Obiekty - Okno zarządzania obiektami - Okno edycji wartości

Do czego służy okno edycji wartości

Okno edycji wartości służy do nadawania bądź modyfikowania pojedynczej wartości cechy wybranej na liście wartości okna zarządzania obiektami.

Elementy okna edycji wartości

 • Nazwa cechy

Nazwa cechy wyświetlana jest w pasku tytułu okienka edycji wartości.

 • Obowiązuje od dnia

W tym polu należy podać datę, od kiedy obowiazuje nowa wartość. Jeżeli wartość jest poprawiana i data zostaje ta sama, przy próbie zaakceptowania zmian pojawi się dialog z pytaniem o potwierdzenie chęci nadpisania wartości. Nie można wybrać daty wcześniejszej, niż najnowsza data wartości obowiązująca dla wybranej cechy.

 • Wartość pola

Wygląd i działanie sekcji wartości uzależnione są od typu cechy - patrz niżej.

 • Przyciski
  • OK

Sprawdza poprawność wpisanych danych i, jeżeli nie ma błędów, zapisuje zmiany i zamyka okno. Jeżeli napotkano błędy, pojawia się okno informacyjne z listą znalezionych błędów.

  • Usuń

Usuwa wartość, pytając uprzednio o potwierdzenie.

  • Anuluj

Porzuca zmiany i zamyka okno.

Ograniczenia wartości w zależności od typu cechy

 • Tekst

W przypadku typu tekstowego można wpisać dowolną wartość nie przekraczającą długością 50 znaków.

 • Liczba

Dla typu liczbowego w oknie wartości można wpisać tylko liczbę. Część ułamkową oddziela sie przecinkiem, przy czym ilość pól po przecinku nie może przekraczać tej zdefiniowanej dla danej cechy. Dodatkowo liczba musi zawierać sie w podanym przedziale. Jeżeli wybrano dla cechy jednostkę, jest ona wyświetlana obok napisu 'Wartość pola'.

 • Data

Jeżeli typem wartości jest data, należy przestrzegać podanego przedziału. Datę podaje się w formacie dd.mm.rrrr. Można skorzystać z przycisku z kalendarzem, aby wybrać datę za pomocą myszy.

 • Słownika

Z rozwijalnej listy należy wybrać jedną z pozycji wybranego dla danej cechy słownika.

Tematy pokrewne

Lista obiektów
Lista wartości
Lista historii
Przyciski