Odczyty liczników AdaNET
Media / AdaNET


Wprowadzenie


Moduł AdaNET pozwala na pracę zdalną operatora. W połączeniu z Mediami i aktywacją modułu Inkasent operator może dokonywać odczytów liczników oraz rozliczeń mediów zdalnie - w terenie, bezpośrednio u klienta. Praca zdalna wymaga stałego dostępu do internetu, np. za pośrednictwem sieci komórkowej.


Konfiguracja modułu Inkasent pod kątem współpracy z mediami polega na ustaleniu profili pracy oraz tras.


Profile i trasy


Konfiguracja profili odbywa się za pośrednictwem okna dialogowego dostępnego w module Media - menu Narzędzia / Konfiguracja AdaNET:Profilami nazywa się zestaw predefiniowanych właściwości odczytów/rozliczeń. Tak przygotowane zestawy są dostępne z poziomu aplikacji internetowej eliminując żmudne ustalanie szczegółów odczytów liczników lub generowanych rozliczeń medialnych.1. Lista zdefiniowanych profili.


Ta lista pojawi się do wyboru dla inkasenta w aplikacji mobilnej.

Wybranie pozycji na liście powoduje wczytanie profilu do pól poniżej listy (3, 4, 5).


2. Przyciski edycji profili.


[Dopisz] - dopisuje nowy, pusty profil.

[Usuń] - usuwa wybrany profil.

[Strzałki w górę/dół] - pozwalają na ustalanie kolejności profili na liście.

[Zapisz profil] - zapisuje aktualny profil. Po dokonaniu zmian w wybranym profilu należy go zapisać!

[Zapisz jako nowy] - kopiuje wybrany profil i dopisuje jako nowy.

3. Nazwa profilu


Pole edycji nazwy profilu.
Ta nazwa będzie widoczna w aplikacji mobilnej.

4. Odczyty liczników.


Sekcja właściwości dotyczących głównie zdalnego odczytywania liczników.


Liczba dni (odczyty/rozliczenia): liczba dni, jaka musi upłynąć od poprzedniego odczytu/rozliczenia, aby aplikacja oznaczała zasób jako nieodczytany/nierozliczony i tym samym umożliwiała wprowadzenie odczytów/przeprowadzanie rozliczeń.


Metoda odczytu: wybór metody odczytu ze słownika aplikacji. Odczyty dokonane zdalnie będą oznaczone przez wybraną tu metodę.


Typy mediów: w wybranym profilu możliwe będzie tylko odczytywanie liczników wybranych typów mediów, np. tylko zimna i ciepła woda.

5. Rozliczenia.


Ustawienia sekcji rozliczenia są analogiczne, jak w przypadku okna rozliczeń modułu Media.


Rozliczenia aktywne: określa, czy w danym profilu można przeprowadzać rozliczenia.


Sprzedaż ciągła: określa, czy dokumenty będą oznaczone jako sprzedaż ciągła (miesiąc i rok jako data sprzedaży).


Zestaw składników: należy wybrać zestaw składników, jakie będą wchodzić w skład rozliczenia.


Liczba dni nadpłat/niedopłat: określa liczbę dni względem daty dokumentu dla daty płatności nadpłat/niedopłat.


Kto płaci: domyślnie lub ostatni. Domyślnie obciąża się kartę aktywną w okresie, Ostatni oznacza zawsze obciążanie ostatniej karty aktywnej.


Zaliczki: pobieranie zaliczek z modułu Czynsze: wszystkie, z okresu lub brak.


Pismo: określa pismo wątku rozliczeń medialnych, jakie będzie generowane do wydruku w aplikacji mobilnej. W folderze Szablony aplikacji Ada dostępne są dwa demonstracyjne pisma: "Rozliczenie mediow A4.CPI" oraz "Rozliczenie mediow A5.CPI" - można na ich bazie zbudować własne pismo (opcja Importuj na przeglądzie pism). Uwaga! W pismach generowanych z poziomu modułu AdaNET zmienną przechowującą identyfikator pracującego operatora jest "NET:OP" (przykładowo #[Pracownik(NET:OP,'ni')]# ). W przypadku druku z poziomu Ady, NET:OP jest tożsame z GLO:Operator.


HTML / PDF - określa, czy generowane pismo będzie pobierane w aplikacji mobilnej w formie HTML (tylko pisma zdefiniowane jako HTML) czy w formacie PDF.

6. Trasy


Z poziomu okna konfiguracyjnego dostępna jest również edycja tras.


Trasy umożliwiają zebranie węzłów medialnych w zestawy, które następnie będą dostępne w aplikacji mobilnej pozwalając na łatwy dostęp do obiektów/lokali należących do danej trasy.


