownika. Pozwala również na edycję i wprowadzanie nowych słowników i pozycji jakie mają zawierać.

Słowniki używane są jako jeden z typów danych cech.

Zakładka Słowniki

Zakładka 'Słowniki' zawiera listę słowników w bazie danych systemu.

Słowniki na liście sortowane są alfabetycznie po nazwie. Możesz szybko wyszukiwać na liście słownik wpisując kolejne litery nazwy albo też wybrać słownik za pomocą strzałek kursora lub przyciskiem myszy. Po wybraniu słownika w zakładce 'Pozycje w słowniku' automatycznie wyświetlą się pozycje wybranego słownika.

Jeżeli okno zostało otwarte w celu wybrania słownika, wybrany słownik należy zaakceptować przyciskiem OK z prawej strony okna.

Przyciski okna słowników

Z prawej strony okna słowników znajduje się szereg przycisków.

  • OK

Zatwierdza wybranie słownika i zamyka okno.

  • Dopisz

Pozwala dopisać nowy słownik do listy słowników. W oknie dialogowym należy wpisać nazwę nowego słownika i zaakceptować przyciskiem OK.

  • Popraw

Pozwala na zmianę nazwy wybranego słownika.

  • Usuń

Pozwala usunąć wybrany słownik z bazy danych.

  • Anuluj

Zamyka okno porzucając zmiany.

Pozycje w słowniku

Zakładka 'Pozycje w słowniku' pozwala podejrzeć pozycje w wybranym słowniku. Służy również do dopisywania i poprawiania istniejących pozycji w słowniku.

Pozycje na liście sortowane są alfabetycznie po wartości. Możesz szybko wyszukiwać na liście pozycję wpisując kolejne litery wartości albo też wybrać pozycję za pomocą strzałek kursora lub przyciskiem myszy.

Na dole zakładki znajduje się szereg przycisków dotyczących pozycji w wybranym słowniku.

  • Dopisz

Pozwala dopisać nową pozycję w wybranym słowniku. W oknie dialogowym należy wpisać nową wartość i zaakceptować przyciskiem OK.

  • Popraw

Pozwala na zmianę wartości wybranej pozycji.

  • Usuń

Pozwala usunąć wybraną pozycję z wybranego słownika.