ADA – Czynsze - Odsetki UstawoweFunkcja wyliczania odsetek ustawowych wywoływana jest z menu: Czynsze / Operacje / Naliczanie odsetek / Odsetki ustawowe. Wynikiem działania funkcji są dokumenty czynszowe wystawione na konta czynszowe z kwotami odsetek wyliczonych wg zadanej stawki dla wybranego zakresu kart czynszowych.


Stawka odsetek


Stawkę odsetkową określa się na poziomie karty czynszowej – w formularzu karty czynszowej na zakładce drugiej, sekcja „Stawka odsetkowa”. Przy wyliczaniu odsetek z dokumentów danej karty stosowana będzie stawka wybrana w tym miejscu.


Słownik stawek


Dostępne stawki definiuje się w słowniku stawek odsetkowych dostępnym w menu: Czynsze / Operacje / Naliczanie odsetek / Stawki odsetkowe. Tutaj określa się wartości procentowe stawek na przestrzeni czasu. Wartość określa odsetki w skali roku.


Zakres liczenia odsetek


Na pierwszym ekranie okna do wyliczania odsetek ustawowych określa się zakres kart czynszowych za pomocą szeregu filtrów: wg kodów zasobów od-do, wg administracji, wg minimalnej wyliczonej wartości odsetek (po zaokrągleniu), filtrem zaawansowanym (wyrażenie w języku Clarion) oraz wg wybranych typów kart czynszowych.

Konta czynszowe, na których wyliczane są odsetki, ustala się za pomocą filtra wielokrotnego zaznaczenia. Możliwe jest tylko naliczanie odsetek dla kont, które mają określone konto odsetkowe.

Okres liczenia odsetek wyznacza zakres dat od-do. Odsetki wyliczane są za każdy dzień w wyznaczonym przedziale.

Funkcja wyliczająca odsetki operuje na pojedynczym koncie danej karty czynszowej.

Cykl miesięczny


Dodatkowa opcja zakresu dat umożliwia przełączenie w tzw. „cykl miesięczny”. Powoduje to liczenie odsetek z zadanego przedziału dat w osobnych przebiegach obejmujących miesiące kalendarzowe.


Termin płatności


Program umożliwia przesunięcie terminu płatności, tj. dnia od którego naliczane są odsetki, o jeden dzień. Parametr globalny: Czynsze / Odsetki / Przesunięcie terminu płatności. Wyłączony – odsetki naliczane są od dnia terminu płatności. Włączony – odsetki naliczane są od dnia następującego po dacie terminu płatności.


Wstrzymanie odsetek


Istnieje możliwość wstrzymania naliczania odsetek w zadanym czasie. Służy do tego funkcja dostępna w menu: Dokumenty / Inne / Wstrzymanie odsetek. W wyniku funkcji powstają „techniczne” dokumenty bez kwot z kodem sterującym PWO i KWO w opisie dokumentu. Powoduje to nie liczenie odsetek w okresie między datami tych dwóch dokumentów.


Uwzględniane dokumenty


Przed przystąpieniem do wyliczenia odsetek karty na danym koncie program analizuje dokumenty tej karty na tym koncie. Uwzględniane są tylko dokumenty, które:

- mają termin płatności i datę wystawienia wcześniejszą, niż „data do” zakresu,

- są zatwierdzone (zaksięgowane),

- mają określony, niezerowy termin płatności,

- dokumenty BO – tylko pierwszy dokument BO jest uwzględniany.

Wybrane dokumenty są zapisywane w tabeli tymczasowej w kolejności chronologicznej wg terminu płatności.


Wyliczanie odsetek na każdy dzień


Do ustalonej tabeli zdarzeń księgowych dodawane są wartości wybranej stawki odsetkowej tak, aby przy każdym zdarzeniu figurowała bieżąca stawka odsetkowa. W przypadku, gdy wartość stawki uległa zmianie w dniu, w którym nie było żadnego zdarzenia księgowego, dodawany jest sztuczny dokument na zerową kwotę, aby uwzględnić zmianę stawki od tego dnia.

Następnie w tej tabeli ustalane jest saldo narastająco przy każdym dokumencie odzwierciedlające stan zadłużenia (lub jego brak) po każdym zdarzeniu księgowym.

W kolejnym kroku wyliczane są odsetki za dzień wynikające z salda po każdym zdarzeniu księgowym wg wzoru:


OdsetkiNaDzien = (Saldo * Stawka) / 36500


Gdzie:

OdsetkiNaDzien – wartość odsetek za dzień począwszy od daty zdarzenia,

Saldo – saldo na koncie na datę zdarzenia,

Stawka – stawka procentowa obowiązująca na dzień zdarzenia,

36500 – liczba dni w roku 365 mnożona przez 100%.

Przy czym jeśli Saldo jest mniejsze od zera, to odsetki są zerowe.


W kolejnym kroku określana jest liczba dni przypadająca na każdą z wyliczonych wartości odsetek na dzień wynikająca z przedziałów dat powstałych pomiędzy kolejnymi zdarzeniami księgowymi (dokumentami, zmianami stawek, datą końcową wyliczenia).

Wartość odsetek za dany okres między zdarzeniami wynika ze wzoru:


OdsetkiZaOkres = OdsetkiNaDzien * LiczbaDni


Całkowite odsetki są sumą wszystkich odsetek okresowych (OdsetkiZaOkres).


Przykładowa tabela wyliczająca odsetki (okres 01.01.2000-28.02.2000):


Zdarzenie

Data zdarzenia / termin płatności

Saldo

Stawka

Odsetki na dzień

Okres (przedział obustronnie domknięty)

Liczba dni

Odsetki za okres

Naliczenie (100zł)

01.01.2000

100

10

0,02739726

[01.01.2000,14.01.2000]

14

0,38356164

Naliczenie (100zł)

15.01.2000

200

10

0,05479452

[15.01.2000,31.01.2000]

17

0,93150684

Zmiana stawki

01.02.2000

200

20

0,10958904

[01.02.2000,14.02.2000]

14

1,53424656

Naliczenie (100zł)

15.02.2000

300

20

0,16438356

[15.02.2000,19.02.2000]

5

0,82191780

Wpłata (50zł)

20.02.2000

250

20

0,13698630

[20.02.2000,28.02.2000]

9

1,23287670

Wynik

4,90410954Zaokrąglenie wyniku


Po wyliczeniu sumy odsetek następuje zaokrąglenie. Domyślnie zaokrągla się do pełnych złotówek. Można zmienić sposób zaokrąglania za pomocą parametru: Czynsze / Odsetki / Zaokrąglenia odsetek.

Dla powyższego przykładu wynik zaokrąglony do pełnych złotówek będzie wynosić: 5,00zł.


Parametry w naliczaniu odsetek ustawowych


W sekcji parametrów Czynsze / Odsetki oprócz zaokrąglenia i przesunięcia terminu płatności (omówione wyżej) można ustalić domyślne zachowanie mechanizmu naliczania odsetek, aby uprościć każdorazowe naliczanie odsetek:


Domyślna stawka odsetkowa – określa stawkę odsetkową ustawianą domyślnie przy dopisywaniu nowej karty czynszowej.


Domyślny typ dokumentu – określa domyślny typ dokumentu czynszowego ustawiany przy generowaniu dokumentów odsetkowych.


Domyślny typ dokumentu FK – określa domyślny typ dokumentu FK dla tworzonej paczki dokumentów czynszowych.


Domyślne konto przeciwstawne – określa domyślne konto przeciwstawne FK dla tworzonej paczki dokumentów czynszowych.
---