Przycisk [Trasy] otwiera okno słownika tras. W słowniku definiujemy listę nazw tras.Przycisk [Edycja tras] natomiast pozwala na przypisanie węzłów do tras.Aby przypisać węzeł do trasy, należy wybrać "brak trasy" (1), a następnie wybrać węzeł (2) i kliknąć przycisk [Przypisz] (3). W słowniku tras wybrać trasę (5) i zaakceptować [Wybierz] (6).


Aby odłączyć węzeł, należy wybrać trasę (1), wybrać węzeł (2) i kliknąć przycisk [Odłącz] (4).


Parametry


W sekcji AdaNET parametrów globalnych aplikacji w sekcji "Menu - Media" dostępne są parametry pracy dla odczytów liczników:Data bieżąca - określa, jaką datę może wybrać inkasent podczas pracy w aplikacji mobilnej. Domyślnie można wybrać tylko datę bieżącą.


Aplikacja online


Po zalogowaniu operatora/inkasenta do aplikacji mobilnej, należy z menu wybrać opcję Media:Pierwszym krokiem w danym dniu jest ustalenie/potwierdzenie daty wykonywanych odczytów/rozliczeń. Następnie wybranie odpowiedniego profilu do dalszej pracy:Lista tras zawiera numer, nazwę, typy odczytywanych/rozliczanych mediów oraz informację, czy w danym profilu można rozliczać media.


W kolejnym kroku należy wybrać trasę spośród zdefiniowanych w module media:Lista tras zawiera numer, nazwę trasy, liczbę liczników odczytanych w bieżącym okresie oraz liczbę rozliczonych w bieżącym okresie zasobów.

Dodatkowo wyświetlona jest liczba obiektów, zasobów i węzłów wchodzących w skład trasy.


Na każdym ekranie na górze strony umieszczone są informacje o aktualnej pozycji operatora w strukturze aplikacji - data, profil, trasa, obiekt, zasób. Na każdej stronie są również dostępne przyciski nawigacyjne pozwalające cofnąć się do wyższego poziomu lub przejść do odpowiedniej sekcji aplikacji.Lista obiektów analogicznie jak lista tras prezentuje podstawowe informacje. Przycisk [Wybierz] przechodzi dalej do wybranego obiektu (budynku).Na ekranie obiektu nad listą zasobów pojawiają sie dodatkowo przyciski poprzedni/następny obiekt - umożliwia to przechodzenie między obiektami bez potrzeby wracania do listy obiektów.


Na liście zasobów informacje analogiczne, jak w przypadku listy obiektów. Na zielono oznaczono zasoby odczytane/rozliczone. Na czerwono te, które wymagają odczytania liczników i/lub rozliczenia mediów.Na ekranie zasobu dodatkowo wyświetla się lista mieszkańców oraz numery telefonów.


Z tego ekranu można przejść do [Wprowadzania odczytów], [Przeglądania liczników], [Rozliczania zasobu] lub przeglądu [Dokumentów].Liczniki nieodczytane oznaczono kolorem czerwonym, odczytane kolorem zielonym.


Odczyt wprowadzamy w polu tekstowym "Wprowadź odczyt".
Odczyt wprowadzony błędnie można wycofać przyciskiem "Usuń".


Po zakończeniu odczytów można przejść do rozliczania przyciskiem [Rozliczanie].Przycisk [Rozlicz] uruchamia procedurę rozliczenia. Po zakończeniu na ekranie wczytuje się informacja o dokumencie.Jeżeli wygenerowano dokument z błędem, można go wycofać za pomocą przycisku "Usuń".

Aby wydrukować dokument, należy skorzystać z przycisku "Drukuj" - spowoduje to wygenerowanie pisma wg wybranego szablonu i pobranie w formie pliku html lub pdf na urządzenie mobilne.


Pracę można przerwać w dowolnym momencie - wszystkie dokonane zmiany są wprowadzane do systemu na żywo, natomiast sama aplikacja mobilna zapamiętuje ekran, na którym operator zakończył pracę i przy ponownym zalogowaniu i przejściu do "Media" ten ekran zostanie przywrócony.


Po zakończeniu pracy na zasobie można przejść na kolejny za pomocą przycisków "Poprzedni zasób" lub "Następny zasób" - zasoby są wybierane w kolejności kodów.


Po zakończeniu pracy z obiektem należy wejść poziom wyżej i wybrać kolejny obiekt, lub zakończyć pracę z aplikacją za pomocą opcji Wyloguj w menu na górze strony.


---